Fundusz Ziemi Olsztyńskiej

piątek, 19 maj 2017

Fundacja „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej” ogłasza warunki naboru wniosków o stypendia na rok szkolny/akademicki 2017/2018

Fundacja „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej”
ogłasza warunki naboru wniosków o stypendia na rok szkolny/akademicki 2017/2018

Dokumenty będzie można składać w terminie od 14 sierpnia do 31 sierpnia 2017 roku.

W wyżej wymienionym terminie wnioski o przyznanie stypendiów wraz z załącznikami kierować proszę bezpośrednio i osobiście do koordynatora Fundacji w siedzibie Fundacji, budynek Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Plac Bema 5, pok. 219, od poniedziałku do piątku
w godzinach 11-15.

Wzory wniosków do druku, dostępne są na stronie internetowej Powiatu Olsztyńskiego
i facebooku Fundcji - https://www.facebook.com/fundacjafzo

Wnioski wysłane pocztą bądź przekazywane przez osoby trzecie nie będą brane pod uwagę.

Przyjmowane będą tylko kompletne wnioski wraz z załącznikami.

Z pomocy programu stypendialnego Fundacji w formie stypendiów ubiegać się mogą absolwenci gimnazjum, młodzież szkół średnich oraz studenci studiów dziennych (którzy nie ukończyli 25-go roku życia) Wszystkie te osoby muszą być mieszkańcami powiatu olsztyńskiego (nie miasta Olsztyn ) i spełniać poniższe warunki:

- osiągają średnią ocen nie mniejszą niż 4,50 na świadectwie kończąc gimnazjum bądź na świadectwie szkoły średniej, natomiast w indeksie średnią 4,00,

- są finalistami olimpiad, konkursów lub mają udokumentowane inne szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe i znajdują się w trudnej sytuacji materialnej,

- spełniają wymogi finansowe przyznania stypendium – dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej (zgodnie z ustawą dla osoby samotnie prowadzącej gospodarstwo domowe kryterium dochodowe wynosi - 634 zł, a dla osoby w rodzinie - 514 zł).

KRYTERIA DOCHODOWE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O STYPENDIUM FZO NA ROK SZKOLNY - AKADEMICKI  2017/2018

na osobę w rodzinie (nie przekracza kwoty) – 1028 zł netto

osoba samotnie prowadząca gospodarstwo domowe (nie przekracza kwoty) – 1268 zł netto

Kompletność wniosku:

Można starać się o stypendium naukowo-socjalne, sportowo–socjalne lub artystyczno-socjalne.

Wniosek składa się z 3 elementów, muszą być wypełnione wszystkie rubryki zawarte  
we wniosku. Wniosek główny po wypełnieniu musi być podpisany przez osobę ubiegającą się
o stypendium. Jeśli osoba ta, jest niepełnoletnia, wniosek podpisuje również opiekun prawny wnioskodawcy. Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej musi być podparte odpowiednimi zaświadczeniami (zaświadczenia o dochodach z tytułu pracy, decyzje dotyczące statusu bezrobotnego, wyroki alimentacyjne, decyzje dotyczące świadczeń emerytalnych bądź rentowych, zasiłki, zaświadczenie o ilości  ha w gospodarstwie rolnym i inne – kopie wraz
z oryginałami do wglądu). Zaświadczenia o dochodach z trzech ostatnich miesięcy od daty złożenia wniosku maj - lipiec 2017 roku.

Wymagana jest potwierdzona przez pracownika MOPS, GOPS, opinia dotycząca wniosku (cz. 2). Wypełnione i podpisane oświadczenie (cz. 3 wniosku).

Średnia ocen udokumentowana kopią świadectwa lub indeksu - potwierdzona „za zgodność
z oryginałem”. Udokumentowane szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe (kopie wraz z oryginałami do wglądu). Przy osobistym składaniu kompletnego wniosku, wszelkie dokumenty można potwierdzić „z zgodność”w siedzibie Fundacji okazując oryginał.

Szczegółowych informacji udziela koordynator Fundacji pani Joanna Rogowska (Tel. 89 521 05 69).

Informacje dotyczące dni i godzin przyjmowania interesantów poza okresem składania wniosków stypendialnych zamieszczone są na profilu internetowym Fundacji (facebooku) ttps://www.facebook.com/fundacjafo?ref=bookmarks