Ochrona danych osobowych

czwartek, 27 wrzesień 2018

Klauzula informacyjna dla osób, których dane osobowe przetwarzane są
w Urzędzie Gminy w Stawigudzie

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  
z przetwarzaniem  danych osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych zwanego „RODO”, Urząd Gminy w Stawigudzie informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych:

1.  Administratorem  danych  osobowych  przetwarzanych  w Urzędzie Gminy Stawiguda jest Wójt Gminy Stawiguda, 11-034 Stawiguda ul. Olsztyńska 10, adres mail: 

2.  Na podstawie art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym  można kontaktować się pod adresem mail: 

3.  Administrator danych osobowych przetwarza Pani / Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4.  Pana / Pani dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji przez Urząd Gminy w Stawigudzie obowiązków wynikających z przepisów prawa.

5.  W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów powierzenia danych do przetwarzania świadczących usług na rzecz Administratora.

 

6.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4 oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

7. W  związku  z  przetwarzaniem  Pani/Pana  danych  osobowych  przysługują  Pani/Panu następujące uprawnienia:  

  • dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
  • żądania ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie, jeżeli była podstawą przetwarzania.

8.  Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres: Urząd Gminy w Stawigudzie ul. Olsztyńskiej 10., 11-034 Stawiguda.

9 . W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy Stawiguda Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do  organu  nadzorczego  właściwego  w  sprawach  ochrony danych  osobowych,  tj.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10.  Podanie  przez  Panią/Pana  danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta umowa między stornami umowy.

11.  O szczegółach podstawy przetwarzania danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez merytoryczną komórkę Administratora Danych.


Pan Kamil Sapeta został wyznaczony przez Administratora danych osobowych na stanowisko Inspektora Ochrony Danych.
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się z nim kontaktować pod adresem e-mail