Sprawy wojskowe
Powszechny obowiązek obrony RP, rejestracja, kwalifikacja wojskowa, służba wojskowa w obcym wojsku, sprawy wojskowe osób zatrudnionych, świadczenia na rzecz obrony, itp.


REJESTRACJA

Rejestrację prowadzi się na potrzeby założenia ewidencji wojskowej oraz prowadzenia kwalifikacji wojskowej. Rejestrację prowadzi się na podstawie danych osobowych uzyskanych z ewidencji ludności prowadzonej przez wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast). Prowadzenie rejestracji nie wymaga zgłoszenia się, zgody lub powiadomienia osoby podlegającej rejestracji.

Rejestracji podlegają obywatele polscy, którzy ukończyli osiemnaście lat życia. Rejestrację prowadzi wójt lub burmistrz (prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące osoby objętej rejestracją w dniu ukończenia przez nią osiemnastu lat życia. W pozostałych przypadkach właściwość miejscową ustala się według przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.


KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Kwalifikacja wojskowa polega na poddaniu się obowiązkowym badaniom lekarskim, na których podstawie powiatowa komisja lekarska określa kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej. Na tej podstawie wojskowy komendant uzupełnień wydaje książeczkę wojskową oraz przenosi daną osobę do rezerwy bez odbycia służby wojskowej, co oznacza, że w okresie pokoju osoba taka nie będzie powoływana do zasadniczej służby wojskowej, jak również przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych.

Osoby objęte obowiązkiem stawienia się do kwalifikacji wojskowej otrzymują imienne wezwania od wójta lub burmistrza (prezydenta miasta). O miejscu i terminie przeprowadzania kwalifikacji wojskowej informują także rozplakatowane obwieszczenia.

Jeśli osoba podlegająca obowiązkowi kwalifikacji nie otrzyma wezwania, powinna zgłosić się do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) w miejscu swojego pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, aby dowiedzieć się, kiedy i gdzie ma stawić się do kwalifikacji.

W przypadku niestawienia się do kwalifikacji w tym roku kalendarzowym, w którym dana osoba kończy 19 lat, obowiązek ten winien zostać spełniony do końca roku kalendarzowego, w którym ukończy 24 lata. Jeżeli z jakichkolwiek powodów nie dotrzyma tego ostatniego terminu, jest obowiązana zgłosić się do wojskowego komendanta uzupełnień, właściwego ze względu na miejsce zameldowania na pobyt stały lub czasowy, dłuższy niż trzy miesiące.

Uwaga

Osoby, które podczas kwalifikacji wojskowej otrzymają orzeczenie powiatowej komisji lekarskiej o tzw. czasowej niezdolności do czynnej służby wojskowej (kategoria zdolności „B”), nie będą posiadały uregulowanego stosunku do powszechnego obowiązku obrony przez czas, na jaki ta kategoria została przyznana. Po upływie tego okresu osoby te będą ponownie wzywane do powiatowej komisji lekarskiej i wówczas otrzymają orzeczenie o zdolności do czynnej służby wojskowej lub jej braku. Po uprawomocnieniu się takiego orzeczenia, będą także posiadały uregulowany stosunek do powszechnego obowiązku obrony.

Każda osoba, która stawiła się do kwalifikacji wojskowej, może zwrócić się do wojskowego komendanta uzupełnień o wydanie zaświadczenia o uregulowaniu stosunku do powszechnego obowiązku obrony.

Więcej:

Strona Internetowa WKU Olsztyn: http://olsztyn.wku.wp.mil.pl/pl/index.html
zakładka: „Rejestracja i kwalifikacja wojskowa”.

Komunikaty: m.in. w sprawie kwalifikacji wojskowej znajdują się pod linkiem: http://www.stawiguda.pl/168/komunikaty.
 


POWSZECHNY OBOWIĄZEK OBRONY A POBYT NA STAŁE ZAGRANICĄ

Obywatele polscy będący równocześnie obywatelami innych państw, stale zamieszkujący poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, nie są objęci powszechnym obowiązkiem obrony w Polsce, co oznacza również, że nie podlegają obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej.


OBYWATELSTWO POLSKIE A SŁUŻBA W OBCYM WOJSKU

Obywatel polski może przyjąć służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej tylko po uzyskaniu zgody właściwego organu (Ministra Obrony Narodowej – w wypadku osób będących byłymi żołnierzami zawodowymi lub Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - w wypadku pozostałych osób).

Obywatele polscy, którzy zamieszkują lub przebywają czasowo powyżej trzech miesięcy za granicą, składają wniosek za pośrednictwem polskiego urzędu konsularnego.

Przyjęcie do służby w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej bez uzyskania w/w. zgody jest zagrożone karą pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat.

Obywatele polscy, którzy mają również obywatelstwo innego państwa i stale w nim zamieszkują, nie muszą mieć zgody na zaciągnięcie się do armii lub organizacji wojskowej tego państwa. Jeżeli te warunki zostaną zachowane, służba wojskowa w obcej armii nie będzie traktowana jak przestępstwo.

Więcej informacji na powyższy temat można znaleźć tutaj.

ĆWICZENIA WOJSKOWE ŻOŁNIERZY REZERWY
- Obowiązkowy tryb ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy od 2013 roku.
- Uprawnienia żołnierzy rezerwy w czasie odbywania ćwiczeń wojskowych.
- Konsekwencje wynikające z faktu nie stawienia się na wezwanie.
- Zasady odbywania ćwiczeń wojskowych.
-
List Wojskowego Komendanta Uzupełnień do pracodawców.

Informacje szczegółowe znajdują się stronie internetowej WKU Olsztyn pod linkiem: http://olsztyn.wku.wp.mil.pl/pl/8629.html

 

OBRONA TERYTORIALNA