Nieczystości ciekłe

UWAGA MIESZKAŃCY!

ROZPOCZEŁY SIĘ KONTROLE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW !

 

Zgodnie z ustawą z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.)   właściciele nieruchomości, których budynki nie zostały podłączone do istniejącej sieci kanalizacyjnej, mają obowiązek gromadzenia nieczystości ciekłych w szczelnych zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków. Właściciele w/w instalacji zobowiązani są do podpisania umowy z firmą posiadającą zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Stawiguda.

Do pobrania:

Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie oprózniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

Znowelizowane przepisy dotyczące gospodarowania nieczystościami ciekłymi, nałożyły na samorządy oraz właścicieli nieruchomości nowe obowiązki, pod groźbą kar. Wójt został zobowiązany do prowadzenia cyklicznej kontroli, co najmniej raz na dwa lata, między innymi:

- posiadania umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków,

- zgodności postanowień umów z wymaganiami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,

- dowodów uiszczania opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

Na terenie naszej gminy rozpoczął się cykl kontrolny w tym przedmiocie w związku z powyższym Wójt Gminy Stawiguda zwraca się z prośbą do wszystkich właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Stawiguda, które nie są przyłączone do istniejącej sieci kanalizacyjnej, o podanie do dnia 30.06.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy. pok. Nr 5,  na adres: ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez platformę usług administracji publicznej ePUAP informacji dotyczącej wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków oraz posiadania umowy i dowodów uiszczania opłat za wywóz nieczystości ciekłych lub osadów z przydomowej oczyszczalni ścieków.

 

Do pobrania:

Wzór zgłoszenia

 

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie złoży w we wskazanym terminie stosownej informacji, zostanie przeprowadzona kontrola wykonania obowiązków.

Na podstawie art. 10 w/w ustawy:

Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1

– podlega karze grzywny. 

Nowe przepisy przewidują również kary dla gmin niewywiązujących się z nałożonych na nie obowiązków. W przypadku gdy wójt nie wywiązuje się obowiązku przeprowadzenia cyklicznych kontroli dokumentów potwierdzających zagospodarowanie nieczystości ciekłych w sposób zgodny z prawem-gmina podlega karze pieniężnej w wysokości od 10 tys. do 50 tys. zł.