Dlaczego warto inwestować w Stawigudzie

Potencjał Gospodarczy
W  badaniu atrakcyjności regionów 2016 roku przeprowadzonym przez PAIiH i SGGH w Warszawie Gmina Stawiguda została oznaczona złotą gwiazdą co jest najwyższym wyróżnieniem i oznacza najwyższą ocenę wszystkich analizowanych sekcji gospodarczych w danej gminie, tj. gospodarki narodowej, przemysłu, handlu, usług turystycznych oraz usług profesjonalnych.


Współpraca z przedsiębiorcami
W 2015 roku została zorganizowana konferencja „Razem w kierunku wzmocnienia współpracy samorządu terytorialnego i biznesu”, mająca na celu przedstawienie lokalnym przedsiębiorcom możliwości rozwoju, uzyskania różnego rodzaju wsparcia ze strony samorządu terytorialnego, jak i pokazania możliwości współdziałania z innymi podmiotami działającymi na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, jak UPPO, WMSSE, Kuratorium oświaty i in.. Widząc pozytywne efekty tego wydarzenia, w zeszłym roku ponownie odbyła się konferencja. Tym razem tematem przewodnim były innowacje w biznesie. Takie działania sprawiają, że przedsiębiorcy zaczynają identyfikować się z miejscem w którym działają. Bo oczywiście zależy nam na nowych inwestorach, ale także chcemy, aby ci którzy już nam zaufali dobrze się czuli i rozwijali na naszym terenie.


Zaufali nam
Do firm które już działają w Gminie Stawiguda należą: Barwa System, Interparts, Alnea Sp. z o. o., DB Schenker, Karo Okna Drewniane, ale wiemy już o kolejnych firmach, które lokują swe siedziby na terenie gminy Stawiguda, jak np. Lech Centrum Sp. z o. o. Doceniając wkład przedsiębiorstw w rozwój gminy Wójt Stawigudy ogłosiła konkurs Champion Przedsiębiorczości. Intencją organizatora jest, aby przyznawane zwycięzcom tytuły i statuetki stały się symbolem gospodarczego sukcesu na terenie Gminy Stawiguda. W Konkursie ustanowione sa cztery kategorie: Dojrzały biznes (minimum 3 lata działalności), Nowatorstwo/Innowacje, Nowy biznes, Inwestycja Roku.
 


Zdobyte nagrody

Grunt na Medal 2016
Teren inwestycyjny Tomaszkowo położony w Gminie Stawiguda zdobył tytuł najlepiej przygotowanego gruntu pod inwestycyjne w województwie warmińsko-mazurskim w 2016 r. Poniżej przedstawiamy charakterystykę gospodarczą Gminy Stawiguda oraz ofertę zwycięskiego terenu inwestycyjnego
 


Ranking zrównoważonego rozwoju 2016
Gmina Stawiguda zajęła 1. miejsce w  kategorii Gmina Wiejska. Przy ocenie wzięto pod uwagę wskaźniki: wydatki majątkowe inwestycyjne per capita, procent wydatków inwestycyjnych w budżecie gminy, procent dochodów własnych w dochodach budżetu gminy, liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców, liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców, liczba osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców, napływ i odpływ ludności na 1000 mieszkańców, liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na 1000 mieszkańców, procent radnych z wyższym wykształceniem, procent ludności objętej wodociągami, odsetek mieszkańców korzystających z kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków.

Szczególnie korzystnie, gmina Stawiguda wypadła w następujących wskaźnikach: wysokość wydatków na inwestycje – ponad 1600 zł w przeliczeniu na 1 mieszkańca, wysoki odsetek dochodów własnych w dochodach budżetu (76%), wysoka liczba, bo aż 140 podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców oraz dodatnie saldo migracji.


Gmina na 5!
Wójt Gminy Stawiguda Irena Derdoń, podczas konferencji zorganizowanej przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie odebrała dyplom potwierdzający nadanie Gminie Stawiguda tytuł Gmina na 5! Gmina Stawiguda uzyskała TRZECIE miejsce w rankingu, w którym badaniu poddano 655 gmin z całej Polski. Wyróżnienia trafiły do 59 samorządów. W województwie warmińsko-mazurskim, oprócz Stawigudy, nagrodzone zostały jeszcze Dywity, Mrągowo, Lidzbark Warmiński oraz Elbląg.

Ranking corocznie przygotowuje Studenckie Koło Naukowe Akceleracji, działające przy Instytucie Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Celem niniejszego badania jest ocena gotowości jednostek samorządu terytorialnego do obsługi drogą elektroniczną inwestorów oraz przedsiębiorców a także innych interesariuszy gmin. Oceniano dwa obszary: możliwość kontaktu elektronicznego z urzędem oraz funkcjonalność oficjalnej witryny internetowej gminy. W celu weryfikacji i oceny gmin biorących udział w badaniu zastosowano między innymi metodę "Tajemniczego klienta”.


Potencjał turystyczny
Obszar gminy z licznymi lasami, jeziorami i urozmaiconą rzeźbą terenu sprzyja przede wszystkim aktywnej turystyce. Mamy tu trzy duże jeziora: j. Łańskie (1070 ha), j. Pluszne (867,5 ha) i j. Wulpińskie (683,5 ha), które dużą ilością plaż oraz rozbudowaną infrastrukturą sprzyjają kąpielom oraz odwiedzane są przez amatorów surfingu, żagli innych sportów wodnych, także wędkarzy. Przez wschodnią część gminy przepływa rzeka Łyna, która charakter rzeki podgórskiej o bystrym nurcie. Rzeka tworzy tu malownicze przełomy, stworzone do tego by pokonać je kajakiem.

I oczywiście lasy, z których nasza gmina słynie. Mamy wytyczony szereg szlaków rowerowych o różnym stopniu trudności, Mogą z nich korzystać zarówno rodziny w czasie jednodniowych wycieczek, jak również osoby aktywnie uprawiające cykling. Do korzystania z atrakcji naszego regionu zachęca akcja Rekreacja [link], dzięki której przez cały rok organizowane są różne formy aktywności w naszej gminie.

        

 


Potencjał sportowo - rekreacyjny
Kluby sportowe: W gminie Stawiguda od lat prężnie działają kluby sportowe odnosząc sukcesy zarówno w lokalnych rozgrywkach jak i w kraju. Należą do nich:

1. Gminny Klub Sportowy Stawiguda,
2. Klub Sportowy Fortuna Gągławki,
3. Strażak Gryźliny,
4. Klub Tenisowy Matuszewski Stawiguda

Mieszkańcy mogą korzystać z bogatej oferty obiektów sportowo-rekreacyjnych. Boiska sportowe do piłki nożnej i siatkowej zlokalizowane są w niemal wszystkich miejscowościach Gminy Stawiguda. W Stawigudzie dodatkowo zlokalizowane jest Boisko Orlik. Na sportowców czekają hale/sale sportowe w Rybakach, Rusi i Stawigudzie. Na terenie gminy są dwa baseny w Pluskach (Warmia Park) oraz w  Ośrodku w Łańsku. Amatorzy tenisa mogą oddać się swej pasji na korcie tenisowym w Stawigudzie.


        


Potencjał kulturalny
Gmina Stawiguda z pomocą Gminnego Ośrodka Kultury, licznych, prężnie działających Stowarzyszeń oraz Kół Gospodyń Wiejskich tworzy bogata ofertę kulturalna dla mieszkańców i turystów.

Do najbardziej znanych należąŁ

 • Stawigudiada – już od wielu lat integrująca naszych mieszkańców na dorocznym festynie,
 • Kurlantka – przegląd chórów i zespołów śpiewaczych, stała się jedną z najważniejszych tego typu imprez w naszym województwie.
 • Od kilku lat latem w miejscowościach naszej gminy organizowane są kina pod chmurką
 • I coś co szczególnie promuje gminę: Festiwal teatrów amatorskich od Brzozą – coroczny przegląd teatrów, które spotykają się w Bartągu na scenie pod Brzozą

Kalendarz imprez kulturalnych jest wypełniony po brzegi, każdy znajdzie coś dla siebie. Więcej informacji na stronie: http://gok.stawiguda.pl/

        


GMINNA RADA BIZNESU

Gminna Rada Biznesu zakłada działalność w trzech obszarach:

 1. Rozwój, współpraca, biznes
 2. Społeczeństwo, kultura, edukacja
 3. Gmina, natura, gospodarka przestrzenna

  Rozwój, współpraca, biznes

 • Innowacje: łączenie kompetencji w celu uzyskania innowacji, ocena innowacji, wsparcie w procesie poszukiwania kooperacji, propozycje innowacji w branżach, wykorzystanie IoT, social media, innowacyjne formy reklamy i sprzedaży.
 • Fundusze UE: Plan i harmonogram konkursów regionalnych i centralnych, możliwość wspólnego aplikowania, poszukiwanie i wsparcie dla firm, łączenie w grupy klastrowe, alfa bridge, wsparcie w pozyskiwaniu i rozliczaniu środkówo UE.
 • Finanse: dostęp do środków finansowych, finansowania planów oraz inwestycji, optymalizacje kosztowe, dostęp do oferty banków, doradztwo podatkowe, ubezpieczenia, leasingi, PPP.
 • HR: dostęp do pracowników, podnoszenie kwalifikacji, wymiana się pracownikami, optymalizacja zatrudniania, body leasing, outsourcing, cudzoziemcy, systemy motywacyjne, wspólne grupy zakupowe dla pracuj.pl czy infopraca, rekrutacja na uczelniach.
 • Technologie: wymiana doświadczeń, wsparcie w technologiach, uzupełnianie oferty produktowej, wspólne wyjazdy na targi, research na świecie.
 • Zasoby: wymiana zasobów maszynowych, lokalowych, IT, samochody, technologie.

Społeczeństwo, kultura, edukacja

 • Szkoły: współpraca ze szkołami, zajęcia dodatkowe, wsparcie finansowe,indywidualne ścieżki dla najlepszych, promowanie branż, wizyty w firmach, kółka tematyczne.
 • Eventy: organizacja spotkań, koncertów, regat, pikników, zawodów, balów charytatywnych.
 • Pomoc: zbiórki rzeczowe dla najuboższych, organizacja półkolonii, wsparcie niepełnosprawnych
 • Sport: organizacja turniejów sportowych dla dorosłych i dzieci, rywalizacja pomiędzy miejscowościami i gminami, zawody wędkarskie, wspieranie najmłodszych talentów.

Gmina, natura, gospodarka przestrzenna

 • Kontakty z Gminą: współpraca z gmina i poszczególnymi referatami, informowanie o sytuacjach w gminie, wsparcie gminy w kluczowych decyzjach, opiniowanie pomysłów.
 • Infrastruktura: drogi, ścieżki rowerowe, oświetlenie ulic, chodniki, uzbrojenie terenu, plaże.
 • Lasy, parki, jeziora: zagospodarowanie i korzystanie z jezior, nowe inicjatywy mieszkańców, wydzielenie parków dla mieszkańców, przygotowanie miejsc wypoczynku, nowych atrakcji dla rowerzystów. 
 • Inwestorzy i inwestycje: współpraca w zakresie pozyskiwania nowych inwestorów, nowe inwestycje dla mieszkańców i biznesu, tworzenie grup współpracy zagranicznej.
 • Planowanie przestrzenne: opiniowanie zmian w miejscowych panach, propozycje nowych terenów, wydzielenia stref ciszy i wypoczynku, opiniowanie planów zabudowy uciążliwej, wsparcie w zmianach studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
 • Inne: wszystkie wolne wnioski związane z mieszkaniem w gminie i z życiem codziennym

Gminna Rada Biznesu zakłada, że jej działalność będzie odbywać się poprzez udział członków w trzech ww. grupach tematycznych

 • Kapitanowie poszczególnych grup wchodzą do Prezydium GRB. Grupę tworzy co najmniej 5 osób.
 • Prezydium Rady Biznesu składa się z Przewodniczącego, Sekretarza, Skarbnika oraz 3 Kapitanów grup.
 • Kapitanowie Grup wraz z Oficerami organizują spotkania. Grupy wzajemnie się wspierają i sobie pomagają.
 • Prezydium czuwa nad całością pracy Rady Biznesu i wspiera merytorycznie i organizacyjnie Grupy.

Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna

W Gminie Stawiguda zostały włączone do strefy nieruchomości położone w Miodówku, Stawigudzie i Gryźlinach. Działki położone w obrębie geodezyjnym Stawiguda o nr ewid.: 815, 816, 817 o łącznej powierzchni 1,1135 ha. Działki objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części obrębu Stawiguda, gmina Stawiguda zatwierdzonym Uchwałą Nr IV/22/2015 Rady Gminy Stawiguda z dnia 28.01.2015 r. (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz., poz. 963 z dnia 13.03.2015 r.), zgodnie z którym są oznaczone symbolami 1U– zabudowa usługowa, usługowo-handlowa, usługowo-produkcyjna z towarzyszącą infrastrukturą.

Działki położone w obrębie geodezyjnym Miodówko o nr ewid. 101/54 i 101/55 o powierzchni 1,3231 ha (dz. nr 101/54  powierzchni 0,6620 ha, dz. nr 101/55 o powierzchni 0,6611 ha), objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej położonych w obrębie geodezyjnym Miodówko, gmina Stawiguda zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIX/212/2010 Rady Gminy Stawiguda z dnia 25.03.2010 r. (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz., Nr 72 poz. 1151 z dnia 25.05.2010 r.), zgodnie z którym ma przeznaczenie: B-UP.01 – tereny zabudowy usługowej i produkcyjnej.

Działka położona w obrębie geodezyjnym Gryźliny o nr ewid. 66/6. Działka ma powierzchnię 2,45 ha. Nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Natomiast w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda objęta jest zapisem: tereny zabudowy usługowej – kierunki rozwoju.