Przebudowa ulicy Polnej w Stawigudzie

 

Przebudowa ulicy Polnej w Stawigudzie

Dofinansowanie: 238 780,00 zł z Funduszu Dróg Samorządowych (na mocy podpisanej w dniu 2 czerwca 2020r. Umowy Nr 28/2020/A/11/77 z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim)

Całkowita wartość inwestycji: 477 560,00 zł

 

Opis projektu:

Przedmiotem zadania jest przebudowa ulicy Polnej w Stawigudzie na działkach 592/1, 529/1, 525/9, 525/7, 525/19 obręb 12 własności gminy Stawiguda na długości 333m . Projektowana droga  gminna nr 162090N leży w południowo - wschodniej części Stawigudy. Obecnie posiada nawierzchnię gruntową o szer. ok. 4,0 m wraz z pasem zieleni. Nawierzchnia jest w bardzo złym stanie technicznym. Przyjęte parametry: klasa ulicy: D, kategoria ruchu KR2, szerokość jezdni - 5m, nawierzchnia jezdni projektowanej ulicy oraz skrzyżowań: kostka betonowa. Dla sięgacza zaplanowano następujące parametry: kategoria ruchu KR2, szerokość jezdni: 3,0 m, nawierzchnia jezdni i skrzyżowań: kostka betonowa. Odwodnienie będzie dokonane za pomocą wpustów przykrawężnikowych połączonych ze studniami chłonnymi. Ze względu na brak odbiorników naturalnych i korzystne warunki gruntowe przewidziano wykonanie studni chłonnych odprowadzających wody do gruntu. Zaplanowano także wykonanie oświetlenia drogi. Zastosowano następujące rozwiązania specjalne: progi zwalniające i oznakowanie strefy zamieszkania D40.

Realizacja inwestycji wpłynie na zapewnienie użytkownikom efektywnej struktury ruchu kołowego i pieszego, co przełoży się na zmniejszenie liczby wypadków. Wskutek płynności poruszania się pojazdów po dobrej nawierzchni ograniczona zostanie emisja spalin, zmniejszy się hałas i wibracje.