Urząd Stanu Cywilnego

Zadania Urzędu Stanu Cywilnego:

  1. rejestracja stanu cywilnego osób w księgach stanu cywilnego w formie aktów urodzenia, małżeństwa oraz zgonu,
  2. przyjmowanie oświadczeń mających wpływ na stan cywilny osoby,
  3. orzekanie w sprawach dotyczących skracania czasu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego w formie cywilnej, prostowania oczywistych błędów pisarskich oraz uzupełniania brakujących danych w aktach stanu cywilnego,
  4. odtwarzanie aktu stanu cywilnego, wpisywanie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą lub rejestrowanie w nich urodzenia, zawarcia małżeństwa albo zgonu, które nastąpiły za granicą,
  5. dokonywanie w aktach stanu cywilnego wszelkich zmian na podstawie orzeczeń sądowych oraz decyzji administracyjnych orzekanych przez inne uprawnione organy administracji publicznej,
  6. wydawanie odpisów skróconych i zupełnych z aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku i zaświadczeń o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego,
  7. orzekanie w sprawach zmian i ustalenia pisowni lub brzmienia imion i nazwisk oraz zawiadamianie w tych sprawach właściwych urzędów i organów.
  8. Działalność gospodarcza

Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania dotyczące spraw załatwianych w Urzędzie Stanu Cywilnego znajdują się w Poradniku interesanta: