Odpady komunalne (informacje, wzory druków)

środa, 29 grudzień 2021

ZAWIADOMIENIE

O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY STAWIGUDA

Wójt Gminy Stawiguda zawiadamia, że Rada Gminy w Stawigudzie w dniu 25 listopada 2021r. podjęła uchwałę Nr XLII/363/2021 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania tej opłaty i ustalania stawki za pojemnik lub worek (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 3 grudnia 2021r. poz. 4744)

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązują od 1 stycznia 2022r. i są następujące:

DLA NIERUCHOMOŚCI NA, KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY:

 1. 30,00 zł za osobę miesięcznie – selektywna zbiórka odpadów;
 2. 60,00 zł za osobę miesięcznie – w przypadku niewypełnienia obowiązku

selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

 1. zwalnia się z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 1,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość;

W przypadku skorzystania z ulgi związanej z kompostowaniem bioodpadów w przydomowych kompostownikach nieruchomość ta nie zostanie wyposażana w worki na bioodpady i firma wywozowa nie będzie odbierała bioodpadów od właściciela tej nieruchomości.

 1. zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 1744). Zwolnienie wynosi 2,00 zł miesięcznie od 1 mieszkańca

 

WAŻNE

Od 1 stycznia 2022r. opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania z góry do 10 dnia każdego miesiąca na indywidualny numer rachunku bankowego, który został przekazany w zawiadomieniu o zmianie wysokości stawki opłaty na rok 2022.

 

 1. Zmienione stawki opłaty nie wiążą się z koniecznością składania nowej deklaracji i obowiązują do czasu wystąpienia zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w deklaracji.
 2. Ze zwolnienia z opłaty w wysokości 1,00 zł od osoby za miesiąc mogą skorzystać właściciele którzy :
 • w domach jednorodzinnych kompostują odpady w przydomowym kompostowniku;
 • złożą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021r. poz. 888 ze zm.) fakt posiadania kompostownika i kompostowania bioodpadów podlega kontroli .

 

Utrata prawa do zwolnienia:

Wójt Gminy w drodze decyzji stwierdza utratę prawa do zwolnienia w przypadku gdy, właściciel nieruchomości, który złożył deklarację zawierającą oświadczenie o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowaniu bioodpadów

 1. nie posiada kompostownika przydomowego lub
 2. nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub
 3. uniemożliwia wójtowi lub upoważnionej przez niego osobie dokonania oględzin nieruchomości w celu weryfikacji zgodności informacji ze stanem faktycznym.

 

Utrata prawa do zwolnienia następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek , o których mowa w punktach 1-3.

 

Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Załączniki :

 1. Uchwała Nr XLII/363/2021 Rady Gminy Stawiguda z dnia 25 listopada 2021r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania tej opłaty i ustalania stawki opłaty za pojemnik lub worek.
 2. DrukDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych 

 


ZAWIADOMIENIE

O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE
GMINY STAWIGUDA

Wójt Gminy Stawiguda zawiadamia, że Rada Gminy w Stawigudzie w dniu 26 listopada 2020r. podjęła nową uchwałę Nr XXVIII/237/2020 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawek tej opłaty (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 4 grudnia 2020r. poz. 4861)

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązują od 1 stycznia 2021r. i są następujące:

DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY:

 1. 26,00 zł za osobę miesięcznie – selektywna zbiórka odpadów;
 2. 52,00 zł za osobę miesięcznie – w przypadku niewypełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
 3. zwalnia się z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 1,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość;

W przypadku skorzystania z ulgi związanej z kompostowaniem bioodpadów w przydomowych kompostownikach nieruchomość ta nie zostanie wyposażana w worki na bioodpady i firma wywozowa nie będzie odbierała bioodpadów od właściciela tej nieruchomości.

 1. zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 1348). Zwolnienie wynosi 2,00 zł miesięcznie od 1 mieszkańca.

 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać z góry do 10 dnia każdego miesiąca
na rachunek bankowy 17 8823 0007 2004 0100 1973 0055

 

WAŻNE

 1. Zmienione stawki opłaty nie wiążą się z koniecznością składania nowej deklaracji i obowiązują do czasu wystąpienia zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w deklaracji.
 2. Ze zwolnienia z opłaty w wysokości 1,00 zł od osoby za miesiąc mogą skorzystać właściciele którzy:
 • w domach jednorodzinnych kompostują odpady w przydomowym kompostowniku;
 • złożą nową deklarację o wysokości opłaty na nowym druku obowiązującym od stycznia 2021r.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020r. poz. 1439) fakt posiadania kompostownika i kompostowania bioodpadów podlega kontroli.

Utrata prawa do zwolnienia:

Wójt Gminy w drodze decyzji stwierdza utratę prawa do zwolnienia w przypadku gdy, właściciel nieruchomości, który złożył deklarację zawierającą oświadczenie o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowaniu bioodpadów

 1. nie posiada kompostownika przydomowego lub
 2. nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym lub
 3. uniemożliwia wójtowi lub upoważnionej przez niego osobie dokonania oględzin nieruchomości w celu weryfikacji zgodności informacji ze stanem faktycznym.

Utrata prawa do zwolnienia następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek, o których mowa w punktach 1-3.

Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Załączniki :

 1. Uchwała Nr XXVIII/237/2020 Rady Gminy Stawiguda z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania tej opłaty.
 2. Uchwała Nr XXIX/246/2020 Rady Gminy Stawiguda z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie ustalania wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Stawiguda.
 3. Uchwała Nr XXIX/248/2020 Rady Gminy Stawiguda z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Stawiguda.
 4. Druk Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych

ZAWIADOMIENIE

O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE REKRACYJNO-WYPOCZYNKOWE

Wójt Gminy Stawiguda zawiadamia, że Rada Gminy w Stawigudzie w dniu 29 października 2020r. podjęła uchwałę Nr XXVII/224/2020  w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe ( Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 5 listopada 2020r. poz. 4455)

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązują od 1 stycznia 2021r. i wynoszą:

 • ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekracyjno – wypoczynkowe wynosi 180,00 zł.  rocznie,
 • podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno- wypoczynkowe w przypadku gdy właściciel nie wypełnia obowiązku zbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi 360,00 zł rocznie.

 

Roczną zryczałtowaną opłatę właściciele nieruchomości są obowiązani uiścić z góry bez uprzedniego wezwania w dwóch ratach
i terminach:

do dnia 10 lipca

do dnia 10 września

na konto 17 8823 0007 2004 0100 1973 0055

Załącznik:

 1. Uchwała Rady Gminy Stawiguda z dnia 29 października 2020r. Nr XXVII/224/2020 Rady Gminy Stawiguda w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
 2. Druk Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na, których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe wykorzystywane jedynie przez część roku położonych na terenie gminy Stawiguda 

 

INFORMACJA

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Stawiguda z dnia 18 czerwca 2020 r. Nr XXII/188/2020 ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko–Mazurskiego dnia 30 czerwca 2020r. (Dz.U poz. 2875) w sprawie nieodbierania odpadów komunalnych od właścicieli, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne informuję, iż od 1 stycznia 2021r. Urząd Gminy w Stawigudzie nie będzie odbierał odpadów od osób prowadzących działalność gospodarczą.

Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne we własnym zakresie podpisują umowę na odbiór odpadów z firmą posiadającą wpis do rejestru działalności regulowanej na terenie gminy Stawiguda (tabela poniżej).

 

Lp.

Numer

Rejestrowy

NIP/

REGON

Nazwa przedsiębiorstwa

Adres

1

02/2012

7390403487

510522318

REMONDIS OLSZTYN spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka Komandytowa

10-522 Olsztyn

ul. Partyzantów 3

e-mail:

tel. 895449812

2

06/2013

7393794815

280522684

Olsztyński Zakład Komunalny

Spółka z o.o.

10-410 Olsztyn

ul. Lubelska 43D

e-mail:

tel. 895338420

3

09/2013

7392542537

510637493

Zakład Usług Transportowych

i Komunalnych s.c.

Dariusz Jastrzębowski

Marila Jastrzębowska

10-373 Wadąg

Wadąg 13

e-mail:

tel. 895120430

4

01/2019

7393890861

365884950

KOMA Olsztyn

Spółka z o.o.

10-417 Olsztyn

ul. Towarowa 20A

Tel. 895262626

5

01/2020

7393917494

380904939

KARO-TRANS

Karolina Burczyńska

Klebark Wielki 17

10-687 Olsztyn

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019r. poz. 2010 ze zmianami) właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami na rzecz gminy, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług przez okazanie umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

W celu udokumentowania formy korzystania z usług kopię podpisanej umowy na odbiór odpadów komunalnych należy dostarczyć do Urzędu Gminy Stawiguda pok. nr 5 w terminie do dnia 31 grudnia 2020r.

 


UWAGA !!! Jak płacić za odbiór odpadów komunalnych w Gminie Stawiguda?

INFORMACJA O INDYWIDUALNYCH NUMERACH KONT BANKOWYCH

Wójt Gminy Stawiguda informuję, że w celu usprawnienia ewidencji dokonywanych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2022r. dla każdego Płatnika w/w należności  został utworzony indywidualny numer  konta bankowego służący do dokonywania wpłat  w Banku Spółdzielczym Olsztynek Oddział Stawiguda lub w kasie Urzędu Gminy Stawiguda.

Indywidulane numery konta bankowego zostały przekazane w zawiadomieniu o nadaniu indywidualnego numeru rachunku bankowego i zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2022.

Ponadto informuję się , że osoby które nie otrzymały informacji o indywidualnym koncie bankowym , mogą dokonywać wpłat na dotychczasowy numer konta bankowego

17 8823 0007 2004 0100 1973 0055

 

Opłat należy dokonywać miesięcznie do 10 dnia każdego miesiąca. 

 


Nowe zasady odbioru odpadów segregowanych od 1 stycznia 2018 r.
Z dniem 1 lipca 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19). Rozporządzenie określa m.in. frakcje odpadów komunalnych podlegające obowiązkowi selektywnego zbierania oraz kolorystykę pojemników.

Z dniem 1 lipca 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19). Rozporządzenie określa m.in. frakcje odpadów komunalnych podlegające obowiązkowi selektywnego zbierania oraz kolorystykę pojemników.

Na terenie gminy Stawiguda obowiązuje obecnie system segregacji oparty o trzy frakcje odpadów:

 • Papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, zbierane w workach koloru niebieskiego oznaczonych napisem „Papier”.
 • Szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, zbierane w workach koloru zielonego z napisem „Szkło”.
 • Odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzy sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, odpady z metali, w tym odpady opakowaniowe z metali zbierane w workach koloru żółtego z napisem „Tworzywa sztuczne i metale”.

Od  1 stycznia 2018 r. na terenie gminy poza w/w frakcjami odpadów będzie prowadzony selektywny odbiór:

 • Popiołu z gospodarstw domowych.
 • Odpadów zielonych ulegających biodegradacji.

Właściciele nieruchomości którzy zadeklarowali selektywną metodę gospodarowania odpadami zobowiązani będą od 1 stycznia 2018 r. do  segregowania odpadów na pięć frakcji: papier, tworzywa sztuczne i metale, szkło, popiół, odpady zielone ulegające biodegradacji.

Każda nieruchomość, z której zadeklarowano selektywną zbiórkę odpadów komunalnych, zostanie wyposażona przez firmę odbierającą odpady w worki koloru: niebieskiego, żółtego, zielonego, szarego i brązowego. Istnieje również możliwość zakupu we własnym zakresie pojemników do gromadzenie odpadów zebranych selektywnie zgodnie z obowiązującą kolorystyką.

Osoby posiadające kompostowniki odpady zielone ulegające biodegradacji będą mogły zagospodarowywać we własnym zakresie.

Jeśli właściciel danej nieruchomości zadeklarował selektywne gromadzenie odpadów, a popiół z gospodarstwa domowego oraz odpady zielone ulegające biodegradacji będą gromadzone w inny niż opisany wyżej sposób (np. w pojemniku na odpady zmieszane), zostanie on wezwany do złożenia korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z zastosowaniem stawki dla odpadów gromadzonych w sposób nieselektywny.

Osoby zainteresowane odbiorem popiołu z gospodarstw domowych oraz odpadów zielonych ulegających biodegradacji zobowiązane są do złożenia odpowiedniego wniosku w Urzędzie Gminy Stawiguda.

Wniosek można pobrać osobiście w urzędzie gminy oraz ze strony internetowej bip.stawiguda.pl zakładka Gospodarka odpadami – Zasady odbioru odpadów komunalnych w gminie. Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerami telefonów:
89 512-69-30, 89 512-69-31, 89 512-69-40 oraz 89 512-69-43.

Do pobrania:

 


Zasady odbioru śmieci

Każdy z nas wytwarza śmieci i dlatego każdy z nas będzie płacił gminie za ich wywóz. Zmiany są konieczne, żeby zlikwidować dzikie wysypiska, palenie odpadami w piecach domowych i stworzyć prawdziwy system segregacji śmieci oraz odzyskiwania cennych surowców.

Wywozem Twoich śmieci zajmie się firma wybrana przez gminę
Zgodnie z nowymi zasadami gmina stanie się właścicielem odpadów wytwarzanych na jej terenie i będzie musiała zapewnić ich odbiór i zagospodarowanie. Jeśli mieszkasz w domu jednorodzinnym, pamiętaj aby na czas rozwiązać umowę z firmą, która dotychczas odbierała śmieci z Twojej nieruchomości.

Co zyskasz?

 • Segregacja śmieci będzie łatwiejsza, a za posortowane odpady zapłacisz mniej
 • Mniej śmieci trafi na wysypisko, a więcej do recyklingu
 • Łatwo pozbędziesz się problematycznych odpadów (np. zużytego sprzętu AGD, RTV, wyczerpanych baterii, przeterminowanych leków, starych mebli, odpadów budowlanych)
 • Czysty krajobraz za oknem – bez dzikich wysypisk śmieci

Więcej informacji dotyczących nowego systemu odbioru odpadów komunalnych oraz wszystkiego co z nim związane znajduje się na stronie Ministerstwa Ochrony Środowiska

naszesmieci.mos.gov.pl

 


Do pobrania:

 1. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości