Odpady komunalne (informacje, wzory druków)

piątek, 22 marzec 2019

ZAWIADOMIENIE

O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA TERENIE GMINY STAWIGUDA

 

Wójt Gminy Stawiguda zawiadamia, że Rada Gminy w Stawigudzie w dniu 28 lutego 2019r. podjęła nową uchwałę Nr VI/38/2019 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawek tej opłaty (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 4 marca 2019r. poz. 1176).

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązują od 1 kwietnia 2019r. i są następujące:

1) Dla nieruchomości zamieszkałych

 • 14, 00 zł /mieszkańca/miesiąc – selektywna zbiórka odpadów,
 • 24,00 zł /mieszkańca/miesiąc - nieselektywna zbiórka odpadów.

2) Dla nieruchomości niezamieszkałych

ZBIERANIE SELEKTYWNE

ZBIERANIE NIESELEKTYWNE

52,00 zł – za pojemnik o pojemności 120l

65,00 zł – za pojemnik o pojemności 120l

340.00 zł – za pojemnik o pojemności 1100 l

395.00 zł – za pojemnik o pojemności 1100 l

1700.00 zł – za pojemnik o pojemności 7000 l

1800.00 zł – za pojemnik o pojemności 7000 l

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać z góry do 10 dnia każdego miesiąca. 

Zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r. poz. 1454 ze zmianami) każdy właściciel otrzyma zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji. Tym samym właściciele nieruchomości nie mają obowiązku składania nowych deklaracji.

 

Przypominamy:

 1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Stawiguda deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania odpadów komunalnych.
 2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

UCHWAŁA  Nr VI/38/2019  Rady Gminy w Stawigudzie z dnia 28 lutego 2019r

Data dodania: 22.03.2019


Nowe zasady odbioru odpadów segregowanych od 1 stycznia 2018 r.
Z dniem 1 lipca 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19). Rozporządzenie określa m.in. frakcje odpadów komunalnych podlegające obowiązkowi selektywnego zbierania oraz kolorystykę pojemników.

Z dniem 1 lipca 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19). Rozporządzenie określa m.in. frakcje odpadów komunalnych podlegające obowiązkowi selektywnego zbierania oraz kolorystykę pojemników.

Na terenie gminy Stawiguda obowiązuje obecnie system segregacji oparty o trzy frakcje odpadów:

 • Papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, zbierane w workach koloru niebieskiego oznaczonych napisem „Papier”.
 • Szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, zbierane w workach koloru zielonego z napisem „Szkło”.
 • Odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzy sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, odpady z metali, w tym odpady opakowaniowe z metali zbierane w workach koloru żółtego z napisem „Tworzywa sztuczne i metale”.

Od  1 stycznia 2018 r. na terenie gminy poza w/w frakcjami odpadów będzie prowadzony selektywny odbiór:

 • Popiołu z gospodarstw domowych.
 • Odpadów zielonych ulegających biodegradacji.

Właściciele nieruchomości którzy zadeklarowali selektywną metodę gospodarowania odpadami zobowiązani będą od 1 stycznia 2018 r. do  segregowania odpadów na pięć frakcji: papier, tworzywa sztuczne i metale, szkło, popiół, odpady zielone ulegające biodegradacji.

Każda nieruchomość, z której zadeklarowano selektywną zbiórkę odpadów komunalnych, zostanie wyposażona przez firmę odbierającą odpady w worki koloru: niebieskiego, żółtego, zielonego, szarego i brązowego. Istnieje również możliwość zakupu we własnym zakresie pojemników do gromadzenie odpadów zebranych selektywnie zgodnie z obowiązującą kolorystyką.

Osoby posiadające kompostowniki odpady zielone ulegające biodegradacji będą mogły zagospodarowywać we własnym zakresie.

Jeśli właściciel danej nieruchomości zadeklarował selektywne gromadzenie odpadów, a popiół z gospodarstwa domowego oraz odpady zielone ulegające biodegradacji będą gromadzone w inny niż opisany wyżej sposób (np. w pojemniku na odpady zmieszane), zostanie on wezwany do złożenia korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z zastosowaniem stawki dla odpadów gromadzonych w sposób nieselektywny.

Osoby zainteresowane odbiorem popiołu z gospodarstw domowych oraz odpadów zielonych ulegających biodegradacji zobowiązane są do złożenia odpowiedniego wniosku w Urzędzie Gminy Stawiguda.

Wniosek można pobrać osobiście w urzędzie gminy oraz ze strony internetowej bip.stawiguda.pl zakładka Gospodarka odpadami – Zasady odbioru odpadów komunalnych w gminie. Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerami telefonów:
89 512-69-30, 89 512-69-31, 89 512-69-40 oraz 89 512-69-43.

Do pobrania:


Informacja

w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne

Załączniki:

Data dodania 30.12.2016


Zawiadomienie


Akcja wywozu odpadów

Urząd Gminy Stawiguda informuje, że wzorem lat ubiegłych przeprowadzona zostanie bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektronicznego w następujących terminach:

Urząd Gminy Stawiguda informuje, że wzorem lat ubiegłych przeprowadzona zostanie bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektronicznego w następujących terminach:

13.05.2016 (piątek)
SOŁECTWA: Gągławki, Gryźliny-Zielonowo, Miodówko-Zezuj, Pluski-Rybaki, Stawiguda, Wymój

20.05.2016 (piątek)
SOŁECTWA: Bartąg, Bartążek, Dorotowo, Jaroty, Majdy-Kręsk, Ruś, Tomaszkowo

Zużyty sprzęt elektroniczny tj.: Odpady elektryczne i elektroniczne, które będą odbierane to przede wszystkim: sprzęt komputerowy, sprzęt biurowy, sprzęt bankowy, sprzęt telekomunikacyjny, sprzęt energetyczny, urządzenia audio-wizualne, elektronarzędzia, urządzenia gospodarstwa domowego, elektronika użytkowa. 

Odpady wielkogabarytowe tj.: wszelkiego rodzaju odpady, które ze względu na duże rozmiary i/lub wagę nie mieszczą się do pojemnika na pozostałe śmieci np.: stoły, szafy, krzesła, sofy, dywany, wózki dziecięce, materace, rowery, zabawki dużych rozmiarów etc. Do odpadów wielkogabarytowych nie należą wszelkiego rodzaju elementy budowlane i sanitarne, opony, baterie i akumulatory, płyty z eternitu.

Prosimy o zgłoszenie zamiaru oddania sprzętu i odpadów wielkogabarytowych pod jednym z numerów telefonów do dnia 06.05.2016 r.

- Urząd Gminy tel. 89 512-69-30, 89 512-69-31, 89 512-64-77, 89 512-69-40
- lub u właściwych Sołtysów.

Sprzęt i gabaryty prosimy wystawić dzień wcześniej przed swoją posesję, w miejscu umożliwiającym dojazd samochodem. 

Data dodania 4.01.2016


Wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości

 • na której zamieszkują mieszkańcy
 • na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można złożyć w Referacie Podatków i Opłat  pok. 5 Urzędu Gminy w Stawigudzie ul. Olsztyńska 10 przesłać w formie tradycyjnej przez pocztę  lub w formie elektronicznej za pomocą skrzynki podawczej ePUAP

Pliki do pobrania

Data dodania: 01.07.2015


Informacja

Dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Urząd Gminy  informuję, że na podstawie art. 6j ust. 3b i ust. 3c o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych ustaw (Dz.U. z 2015r. poz. 87) Rada Gminy w Stawigudzie Uchwałą nr VII/49/2015 z dnia 28 kwietnia 2015r.  ustaliła  ryczałtowa stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno -  wypoczynkowe  jedynie przez część roku. 

 • Opłata ryczałtowa za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe wynosi:
  -144,00 zł za rok  jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
  -204,00 za rok jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
 • Obowiązuje nowy, odrębny wzór formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla  właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe , lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno -wypoczynkowe (druk deklracji)
 • Nową deklarację należy złożyć w terminie do dnia 31 lipca 2015r .
 • Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można złożyć w Referacie Podatków i Opłat  pok. 5 Urzędu Gminy w Stawigudzie ul. Olsztyńska 10 przesłać w formie tradycyjnej przez pocztę  lub w formie elektronicznej za pomocą skrzynki podawczej ePUAP
 • 5) Roczną zryczałtowaną opłatę  właściciele nieruchomości są obowiązani uiścić z góry bez uprzedniego wezwania w dwóch ratach i terminach :
  - do dnia 10 lipca
  - do dnia 10 września,
 • 6) Organizacja odbioru odpadów odbywa się zgodnie z obowiązującym harmonogramem wywozu odpadów komunalnych i segregowanych na 2015r.

Załącznik:

 


Jak segregować odpady?

ULOTKA


Jak płacić za odbiór odpadów komunalnych w Gminie Stawiguda?

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika ze złożonej przez właściciela nieruchomości deklaracji.
Od 1 lipca 2013 r. właściciel nieruchomości zobowiązany jest wpłacać obliczoną w deklaracji opłatę - bez wezwania - na rachunek bankowy Urzędu Gminy Stawiguda:

Bank Spółdzielczy w Olsztynku
12 8823 0007 2001 0100 1973 0004

Opłat należy dokonywać miesięcznie do 10 dnia każdego miesiąca. Pierwsza płatność do 10 lipca 2013 r.
UWAGA! Do właścicieli nieruchomości nie będą wysyłane informacje o wysokości opłat za odpady
Osoby i podmioty, które nie złożyły w terminie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, prosimy o dopełnienie tego obowiązku. W przypadku nie złożenia deklaracji zostanie wszczęte postępowanie administracyjne.


Zasady odbioru śmieci

Każdy z nas wytwarza śmieci i dlatego każdy z nas będzie płacił gminie za ich wywóz. Zmiany są konieczne, żeby zlikwidować dzikie wysypiska, palenie odpadami w piecach domowych i stworzyć prawdziwy system segregacji śmieci oraz odzyskiwania cennych surowców.

Wywozem Twoich śmieci zajmie się firma wybrana przez gminę
Zgodnie z nowymi zasadami gmina stanie się właścicielem odpadów wytwarzanych na jej terenie i będzie musiała zapewnić ich odbiór i zagospodarowanie. Jeśli mieszkasz w domu jednorodzinnym, pamiętaj aby na czas rozwiązać umowę z firmą, która dotychczas odbierała śmieci z Twojej nieruchomości.

Co zyskasz?

 • Segregacja śmieci będzie łatwiejsza, a za posortowane odpady zapłacisz mniej
 • Mniej śmieci trafi na wysypisko, a więcej do recyklingu
 • Łatwo pozbędziesz się problematycznych odpadów (np. zużytego sprzętu AGD, RTV, wyczerpanych baterii, przeterminowanych leków, starych mebli, odpadów budowlanych)
 • Czysty krajobraz za oknem – bez dzikich wysypisk śmieci

Więcej informacji dotyczących nowego systemu odbioru odpadów komunalnych oraz wszystkiego co z nim związane znajduje się na stronie Ministerstwa Ochrony Środowiska

naszesmieci.mos.gov.pl


INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY STAWIGUDA

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W związku z tym od 1 lipca 2013 roku zmieni się całkowicie system odbioru śmieci. Nowe przepisy zakładają,  że gminy przejmą cały proces usuwania śmieci z  prywatnych posesji oraz innych instytucji. Po zmianach w nowym roku firmę, która będzie odbierać i przetwarzać śmieci wybierze Gmina w drodze przetargu.

W związku z tym do dnia 1 lipca 2013 r. należy rozwiązać umowę na odbiór odpadów komunalnych z dotychczasowym odbiorcą odpadów (zależnie od zapisu w umowie, np. w marcu, jeśli termin wypowiedzenia wynosi 3 miesiące).

W gminie Stawiguda systemem gospodarowania odpadami będą objęte nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe. Jedna firma wywozi śmieci z terenu całej gminy Stawiguda, umowę z nią podpisuje Gmina, a mieszkańcy płacą opłatę śmieciową na konto Gminy. Opłata za wywóz nieczystości jest ustalona od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, opłata za osobę (nieruchomość zamieszkała) selektywnie zbierającą odpady komunalne wyniesie 8 zł miesięcznie, a 14 zł zapłaci osoba, która te odpady zmiesza.

Właściciele nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady, zapłacą za pojemnik 120 litrowy odpadów zbieranych w sposób selektywny 24 zł, opłata za pojemnik odpadów zmieszanych wyniesie 34 zł.

W związku z obowiązkiem uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości będzie zobowiązany do wypełnienia i złożenia deklaracji o wysokości miesięcznej opłaty. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie, do 10-tego dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

Opłaty można dokonać przelewem na rachunek bankowy urzędu w Banku Spółdzielczym w Olsztynku Nr: 12 8823 0007 2001 0100 1973 0004.

Śmieci wielkogabarytowe, RTV i AGD odbierane będą w terminach ustalonych przez Gminę, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

 

Nowy system kładzie duży nacisk na selektywną zbiórkę odpadów. Jeżeli mieszkaniec będzie segregował śmieci, opłata będzie niższa. Gmina zorganizuje selektywne zbieranie odpadów takich jak: szkło, papier, tworzywa sztuczne. Każdy rodzaj odpadów będzie zbierany w ilości do 120 litrów na miesiąc na osobę.


Do pobrania:

 1. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Uchwały Rady Gminy Stawiguda:

 1. Uchwała nr XXII/159/2012 Rady Gminy Stawiguda z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stawiguda.
 2. Uchwała nr XXII/160/2012 Rady Gminy Stawiguda z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
 3. Uchwała nr XXII/161/2012 Rady Gminy Stawiguda z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz stawki opłat za pojemnik.
 4. Uchwała nr XXII/162/2012 Rady Gminy Stawiguda z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 5. Uchwała nr XXII/163/2012 Rady Gminy Stawiguda z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
 6. Uchwała nr XXII/164/2012 Rady Gminy Stawiguda z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 7. Uchwała nr VII/50/2015 Rady Gminy Stawiguda z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 8. Uchwała nr VII/49/2015Rady Gminy Stawiguda z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
 9. Uchwała Rady Gminy Stawiguda z dnia 25 czerwca 2015r. Nr VIII/73/2015 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
 10. Uchwała nr XVII/187/2016 Rady Gminy Stawigudaz dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz stawki opłat za pojemnik