Wsparcie dla Inwestora/ Support for Investor

wtorek, 4 lipiec 2017

Wsparcie dla Inwestora / Support for Investor

Inwestorowi w przejściu przez procedurę administracyjną asystuje „opiekun inwestycji", jako łącznik pomiedzy Inwestorem a poszczególnymi komórkami Urzędu Gminy.

 Do zadań project managera należy: przygotowanie informacji o możliwościach inwestycyjnych gminy (w tym o ofercie terenów inwestycyjnych), asystowanie Inwestorowi we wszystkich niezbędnych procedurach administracyjnych i prawnych, występujących w trakcie realizacji projektu, oferowanie szybkiego dostępu do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego inwestycji, udzielanie wszechstronnej pomocy w znalezieniu odpowiedniej lokalizacji, zgodnej z oczekiwaniem Inwestora, oraz partnerów i poddostawców, opieka poinwestycyjna dla firm (wspieranie firm, które już działają na terenie gminy), informowanie o zachętach inwestycyjnych udzielanych przez samorząd gminny oraz inne instytucje.

Gmina Stawiguda oferuje potencjalnym inwestorom - przedsiębiorcom zwolnienia z tytułu podatku od nieruchomości w postaci pomocy de minimis.

ZWOLNIENIE OD PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W FORMIE POMOCY DE MINIMIS:

UCHWAŁA NR XXXVI/291/2014 RADY GMINY STAWIGUDA Z DNIA 29.04.2014 ROKU

 Okres zwolnienia: 1, 2 lub 3 lata

 WARUNKIEM uzyskania zwolnienia jest zrealizowanie nowej inwestycji i utworzenie nowych miejsc pracy

Stawki podatku na dzień 19.01.2017 r.

Budynki mieszkalne

0,75 zł

Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

20,10 zł

Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie obrotu materiałem siewnym

10,59 zł

Budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych

4,61 zł

Pozostałe budynki (w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego)

7,62 zł

Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

0,83 zł

Pozostałe grunty (w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego)

0,45 zł

Budowle

2 % wartości

 


The investor in going through the administrative procedure assists "guardian of investments", as a link between the investor and the individual cells of the Commune Office.

 The tasks of the project manager include: preparation of information on investment opportunities of the communion (including the offer of investment area), to assist the investor in all the necessary administrative and legal procedures that occur during the project, offering quick access to comprehensive information on the economic and legal environment of investment, providing comprehensive help in finding a suitable location, in accordance with the expectation of the investor, and the partners and subcontractors, care Post-investment for companies (to support companies that are already active in the community), information about the investment incentives provided by local municipal and by other institutions.

Stawiguda Commune offers potential investors - entrepreneurs exemption from real estate tax in the form of de minimis aid.

EXEMPTION FROM TAX OF REAL ESTATE IN THE FORM de minimis aid:

Resolution No. XXXVI/291/2014 COUNCIL OF STAWIGUDA COMMUNE OF THE YEAR 29/04/2014

 Exemption period: 1, 2 or 3 years

 CONDITION get relief is to realize a new inwestment and create new work-places

The property tax rate for the day 2017-01-19:

Residential buildings 0,75 zł
Buildings associated with doing
business
20,10 zł
Buildings associated with doing
business in the field of marketing of seed
10,59 zł
The buildings associated with the
provision of health
4,61 zł
Other buildings (including occupied
for paid public benefit activity
7,62 zł
Land-related economic activity 0,83 zł
Other land (including occupied for
paid public benefit activity)
0,45 zł
Buildings 2 %