Referat Gospodarki Nieruchomościami

 

Do zadań Referatu Gospodarki Nieruchomościami należy w szczególności:
 

 1. prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania mieniem komunalnym poprzez:
  • nabywanie nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań gminy, przyjmowanie darowizn
  • zbywanie nieruchomości, oddawanie w użytkowanie wieczyste, oddawanie w zarząd;
  • wydzierżawianie nieruchomości, najem, użyczanie - sporządzanie i rozwiązywanie umów w tym zakresie;
  • zamiana nieruchomości,
  • przejmowanie nieruchomości - prowadzanie procedury związanej z przejmowaniem nieruchomości wydzielonych w ramach podziału geodezyjnego pod drogi publiczne gminne;
 2. prowadzenie rejestru mienia komunalnego według obrębów geodezyjnych,
 3. prowadzenie ewidencji gruntów i budynków,
 4. ewidencja nieruchomości w zakresie ich numeracji, powierzchni, oraz wartości ewidencyjnej, a także prawa własności gminy zgodnie z ich przeznaczeniem w planach miejscowych bądź studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
 5. sporządzanie wniosków o ujawnienie mienia komunalnego w księgach wieczystych
 6. prowadzenie procedur przetargowych i bezprzetargowych przy sprzedaży działek i budynków, sprzedaż mieszkań na rzecz najemców zgodnie z zarządzeniami wójta,
 7. regulacja stanów prawnych nieruchomości stanowiących własność gminy;
 8. naliczanie czynszów,
 9. sporządzanie zestawień dzierżawców do celów podatkowych,
 10. aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego, użytkowania, zarządu,
 11. wyceny nieruchomości,
 12. prowadzenie postępowania w zakresie zamówień publicznych dotyczących wykonywania usług w zakresie wyceny nieruchomości i prac geodezyjnych,
 13. przygotowywanie oświadczeń wójta w sprawach pierwokupu nieruchomości,
 14. przygotowywanie informacji o stanie mienia komunalnego i prowadzenie niezbędnej statystyki w tym zakresie (sprawozdania IPE),
 15. prowadzenie spraw związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 16. prowadzenie procedury związanej ze sprzedażą nieruchomości - przygotowywanie zarządzeń, wykazów, ogłoszeń do prasy i BiP,
 17. udział w komisji przetargowej - przeprowadzanie przetargów, sporządzanie protokołów z przetargu,
 18. przygotowanie dokumentacji do kancelarii notarialnej - celem zawarcie umów notarialnych dotyczących: sprzedaży, zamiany, zakupu, służebności przesyłu,
 19. prowadzenie spraw związanych z uzgadnianiem dokumentacji na zakładanie, przeprowadzanie i wykonywanie na nieruchomościach urządzeń technicznych,
 20. przeprowadzanie procedury postępowania związanego z scaleniem i podziałem nieruchomości - przygotowanie dla rady gminy projektu uchwał w tym zakresie,
 21. przeprowadzanie procedury związanej z podziałami nieruchomości, w tym:
  • ocena prawidłowości sporządzenia wstępnego projektu podziału zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
  • przygotowywanie propozycji wstępnych projektów podziału dla zadań wykonywanych z urzędu,
  • wydawanie postanowień opiniujących wstępne projekty podziału;
  • wydawanie decyzji o zatwierdzeniu projektu podziału nieruchomości,
  • prowadzenie rejestru wydanych decyzji zatwierdzających podziały nieruchomości,
 22. rozgraniczanie nieruchomości:
  • wydawanie postanowień o wszczęciu postępowań o rozgraniczenie nieruchomości,
  • wydawanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości bądź umorzeniu postępowania administracyjnego i przekazanie sprawy z urzędu do rozpatrzenia właściwemu sądowi,
  • reprezentowanie wójta przy wznowieniu i ustalaniu granic nieruchomości będących własnością gminy,
 23. przygotowywanie dla rady gminy projektów uchwał w sprawie nazewnictwa ulic,
 24. prowadzenie rejestru nazewnictwa ulic i placów na terenie gminy,
 25. sporządzanie zawiadomień o zmianie numeru porządkowego nieruchomości bądź nadaniu na wniosek,
 26. prowadzenie rejestru numeracji nieruchomości według miejscowości,
 27. dbanie o stan zasobu kartograficznego będącego w posiadaniu urzędu,
 28. dbanie o prawidłowość wykorzystania danych z ewidencji gruntów i budynków oraz zapewnienie jej aktualizacji,
 29. analiza stanów prawnych nieruchomości w przypadku obrotu mieniem komunalnym lub planowanymi inwestycjami gminnymi,
 30. udzielanie interesantom informacji geodezyjno - prawnych,
 31. administrowanie, gospodarowanie, zarządzanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi,
 32. analizowanie wniosków o przyznanie lokali mieszkalnych, sporządzanie umów najmu, przekazywanie lokali najemcom, sporządzanie protokołów oraz rozwiązywanie umów, przejmowanie lokali ,
 33. egzekucja w sprawach mieszkaniowych - przygotowywanie wstępnych wniosków i pism,
 34. prowadzenie spraw związanych z planami zagospodarowania przestrzennego,
 35. gromadzenie i analiza wniosków wpływających o zagospodarowaniu przestrzennym gminy oraz studium - przedstawienie propozycji wójtowi,
 36. przygotowywanie materiałów na posiedzenia komisji rady gminy, komisję urbanistyczną;
 37. udział w komisjach rady gminy i komisji urbanistycznej,
 38. przygotowywanie umów na opracowanie ( bądź zmianę) planów, studium, za udział w gminnej komisji urbanistycznej,
 39. wydawanie wypisów, wypisów i wyrysów z planów zagospodarowania przestrzennego,
 40. wydawanie wypisów, wypisów i wyrysów ze studium,
 41. wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w planach miejscowych i studium,
 42. prowadzenie ewidencji uchwalonych obowiązujących oraz nieobowiązujących planów miejscowych;
 43. udzielanie pisemnych informacji organom na temat stanu zagospodarowania terenu;
 44. koordynowanie spraw związanych z przeznaczeniem gruntów na cele nierolnicze i nieleśne - do celów planistycznych,
 45. sporządzanie sprawozdawczości dotyczących m.p.z.p. - nadzór i aktualizacja nad gminnym Systemem Informacji Planistycznej,
 46. prowadzenie rejestru gminnej ewidencji zabytków,
 47. analizowanie wniosków o wpis i wykreślenie z gminnej ewidencji zabytków,
 48. aktualizacja Gminnego Programu Ochrony Zabytków,
 49. ewidencja złóż kopalin,
 50. analiza wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załączoną dokumentacją - karta informacyjna, raport oddziaływania naśrodowisko, mapy,
 51. wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć z przeprowadzeniem oceny oddziaływania na środowisko i bez przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko,
 52. prowadzenie informacji o środowisku w Biuletynie Informacji Publicznej i publicznym wykazie danych w zakresie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach..”

 


 

Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania dotyczące spraw załatwianych w Referacie Gospodarki Nieruchomościami znajdują się w Poradniku interesanta LINK