Odpady komunalne (informacje, wzory druków)

poniedziałek, 4 styczeń 2021

ZAWIADOMIENIE

O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE
GMINY STAWIGUDA

Wójt Gminy Stawiguda zawiadamia, że Rada Gminy w Stawigudzie w dniu 26 listopada 2020r. podjęła nową uchwałę Nr XXVIII/237/2020 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawek tej opłaty (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 4 grudnia 2020r. poz. 4861)

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązują od 1 stycznia 2021r. i są następujące:

DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY:

 1. 26,00 zł za osobę miesięcznie – selektywna zbiórka odpadów;
 2. 52,00 zł za osobę miesięcznie – w przypadku niewypełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
 3. zwalnia się z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 1,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość;

W przypadku skorzystania z ulgi związanej z kompostowaniem bioodpadów w przydomowych kompostownikach nieruchomość ta nie zostanie wyposażana w worki na bioodpady i firma wywozowa nie będzie odbierała bioodpadów od właściciela tej nieruchomości.

 1. zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 1348). Zwolnienie wynosi 2,00 zł miesięcznie od 1 mieszkańca.

 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać z góry do 10 dnia każdego miesiąca
na rachunek bankowy 17 8823 0007 2004 0100 1973 0055

 

WAŻNE

 1. Zmienione stawki opłaty nie wiążą się z koniecznością składania nowej deklaracji i obowiązują do czasu wystąpienia zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w deklaracji.
 2. Ze zwolnienia z opłaty w wysokości 1,00 zł od osoby za miesiąc mogą skorzystać właściciele którzy:
 • w domach jednorodzinnych kompostują odpady w przydomowym kompostowniku;
 • złożą nową deklarację o wysokości opłaty na nowym druku obowiązującym od stycznia 2021r.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020r. poz. 1439) fakt posiadania kompostownika i kompostowania bioodpadów podlega kontroli.

Utrata prawa do zwolnienia:

Wójt Gminy w drodze decyzji stwierdza utratę prawa do zwolnienia w przypadku gdy, właściciel nieruchomości, który złożył deklarację zawierającą oświadczenie o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowaniu bioodpadów

 1. nie posiada kompostownika przydomowego lub
 2. nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym lub
 3. uniemożliwia wójtowi lub upoważnionej przez niego osobie dokonania oględzin nieruchomości w celu weryfikacji zgodności informacji ze stanem faktycznym.

Utrata prawa do zwolnienia następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek, o których mowa w punktach 1-3.

Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Załączniki :

 1. Uchwała Nr XXVIII/237/2020 Rady Gminy Stawiguda z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania tej opłaty.
 2. Uchwała Nr XXIX/246/2020 Rady Gminy Stawiguda z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie ustalania wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Stawiguda.
 3. Uchwała Nr XXIX/248/2020 Rady Gminy Stawiguda z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Stawiguda.
 4. Druk Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych

ZAWIADOMIENIE

O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE REKRACYJNO-WYPOCZYNKOWE

Wójt Gminy Stawiguda zawiadamia, że Rada Gminy w Stawigudzie w dniu 29 października 2020r. podjęła uchwałę Nr XXVII/224/2020  w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe ( Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 5 listopada 2020r. poz. 4455)

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązują od 1 stycznia 2021r. i wynoszą:

 • ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekracyjno – wypoczynkowe wynosi 180,00 zł.  rocznie,
 • podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno- wypoczynkowe w przypadku gdy właściciel nie wypełnia obowiązku zbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi 360,00 zł rocznie.

 

Roczną zryczałtowaną opłatę właściciele nieruchomości są obowiązani uiścić z góry bez uprzedniego wezwania w dwóch ratach
i terminach:

do dnia 10 lipca

do dnia 10 września

na konto 17 8823 0007 2004 0100 1973 0055

Załącznik:

 1. Uchwała Rady Gminy Stawiguda z dnia 29 października 2020r. Nr XXVII/224/2020 Rady Gminy Stawiguda w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
 2. Druk Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na, których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe wykorzystywane jedynie przez część roku położonych na terenie gminy Stawiguda 

 

INFORMACJA

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Stawiguda z dnia 18 czerwca 2020 r. Nr XXII/188/2020 ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko–Mazurskiego dnia 30 czerwca 2020r. (Dz.U poz. 2875) w sprawie nieodbierania odpadów komunalnych od właścicieli, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne informuję, iż od 1 stycznia 2021r. Urząd Gminy w Stawigudzie nie będzie odbierał odpadów od osób prowadzących działalność gospodarczą.

Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne we własnym zakresie podpisują umowę na odbiór odpadów z firmą posiadającą wpis do rejestru działalności regulowanej na terenie gminy Stawiguda (tabela poniżej).

 

Lp.

Numer

Rejestrowy

NIP/

REGON

Nazwa przedsiębiorstwa

Adres

1

02/2012

7390403487

510522318

REMONDIS OLSZTYN spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka Komandytowa

10-522 Olsztyn

ul. Partyzantów 3

e-mail:

tel. 895449812

2

06/2013

7393794815

280522684

Olsztyński Zakład Komunalny

Spółka z o.o.

10-410 Olsztyn

ul. Lubelska 43D

e-mail:

tel. 895338420

3

09/2013

7392542537

510637493

Zakład Usług Transportowych

i Komunalnych s.c.

Dariusz Jastrzębowski

Marila Jastrzębowska

10-373 Wadąg

Wadąg 13

e-mail:

tel. 895120430

4

01/2019

7393890861

365884950

KOMA Olsztyn

Spółka z o.o.

10-417 Olsztyn

ul. Towarowa 20A

Tel. 895262626

5

01/2020

7393917494

380904939

KARO-TRANS

Karolina Burczyńska

Klebark Wielki 17

10-687 Olsztyn

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019r. poz. 2010 ze zmianami) właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami na rzecz gminy, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług przez okazanie umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

W celu udokumentowania formy korzystania z usług kopię podpisanej umowy na odbiór odpadów komunalnych należy dostarczyć do Urzędu Gminy Stawiguda pok. nr 5 w terminie do dnia 31 grudnia 2020r.

 


ZAWIADOMIENIE

O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE
GMINY STAWIGUDA

Wójt Gminy Stawiguda zawiadamia, że Rada Gminy w Stawigudzie w dniu 18 czerwca 2020r. podjęła nową uchwałę Nr XXII/187/2020 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawek tej opłaty (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 23 czerwca 2020r. poz. 2750)

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązują od 1 sierpnia 2020r. i są następujące:

DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

 • 20, 00 zł za osobę miesięcznie – selektywna zbiórka odpadów,
 • 40,00 zł za osobę miesięcznie – w przypadku niewypełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać z góry do 10 dnia każdego miesiąca.


UWAGA !!! Jak płacić za odbiór odpadów komunalnych w Gminie Stawiguda?

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika ze złożonej przez właściciela nieruchomości deklaracji.
Od 25 września 2019 r. właściciel nieruchomości zobowiązany jest wpłacać obliczoną w deklaracji opłatę - bez wezwania - na rachunek bankowy Urzędu Gminy Stawiguda:

Bank Spółdzielczy w Olsztynku

17 8823 0007 2004 0100 1973 0055

Opłat należy dokonywać miesięcznie do 10 dnia każdego miesiąca. 


ZAWIADOMIENIE

O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI NA, KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE REKRACYJNO-WYPOCZYNKOWE

Wójt Gminy Stawiguda zawiadamia, że Rada Gminy w Stawigudzie w dniu 21 listopada 2019r. podjęła uchwałę Nr XV/119/2019 w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 25 listopada 2019r. poz. 5623)

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązują od 1 stycznia 2020r. i wynoszą:

 • ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekracyjno – wypoczynkowe wynosi 166,00 zł.  rocznie,
 • podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno- wypoczynkowe w przypadku gdy właściciel nie wypełnia obowiązku zbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi 332,00 zł rocznie.

Roczną zryczałtowaną opłatę  właściciele nieruchomości są obowiązani uiścić z góry bez uprzedniego wezwania w dwóch ratach i terminach:

do dnia 10 lipca

do dnia 10 września

Załącznik:

Uchwała Rady Gminy Stawiguda z dnia 21 listopada 2019r Nr XV/119/2019

Data dodania: 18.12.2019


ZAWIADOMIENIE

O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA TERENIE GMINY STAWIGUDA

Wójt Gminy Stawiguda zawiadamia, że Rada Gminy w Stawigudzie w dniu 28 lutego 2019r. podjęła nową uchwałę Nr VI/38/2019 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawek tej opłaty (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 4 marca 2019r. poz. 1176).

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązują od 1 kwietnia 2019r. i są następujące:

1) Dla nieruchomości zamieszkałych

 • 14, 00 zł /mieszkańca/miesiąc – selektywna zbiórka odpadów,
 • 24,00 zł /mieszkańca/miesiąc - nieselektywna zbiórka odpadów.

2) Dla nieruchomości niezamieszkałych

ZBIERANIE SELEKTYWNE

ZBIERANIE NIESELEKTYWNE

52,00 zł – za pojemnik o pojemności 120l

65,00 zł – za pojemnik o pojemności 120l

340.00 zł – za pojemnik o pojemności 1100 l

395.00 zł – za pojemnik o pojemności 1100 l

1700.00 zł – za pojemnik o pojemności 7000 l

1800.00 zł – za pojemnik o pojemności 7000 l

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać z góry do 10 dnia każdego miesiąca. 

Zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r. poz. 1454 ze zmianami) każdy właściciel otrzyma zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji. Tym samym właściciele nieruchomości nie mają obowiązku składania nowych deklaracji.

 

Przypominamy:

 1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Stawiguda deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania odpadów komunalnych.
 2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

UCHWAŁA  Nr VI/38/2019  Rady Gminy w Stawigudzie z dnia 28 lutego 2019r

Data dodania: 22.03.2019


Nowe zasady odbioru odpadów segregowanych od 1 stycznia 2018 r.
Z dniem 1 lipca 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19). Rozporządzenie określa m.in. frakcje odpadów komunalnych podlegające obowiązkowi selektywnego zbierania oraz kolorystykę pojemników.

Z dniem 1 lipca 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19). Rozporządzenie określa m.in. frakcje odpadów komunalnych podlegające obowiązkowi selektywnego zbierania oraz kolorystykę pojemników.

Na terenie gminy Stawiguda obowiązuje obecnie system segregacji oparty o trzy frakcje odpadów:

 • Papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, zbierane w workach koloru niebieskiego oznaczonych napisem „Papier”.
 • Szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, zbierane w workach koloru zielonego z napisem „Szkło”.
 • Odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzy sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, odpady z metali, w tym odpady opakowaniowe z metali zbierane w workach koloru żółtego z napisem „Tworzywa sztuczne i metale”.

Od  1 stycznia 2018 r. na terenie gminy poza w/w frakcjami odpadów będzie prowadzony selektywny odbiór:

 • Popiołu z gospodarstw domowych.
 • Odpadów zielonych ulegających biodegradacji.

Właściciele nieruchomości którzy zadeklarowali selektywną metodę gospodarowania odpadami zobowiązani będą od 1 stycznia 2018 r. do  segregowania odpadów na pięć frakcji: papier, tworzywa sztuczne i metale, szkło, popiół, odpady zielone ulegające biodegradacji.

Każda nieruchomość, z której zadeklarowano selektywną zbiórkę odpadów komunalnych, zostanie wyposażona przez firmę odbierającą odpady w worki koloru: niebieskiego, żółtego, zielonego, szarego i brązowego. Istnieje również możliwość zakupu we własnym zakresie pojemników do gromadzenie odpadów zebranych selektywnie zgodnie z obowiązującą kolorystyką.

Osoby posiadające kompostowniki odpady zielone ulegające biodegradacji będą mogły zagospodarowywać we własnym zakresie.

Jeśli właściciel danej nieruchomości zadeklarował selektywne gromadzenie odpadów, a popiół z gospodarstwa domowego oraz odpady zielone ulegające biodegradacji będą gromadzone w inny niż opisany wyżej sposób (np. w pojemniku na odpady zmieszane), zostanie on wezwany do złożenia korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z zastosowaniem stawki dla odpadów gromadzonych w sposób nieselektywny.

Osoby zainteresowane odbiorem popiołu z gospodarstw domowych oraz odpadów zielonych ulegających biodegradacji zobowiązane są do złożenia odpowiedniego wniosku w Urzędzie Gminy Stawiguda.

Wniosek można pobrać osobiście w urzędzie gminy oraz ze strony internetowej bip.stawiguda.pl zakładka Gospodarka odpadami – Zasady odbioru odpadów komunalnych w gminie. Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerami telefonów:
89 512-69-30, 89 512-69-31, 89 512-69-40 oraz 89 512-69-43.

Do pobrania:


Informacja

w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne

Załączniki:

Data dodania 30.12.2016


Zawiadomienie


Akcja wywozu odpadów

Urząd Gminy Stawiguda informuje, że wzorem lat ubiegłych przeprowadzona zostanie bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektronicznego w następujących terminach:

Urząd Gminy Stawiguda informuje, że wzorem lat ubiegłych przeprowadzona zostanie bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektronicznego w następujących terminach:

13.05.2016 (piątek)
SOŁECTWA: Gągławki, Gryźliny-Zielonowo, Miodówko-Zezuj, Pluski-Rybaki, Stawiguda, Wymój

20.05.2016 (piątek)
SOŁECTWA: Bartąg, Bartążek, Dorotowo, Jaroty, Majdy-Kręsk, Ruś, Tomaszkowo

Zużyty sprzęt elektroniczny tj.: Odpady elektryczne i elektroniczne, które będą odbierane to przede wszystkim: sprzęt komputerowy, sprzęt biurowy, sprzęt bankowy, sprzęt telekomunikacyjny, sprzęt energetyczny, urządzenia audio-wizualne, elektronarzędzia, urządzenia gospodarstwa domowego, elektronika użytkowa. 

Odpady wielkogabarytowe tj.: wszelkiego rodzaju odpady, które ze względu na duże rozmiary i/lub wagę nie mieszczą się do pojemnika na pozostałe śmieci np.: stoły, szafy, krzesła, sofy, dywany, wózki dziecięce, materace, rowery, zabawki dużych rozmiarów etc. Do odpadów wielkogabarytowych nie należą wszelkiego rodzaju elementy budowlane i sanitarne, opony, baterie i akumulatory, płyty z eternitu.

Prosimy o zgłoszenie zamiaru oddania sprzętu i odpadów wielkogabarytowych pod jednym z numerów telefonów do dnia 06.05.2016 r.

- Urząd Gminy tel. 89 512-69-30, 89 512-69-31, 89 512-64-77, 89 512-69-40
- lub u właściwych Sołtysów.

Sprzęt i gabaryty prosimy wystawić dzień wcześniej przed swoją posesję, w miejscu umożliwiającym dojazd samochodem. 

Data dodania 4.01.2016


Wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości

 • na której zamieszkują mieszkańcy
 • na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można złożyć w Referacie Podatków i Opłat  pok. 5 Urzędu Gminy w Stawigudzie ul. Olsztyńska 10 przesłać w formie tradycyjnej przez pocztę  lub w formie elektronicznej za pomocą skrzynki podawczej ePUAP

Pliki do pobrania

Data dodania: 01.07.2015


Informacja

Dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Urząd Gminy  informuję, że na podstawie art. 6j ust. 3b i ust. 3c o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych ustaw (Dz.U. z 2015r. poz. 87) Rada Gminy w Stawigudzie Uchwałą nr VII/49/2015 z dnia 28 kwietnia 2015r.  ustaliła  ryczałtowa stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno -  wypoczynkowe  jedynie przez część roku. 

 • Opłata ryczałtowa za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe wynosi:
  -144,00 zł za rok  jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
  -204,00 za rok jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
 • Obowiązuje nowy, odrębny wzór formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla  właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe , lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno -wypoczynkowe (druk deklracji)
 • Nową deklarację należy złożyć w terminie do dnia 31 lipca 2015r .
 • Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można złożyć w Referacie Podatków i Opłat  pok. 5 Urzędu Gminy w Stawigudzie ul. Olsztyńska 10 przesłać w formie tradycyjnej przez pocztę  lub w formie elektronicznej za pomocą skrzynki podawczej ePUAP
 • 5) Roczną zryczałtowaną opłatę  właściciele nieruchomości są obowiązani uiścić z góry bez uprzedniego wezwania w dwóch ratach i terminach :
  - do dnia 10 lipca
  - do dnia 10 września,
 • 6) Organizacja odbioru odpadów odbywa się zgodnie z obowiązującym harmonogramem wywozu odpadów komunalnych i segregowanych na 2015r.

Załącznik:

 


Jak segregować odpady?

ULOTKA


Zasady odbioru śmieci

Każdy z nas wytwarza śmieci i dlatego każdy z nas będzie płacił gminie za ich wywóz. Zmiany są konieczne, żeby zlikwidować dzikie wysypiska, palenie odpadami w piecach domowych i stworzyć prawdziwy system segregacji śmieci oraz odzyskiwania cennych surowców.

Wywozem Twoich śmieci zajmie się firma wybrana przez gminę
Zgodnie z nowymi zasadami gmina stanie się właścicielem odpadów wytwarzanych na jej terenie i będzie musiała zapewnić ich odbiór i zagospodarowanie. Jeśli mieszkasz w domu jednorodzinnym, pamiętaj aby na czas rozwiązać umowę z firmą, która dotychczas odbierała śmieci z Twojej nieruchomości.

Co zyskasz?

 • Segregacja śmieci będzie łatwiejsza, a za posortowane odpady zapłacisz mniej
 • Mniej śmieci trafi na wysypisko, a więcej do recyklingu
 • Łatwo pozbędziesz się problematycznych odpadów (np. zużytego sprzętu AGD, RTV, wyczerpanych baterii, przeterminowanych leków, starych mebli, odpadów budowlanych)
 • Czysty krajobraz za oknem – bez dzikich wysypisk śmieci

Więcej informacji dotyczących nowego systemu odbioru odpadów komunalnych oraz wszystkiego co z nim związane znajduje się na stronie Ministerstwa Ochrony Środowiska

naszesmieci.mos.gov.pl


INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY STAWIGUDA

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W związku z tym od 1 lipca 2013 roku zmieni się całkowicie system odbioru śmieci. Nowe przepisy zakładają,  że gminy przejmą cały proces usuwania śmieci z  prywatnych posesji oraz innych instytucji. Po zmianach w nowym roku firmę, która będzie odbierać i przetwarzać śmieci wybierze Gmina w drodze przetargu.

W związku z tym do dnia 1 lipca 2013 r. należy rozwiązać umowę na odbiór odpadów komunalnych z dotychczasowym odbiorcą odpadów (zależnie od zapisu w umowie, np. w marcu, jeśli termin wypowiedzenia wynosi 3 miesiące).

W gminie Stawiguda systemem gospodarowania odpadami będą objęte nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe. Jedna firma wywozi śmieci z terenu całej gminy Stawiguda, umowę z nią podpisuje Gmina, a mieszkańcy płacą opłatę śmieciową na konto Gminy. Opłata za wywóz nieczystości jest ustalona od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, opłata za osobę (nieruchomość zamieszkała) selektywnie zbierającą odpady komunalne wyniesie 8 zł miesięcznie, a 14 zł zapłaci osoba, która te odpady zmiesza.

Właściciele nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady, zapłacą za pojemnik 120 litrowy odpadów zbieranych w sposób selektywny 24 zł, opłata za pojemnik odpadów zmieszanych wyniesie 34 zł.

W związku z obowiązkiem uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości będzie zobowiązany do wypełnienia i złożenia deklaracji o wysokości miesięcznej opłaty. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie, do 10-tego dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

Opłaty można dokonać przelewem na rachunek bankowy urzędu w Banku Spółdzielczym w Olsztynku Nr: 12 8823 0007 2001 0100 1973 0004.

Śmieci wielkogabarytowe, RTV i AGD odbierane będą w terminach ustalonych przez Gminę, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

 

Nowy system kładzie duży nacisk na selektywną zbiórkę odpadów. Jeżeli mieszkaniec będzie segregował śmieci, opłata będzie niższa. Gmina zorganizuje selektywne zbieranie odpadów takich jak: szkło, papier, tworzywa sztuczne. Każdy rodzaj odpadów będzie zbierany w ilości do 120 litrów na miesiąc na osobę.


Do pobrania:

 1. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Uchwały Rady Gminy Stawiguda:

 1. Uchwała nr XXII/159/2012 Rady Gminy Stawiguda z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stawiguda.
 2. Uchwała nr XXII/160/2012 Rady Gminy Stawiguda z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
 3. Uchwała nr XXII/161/2012 Rady Gminy Stawiguda z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz stawki opłat za pojemnik.
 4. Uchwała nr XXII/162/2012 Rady Gminy Stawiguda z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 5. Uchwała nr XXII/163/2012 Rady Gminy Stawiguda z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
 6. Uchwała nr XXII/164/2012 Rady Gminy Stawiguda z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 7. Uchwała nr VII/50/2015 Rady Gminy Stawiguda z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 8. Uchwała nr VII/49/2015Rady Gminy Stawiguda z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
 9. Uchwała Rady Gminy Stawiguda z dnia 25 czerwca 2015r. Nr VIII/73/2015 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
 10. Uchwała nr XVII/187/2016 Rady Gminy Stawigudaz dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz stawki opłat za pojemnik