Gminna Rada Biznesu/Communal Council of Business

piątek, 10 czerwiec 2016

Więcej informacji udzieli P. Agnieszka Tkacz
tel. 89 512-68-38
e-mail:


 

Gminna Rada Biznesu zakłada działalność w trzech obszarach:

 1. Rozwój, współpraca, biznes
 2. Społeczeństwo, kultura, edukacja
 3. Gmina, natura, gospodarka przestrzenna

  

 1. Rozwój, współpraca, biznes
 • Innowacje: łączenie kompetencji w celu uzyskania innowacji, ocena innowacji, wsparcie w procesie poszukiwania kooperacji, propozycje innowacji w branżach, wykorzystanie IoT, social media, innowacyjne formy reklamy i sprzedaży.
 • Fundusze UE: Plan i harmonogram konkursów regionalnych i centralnych, możliwość wspólnego aplikowania, poszukiwanie i wsparcie dla firm, łączenie w grupy klastrowe, alfa bridge, wsparcie w pozyskiwaniu i rozliczaniu środkówo UE.
 • Finanse: dostęp do środków finansowych, finansowania planów oraz inwestycji, optymalizacje kosztowe, dostęp do oferty banków, doradztwo podatkowe, ubezpieczenia, leasingi, PPP.
 • HR: dostęp do pracowników, podnoszenie kwalifikacji, wymiana się pracownikami, optymalizacja zatrudniania, body leasing, outsourcing, cudzoziemcy, systemy motywacyjne, wspólne grupy zakupowe dla pracuj.pl czy infopraca, rekrutacja na uczelniach.
 • Technologie: wymiana doświadczeń, wsparcie w technologiach, uzupełnianie oferty produktowej, wspólne wyjazdy na targi, research na świecie.
 • Zasoby: wymiana zasobów maszynowych, lokalowych, IT, samochody, technologie.

 1. Społeczeństwo, kultura, edukacja
 • Szkoły: współpraca ze szkołami, zajęcia dodatkowe, wsparcie finansowe,indywidualne ścieżki dla najlepszych, promowanie branż, wizyty w firmach, kółka tematyczne.
 • Eventy: organizacja spotkań, koncertów, regat, pikników, zawodów, balów charytatywnych.
 • Pomoc: zbiórki rzeczowe dla najuboższych, organizacja półkolonii, wsparcie niepełnosprawnych
 • Sport: organizacja turniejów sportowych dla dorosłych i dzieci, rywalizacja pomiędzy miejscowościami i gminami, zawody wędkarskie, wspieranie najmłodszych talentów.

 1. Gmina, natura, gospodarka przestrzenna
 • Kontakty z Gminą: współpraca z gmina i poszczególnymi referatami, informowanie o sytuacjach w gminie, wsparcie gminy w kluczowych decyzjach, opiniowanie pomysłów.
 • Infrastruktura: drogi, ścieżki rowerowe, oświetlenie ulic, chodniki, uzbrojenie terenu, plaże.
 • Lasy, parki, jeziora: zagospodarowanie i korzystanie z jezior, nowe inicjatywy mieszkańców, wydzielenie parków dla mieszkańców, przygotowanie miejsc wypoczynku, nowych atrakcji dla rowerzystów. 
 • Inwestorzy i inwestycje: współpraca w zakresie pozyskiwania nowych inwestorów, nowe inwestycje dla mieszkańców i biznesu, tworzenie grup współpracy zagranicznej.
 • Planowanie przestrzenne: opiniowanie zmian w miejscowych panach, propozycje nowych terenów, wydzielenia stref ciszy i wypoczynku, opiniowanie planów zabudowy uciążliwej, wsparcie w zmianach studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
 • Inne: wszystkie wolne wnioski związane z mieszkaniem w gminie i z życiem codziennym

Gminna Rada Biznesu zakłada, że jej działalność będzie odbywać się poprzez udział członków w trzech ww. grupach tematycznych

 1. Kapitanowie poszczególnych grup wchodzą do Prezydium GRB. Grupę tworzy co najmniej 5 osób.
 2. Prezydium Rady Biznesu składa się z Przewodniczącego, Sekretarza, Skarbnika oraz 3 Kapitanów grup.
 3. Kapitanowie Grup wraz z Oficerami organizują spotkania. Grupy wzajemnie się wspierają i sobie pomagają.
 4. Prezydium czuwa nad całością pracy Rady Biznesu i wspiera merytorycznie i organizacyjnie Grupy.