Referat Finansowo - Budżetowy

Finanse Gminy

o zadań Referatu Finansowo - Budżetowego należy w szczególności:

 1. opracowanie projektu budżetu Gminy z zachowaniem obowiązujących zasad klasyfikacji dochodów i wydatków budżetu,
 2. bieżące realizowanie budżetu,
 3. przygotowywanie projektów uchwał w sprawach planowanych wydatków budżetowych między działami oraz w sprawach rozdysponowania nadwyżki i rezerwy budżetowej,
 4. dokonanie analizy, formalnej weryfikacji planów i oceny wykonywania dochodów i wydatków podległych jednostek organizacyjnych oraz podejmowanie w razie potrzeby działań zmierzających do prawidłowego wykonania budżetu,
 5. opracowanie projektów uchwał Rady w sprawie określenia wysokości stawek podatków lokalnych, sposobu i terminu ich płatności oraz zwolnień od podatku od nieruchomości innych niż określone w ustawie,
 6. prowadzenie ewidencji zobowiązań pieniężnych z różnych tytułów,
 7. weryfikacja umów i faktur pod względem rachunkowo - finansowym,
 8. prowadzenie postępowania w celu doprowadzenia do wykonania przez zobowiązanych ich obowiązków o charakterze pieniężnym,
 9. wykonywanie czynności związanych z finansowaniem wydatków jednostek organizacyjnych,
 10. rejestrowanie operacji finansowych i prowadzenie rachunkowości Urzędu,
 11. realizowanie wynagrodzeń i potrąceń dotyczących pracowników,
 12. wykonanie kontroli w zakresie realizacji obowiązków podatkowych oraz inkasa podatków i opłat lokalnych,
 13. prowadzenie obsługi finansowo - księgowej zadań inwestycyjnych,
 14. prowadzenie obsługi kasowej,
 15. prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych i wyposażenia,
 16. prowadzenie księgowości rachunkowo - finansowej mienia komunalnego oraz jego ewidencji,
 17. nadzór i kontrola prawidłowego obiegu dokumentów finansowo - księgowych,
 18. podejmowanie czynności związanych z likwidacją środków trwałych,
 19. prowadzenie spraw funduszy celowych,
 20. wydanie zaświadczeń o stanie majątkowym
 21. wydawanie zaświadczeń dotyczących prac w indywidualnym gospodarstwie rolnym