Przebudowa ulicy Fermowej w miejscowości Stawiguda

 

Opis projektu:

Przedmiotem zadania jest przebudowa drogi gminnej nr 162099N ulicy Fermowej o długości 427 m w miejscowości Stawiguda. Zakres robót przewiduje wykonanie prac przygotowawczych, robót ziemnych, ułożenie warstw konstrukcyjnych oraz wykonanie nawierzchni. Zaplanowano wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej grubości 8 cm, szerokości od 3,5m-5m o 2% spadku, z krawężnikami betonowymi. Projekt obejmuje także wykonanie obustronnych poboczy o szerokości 0,5 m. Zjazdy w ciągu drogi  zostaną wykonane z kostki betonowej gr. 8 cm. Projektowane parametry drogi: kategoria drogi: gminna, klasa techniczna: D, prędkość projektowana 30 km/h, przekrój poprzeczny 1x2. Profil podłużny dostosowano do istniejącego terenu dokonując niezbędnych korekt. Spadek poprzeczny wynosi 2%. Właściwe spadki podłużne i poprzeczne umożliwią swobodny spływ wody opadowej i roztopowej z nawierzchni jezdni na tereny biologicznie czynne - pobocza i zieleńce. Zastosowano rozwiązania specjalne: próg zwalniający i znak B-33. Droga zostanie oświetlona na całej jej długości.

Cel zadania:

Przebudowa ulicy Fermowej w Stawigudzie przyczyni się do dalszego rozwoju lokalnej sieci dróg, poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawy dostępności komunikacyjnej do obszarów słabo dostępnych komunikacyjnie, poprawy stanu technicznego drogi, skrócenia czasu dojazdu służb ratowniczych w przypadku zagrożeń miejscowych, poprawy funkcjonalności powiązań komunikacyjnych oraz zwiększenie dostępności terenu pod ewentualne inwestycje, jak również zapewnienie integralności drogowej na obszarze odziaływania projektu. Inwestycja zaspokoi także oczekiwania społeczne, poprawi standard życia i pracy mieszkańców gminy, zwiększy atrakcyjność turystyczną i inwestycyjną. 

W dniu 6 sierpnia 2020 r. podpisano następujące umowy na realizację inwestycji:

  1. Umowę na roboty budowlane nr BiZ.272.1.29.2020 z firmą Trocina Tomasz Skalski
  2. Umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego nr BiZ.272.0.21.2020 z Przedsiębiorstwem Inwestycyjno – Usługowym „INWESTPROJEKT” Sp. Z o.o.

Termin realizacji: 300 dni od podpisania ww. umów.