Plany zagospodarowania przestrzennego

Stawiguda, 16.03.2015 r.
 
OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Rybaki gmina Stawiguda
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199), art. 54 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Stawiguda Nr XIV/92/2012 z dnia 30 marca 2012 r. i Nr XXI/145/2012 z dnia 30 października 2012 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Rybaki gmina Stawiguda, obejmującego tereny istniejącego Archidiecezjalnego Ośrodka Charytatywnego CARITAS położonego nad jeziorem Łańskim, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 24 marca 2015 r. do 14 kwietnia 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Stawigudzie w godzinach od 800 do 1400.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 1 kwietnia 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Stawigudzie o godzinie 900.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Stawiguda z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 kwietnia 2015 r.
 
Wójt Gminy Stawiguda
 

Stawiguda, 06.10.2014 r.

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE - Tomaszkowo-  jednostka I

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego funkcjonującego pod nazwą „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda obręb Tomaszkowo – jednostka I”

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), art. 54 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Stawiguda Nr XIV/94/2012 z dnia 30 marca 2012 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego funkcjonującego pod nazwą „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda obręb Tomaszkowo – jednostka I, obejmującego obszar położony pomiędzy jeziorem Wulpińskim a drogą powiatową nr 1370N, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 08 października 2014 r.do 28 października 2014 r.w siedzibie Urzędu Gminy w Stawigudzie w godzinach od 800 do 1500.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 października 2014 r.w siedzibie Urzędu Gminy w Stawigudzie o godzinie 1500.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Stawiguda z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 listopada 2014 r.

                                                                                              Wójt Gminy Stawiguda

                                                                                             Teodozy Jerzy Marcinkiewicz


Stawiguda, 06.10.2014 r.

 

OGŁOSZENIE /OBWIESZCZENIE Tomaszkowo -  jednostka H

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda, obszar – Tomaszkowo sektor „H” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) i art. 54 ust.2, 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) oraz uchwał Rady Gminy w Stawigudzie: Nr XIII/81/2012 z dnia 16 lutego 2012r. oraz Nr XXI/146/2012 z dnia 30 października 2012r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda, obszar – Tomaszkowo sektor „H” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wdniach od 14 października 2014 r. do 03 listopada 2014r.  w siedzibie Urzędu Gminy Stawiguda, ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda, pokój nr 3  w godzinach od 8oo do 14oo    

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 27 października 2014  w Urzędzie Gminy Stawiguda o godz. 15oo.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Stawiguda z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia     17 listopada 2014r.

Wójt Gminy Stawiguda

Teodozy Jerzy Marcinkiewicz


Stawiguda, 23.09.2014 r.

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w obrębie geodezyjnym Bartąg – jednostka G, gmina Stawiguda.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Stawiguda Nr  XXIV/184/2013 z dnia 21 marca 2013 r.  zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektuczęściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w obrębie geodezyjnym Bartąg - jednostka G, gmina Stawiguda,wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 01 października2014r. do 21 października 2014r. w siedzibie Urzędu Gminy w Stawigudzie, godz. 8oo do 14oo.

  Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się  w dniu 09 października  2014r. o godz. 10oo  w siedzibie Urzędu Gminy Stawiguda, ul.  Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść swoje uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Stawiguda z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 listopada 2014r.

Na podstawie art. 39 oraz art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, iż sporządzona została prognoza oddziaływania na środowisko w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania ustaleń projektu planu na środowisko.

Zgodnie z art. 54, ust 3, w związku z art. 40 cytowanej wyżej ustawy uwagi i wnioski do projektu planu w zakresie oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone na takich samych zasadach jak do projektu planu, wskazanych w niniejszym obwieszczeniu.

                                                                                                Wójt Gminy Stawiguda

Teodozy Jerzy Marcinkiewicz


Stawiguda,15.09.2014r.

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Majdy – jednostka D, gmina Stawiguda wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art.17 pkt9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) i art. 54 ust.2, 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr199, poz.1227 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Stawiguda Nr XXV/201/2013 z dnia 21 maja 2013r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Majdy – jednostka D, gmina Stawiguda wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach 22.09.2014r  do 13.10.2014r.w siedzibie Urzędu Gminy Stawiguda, ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda, pokój nr 3 godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 01 10.2014r. w Urzędzie Gminy Stawiguda o godz. 10oo. Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Stawiguda z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.10..2014r.

                                              Wójt Gminy Stawiguda

Teodozy Jerzy Marcinkiewicz


Stawiguda,15.09.2014r.

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Majdy – jednostka C, gmina Stawiguda wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art.17 pkt9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) i art. 54 ust.2, 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr199, poz.1227 z późn. zm.) oraz uchwał Rady Gminy Stawiguda: Nr XXV/199/2013 z dnia 21 maja 2013r. i Nr XXV/200/2013 z dnia 21 maja 2013r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Majdy – jednostka C, gmina Stawiguda wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach 22.09.2014 do 13.10. 2014r.w siedzibie Urzędu Gminy Stawiguda, ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda,  pokój nr3w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 01.10.2014r.. w Urzędzie Gminy Stawiguda o godz. 11oo  Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Stawiguda z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.10. 2014r.

 Wójt Gminy Stawiguda

                                                                                      Teodozy Jerzy Marcinkiewicz


Stawiguda, 21.08.2014 r.

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Pluski w gminie Stawiguda.

Na podstawie art. 17 pkt 9, 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2012r. poz. 647 ze zm.), oraz uchwały Nr XXX/236/2013 Rady Gminy Stawiguda z dnia 22 października 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Pluski w gminie Stawiguda, zatw. uchwałą Nr XX/196/01 Rady Gminy Stawiguda z dnia 28 czerwca 2001r. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 1.08.2001r., Nr 66, poz. 1093), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Pluski w gminie Stawiguda, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach 28 sierpnia 2014 do 18 września 2014r w siedzibie Urzędu Gminy Stawiguda, ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda, pokój nr 3 w godz. 9oo  do 14oo.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie częściowej zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 09 września 2014r.   w siedzibie Urzędu Gminy Stawiguda, ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda, pokój nr 3  o godz. 900.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie częściowej zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Stawiguda z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02 października 2014r.

                                                                                         Wójt Gminy Stawiguda

                                                                                      Teodozy Jerzy Marcinkiewicz


Stawiguda, 18.08.2014 r.

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w obrębie geodezyjnym Bartąg, gmina Stawiguda – jednostka H.                                                                                                               

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Stawiguda Nr XXIX/225/2013 z dnia 17 września 2013 r.  zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w obrębie geodezyjnym Bartąg, gmina Stawiguda – jednostka H,wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 25 sierpnia 2014 r. do 15 września 2014r. w siedzibie Urzędu Gminy w Stawigudzie,  w godz.  9oo  do 14oo

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się  w dniu 09 września 2014 r. o godz. 9oo  w siedzibie Urzędu Gminy Stawiguda, ul.  Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść swoje uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Stawiguda z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 września 2014r.

Na podstawie art. 39 oraz art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, iż sporządzona została prognoza oddziaływania na środowisko w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania ustaleń projektu planu na środowisko.

Zgodnie z art. 54, ust 3, w związku z art. 40 cytowanej wyżej ustawy uwagi i wnioski do projektu planu w zakresie oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone na takich samych zasadach jak do projektu planu, wskazanych w niniejszym obwieszczeniu.

  Wójt Gminy Stawiguda

                                                                           Teodozy Jerzy Marcinkiewicz


Stawiguda, 06.08.2014 r.

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowej i produkcyjnej położonych po wschodniej stronie drogi krajowej nr 51 w obrębie Tomaszkowo, gmina Stawiguda.

        Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), art. 54 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Stawiguda Nr XXXII/260/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowej i produkcyjnej położonych po wschodniej stronie drogi krajowej nr 51 w obrębie Tomaszkowo, gmina Stawiguda, obejmującego obszar położony w sąsiedztwie drogi krajowej nr 51, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 14 sierpnia  2014 r.do 03 września 2014 r.w siedzibie Urzędu Gminy w Stawigudzie w godzinach od 800 do 1400.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie częściowej zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2014 r.w siedzibie Urzędu Gminy w Stawigudzie o godzinie 900.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie częściowej zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Stawiguda z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 września  2014 r.

                                                                                                     Wójt  Gminy Stawiguda

                                                                                              Teodozy Jerzy Marcinkiewicz


Stawiguda, 10.07.2014 r.

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Stawiguda, gmina Stawiguda.

        Na podstawie art. 17 pkt 9, 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2012r. poz. 647 ze zm.), oraz uchwały Nr XVII/123/2012 Rady Gminy Stawiguda z dnia 05 lipca 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Stawiguda, gmina Stawiguda, zatw. uchwałą Nr VII/67/99 Rady Gminy Stawiguda z dnia 25 czerwca 1999r. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 26 lipca 1999 roku, Nr 47, poz. 883), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Stawiguda, gmina Stawiguda, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 18 lipca 2014 r. do 08 sierpnia 2014r. w siedzibie Urzędu Gminy Stawiguda, ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda, pokój nr 3,  w godz. od 9oo do 14oo

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie częściowej zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28 lipca 2014r.. w siedzibie Urzędu Gminy Stawiguda, ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda, pokój nr 3,  o godz. 9oo.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie częściowej zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Stawiguda z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 sierpnia 2014r.

                                                                             Wójt Gminy Stawiguda

                                                                           Teodozy Jerzy Marcinkiewicz


OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Tomaszkowo, gmina Stawiguda – kolonia Tomaszkowo.

        Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), art. 54 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy w Stawigudzie Nr XIII/80/2012 z dnia 16 lutego 2012 r., Uchwały Nr XVI/110/2012 z dnia 31 maja 2012 r., Uchwały Nr XIII/81/2012 z dnia 16 lutego 2012 r. i Uchwały Nr XXI/146/2012 z dnia 30 października 2012 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Tomaszkowo, gmina Stawiguda – kolonia Tomaszkowo, obejmującego obszary położone nad jeziorem Naterskim, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 16 lipca  2014 r. do 05 sierpnia 2014 r.w siedzibie Urzędu Gminy w Stawigudzie w godzinach od 800 do 1400.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 24 lipca 2014 r.w siedzibie Urzędu Gminy w Stawigudzie o godzinie 900.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Stawiguda z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 sierpnia 2014 r.

 

                                                                                               Wójt Gminy Stawiguda

                                                                                                Teodozy Jerzy Marcinkiewicz


06.03.2014 r.

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Majdy - jednostka D, gmina Stawiguda oraz prognozy oddziaływania na środowisko  w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko do opracowywanego  miejscowego planu

        Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012r. poz. 647 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 pkt. 11, art. 29, art. 39 ust. 1, art. 46 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Majdy - jednostka D, gmina Stawiguda wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w wyniku podjęcia przez Radę Gminy Stawiguda uchwały   Nr XXV/201/2013 (zał. graficzny - obszar zakreskowany) z dnia 21 maja 2013r.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego i prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy Stawiguda w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wójt Gminy Stawiguda

Teodozy Jerzy Marcinkiewicz


24.02.2014 r.

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowej i produkcyjnej położonych po wschodniej stronie drogi krajowej nr 51 w obrębie Tomaszkowo, gmina Stawiguda

        Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Stawigudzie uchwały nr XXXII/260/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowej i produkcyjnej położonych po wschodniej stronie drogi krajowej nr 51 w obrębie Tomaszkowo, gmina Stawiguda, obejmującej obszar o powierzchni ok. 7,5 ha położony przy drodze krajowej nr 51.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Stawiguda przy ulicy Olsztyńskiej 10, 11-034 Stawiguda w terminie do dnia 17 marca  2014 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

                                                              Wójt Gminy  Stawiguda

                                                             Teodozy Jerzy Marcinkiewicz


20.02.2014 r.

 

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Majdy - jednostka C, gmina Stawiguda oraz prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko do opracowywanego miejscowego planu

        Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012r. poz. 647 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 pkt. 11, art. 29, art. 39 ust. 1, art. 46 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Majdy - jednostka C, gmina Stawiguda wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w wyniku podjęcia przez Radę Gminy Stawiguda uchwały   Nr XXV/200/2013 (zał. graficzny - obszar zakreskowany) z dnia 21 maja 2013r.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego i prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy Stawiguda w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

                                                                                                      Wójt Gminy Stawiguda

                                                                                                      Teodozy Jerzy Marcinkiewicz


20.02.2014 r.

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Majdy – jednostka C, gmina Stawiguda oraz prognozy oddziaływania na środowisko  w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko do opracowywanego miejscowego planu

        Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012r. poz. 647 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 pkt. 11, art. 29, art. 39 ust. 1, art. 46 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Majdy – jednostka C, gmina Stawiguda wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w wyniku podjęcia przez Radę Gminy Stawiguda uchwał:   Nr XXV/199/2013 (zał. graficzny - obszar zakreskowany) oraz Nr XXV/200/2013 (zał. graficzny - obszar zakreskowany) z dnia 21 maja 2013r.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego i prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy Stawiguda w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

                                                                                Wójt Gminy Stawiguda

                                                                               Teodozy Jerzy Marcinkiewicz


19.02.2014 r.

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym  Pluski, gmina Stawiguda.

        Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2012r. poz. 647 ze zm.: Dz. U.     z 2012r. poz. 951, poz. 1445, Dz. U. z 2013r. poz. 21, poz. 405, poz. 1238, poz. 1446) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Stawiguda Uchwały Nr XXX/236/2013 z dnia 22 października 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Pluski w gminie Stawiguda.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej częściowej zmiany planu miejscowego.

Wnioski do częściowej zmiany planu miejscowego mogą być składane w terminie do dnia 12 marca 2014r.w siedzibie Urzędu Gminy Stawiguda, ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

                                                                                        Wójt Gminy Stawiguda

                                                                                        Teodozy Jerzy Marcinkiewicz


19.02.2014 r.

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych na obszarze jednostki „G” w obrębie Tomaszkowo, gmina Stawiguda

            Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), art. 54 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy w Stawigudzie Nr XIII/81/2012 z dnia 16 lutego 2012 r. i Uchwały Nr XXI/146/2012 z dnia 30 października 2012 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych na obszarze jednostki „G” w obrębie Tomaszkowo, gmina Stawigudaobejmującego obszary położone nad jeziorem Wulpińskim, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 27 lutego 2014 r.do 19 marca 2014 r.w siedzibie Urzędu Gminy w Stawigudzie w godzinach od 800 do 1400.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 06 marca  2014 r.w siedzibie Urzędu Gminy w Stawigudzie o godzinie 900.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Stawiguda z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02 kwietnia  2014 r.

 

Teodozy Jerzy Marcinkiewicz

                                                   Wójt Gminy Stawiguda


12.02.2014 r.

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia  częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w obrębie geodezyjnym Bartąg, gmina Stawiguda – jednostka H.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2012 poz. 647 ze zmianami), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Stawiguda Uchwały  Nr XXIX/225/2013 z dnia 17 września 2013 r. o przystąpieniu do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w obrębie geodezyjnym Bartąg, gmina Stawiguda – jednostka H , obejmującego działki nr 132/16, 132/34, 132/35, 137/5, 137/6, 137/9, 137/10, 137/15, 621/50.

Jednocześnie, na podstawie art. 39 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 ze zmianami), podaję do publicznej wiadomości, że przystępuje się do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania ustaleń projektu zmiany planu na środowisko.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz składać wnioski do opracowywanych dokumentów.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Stawigudzie, ul. Olsztyńska 10, 10-034 Stawiguda  w terminie do dnia 05 marca 2014roku.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

    Teodozy Jerzy Marcinkiewicz

                                                   Wójt Gminy Stawiguda


12.02.2014 r.

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia  częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w obrębie geodezyjnym Bartąg – jednostka G, gmina Stawiguda.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2012 poz. 647 ze zmianami), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Stawiguda Uchwały  Nr XXIV/184/2013 z dnia 21 marca 2013 r. o przystąpieniu do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w obrębie geodezyjnym Bartąg – jednostka G, gmina Stawiguda, obejmującego działki nr 232/3, 232/4, 232/5, 232/6.

Jednocześnie, na podstawie art. 39 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 ze zmianami), podaję do publicznej wiadomości, że przystępuje się do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania ustaleń projektu zmiany planu na środowisko.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz składać wnioski do opracowywanych dokumentów.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Stawigudzie, ul. Olsztyńska 10, 10-034 Stawiguda  w terminie do dnia  05 marca 2014roku.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

    Teodozy Jerzy Marcinkiewicz

                                                   Wójt Gminy Stawiguda


23.01.2014 r.

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Pluski, fragmentów  wsi Pluski i opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Pluski, gmina Stawiguda

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Stawigudzie uchwały nr XXX/235/2013 z dnia 22 października 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części  obrębu  Pluski, fragmentów wsi Pluski i przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Pluski,  gmina Stawiguda.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego oraz zmiany planu. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Stawiguda przy ulicy Olsztyńskiej 10, 11-034 Stawiguda w terminie do dnia  14 lutego  2014 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

                                                      Teodozy Jerzy Marcinkiewicz

                                                   Wójt Gminy Stawiguda


17.01.2014 r.

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego na obszarze jednostki „J” w obrębie Tomaszkowo, gmina Stawiguda

            Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), art. 54 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy w Stawigudzie nr XIII/81/2012 z dnia 16 lutego 2012 r. i uchwały nr XXI/146/2012 z dnia 30 października 2012 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego na obszarze jednostki „J” w obrębie Tomaszkowo, gmina Stawigudaobejmującego obszar o powierzchni ok. 2,1 ha, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 27 stycznia 2014 r. do 17 lutego 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Stawigudzie w godzinach od 800 do 1400.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 04 luty 2014 r.w siedzibie Urzędu Gminy w Stawigudzie o godzinie 900.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Stawiguda z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 marca  2014 r.

                                                                                               Wójt Gminy Stawiguda

                                                                                                Teodozy Jerzy Marcinkiewicz


13.01.2014 r.

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Stawiguda, gmina Stawiguda.

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2012r. poz. 647 ze zm.: Dz. U.  z  2012r. poz. 951, poz. 1445, Dz. U. z 2013r. poz. 21, poz. 405, poz. 1238, poz. 1446) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Stawiguda Uchwały Nr XVII/123/2012 z dnia 05 lipca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Stawiguda, gmina Stawiguda.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego.

Wnioski do zmiany planu miejscowego mogą być składane w terminie do dnia 03 luty 2014r.  w siedzibie Urzędu Gminy Stawiguda, ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

                                                                                          Wójt Gminy Stawiguda

                                                                                            Teodozy Jerzy Marcinkiewicz

 


30.12.2013 r.

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Stawiguda, gmina Stawiguda oraz prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko do opracowywanego miejscowego planu

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012r. poz. 647 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 pkt. 11, art. 29, art. 39 ust. 1, art. 46 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Stawiguda, gmina Stawiguda wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w wyniku podjęcia przez Radę Gminy Stawiguda uchwał: Nr XVI/108/2012 (zgodnie z zał. graficznym Nr1) oraz Nr XVI/109/2012 (zał. graficzny Nr1 - obszar zakreskowany) z dnia 31 maja 2012r.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego i prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy Stawiguda w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wójt Gminy Stawiguda

Teodozy Jerzy Marcinkiewicz

 


30.09.2013 r.

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Tomaszkowo, gmina Stawiguda.

    Na podstawie art.17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) i art. 54 ust.2, 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy Stawiguda Nr XVI/113/2012 z dnia 31 maja 2012r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Tomaszkowo, gmina Stawiguda wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 07 października 2013r.  do 28 października 2013r. w siedzibie Urzędu Gminy w Stawigudzie, ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda, pokój nr 3 w godzinach od 9oo do 14oo.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 16 października.2013r. w Urzędzie Gminy w Stawigudzie o godz.10.00. Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Stawiguda z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  12 listopada 2013r.

                                            

Wójt Gminy Stawiguda

Teodozy Jerzy Marcinkiewicz


02.09.2013 r.

OGŁOSZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Bartąg, gmina Stawiguda

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Stawiguda Nr XXI/144/2012 z dnia 30 października 2012 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Bartąg, gmina Stawiguda wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 10.września 2013 r. do 30 września 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stawiguda w godz. 9oo  do 14oo

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się  w dniu 12 września 2013r. o godz. 9oo. w siedzibie Urzędu Gminy w Stawigudzie.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść swoje uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Stawiguda z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 października 2013r..

Na podstawie art. 39 oraz art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, iż sporządzona została prognoza oddziaływania na środowisko w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania ustaleń projektu planu na środowisko.

Zgodnie z art. 54, ust 3, w związku z art. 40 cytowanej wyżej ustawy uwagi i wnioski do projektu planu w zakresie oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone na takich samych zasadach jak do projektu planu, wskazanych w niniejszym obwieszczeniu.

 

                                                                                                      Wójt Gminy Stawiguda

                                                                                                  Teodozy Jerzy Marcinkiewicz

 


23.07.2013 r.

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE

 

o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Tomaszkowo, gmina Stawiguda

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Stawigudzie uchwały nr XIII/80/2012 z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Tomaszkowo, gmina Stawiguda oraz uchwały Nr XVI/110/2012 z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zmiany załącznika graficznego do uchwały Rady Gminy Stawiguda Nr XIII/80/2012 z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Tomaszkowo, gmina Stawiguda, obejmującego obszar o powierzchni ok. 0,35 ha położony w pobliżu jeziora Naterskiego w obrębie Tomaszkowo.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Stawiguda przy ulicy Olsztyńskiej 10, 11-034 Stawiguda w terminie do dnia 13 sierpnia 2013 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

                                                                                                                 Wójt Gminy Stawiguda

                                                                                         Teodozy Jerzy Marcinkiewicz

 


23.07.2013 r.

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE

 

o przystąpieniu do sporządzenia częściowej zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Tomaszkowo, gmina Stawiguda

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Stawigudzie uchwały nr XIII/81/2012 z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Tomaszkowo, gmina Stawiguda (załącznik nr 1 do w/w uchwały) oraz uchwały nr XXI/146/2012 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zmiany załączników graficznych do uchwały Rady Gminy Stawiguda nr XIII/81/2012 z dnia 16.02.2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Tomaszkowo, gmina Stawiguda (załącznik nr 1 do w/w uchwały), obejmującego obszary o łącznej powierzchni ok.6,85 hapołożone w pobliżu jeziora Naterskiego w obrębie Tomaszkowo.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Stawiguda przy ulicy Olsztyńskiej 10, 11-034 Stawiguda w terminie do dnia 13 sierpnia  2013 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

                                                                                                     Wójt Gminy Stawiguda

                                                                                                      Teodozy Jerzy Marcinkiewicz

 


18.07.2013 r.

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE

 

o przystąpieniu do sporządzenia częściowej zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Tomaszkowo, gmina Stawiguda

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Stawigudzie uchwały nr XIII/81/2012 z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Tomaszkowo, gmina Stawiguda (załącznik nr 3 do w/w uchwały) oraz uchwały nr XXI/146/2012 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zmiany załączników graficznych do uchwały Rady Gminy Stawiguda nr XIII/81/2012 z dnia 16.02.2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Tomaszkowo, gmina Stawiguda (załącznik nr 5 do w/w uchwały), obejmującego obszar o powierzchni ok. 2 ha położony przy drodze powiatowej nr 1370N w obrębie Tomaszkowo.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Stawiguda przy ulicy Olsztyńskiej 10, 11-034 Stawiguda w terminie do dnia 09 sierpnia  2013 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

                                                                       Wójt Gminy Stawiguda

                                                                        Teodozy Jerzy Marcinkiewicz

 


18.07.2013 r.

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE

                                                                                   

o przystąpieniu do sporządzenia częściowej zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Tomaszkowo, gmina Stawiguda

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Stawigudzie uchwały nr XIII/81/2012 z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Tomaszkowo, gmina Stawiguda (załącznik nr 4 do w/w uchwały) oraz uchwały nr XXI/146/2012 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zmiany załączników graficznych do uchwały Rady Gminy Stawiguda nr XIII/81/2012 z dnia 16.02.2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Tomaszkowo, gmina Stawiguda (w zakresie załącznika nr 4 do w/w uchwały), obejmującego obszary o łącznej powierzchni ok. 6,50 ha położone przy drodze powiatowej nr 1370N oraz nad jezioremWulpińskim w obrębie Tomaszkowo.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Stawiguda przy ulicy Olsztyńskiej 10, 11-034 Stawiguda w terminie do dnia 09 sierpnia  2013 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

                                                                       Wójt Gminy Stawiguda

                                                                        Teodozy Jerzy Marcinkiewicz


16.05.2013 r.

 

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Tomaszkowo, gmina Stawiguda oraz prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko do opracowywanego miejscowego planu.

Na podstawie art.17 pkt.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz art. 3 ust. 1 pkt. 11, art. 29,  art. 39 ust. 1, art. 46 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 oraz Dz. U. z 2010r. Nr 119, poz.804 ) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Stawiguda uchwały Nr XVI/113/2012 z dnia 31 maja 2012r. o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Tomaszkowo, gmina Stawiguda wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego i prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w Stawigudzie przy ulicy Olsztyńskiej 10  11-034 Stawiguda, w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. w terminie do dnia  06 czerwca 2013r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

                Wójt Gminy Stawiguda

             Teodozy Jerzy Marcinkiewicz


07.03.2013 r.

 

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego gminy Stawiguda

 

            Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r. poz. 647 ze zmianami) oraz art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227 ze zmianami), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 22 marca 2013 do 22 kwietnia 2013r. w siedzibie Urzędu Gminy Stawiguda, pok. 3,11-034 Stawiguda, ul. Olsztyńska 10 w godzinach od 8oo do 14oo.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27 marca 2013 r. o godz. 11.00, w siedzibie Urzędu  Gminy w Stawigudzie pok. nr 17.

Zgodnie z art. 11 pkt.  11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium.

Uwagi do projektu studium należy składać na piśmie do Wójta Gminy Stawiguda z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14maja 2013r.

 

Wójt Gminy Stawiguda

Teodozy Jerzy Marcinkiewicz

 

 


17.01.2013 r.

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Bartąg, gmina Stawiguda

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2012 poz. 647), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Stawiguda Uchwały Nr XXI/144/2012 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Bartąg, gmina Stawiguda

Jednocześnie, na podstawie art. 39 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 ze zmianami), podaję do publicznej wiadomości, że przystępuje się do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania ustaleń projektu planu na środowisko.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz składać wnioski do opracowywanych dokumentów. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu w Stawigudzie, ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda w terminie do dnia 07 luty 2013 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wójt Gminy Stawiguda

Teodozy Jerzy Marcinkiewicz

 


17.12.2012 r.

                                            OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Bartąg (Zydlungi) gmina Stawiguda.

 

Na podstawie art. 17 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) i art. 54 ust. 2, 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr199, poz.1227 ze zm.)oraz uchwał Rady Gminy Stawiguda: Nr XX/157/09 z dnia 26 marca 2009r., Nr XXVI/193/09 z dnia 25 listopada 2009r. oraz Nr XIV/93/2012 z dnia 30 marca 2012r.zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Bartąg (Zydlungi) gmina Stawiguda wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 24 grudnia 2012r.  do 18 stycznia 2013r.w siedzibie Urzędu Gminy Stawiguda, ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda, pokój nr 3  w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 stycznia 2013r. w Urzędzie Gminy Stawiguda o godz. 9oo.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Stawiguda z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 lutego 2013r.

 

                                                                                              Wójt Gminy Stawiguda

                                                                                          Teodozy Jerzy Marcinkiewicz

 


29.11.2012 r.

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Rybaki,  gmina Stawiguda.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Stawigudzie uchwały nr XXI/145/2012 Rady Gminy z dnia 30.10.2012r.  w sprawie zmiany załącznika graficznego do uchwały Rady Gminy Stawiguda  nr XIV/92/2012 z dnia  3 marca  2012r. o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Rybaki,  gmina Stawiguda.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy w Stawigudzie przy ulicy Olsztyńskiej 10, 11-034 Stawiguda w terminie do dnia  21 grudnia   2012 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wójt Gminy Stawiguda

Teodozy Jerzy Marcinkiewicz

 

 


19.11.2012 r.

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda, obszar – Tomaszkowo sektor „H” uchwalonego uchwałą Rady Gminy w Stawigudzie Nr XIX/236/96 z dnia 16 grudnia 1996r. oraz prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko do opracowywanego miejscowego planu.

 

Na podstawie art.17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz art. 3 ust. 1 pkt. 11, art. 29, art. 39 ust. 1, art. 46 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 oraz Dz. U. z  2010r. Nr 119, poz.804) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Stawigudzie uchwały Nr XIII/81/2012 z dnia 16 lutego 2012r., (obszar opracowania - §1 pkt4)  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda, obszar – Tomaszkowo sektor „H”, uchwalonego uchwałą Rady Gminy   w Stawigudzie Nr XIX/236/96 z dnia 16 grudnia 1996r. i Uchwały Nr XXI/146/2012 Rady Gminy   Stawiguda z dnia 30.10.2012r.   w sprawie zmiany załączników  graficznych do uchwały  Rady Gminy Stawiguda  nr XIII/81/2012 z dnia 16.02.2012r , wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego

i prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w Stawigudzie  ul. Olsztyńska 10  11-034 Stawiguda,    w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. do  dnia 10 grudnia 2012 roku. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wójt Gminy Stawiguda

Teodozy Jerzy Marcinkiewicz

 


15.10.2012 r.

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

części obrębu Wymój (dz.305/…),  gmina Stawiguda.

Na podstawie art. 17 pkt.  1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Stawigudzie uchwały nr XVI/115/2012 z dnia 31 maja  2012r. o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  części obrębu Wymój (dz. 305/…), gmina Stawiguda.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy w Stawigudzie przy ulicy Olsztyńskiej 10, 11-034 Stawiguda w terminie do dnia  06 listopada  2012 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wójt Gminy Stawiguda

Teodozy Jerzy Marcinkiewicz


13.09.2012r.

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Bartąg (Bartążek) gmina Stawiguda.

 

            Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.zm.) i art. 54 ust. 2, 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr199, poz.1227 ze zm.) oraz uchwał Rady Gminy Stawiguda: Nr XX/157/09 z dnia 26 marca 2009r., Nr XXVI/193/09 z dnia 25 listopada 2009r. oraz Nr XIV/93/2012 z dnia 30 marca 2012r.zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Bartąg (Bartążek), gmina Stawiguda wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 24 września 2012r. do 15 października 2012r. w siedzibie Urzędu Gminy Stawiguda, ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda, pokój nr 3  w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28 września 2012r. w Urzędzie Gminy Stawiguda o godz. 10.00. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Stawiguda z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 października 2012r.

Wójt Gminy Stawiguda

 


06.09.2012r.

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Tomaszkowo

(dz. 391….), gmina Stawiguda

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492 z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087 z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635 z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119 poz. 804, Nr 130 poz. 871, Nr 149 poz. 996, Nr 155 poz.1043 z 2011 r. Nr 32 poz. 159 i Nr 153 poz. 901) oraz Uchwały Nr XXVI/195/09 Rady Gminy Stawiguda z dnia 25 listopada 2009 r. zmienionej Uchwałą Nr XXXII/239/10 Rady Gminy Stawiguda z dnia 30 czerwca 2010 r.

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Tomaszkowo (dz. nr 391…), gmina Stawiguda wraz z prognozą oddziaływania na  środowisko w dniach od 14 września 2012r do 04 października 2012r. w siedzibie Urzędu Gminy w Stawigudzie, ul. Olsztyńska 10,  11-034 Stawiguda w godzinach pracy urzędu. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27 września 2012r.  w Urzędzie Gminy w Stawigudzie o godz. 9oo pok. nr 3. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Stawiguda z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 października 2012r.

Na podstawie art. 39 oraz art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r.  Nr 199, poz.1227 ze zmianami) podaje się do publicznej wiadomości, że sporządzona została prognoza oddziaływania na środowisko w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania ustaleń projektu planu na środowisko.

             Zgodnie z art.54, ust 3, w związku z art. 40 cytowanej wyżej ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski do projektu planu w zakresie oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone na takich samych zasadach jak do projektu planu, wskazanych w niniejszym obwieszczeniu.

Wójt Gminy Stawiguda

Teodozy Jerzy Marcinkiewicz

 


23.08.2012r.

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego gminy Stawiguda

 

            Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r. poz. 647) oraz art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 6 września 2012 do 8 października  2012r. w siedzibie Urzędu Gminy Stawiguda, pok. 3,11-034 Stawiguda, ul. Olsztyńska 10 w godzinach od 8oodo 14oo.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10 września 2012 r. o godz. 11.00, w siedzibie Urzędu  Gminy w Stawigudzie pok. nr 17

Zgodnie z art. 11 pkt.  11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium.

Uwagi do projektu studium należy składać na piśmie do Wójta Gminy Stawiguda z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29października  2012r.

 

                                                                  Wójt Gminy Stawiguda

 


06.08.2012r.

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Rybaki,  gmina Stawiguda.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Stawigudzie uchwały nr XIV/92/2012 z dnia 30 marca 2012r. o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  części obrębu Rybaki, gmina Stawiguda.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy w Stawigudzie przy ulicy Olsztyńskiej 10, 11-034 Stawiguda w terminie do dnia  28 sierpnia  2012 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wójt Gminy Stawiguda


21.06.2012r.

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda, miejscowość Majdy – jednostka „D”.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXII/238/10 Rady Gminy w Stawigudzie z dnia 30.06.2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą: Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda, miejscowość Majdy – jednostka „D”, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda, miejscowość Majdy – jednostka „D”, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 28 czerwca 2012r. do 20 lipca 2012r. w siedzibie Urzędu Gminy Stawiguda, pokój nr 3 w godz. od 800 do 1400.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10 lipca 2012r., w siedzibie Urzędu Gminy Stawiguda, o godz. 1000.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Stawiguda z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06 sierpnia 2012r.

Wójt Gminy Stawiguda

 


 

26.04.2012r.

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE

               o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda

            Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 11 maja 2012 do 08 czerwca 2012r. w siedzibie Urzędu Gminy Stawiguda, pok. 3, 11-034 Stawiguda, ul. Olsztyńska 10 w godzinach od 8.00 do 14.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18 maja 2012 r. o godz. 11.00, w .Gminnym Ośrodku Kultury w Stawigudzie przy ul. Leśnej 2.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium.

Uwagi do projektu studium należy składać na piśmie do Wójta Gminy Stawiguda z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 czerwca 2012r.

 

Wójt Gminy Stawiguda

 

 


23.04.2012r.

 

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą: „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w obrębie Bartąg – jednostka G, gmina Stawiguda”

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492 z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087 z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635 z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119 poz. 804, Nr 130 poz. 871, Nr 149 poz. 996, Nr 155 poz.1043 z 2011 r. Nr 32 poz. 159 i Nr 153 poz.901) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Stawigudzie Uchwały Nr XXXII/237/10 z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą: „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w obrębie Bartąg – jednostka G, gmina Stawiguda”, zmienionej Uchwałą Nr XXXVI/275/10 Rady Gminy w Stawigudzie z dnia 10 listopada 2010r. o przystąpieniu do zmiany zapisu w § 2 Uchwały .

Jednocześnie, na podstawie art. 39 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz.1227 ze zmianami), podaję do publicznej wiadomości, że przystępuje się do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania ustaleń projektu planu na środowisko.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz składać wnioski do opracowywanych dokumentów. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu w Stawigudzie, ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wójt Gminy Stawiguda

 


16.04.2012r.

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części obrębu Bartąg, gmina Stawiguda oraz prognoz oddziaływania na środowisko w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko do opracowywanych miejscowych planów.

Na podstawie art.17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz art. 3 ust. 1 pkt. 11, art. 29,  art. 39 ust. 1, art. 46 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 oraz Dz. U. z 2010r. Nr 119, poz.804 ) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Stawiguda  uchwał: Nr XX/157/09 z dnia 26 marca 2009r., Nr XXVI/193/09 z dnia 25 listopada 2009r. oraz Nr XIV/93/2012 z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przystąpienia do opracowania:

1)      miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Bartąg gmina Stawiguda (Zydlungi), którego zakres określa załącznik Nr 1 i Nr 2 do wyżej wymienionych uchwał.

2)       miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Bartąg gmina Stawiguda (Bartążek), którego zakres określa załącznik Nr 3 do wyżej wymienionych uchwał

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych i prognoz oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w Stawigudzie w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wójt Gminy Stawiguda


21.03.2012r.

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Jaroty, gmina Stawiguda.

    Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami), art. 54 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami) oraz uchwał Rady Gminy w Stawigudzie Nr XX/156/09 z dnia 26 marca 2009r. i Nr XXIV/176/09 z dnia 09 września 2009 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Jaroty, gmina Stawiguda obejmującego obszar położony przy ulicy Bartąskiej, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 28 marca 2012r. do 18 kwietnia 2012r. w siedzibie Urzędu Gminy w Stawigudzie w godz. od 800 do 1400.
    Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 05 kwietnia 2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Stawigudzie&nb