"Przebudowa drogi gminnej - ulicy Małgorzaty w miejscowości Majdy"

Przebudowa drogi gminnej nr 162004N - ulicy Małgorzaty w miejscowości Majdy

Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Całkowita wartość projektu: 473 857,00 zł

Dofinansowanie: 236 928,50 zł

Rok realizacji: 2023

Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 162004N ulicy Małgorzaty o długości 183 mb w miejscowości Majdy. Przebudowa ulicy o istniejącej nawierzchni z kruszywa  naturalnego wiąże się z poprawą parametrów technicznych w zakresie przekroju i konstrukcji jezdni, zjazdów do przenoszenia obciążeń od pojazdów uczestniczących w ruchu. Zamierzenie ma na celu polepszenie warunków poruszania się pojazdów obsługujących okoliczne zabudowania mieszkalne przez wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej na jezdni i zjazdach.

Drogę zaprojektowano po trasie jej dotychczasowego przebiegu. Droga przebiega w istniejącym pasie drogowym. Korekcie będą podlegać miejsca istniejących załamań osi trasy  oraz występowania łuków poziomych oraz przebudowę zjazdów. Z uwagi na szerokość pasa drogowego drogę zaprojektowano o szer. 5,00 m dla ruchu dwukierunkowego. Dla przebudowywanej drogi przyjęto następujące parametry: prędkość projektowa 40 km/h, klasa drogi L - lokalna, obciążenie ruchem KR1-2, nacisk osi z ładunkiem ponad 100 kN, szerokość jezdni 5,00 m. Zaprojektowano odwodnienie z wykorzystaniem istniejącego odcinka sieci kanalizacji deszczowej oraz odwodnienia punktowe. Ulica Małgorzaty oraz zjazdy posiadać będą nawierzchnię z kostki brukowej betonowej. Zaplanowano także wykonanie kanału technologicznego. Projekt zawiera wprowadzenie nowej stałej organizacji ruchu. Zaprojektowano oznakowanie pionowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu.