Ochrona danych osobowych

 

Klauzula informacyjna dla osób, których dane osobowe przetwarzane są w Urzędzie Gminy
w Stawigudzie

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z przetwarzaniem  danych osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych zwanego „RODO”, Urząd Gminy w Stawigudzie informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych:

1.  Administratorem  Pani / Pana danych  osobowych  przetwarzanych  w Urzędzie Gminy Stawiguda jest Wójt Gminy Stawiguda, 11-034 Stawiguda ul. Olsztyńska 10, adres mail:

2.  Na podstawie art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem mail:

3.  Administrator danych osobowych przetwarza Pani / Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a w stosownych przypadkach na podstawie zawartych umów jak również w przypadku, gdy została udzielona zgoda: na podstawie tejże udzielonej zgody.

4.  Pana / Pani dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym w celu rozpatrzenia sprawy, przeprowadzenia postępowania administracyjnego, jak również w celu archiwizacji, a w stosownych przypadkach także: w celach określonych poprzez wiążące Panią / Pana z Administratorem umowy jak również zapisy udzielonych zgód na przetwarzanie danych osobowych. Dane mogą być również przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ew. roszczeniami.

5.  W związku z przetwarzaniem danych w celach określonych w pkt. 4 odbiorcami danych osobowych mogą być:

-organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

-inne podmioty, które na podstawie stosownych umów, w tym umów powierzenia danych do przetwarzania świadczą usługi na rzecz Administratora jak również uprawnione strony postępowania, w tym ich pełnomocnicy.

6.  Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4 oraz zgodnie z terminami dotyczącymi archiwizacji określonymi przez obowiązujące ustawy, jak również okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony ew. roszczeń, natomiast w przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie zgody: dane będą przechowywane przez okres obowiązywania zgody (do czasu jej wycofania) jak również okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony ew. roszczeń.

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa: dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także cofnięcia zgody w każdym momencie o ile zgoda była podstawą przetwarzania. Realizację powyższych praw determinuje spełnienie przewidzianych ku temu w RODO przesłanek.

8. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora lub pisząc na adres: Urząd Gminy Stawiguda ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda a także drogą elektroniczną.

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy Stawiguda danych osobowych, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym (obowiązek podania danych osobowych), brak podania danych osobowych będzie skutkował pozostawieniem sprawy bez rozpoznania na warunkach określonych w kodeksie postępowania administracyjnego. W szczególnych przypadkach podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku przetwarzania na podstawie zgody – podanie danych jest dobrowolne. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informacje udzielane będą przez merytorycznych pracowników Urzędu Gminy.

11. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

12. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

 


 

Klauzula informacyjna dla osób, których dane osobowe przetwarzane są w Urzędzie Gminy w Stawigudzie w celu realizacji programu „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” lub w celu informowania o nim.

Załącznik: