Dodatek Osłonowy

Informujemy, że od stycznia 2022 r. można składać wnioski o nowe świadczenie – DODATEK OSŁONOWY.

Dodatek osłonowy ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

KRYTERIUM DOCHODOWE

Jeśli miesięczne dochody nie przekraczają:

- 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym,

- 1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym

można starać się dodatek osłonowy.

*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270).

UWAGA !

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

WAŻNE: ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

WYSOKOŚĆ DODATKU OSŁONOWEGO

- gospodarstwa 1 osobowe - wsparcie na poziomie 400 zł/rocznie

- gospodarstwa 2-3 osobowe - wsparcie na poziomie 600 zł/rocznie;

- gospodarstwa 4-5 osobowe - wsparcie na poziomie 850 zł/rocznie;

- gospodarstwa 6 i więcej osobowe - wsparcie na poziomie 1150 zł/rocznie.

Dodatek może być jeszcze wyższy, jeśli mieszkamy w lokalu, który nie jest podłączony do sieci centralnego ogrzewania, czyli głównym źródłem ogrzewania jest np. kominek, koza, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe. Wówczas dodatek wynosi:

- gospodarstwa 1 osobowe - wsparcie na poziomie 500 zł/rocznie;

- gospodarstwa 2-3 osobowe - wsparcie na poziomie 750 zł/rocznie;

- gospodarstwa 4-5 osobowe - wsparcie na poziomie 1062,50 zł/rocznie;

- gospodarstwa 6 i więcej osobowe - wsparcie na poziomie 1437,50 zł/rocznie.

WAŻNA INFORMACJA

Możesz ubiegać się o podwyższone dofinansowanie, gdy ww. źródło ogrzewania zostało wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

Przypominamy, że deklarację o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw można złożyć:

1) elektronicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej – na stronie www.zone.gunb.gov.pl klikając „ZŁÓŻ DEKLARACJĘ”

2) pisemnie – wzór formularza do pobrania w linku poniżej lub w Urzędzie Gminy Stawiguda

https://www.stawiguda.pl/.../obowiazek-dla-wlascicieli...

Szczegółowe informacje w jaki sposób wpisać źródło ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków dostępne są na stronie https://www.gunb.gov.pl/.../centralna-ewidencja...

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można składać do 31 października 2022 r. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK O DODATEK OSŁONOWY?

Wnioski można składać:

- elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. (W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego),

- tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. w Urzędzie Gminy Stawiguda przy ul. Olsztyńskiej 10; 11-034 Stawiguda.

Druki wniosków są dostępne pod adresem https://www.gov.pl/web/klimat/do-pobrania

 
Do pobrania:

 

Prosimy: wpisz w druk wniosku adres poczty elektronicznej – na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego.

W przypadku, gdy adres email nie zostanie podany w formularzu wniosku rozstrzygnięcia pozytywnego nie wyślemy w formie tradycyjnej. Jedynie decyzje odmowne są wysyłane w formie tradycyjnej.

POZOSTAŁE INFORMACJE

Świadczenia przyznane na kompletne wnioski złożone w styczniu 2022 r. będą wypłacone w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Te osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć kompletny wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia 2022 r.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp...

 

 


 

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy przysługuje na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia w maksymalnej wysokości 12 tys. zł na dziecko.

Świadczenie przysługuje bez względu na dochód rodziny w kwocie 500 zł  lub 1000 zł  miesięcznie. Rodzice  samodzielnie mogą wskazać, czy kapitał chcą otrzymywać w wysokości 500 zł przez okres 24 miesięcy, czy w wysokości 1000 zł przez 12 miesięcy.

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Przyjmowaniem wniosków o rodzinny kapitał opiekuńczy, ich rozpatrywaniem oraz wypłatą tego świadczenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy należy złożyć wyłącznie  w postaci elektronicznej, za pomocą tych samych systemów teleinformatycznych, co wnioski o świadczenie dobry start i świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. To:

  • od 4 stycznia 2022 r. przez: Bank PKO BP, ING Bank Śląski S.A., mBank S.A., Millenium S.A., PEKAO S.A.,
  • od 11 stycznia 2022 r. przez Getin Noble Bank S.A.
  • od 24 stycznia 2022 r. przez: Bank Pocztowy S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A.
  • od 1 lutego 2022 r. przez: Alior Bank S.A., BPS S.A., Santander, BNP Paribas S.A., SGB-Bank S.A., SKOK Energia, SKOK im. Powstańców Śląskich, SKOK Ziemi Rybnickiej, SKOK Unii Lubelskiej, SKOK Progres, SKOK Śląsk, SKOK Wisła, SKOK Chmielewskiego, SKOK Stefczyka, Krakowska SKOK, SKOK Szopienice, SKOK Świdnik, SKOK Centrum, SKOK Kwiatkowskiego, Regionalna SKOK im. Św. Brata Alberta

Wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej na wskazane we wniosku konto bankowe.

Prawo do Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego przysługuje także rodzicom, które już w dniu wejścia ustawy mają drugie i kolejne dzieci w wieku od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia. Na takie dzieci świadczenie będzie przysługiwało proporcjonalnie za okres od dnia wejścia w życie ustawy do czasu ukończenia przez drugie lub kolejne dzieci 35. miesiąca życia.

Szczegółowe informacje:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/rodzinny-kapital-opiekunczy/3068250

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002270

 


 

DOFINANSOWANIE OBNIŻENIA OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W ŻŁOBKU, KLUBIE DZIECIĘCYM LUB U DZIENNEGO OPIEKUNA

UZUPEŁNIJ DANE DZIECKA W PODMIOCIE PROWADZACYM INSTYTUCJĘ OPIEKI DO 14 STYCZNIA 2022 R.

 

Dofinansowanie będzie przysługiwało rodzicom na dzieci uczęszczające do ww. instytucji i nieobjęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym. Zatem dofinansowanie obniżenia opłaty będzie przysługiwać na:

  • dziecko pierwsze i jedyne w rodzinie,
  • dziecko pierwsze z rodzin, w których kolejne dziecko jest objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym,
  • dziecko w wieku przed ukończeniem 12 miesiąca i po ukończeniu 36 miesiąca życia (poza wiekiem objęcia rodzinnym kapitałem opiekuńczym). 

Dofinansowanie będzie wynosić maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka. Przez opłatę rodzica za pobyt dziecka w ww. instytucjach rozumie się miesięczną opłatę ponoszona przez rodzica z uwzględnieniem przyznanych zniżek. Do opłaty za pobyt dziecka nie wlicza się opłaty za wyżywienie. Dofinansowanie będzie przekazywane na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego instytucję opieki z przeznaczeniem na obniżenie opłaty rodzica za pobyt dziecka.

Dofinansowanie będzie przysługiwać bez względu na osiągany dochód przez rodzica.

Realizacja dofinansowania, tj. prowadzenie postępowania w sprawie przyznania i wypłaty, należeć będzie do ZUS.

Wniosek o ustalenie prawa do dofinansowania od 1 kwietnia 2022 r. będzie składać do ZUS rodzic. Jeżeli rodzic złoży wniosek w terminie od 1 kwietnia  do 31 maja 2022 r., to prawo o dofinansowanie zostanie ustalone od 1 stycznia 2022 r.

Wniosek o ustalenie prawa do dofinansowania, będzie można składać wyłącznie w postaci elektronicznej.

 

UZUPEŁNIJ DANE DZIECKA W PODMIOCIE PROWADZACYM INSTYTUCJĘ OPIEKI DO 14 STYCZNIA 2022 R.

1) numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka – w przypadku gdy dziecku nie nadano numeru PESEL;

2) daty urodzenia rodziców;

3) numer PESEL rodziców, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość rodziców,

4) adres poczty elektronicznej i numer telefonu rodziców – o ile dane te uległy zmianie albo nie zostały przekazane przez rodziców dzieci objętych opieką w żłobku lub klubie dziecięcym podmiotowi prowadzącemu odpowiednio żłobek lub klub dziecięcy.

Ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002270