Referat Finansowo - Budżetowy

środa, 1 kwiecień 2015

Finanse Gminy

o zadań Referatu Finansowo - Budżetowego należy w szczególności:

  1. opracowanie projektu budżetu Gminy z zachowaniem obowiązujących zasad klasyfikacji dochodów i wydatków budżetu,
  2. bieżące realizowanie budżetu,
  3. przygotowywanie projektów uchwał w sprawach planowanych wydatków budżetowych między działami oraz w sprawach rozdysponowania nadwyżki i rezerwy budżetowej,
  4. dokonanie analizy, formalnej weryfikacji planów i oceny wykonywania dochodów i wydatków podległych jednostek organizacyjnych oraz podejmowanie w razie potrzeby działań zmierzających do prawidłowego wykonania budżetu,
  5. opracowanie projektów uchwał Rady w sprawie określenia wysokości stawek podatków lokalnych, sposobu i terminu ich płatności oraz zwolnień od podatku od nieruchomości innych niż określone w ustawie,
  6. prowadzenie ewidencji zobowiązań pieniężnych z różnych tytułów,
  7. weryfikacja umów i faktur pod względem rachunkowo - finansowym,
  8. prowadzenie postępowania w celu doprowadzenia do wykonania przez zobowiązanych ich obowiązków o charakterze pieniężnym,
  9. wykonywanie czynności związanych z finansowaniem wydatków jednostek organizacyjnych,
  10. rejestrowanie operacji finansowych i prowadzenie rachunkowości Urzędu,
  11. realizowanie wynagrodzeń i potrąceń dotyczących pracowników,
  12. wykonanie kontroli w zakresie realizacji obowiązków podatkowych oraz inkasa podatków i opłat lokalnych,
  13. prowadzenie obsługi finansowo - księgowej zadań inwestycyjnych,
  14. prowadzenie obsługi kasowej,
  15. prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych i wyposażenia,
  16. prowadzenie księgowości rachunkowo - finansowej mienia komunalnego oraz jego ewidencji,
  17. nadzór i kontrola prawidłowego obiegu dokumentów finansowo - księgowych,
  18. podejmowanie czynności związanych z likwidacją środków trwałych,
  19. prowadzenie spraw funduszy celowych,
  20. wydanie zaświadczeń o stanie majątkowym
  21. wydawanie zaświadczeń dotyczących prac w indywidualnym gospodarstwie rolnym