Przebudowa ulicy Szantowej w miejscowości Tomaszkowo

 

Przebudowa ul. Szantowej w miejscowości Tomaszkowo

Dofinansowanie: 421 461,82

Całkowita wartość inwestycji: 859 411,96 zł

 

Opis projektu:

Zakres projektu obejmuje wykonanie przebudowy ulicy poprzez utwardzenie nawierzchni, budowę oświetlenia i budowę kanalizacji deszczowej oraz  przełożenie odcinka kabla telefonicznego, co stanowi wydatek niekwalifikowany. Obecnie ulica Szantowa posiada nawierzchnię gruntową, bardzo zniszczoną, z licznymi głębokimi wybojami. W okresie wczesnojesiennym i jesienią stan ulicy ulega pogorszeniu na skutek dużej ilości opadów, a wiosną - także wskutek roztopów. Po obu stronach istnieje zabudowa domów jednorodzinnych. Brak jest kanalizacji deszczowej, która uporządkowałaby wody deszczowe zalegające na nawierzchni ulicy. Brakuje także oświetlenia ulicznego, poprawiającego bezpieczeństwo użytkowników zwłaszcza w porze nocnej. Celem przebudowy jest utwardzenie istniejącej nawierzchni ulicy celem poprawy przejezdności oraz bezpieczeństwa dla użytkowników drogi. Podstawowe parametry drogi: ulica lokalna, kategoria ruchu: KR2, szerokość projektowanej jezdni: 5,00 m. Profil podłużny ulicy Szantowej jest dostosowany do istniejącego zagospodarowania terenu tj. jazdy do zabudowań gospodarczych oraz wjazdy boczne. Planowany do przebudowy odcinek ulicy Szantowej stanowi uzupełnienie dróg na terenie Tomaszkowa, zapewniających komunikację na nowopowstałych osiedlach z zabudową jednorodzinną. Realizacja inwestycji poprawi przejezdność drogi oraz poprawi bezpieczeństwo jej użytkowników. Wpłynie na zapewnienie efektywnej struktury ruchu kołowego, co zapewni zmniejszenie liczby wypadków. Zastosowane zostaną rozwiązania specjalne: progi zwalniające i znaki B-33.

W dniu 04.12.2020 r. podpisano następujące umowy na realizację inwestycji:

  1. Umowę na roboty budowlane nr BiZ.272.1.38.2020
  2. Umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego nr BiZ.272.0.41.2020