Preferencyjna sprzedaż węgla

W związku z ustawą z dnia 27 października 2022 r.  o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2236), Gmina Stawiguda informuje o kontynuacji zakupu paliwa stałego (węgla) od dnia 1 stycznia 2023 r. z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych, znajdujących się na terenie
Gminy Stawiguda.

W ramach zakupu preferencyjnego uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym może nabyć łącznie 3 tony węgla,
z czego:

•    1,5 tony do 31 grudnia 2022 r.

•    1,5 tony od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r.

W przypadku, gdy do dnia 31 grudnia 2022 roku nie dokonano zakupu paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonano takiego zakupu w ilości mniejszej niż 1,5 tony, to wówczas można wnioskować o łączną ilość paliwa stałego (węgla), która pozostała do wykorzystania do limitu 3 ton. Każde gospodarstwo domowe może kupić 3 tony węgla w sezonie grzewczym 2022/2023.

PROCEDURA ZAKUPU WĘGLA PRZEZ MIESZKAŃCA:

 1. Złożenie wniosku o zakup preferencyjny węgla na wzorze dostępnym na stronie internetowej Gminy Stawiguda. Wniosek należy złożyć do 31 stycznia 2023 r. osobiście w Urzędzie Gminy w Stawigudzie, za pomocą poczty lub elektronicznie przez platformę ePuap – dokument należy opatrzyć podpisem elektronicznym (profil zaufany, podpis osobisty lub podpis kwalifikowany).   
 2. Weryfikacja wniosku.
 3. Kontakt telefoniczny pracownika Urzędu Gminy z mieszkańcem.
 4. Wpłata mieszkańca za węgiel na konto bankowe Gminy Stawiguda nr 12 8823 0007 2001 0100 1973 0004. W tytule przelewu należy wpisać: zakup węgla, imię, nazwisko i adres. Wpłaty w kasie gminy nie będą przyjmowane!

Wpłaty należy dokonać w terminie 21 dni od dnia otrzymania telefonicznej informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.

 1. Wystawienie przez Urząd Gminy asygnaty i faktury potwierdzającej zakup węgla. Asygnatę wydaje się jednokrotnie w jednym egzemplarzu. Nie ma możliwości uzyskania kopii asygnaty!
 2. Odbiór w Urzędzie Gminy asygnaty i faktury potwierdzającej zakup węgla.
 3. Odbiór węgla na podstawie asygnaty na składzie węgla opału WĘGLO-MAR Marek Bałdyga, przy ul. Cementowej 3a w Olsztynie. Wizytę na składzie węgla należy uzgodnić po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z przedsiębiorcą pod nr tel. 669 751 686.

 

Istnieje możliwość odbioru węgla osobiście, bądź można skorzystać z transportu przedsiębiorcy - koszt to nie więcej niż 50 złotych. Istnieje też możliwość, za dodatkową opłatą, workowania węgla - po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby u dystrybutora WĘGLO-MAR Marek Bałdyga.

Przed złożeniem wniosku prosimy o kontakt ze składem węglowym i ocenę węgla osobiście.

Zgodnie z przepisami ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, do zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, tj.:

 • przyznano lub wypłacono jej dodatek węglowy;
 • jeśli nie został złożony wniosek o wypłatę dodatku węglowego, a zostało dokonane zgłoszenie lub został wpisany węgiel jako główne źródło ogrzewania w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Według ww. ustawy do zakupu węgla w ramach zakupu preferencyjnego nie jest uprawniony wnioskodawca, ani żaden z członków jego gospodarstwa domowego, który nabył paliwo stałe na sezon grzewczy przypadający na lata 2022/2023 po cenie niższej niż 2000,00 zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej jak określona w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 2:

a) pkt 1 - w przypadku gdy wniosek dotyczy zakupu do dnia 31 grudnia 2022 r.,

b) pkt 1 i 2 łącznie - w przypadku gdy wniosek dotyczy zakupu od dnia 1 stycznia 2023 r.

Cena węgla wynosi 1800 zł/tona. Na cenę składa się koszt zakupu węgla od spółki Skarbu Państwa -1500 zł i koszt transportu ze składu w Braniewie do Olsztyna, składowania i obsługi zamówień przez przedsiębiorcę – 300 zł. Gmina nie pobiera dodatkowych opłat ani nie czerpie żadnych korzyści w związku z realizacją tego programu.

Informacje dotyczące preferencyjnego zakupu węgla można uzyskać pod numerem telefonu 89 512-64-77 lub 89 512-64-75.

Wzór wniosku proszę kliknąć aby pobrać Załącznik
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o kontynuacji Gminy Stawiguda w preferencyjnym zakupie paliwa stałego

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236) Wójt Gminy Stawiguda informuje o kontynuacji Gminy Stawiguda w preferencyjnym zakupie paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.

 

Instrukcja postępowania - preferencyjny zakup węgla

Szanowni mieszkańcy,

Węgiel z programu preferencyjnego zakupu jest już dostępny dla mieszkańców Naszej Gminy. Osoby, które złożyły wnioski o wydanie zaświadczenia będą informowane telefonicznie o ich rozpatrzeniu. Następnie będą miały możliwość oceny węgla osobiście u przedsiębiorcy będącego dystrybutorem opału w imieniu Gminy. Wizytę na składzie węgla należy uzgodnić po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z przedsiębiorcą pod nr tel. 669 751 686 - WĘGLO-MAR Marek Bałdyga, przy ul. Cementowej 3a w Olsztynie.

Osoby zdecydowane co do zakupu, dokonują wpłaty na konto Gminy Stawiguda na numer
12 8823 0007 2001 0100 1973 0004 w tytule przelewu: zakup węgla , imię, nazwisko i adresWpłaty w kasie gminy nie będą przyjmowane! Po potwierdzeniu wpływu środków na konto gminy, zostanie wystawiona faktura zakupu i asygnata uprawniająca do odbioru węgla. Po otrzymaniu asygnaty należy umówić się telefonicznie na odbiór węgla.

Cena węgla to 1800 zł/tonę. Na cenę składa się koszt zakupu węgla od spółki Skarbu Państwa -1500 zł i koszt transportu, składowania i obsługi zamówień przez przedsiębiorcę - 300 zł.

Gmina nie pobiera dodatkowych opłat ani nie czerpie żadnych korzyści w związku z realizacją tego programu.

Istnieje możliwość odbioru węgla osobiście, bądź można skorzystać z transportu przedsiębiorcy - koszt to nie więcej niż 50 złotych. Istnieje też możliwość, za dodatkową opłatą, workowania węgla - po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby u dystrybutura WĘGLO-MAR.


Nabór wniosków o wydanie zaświadczenia niezbędnego do zakupu preferencyjnego węgla kamiennego dla gospodarstw domowych.

Wójt Gminy Stawiguda informuje o przystąpieniu Gminy Stawiguda do programu preferencyjnego zakupu węgla kamiennego dla gospodarstw domowych.

Procedura związana ze sprzedażą węgla została uruchomiona, jednakże termin zakupu przez mieszkańców uzależniony jest od czasu trwania wszystkich formalności wskazanych w ustawie z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U.
z 2022 r. poz. 2236), związanych z zawieraniem umów z dostawcą węgla- Spółkę Skarbu Państwa PGE PALIWA Sp. z o.o. i procedurą zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy na ten cel.
Ze względu braku możliwości sprzedaży węgla przez Gminę samodzielnie- brak infrastruktury koniecznej do tego celu, usługę sprzedaży będzie prowadził na rzecz Gminy wskazany, po dokonaniu formalności, skład węgla.

Zakupu węgla będzie można dokonać, na podstawie uzyskanego wcześniej zaświadczenia
z Urzędu Gminy Stawiguda, u wskazanego przedsiębiorcy. Każdemu gospodarstwu domowemu przysługuje zakup preferencyjny w cenie do 2.000 zł/tonę w ilości do 1,5 tony węgla do 31 grudnia 2022 roku. Koszty zakupu paliwa nie uwzględniają kosztów transportu do gospodarstwa domowego.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2236) do zakupu węgla od Gminy Stawiguda po preferencyjnych cenach, są uprawnieni właściciele gospodarstw domowych położonych na terenie gminy Stawiguda, którzy:

 • otrzymali dodatek węglowy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r.
  o dodatku węglowym lub mają pozytywnie rozpatrzony wniosek o wypłatę na rzecz tego gospodarstwa domowego dodatku węglowego;
 • nie złożyli wniosku o dodatek węglowy, ale przed dniem 11 sierpnia 2022 roku:
  • złożyli Deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw i źródłem ogrzewania tego gospodarstwa domowego jest oddzielne źródło ciepła.
  • złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
   o której mowa w art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
   i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297, 1549 i 1768).

Preferencyjny zakup węgla nie przysługuje osobom, które dokonały już zakupu tego paliwa
w cenie do 2.000 zł/tonę w ilości co najmniej takiej jak w ustawie, tj. 1,5 tony.

 Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć w sekretariacie w Urzędzie Gminy Stawiguda w dniach od 21 listopada do 4 grudnia 2022 r. osobiście, za pomocą poczty lub elektronicznie przez platformę ePuap – dokument należy opatrzyć podpisem elektronicznym (profil zaufany, podpis osobisty lub podpis kwalifikowany). Zgodnie z art. 13 ust. 9 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2236) zaświadczenie wydaje się jednokrotnie w jednym egzemplarzu.

Zakup węgla na kolejny okres będzie realizowany po 1 stycznia 2023 r. na podstawie nowych wniosków i nowych zaświadczeń.

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA


Informacja o przystąpieniu Gminy Stawiguda do preferencyjnego zakupu paliwa stałego

Na podstawie art. 34. 1. ustawy z dnia ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236) Wójt Gminy Stawiguda informuję o przystąpieniu Gminy Stawiguda do preferencyjnego zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.