Informujemy, że  zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o dodatek osłonowy. W związku z powyższym można składać wnioski o dodatek osłonowy.

Wzór wniosku do pobrania poniżej lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawigudzie, ul.Olsztyńska 3, 

Dodatek osłonowy przysługuje:

1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,

2) osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury.

W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria,  dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:

– 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

– 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

– 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób,

Pieniądze z dodatku można wydać na dowolny cel. Nie ma żadnego ustawowego celu ich spożytkowania.

Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy przysługujący osobom opalającym domy węglem:

– 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego

– 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób

– 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób

– 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Wnioski o dodatek osłonowy można składać  do 30 kwietnia 2024 r. osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w stawigudzie. Osoby dysponujące kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym mogą składać wnioski przez internet, np. za pomocą platformy ePUAP

Do pobrania:

 

Prosimy: wpisz w druk wniosku adres poczty elektronicznej – na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego.

W przypadku, gdy adres email nie zostanie podany w formularzu wniosku rozstrzygnięcia pozytywnego nie wyślemy w formie tradycyjnej. Jedynie decyzje odmowne są wysyłane w formie tradycyjnej.

POZOSTAŁE INFORMACJE

Świadczenia przyznane na kompletne wnioski złożone w styczniu 2022 r. będą wypłacone w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Te osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć kompletny wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia 2022 r.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp...

 

 


 

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy przysługuje na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia w maksymalnej wysokości 12 tys. zł na dziecko.

Świadczenie przysługuje bez względu na dochód rodziny w kwocie 500 zł  lub 1000 zł  miesięcznie. Rodzice  samodzielnie mogą wskazać, czy kapitał chcą otrzymywać w wysokości 500 zł przez okres 24 miesięcy, czy w wysokości 1000 zł przez 12 miesięcy.

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Przyjmowaniem wniosków o rodzinny kapitał opiekuńczy, ich rozpatrywaniem oraz wypłatą tego świadczenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy należy złożyć wyłącznie  w postaci elektronicznej, za pomocą tych samych systemów teleinformatycznych, co wnioski o świadczenie dobry start i świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. To:

  • od 4 stycznia 2022 r. przez: Bank PKO BP, ING Bank Śląski S.A., mBank S.A., Millenium S.A., PEKAO S.A.,
  • od 11 stycznia 2022 r. przez Getin Noble Bank S.A.
  • od 24 stycznia 2022 r. przez: Bank Pocztowy S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A.
  • od 1 lutego 2022 r. przez: Alior Bank S.A., BPS S.A., Santander, BNP Paribas S.A., SGB-Bank S.A., SKOK Energia, SKOK im. Powstańców Śląskich, SKOK Ziemi Rybnickiej, SKOK Unii Lubelskiej, SKOK Progres, SKOK Śląsk, SKOK Wisła, SKOK Chmielewskiego, SKOK Stefczyka, Krakowska SKOK, SKOK Szopienice, SKOK Świdnik, SKOK Centrum, SKOK Kwiatkowskiego, Regionalna SKOK im. Św. Brata Alberta

Wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej na wskazane we wniosku konto bankowe.

Prawo do Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego przysługuje także rodzicom, które już w dniu wejścia ustawy mają drugie i kolejne dzieci w wieku od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia. Na takie dzieci świadczenie będzie przysługiwało proporcjonalnie za okres od dnia wejścia w życie ustawy do czasu ukończenia przez drugie lub kolejne dzieci 35. miesiąca życia.

Szczegółowe informacje:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/rodzinny-kapital-opiekunczy/3068250

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002270

 


 

DOFINANSOWANIE OBNIŻENIA OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W ŻŁOBKU, KLUBIE DZIECIĘCYM LUB U DZIENNEGO OPIEKUNA

UZUPEŁNIJ DANE DZIECKA W PODMIOCIE PROWADZACYM INSTYTUCJĘ OPIEKI DO 14 STYCZNIA 2022 R.

 

Dofinansowanie będzie przysługiwało rodzicom na dzieci uczęszczające do ww. instytucji i nieobjęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym. Zatem dofinansowanie obniżenia opłaty będzie przysługiwać na:

  • dziecko pierwsze i jedyne w rodzinie,
  • dziecko pierwsze z rodzin, w których kolejne dziecko jest objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym,
  • dziecko w wieku przed ukończeniem 12 miesiąca i po ukończeniu 36 miesiąca życia (poza wiekiem objęcia rodzinnym kapitałem opiekuńczym). 

Dofinansowanie będzie wynosić maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka. Przez opłatę rodzica za pobyt dziecka w ww. instytucjach rozumie się miesięczną opłatę ponoszona przez rodzica z uwzględnieniem przyznanych zniżek. Do opłaty za pobyt dziecka nie wlicza się opłaty za wyżywienie. Dofinansowanie będzie przekazywane na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego instytucję opieki z przeznaczeniem na obniżenie opłaty rodzica za pobyt dziecka.

Dofinansowanie będzie przysługiwać bez względu na osiągany dochód przez rodzica.

Realizacja dofinansowania, tj. prowadzenie postępowania w sprawie przyznania i wypłaty, należeć będzie do ZUS.

Wniosek o ustalenie prawa do dofinansowania od 1 kwietnia 2022 r. będzie składać do ZUS rodzic. Jeżeli rodzic złoży wniosek w terminie od 1 kwietnia  do 31 maja 2022 r., to prawo o dofinansowanie zostanie ustalone od 1 stycznia 2022 r.

Wniosek o ustalenie prawa do dofinansowania, będzie można składać wyłącznie w postaci elektronicznej.

 

UZUPEŁNIJ DANE DZIECKA W PODMIOCIE PROWADZACYM INSTYTUCJĘ OPIEKI DO 14 STYCZNIA 2022 R.

1) numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka – w przypadku gdy dziecku nie nadano numeru PESEL;

2) daty urodzenia rodziców;

3) numer PESEL rodziców, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość rodziców,

4) adres poczty elektronicznej i numer telefonu rodziców – o ile dane te uległy zmianie albo nie zostały przekazane przez rodziców dzieci objętych opieką w żłobku lub klubie dziecięcym podmiotowi prowadzącemu odpowiednio żłobek lub klub dziecięcy.

Ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002270