Ochrona danych osobowych

 

Klauzula informacyjna dla osób, których dane osobowe przetwarzane są w Urzędzie Gminy
w Stawigudzie

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z przetwarzaniem  danych osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych zwanego „RODO”, Urząd Gminy w Stawigudzie informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych:

1.  Administratorem  Pani / Pana danych  osobowych  przetwarzanych  w Urzędzie Gminy Stawiguda jest Wójt Gminy Stawiguda, 11-034 Stawiguda ul. Olsztyńska 10, adres mail:

2.  Na podstawie art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (Kamil Sapeta), z którym  można kontaktować się pod adresem mail: 

3.  Administrator danych osobowych przetwarza Pani / Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz w przypadku, gdy została udzielona zgoda: na podstawie tejże udzielonej zgody.

4.  Pana / Pani dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji przez Urząd Gminy w Stawigudzie obowiązków wynikających z przepisów prawa a w stosownych przypadkach także: w celach określonych poprzez wiążące Panią / Pana z Administratorem umowy oraz zapisy udzielonych zgód na przetwarzanie danych osobowych.

5.  W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

-organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

-inne podmioty, które na podstawie stosownych umów powierzenia danych do przetwarzania świadczą usługi na rzecz Administratora.

6.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4 oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, natomiast w przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie zgody: dane będą przechowywane przez okres obowiązywania zgody (do czasu wycofania zgody) oraz okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony ew. roszczeń.

7. W  związku  z  przetwarzaniem  Pani/Pana  danych  osobowych  przysługują  Pani/Panu następujące prawa:  dostępu do danych osobowych Pani / Pana dotyczących, żądania ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie, jeżeli zgoda była podstawą przetwarzania.

8.  Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres: Urząd Gminy w Stawigudzie ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda.

9 . W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy Stawiguda Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do  organu  nadzorczego  właściwego  w  sprawach  ochrony danych  osobowych,  tj.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10. W zależności od sfery, w której przetwarzane są Pani Pana dane osobowe, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym (obowiązek podania danych osobowych) lub umownym (na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane będą przetwarzane). W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informacje udzielane będą przez merytorycznych pracowników Urzędu Gminy.

 


 

Klauzula informacyjna dla osób, których dane osobowe przetwarzane są w Urzędzie Gminy w Stawigudzie w celu realizacji programu „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” lub w celu informowania o nim.

Załącznik: