Odpady komunalne (informacje, wzory druków)

 

INFORMACJA

O WYSOKOŚCI STAWEK OPŁAT NA ROK 2024 ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY STAWIGUDA

 

Wójt Gminy Stawiguda informuje, że w roku 2024 obowiązują stawki  opłat określone w uchwale  Rady Gminy w Stawigudzie w dniu 24 listopada 2022r. Nr LV/490/2022 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania tej opłaty i ustalania stawki za pojemnik lub worek (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 28 listopada 2022r. poz. 5165)

 

DLA NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY:

 1. 38,00 zł za osobę miesięcznie – selektywna zbiórka odpadów;
 2. 76,00 zł za osobę miesięcznie – w przypadku niewypełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
 1. zwalnia się z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne
  w kompostowniku przydomowym w wysokości 1,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość;
 2. zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 1744). Zwolnienie wynosi 2,00 zł miesięcznie od 1 mieszkańca

 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić bez wezwania, z góry do 10 dnia każdego miesiąca na indywidualny rachunek bankowy. Numery rachunków nadane w 2022 r. pozostają bez zmian.

 

Załączniki:

 1. Uchwała Nr LV/490/2022 Rady Gminy Stawiguda z dnia 24 listopada 2022r. zmieniająca uchwałę nr XLII/363/2021 Rady Gminy Stawiguda z dnia 25 listopada 2021r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania tej opłaty i ustalania stawki opłaty za pojemnik lub worek.
 2. Druk „Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych

INFORMACJA

O WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY NA ROK 2024 ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE, LUB INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE REKRACYJNO – WYPOCZYNKOWE

 

Metoda ustalania oraz stawka opłaty za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy, lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno – wypoczynkowe na rok 2024 nie uległa zmianie.

Zatem na mocy art. 6m ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022r. poz. 2519) właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia do Wójta Gminy Stawiguda na rok 2024 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych (druk deklaracji). W składanej deklaracji należy wykazać okres korzystania z nieruchomości w roku 2024, wielkość oraz ilość worków/pojemników poszczególnych frakcji.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić bez wezwania, z góry miesięcznie, do 10 każdego miesiąca którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty na indywidualny rachunek bankowy. Numery rachunków nadane w 2022 pozostają bez zmian.

 

Załączniki:

 1. Uchwała Rady Gminy Stawiguda z dnia 25 listopada 2021r. Nr XLII/363/2021 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia tej opłaty i ustalania stawki opłaty za pojemnik lub worek.
 2. Druk deklaracji dla nieruchomości letniskowych.

 


 
Informacja dla przedsiębiorców posiadających zezwolenie na odbiór i transport nieczystości ciekłych
z terenu gminy Stawiguda

 

Z uwagi na zmianę ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach informujemy, iż zmianie uległy niektóre przepisy dot. przedsiębiorców posiadających lub ubiegających się o zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych.

Zezwolenia wydane przed dniem 9 sierpnia 2022 r., zachowują moc do czasu ich wygaśnięcia  lub cofnięcia i uprawniają przedsiębiorców do wykonywania działalności również  w zakresie opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu odebranych nieczystości ciekłych do stacji zlewnych.

Jednakże przedsiębiorca, który zamierza prowadzić działalność w zakresie opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków, zobowiązany jest do  pisemnego  poinformowania Wójta Gminy Stawiguda o zamiarze prowadzenia w/w działalności oraz dostarczenia dokumentu potwierdzającego gotowość odbioru takich nieczystości przez stację zlewną.

Do pobrania: Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności polegającej na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalniach i transportu nieczystości ciekłych

 

Od 2023 r. zmienia się zakres sprawozdania kwartalnego, zgodnie z nowym brzmieniem art. 9o. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2022 r., poz, 2519), powinien zawierać informacje które są zawarte w załączonym wzorze.

Załącznik:

Sprawozdanie podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

 

Ważne !!!

W związku z obowiązkiem kontrolowania właścicieli zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, nałożonym na gminy, informujemy o obowiązku zawierania umów na świadczenie ww. usług z właścicielami nieruchomości oraz wydawania dokumentów potwierdzających wywóz nieczystości ciekłych z danej posesji.

 


 

INFORMACJA

O WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE, LUB INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE REKRACYJNO – WYPOCZYNKOWE

 

Metoda ustalania oraz stawka opłaty za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy, lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno – wypoczynkowe na rok 2023 nie uległa zmianie.

Zatem na mocy art. 6m ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022r. poz. 2519) właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia do Wójta Gminy Stawiguda na rok 2023 deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych (druk deklaracji). W składanej deklaracji należy wykazać okres korzystania z nieruchomości w roku , wielkość oraz ilość worków/pojemników poszczególnych frakcji.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić bez wezwania, z góry miesięcznie, do 10 każdego miesiąca którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty na indywidualny rachunek bankowy. Numery rachunków nadane w 2022 pozostają bez zmian.

Załączniki:

 1. Uchwała Rady Gminy Stawiguda z dnia 25 listopada 2021r. Nr XLII/363/2021 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia tej opłaty i ustalania stawki opłaty za pojemnik lub worek.
 2. Druk deklaracji dla nieruchomości letniskowych.

 


ZAWIADOMIENIE

O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY STAWIGUDA

 

Wójt Gminy Stawiguda zawiadamia, że Rada Gminy w Stawigudzie w dniu 24 listopada 2022r. podjęła uchwałę Nr LV/490/2022
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania tej opłaty i ustalania stawki za pojemnik lub worek (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 28 listopada 2022r. poz. 5165)

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązują od 1 stycznia 2023r.

DLA NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY:

 1. 38,00 zł za osobę miesięcznie – selektywna zbiórka odpadów;
 2. 76,00 zł za osobę miesięcznie – w przypadku niewypełnienia obowiązku

selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

 1. zwalnia się z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne
  w kompostowniku przydomowym w wysokości 1,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość;
 2. zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 1744). Zwolnienie wynosi 2,00 zł miesięcznie od 1 mieszkańca

 

WAŻNE

Od 1 stycznia 2023r. opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania z góry do 10 dnia każdego miesiąca na indywidualny numer rachunku bankowego, który został przekazany w zawiadomieniu o zmianie wysokości stawki.

 

 

Załączniki:

 1. Uchwała Nr LV/490/2022 Rady Gminy Stawiguda z dnia 24 listopada 2022r. zmieniająca uchwałę nr XLII/363/2021 Rady Gminy Stawiguda z dnia 25 listopada 2021r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania tej opłaty i ustalania stawki opłaty za pojemnik lub worek.
 2. Druk „Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych

 


ZAWIADOMIENIE

O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY STAWIGUDA

Wójt Gminy Stawiguda zawiadamia, że Rada Gminy w Stawigudzie w dniu 25 listopada 2021r. podjęła uchwałę Nr XLII/363/2021 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania tej opłaty i ustalania stawki za pojemnik lub worek (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 3 grudnia 2021r. poz. 4744)

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązują od 1 stycznia 2022r. i są następujące:

DLA NIERUCHOMOŚCI NA, KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY:

 1. 30,00 zł za osobę miesięcznie – selektywna zbiórka odpadów;
 2. 60,00 zł za osobę miesięcznie – w przypadku niewypełnienia obowiązku

selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

 1. zwalnia się z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 1,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość;

W przypadku skorzystania z ulgi związanej z kompostowaniem bioodpadów w przydomowych kompostownikach nieruchomość ta nie zostanie wyposażana w worki na bioodpady i firma wywozowa nie będzie odbierała bioodpadów od właściciela tej nieruchomości.

 1. zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 1744). Zwolnienie wynosi 2,00 zł miesięcznie od 1 mieszkańca

 

WAŻNE

Od 1 stycznia 2022r. opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania z góry do 10 dnia każdego miesiąca na indywidualny numer rachunku bankowego, który został przekazany w zawiadomieniu o zmianie wysokości stawki opłaty na rok 2022.

 

 1. Zmienione stawki opłaty nie wiążą się z koniecznością składania nowej deklaracji i obowiązują do czasu wystąpienia zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w deklaracji.
 2. Ze zwolnienia z opłaty w wysokości 1,00 zł od osoby za miesiąc mogą skorzystać właściciele którzy :
 • w domach jednorodzinnych kompostują odpady w przydomowym kompostowniku;
 • złożą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021r. poz. 888 ze zm.) fakt posiadania kompostownika i kompostowania bioodpadów podlega kontroli .

 

Utrata prawa do zwolnienia:

Wójt Gminy w drodze decyzji stwierdza utratę prawa do zwolnienia w przypadku gdy, właściciel nieruchomości, który złożył deklarację zawierającą oświadczenie o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowaniu bioodpadów

 1. nie posiada kompostownika przydomowego lub
 2. nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub
 3. uniemożliwia wójtowi lub upoważnionej przez niego osobie dokonania oględzin nieruchomości w celu weryfikacji zgodności informacji ze stanem faktycznym.

 

Utrata prawa do zwolnienia następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek , o których mowa w punktach 1-3.

 

Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Załączniki :

 1. Uchwała Nr XLII/363/2021 Rady Gminy Stawiguda z dnia 25 listopada 2021r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania tej opłaty i ustalania stawki opłaty za pojemnik lub worek.
 2. DrukDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych 

 


ZAWIADOMIENIE

O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE
GMINY STAWIGUDA

Wójt Gminy Stawiguda zawiadamia, że Rada Gminy w Stawigudzie w dniu 26 listopada 2020r. podjęła nową uchwałę Nr XXVIII/237/2020 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawek tej opłaty (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 4 grudnia 2020r. poz. 4861)

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązują od 1 stycznia 2021r. i są następujące:

DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY:

 1. 26,00 zł za osobę miesięcznie – selektywna zbiórka odpadów;
 2. 52,00 zł za osobę miesięcznie – w przypadku niewypełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
 3. zwalnia się z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 1,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość;

W przypadku skorzystania z ulgi związanej z kompostowaniem bioodpadów w przydomowych kompostownikach nieruchomość ta nie zostanie wyposażana w worki na bioodpady i firma wywozowa nie będzie odbierała bioodpadów od właściciela tej nieruchomości.

 1. zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 1348). Zwolnienie wynosi 2,00 zł miesięcznie od 1 mieszkańca.

 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać z góry do 10 dnia każdego miesiąca
na rachunek bankowy 17 8823 0007 2004 0100 1973 0055

 

WAŻNE

 1. Zmienione stawki opłaty nie wiążą się z koniecznością składania nowej deklaracji i obowiązują do czasu wystąpienia zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w deklaracji.
 2. Ze zwolnienia z opłaty w wysokości 1,00 zł od osoby za miesiąc mogą skorzystać właściciele którzy:
 • w domach jednorodzinnych kompostują odpady w przydomowym kompostowniku;
 • złożą nową deklarację o wysokości opłaty na nowym druku obowiązującym od stycznia 2021r.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020r. poz. 1439) fakt posiadania kompostownika i kompostowania bioodpadów podlega kontroli.

Utrata prawa do zwolnienia:

Wójt Gminy w drodze decyzji stwierdza utratę prawa do zwolnienia w przypadku gdy, właściciel nieruchomości, który złożył deklarację zawierającą oświadczenie o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowaniu bioodpadów

 1. nie posiada kompostownika przydomowego lub
 2. nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym lub
 3. uniemożliwia wójtowi lub upoważnionej przez niego osobie dokonania oględzin nieruchomości w celu weryfikacji zgodności informacji ze stanem faktycznym.

Utrata prawa do zwolnienia następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek, o których mowa w punktach 1-3.

Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Załączniki :

 1. Uchwała Nr XXVIII/237/2020 Rady Gminy Stawiguda z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania tej opłaty.
 2. Uchwała Nr XXIX/246/2020 Rady Gminy Stawiguda z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie ustalania wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Stawiguda.
 3. Uchwała Nr XXIX/248/2020 Rady Gminy Stawiguda z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Stawiguda.
 4. Druk Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych

ZAWIADOMIENIE

O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ OD 1 STYCZNIA 2022 ROKU DLA NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE, LUB INNYCH NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE

Wójt Gminy Stawiguda zawiadamia, że na mocy art. 6j ust. 3 pkt 3ba ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 poz.888) Rada Gminy Stawiguda w dniu 30 grudnia 2021 r. podjęła uchwałę nr XLIV/382/21 w sprawie nałożenia obowiązku ponoszenia przez właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz w dniu 25 listopada 2021 r. podjęła uchwałę nr XLII/363/21 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia tej  opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek.

Na podstawie powyższych przepisów opłata za gospodarowanie odpadami z nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe stanowić będzie iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych powstałych na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącach wskazanych przez właściciela nieruchomości.

Uchwałą Rady Gminy nr XLII/363/21 z dnia 25 listopada 2021r. przyjęte zostały poniższe stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości przy wypełnieniu obowiązku selektywnej zbiórki odpadów:

a) pojemnik o pojemności 60l – w wysokości 12,00 zł

b) pojemnik o pojemności 80l – w wysokości 16,00 zł

c) pojemnik o pojemności 120l – w wysokości 24,00 zł

d) pojemnik o pojemności 240l – w wysokości 48,00 zł

e) pojemnik o pojemności 1100l – w wysokości 220,00 zł

f) pojemnik o pojemności 7000l– w wysokości 1400,00 zł

g) worek o pojemności 60l – w wysokości 6,00 zł

h) worek o pojemności 80l– w wysokości 8,00 zł

i)  worek o pojemności 120l – w wysokości 12,00 zł

Opłata za pojemnik dotyczy wyłącznie odpadów zmieszanych .

Na terenie gminy Stawiguda prowadzony jest workowy system odbioru odpadów selektywnych (papier, plastik, szkło, odpady ulegające biodegradacji).

Przy nie wypełnieniu obowiązku selektywnej zbiórki odpadów stawki opłat za odpady ulegają podwojeniu.

Zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów  na rok 2022 przewidziane są dwa  odbiory  miesięcznie z nieruchomości na  której znajduje się domek letniskowy, lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 poz.888 ) na mocy art. 6i ust. 1 pkt 2 oraz  zgodnie z Uchwałą Rady Gminy nr XLIV/384/21 z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości zobowiązany jest wnosić opłatę bez wezwania, z góry miesięcznie, do 10 dnia każdego miesiąca którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty.

W związku ze zmianą metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmianą wzoru deklaracji na mocy Uchwał Rady Gminy nr XLII/363/2021 i nr XLIV/383/2021  oraz w myśl  art. 6m pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 poz.888 ) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W składanej deklaracji wskazać należy wielkość oraz określić ilość worków/pojemników na poszczególne frakcje wskazane do wywozu z posesji w danym miesiącu

UWAGA!!! NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY

 1. Konieczność złożenia deklaracji na nowym druku obowiązującym od stycznia 2022  na odbiór odpadów w terminie 14 dni od dnia powstania odpadów na nieruchomości.
 2. Nie płacisz już za cały rok.
 3. Nie płacisz już za miesiące, gdy na twojej nieruchomości nie powstają odpady.
 4. Płacisz tylko za miesiące, gdy na twojej nieruchomości letniskowej/rekreacyjnej  powstają odpady.
 5. Płacisz za każdy wyprodukowany przez Ciebie w tym czasie worek lub pojemnik śmieci.
 6. W składanej deklaracji określasz w jakich miesiącach będziesz korzystał ze swojej nieruchomości i na podstawie harmonogramu odbioru odpadów określasz ile worków poszczególnych frakcji ( papier, plastik, szkło, bioodpady) oraz  jakiej wielkości pojemnik na odpady zmieszane  ma zostać od Ciebie odebrane.

 

Załączniki:

 

 

INFORMACJA

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Stawiguda z dnia 18 czerwca 2020 r. Nr XXII/188/2020 ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko–Mazurskiego dnia 30 czerwca 2020r. (Dz.U poz. 2875) w sprawie nieodbierania odpadów komunalnych od właścicieli, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne informuję, iż od 1 stycznia 2021r. Urząd Gminy w Stawigudzie nie będzie odbierał odpadów od osób prowadzących działalność gospodarczą.

Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne we własnym zakresie podpisują umowę na odbiór odpadów z firmą posiadającą wpis do rejestru działalności regulowanej na terenie gminy Stawiguda (tabela poniżej).

 

Lp.

Numer

Rejestrowy

NIP/

REGON

Nazwa przedsiębiorstwa

Adres

1

02/2012

7390403487

510522318

REMONDIS OLSZTYN spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka Komandytowa

10-522 Olsztyn

ul. Partyzantów 3

e-mail:

tel. 895449812

2

06/2013

7393794815

280522684

Olsztyński Zakład Komunalny

Spółka z o.o.

10-410 Olsztyn

ul. Lubelska 43D

e-mail:

tel. 895338420

3

09/2013

7392542537

510637493

Zakład Usług Transportowych

i Komunalnych s.c.

Dariusz Jastrzębowski

Mariola Jastrzębowska

10-373 Wadąg

Wadąg 13

e-mail:

tel. 895120430

4

01/2019

7393890861

365884950

KOMA Olsztyn

Spółka z o.o.

10-417 Olsztyn

ul. Towarowa 20A

Tel. 895262626

5

01/2020

7393917494

380904939

KARO-TRANS

Karolina Burczyńska

Klebark Wielki 17

10-687 Olsztyn

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019r. poz. 2010 ze zmianami) właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami na rzecz gminy, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług przez okazanie umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

W celu udokumentowania formy korzystania z usług kopię podpisanej umowy na odbiór odpadów komunalnych należy dostarczyć do Urzędu Gminy Stawiguda pok. nr 5 w terminie do dnia 31 grudnia 2020r.

 


UWAGA !!! Jak płacić za odbiór odpadów komunalnych w Gminie Stawiguda?

INFORMACJA O INDYWIDUALNYCH NUMERACH KONT BANKOWYCH

Wójt Gminy Stawiguda informuję, że w celu usprawnienia ewidencji dokonywanych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2022r. dla każdego Płatnika w/w należności  został utworzony indywidualny numer  konta bankowego służący do dokonywania wpłat  w Banku Spółdzielczym Olsztynek Oddział Stawiguda lub w kasie Urzędu Gminy Stawiguda.

Indywidulane numery konta bankowego zostały przekazane w zawiadomieniu o nadaniu indywidualnego numeru rachunku bankowego i zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2022.

Ponadto informuję się , że osoby które nie otrzymały informacji o indywidualnym koncie bankowym , mogą dokonywać wpłat na dotychczasowy numer konta bankowego

17 8823 0007 2004 0100 1973 0055

 

Opłat należy dokonywać miesięcznie do 10 dnia każdego miesiąca. 

 


Nowe zasady odbioru odpadów segregowanych od 1 stycznia 2018 r.
Z dniem 1 lipca 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19). Rozporządzenie określa m.in. frakcje odpadów komunalnych podlegające obowiązkowi selektywnego zbierania oraz kolorystykę pojemników.

Z dniem 1 lipca 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19). Rozporządzenie określa m.in. frakcje odpadów komunalnych podlegające obowiązkowi selektywnego zbierania oraz kolorystykę pojemników.

Na terenie gminy Stawiguda obowiązuje obecnie system segregacji oparty o trzy frakcje odpadów:

 • Papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, zbierane w workach koloru niebieskiego oznaczonych napisem „Papier”.
 • Szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, zbierane w workach koloru zielonego z napisem „Szkło”.
 • Odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzy sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, odpady z metali, w tym odpady opakowaniowe z metali zbierane w workach koloru żółtego z napisem „Tworzywa sztuczne i metale”.

Od  1 stycznia 2018 r. na terenie gminy poza w/w frakcjami odpadów będzie prowadzony selektywny odbiór:

 • Popiołu z gospodarstw domowych.
 • Odpadów zielonych ulegających biodegradacji.

Właściciele nieruchomości którzy zadeklarowali selektywną metodę gospodarowania odpadami zobowiązani będą od 1 stycznia 2018 r. do  segregowania odpadów na pięć frakcji: papier, tworzywa sztuczne i metale, szkło, popiół, odpady zielone ulegające biodegradacji.

Każda nieruchomość, z której zadeklarowano selektywną zbiórkę odpadów komunalnych, zostanie wyposażona przez firmę odbierającą odpady w worki koloru: niebieskiego, żółtego, zielonego, szarego i brązowego. Istnieje również możliwość zakupu we własnym zakresie pojemników do gromadzenie odpadów zebranych selektywnie zgodnie z obowiązującą kolorystyką.

Osoby posiadające kompostowniki odpady zielone ulegające biodegradacji będą mogły zagospodarowywać we własnym zakresie.

Jeśli właściciel danej nieruchomości zadeklarował selektywne gromadzenie odpadów, a popiół z gospodarstwa domowego oraz odpady zielone ulegające biodegradacji będą gromadzone w inny niż opisany wyżej sposób (np. w pojemniku na odpady zmieszane), zostanie on wezwany do złożenia korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z zastosowaniem stawki dla odpadów gromadzonych w sposób nieselektywny.

Osoby zainteresowane odbiorem popiołu z gospodarstw domowych oraz odpadów zielonych ulegających biodegradacji zobowiązane są do złożenia odpowiedniego wniosku w Urzędzie Gminy Stawiguda.

Wniosek można pobrać osobiście w urzędzie gminy oraz ze strony internetowej bip.stawiguda.pl zakładka Gospodarka odpadami – Zasady odbioru odpadów komunalnych w gminie. Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerami telefonów:
89 512-69-30, 89 512-69-31, 89 512-69-40 oraz 89 512-69-43.

Do pobrania:

 


Zasady odbioru śmieci

Każdy z nas wytwarza śmieci i dlatego każdy z nas będzie płacił gminie za ich wywóz. Zmiany są konieczne, żeby zlikwidować dzikie wysypiska, palenie odpadami w piecach domowych i stworzyć prawdziwy system segregacji śmieci oraz odzyskiwania cennych surowców.

Wywozem Twoich śmieci zajmie się firma wybrana przez gminę
Zgodnie z nowymi zasadami gmina stanie się właścicielem odpadów wytwarzanych na jej terenie i będzie musiała zapewnić ich odbiór i zagospodarowanie. Jeśli mieszkasz w domu jednorodzinnym, pamiętaj aby na czas rozwiązać umowę z firmą, która dotychczas odbierała śmieci z Twojej nieruchomości.

Co zyskasz?

 • Segregacja śmieci będzie łatwiejsza, a za posortowane odpady zapłacisz mniej
 • Mniej śmieci trafi na wysypisko, a więcej do recyklingu
 • Łatwo pozbędziesz się problematycznych odpadów (np. zużytego sprzętu AGD, RTV, wyczerpanych baterii, przeterminowanych leków, starych mebli, odpadów budowlanych)
 • Czysty krajobraz za oknem – bez dzikich wysypisk śmieci

Więcej informacji dotyczących nowego systemu odbioru odpadów komunalnych oraz wszystkiego co z nim związane znajduje się na stronie Ministerstwa Ochrony Środowiska

naszesmieci.mos.gov.pl

 


Do pobrania:

 1. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości