Ochrona danych osobowych

czwartek, 27 wrzesień 2018

Klauzula informacyjna dla osób, których dane osobowe przetwarzane są w Urzędzie Gminy w Stawigudzie

 

Na podstawie art. 13 ust. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zwanego „RODO”, Urząd Gminy w Stawigudzie informuje że:

 

1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Stawiguda jest Wójt Gminy Stawiguda, 11-034 Stawiguda ul. Olsztyńska 10, adres mail:

 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), Kamil Sapeta, kontakt:

 

3) Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

 

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji przez Urząd Gminy w Stawigudzie obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 

5) W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, świadczące usługi na rzecz Administratora, które na podstawie stosownych umów powierzenia danych umocowane są do przetwarzania danych osobowych.

 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

 

7) Posiada Pani/Pan prawo do:

  1. dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
  2. żądania sprostowania danych osobowych,
  3. usunięcia danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  6. przenoszenia danych
  7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie, jeżeli zgoda była podstawą przetwarzania.

 

8) Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora kierując korespondencję na adres: Urząd Gminy w Stawigudzie ul. Olsztyńska 10., 11-034 Stawiguda lub drogą elektroniczną na adres

 

9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, i wynika z realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. O szczegółach podstawy przetwarzania danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez właściwą dla Państwa sprawy komórkę Administratora Danych.

 

11) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.