Ochrona środowiska

1.  Zezwolenie na usuwanie drzew i krzewów

Osoby kontaktowe:
e-mail: 
Monika Jabłońska,  tel.: 89 512-64-77 kom: 699 757 260
Aleksandra Popiołek: tel.: 89 512-64-77 kom: 699 757 260

Zgodnie z art. 83f ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody od 17 czerwca 2017 r. nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie:

 1. krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;
 2. krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
 3. drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
 1. 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
 2. 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
 3. 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

3a) drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na            cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
3b) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;

4.drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;
5.drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;

 1. drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;
 2. drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;
 3. drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
 4. 9) drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
 5. drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;
 6. drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;
 7. drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000;
 8. prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;
 9. drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:
 10. a) jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,
 11. b) inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot;
 12. 15) drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f.

Osoby fizyczne chcące usunąć drzewo na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej zobowiązane są do dokonania zgłoszenia do organu, o którym mowa w art. 83a ust. 1, zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

 1. 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
 2. 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
 3. 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zgłoszenie, o którym mowa powyżej, zawiera imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1 ustawy, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin i sporządza protokół.

Po dokonaniu oględzin organ (…) w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.

Uwaga: W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od dnia oględzin, usunięcie drzewa może nastąpić dopiero po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
Uwaga: Jeżeli w ciągu 5 lat od dnia oględzin zostanie złożony wniosek o wydanie pozwolenia na budowę w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, która będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ nałoży na właściciela nieruchomości obowiązek wniesienia opłaty za usunięcie drzewa.

 

Brak konieczności uzyskania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu nie wyklucza innych ograniczeń w tym zakresie. Nie można usuwać drzewa lub krzewu, jeżeli jest zadrzewieniem śródpolnym, nadwodnym lub przydrożnym znajdującym się w parku krajobrazowym albo na obszarze chronionego krajobrazu, w których obowiązuje zakaz usuwania takich zadrzewień.

Dodatkowe zezwolenie trzeba uzyskać, jeżeli drzewo lub krzew:

 • jest siedliskiem chronionych gatunków zwierząt, roślin lub grzybów:
  • w takiej sytuacji należy uzyskać zezwolenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na działania dotyczące tych gatunków, np. na zniszczenie porostów chronionych, które rosną na drzewie, usuwanie gniazd czy płoszenie ptaków w miejscach ich rozrodu lub wychowu młodych w okresie lęgowym (przeważnie od 1 marca do 15 października);
   Więcej informacji na stronie GDOŚ: Wycinka drzew lub krzewów a ochrona gatunkowa
 • jest pomnikiem przyrody lub rośnie na terenie obszarów chronionych - dotyczy to następujących obszarów chronionych:
  • parku narodowego,
  • rezerwatu przyrody,
  • obszaru Natura 2000 (jeżeli wycinka mogłaby znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000),
  • stanowiska dokumentacyjnego,
  • użytku ekologicznego,
  • zespołu przyrodniczo-krajobrazowego;
   Więcej informacji na stronie GDOŚ: Wycinka drzew lub krzewów a ochrona obszarowa i inne obiekty chronione
 • jest zlokalizowane na nieruchomości objętej ochroną konserwatora zabytków;
  Więcej informacji na stronie GDOŚ: Wycinka drzew lub krzewów na nieruchomościach objętych ochroną konserwatora zabytków

Wymagane dokumenty
W przypadku braku możliwości zastosowania w/w odstępstw od konieczności uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów należy złożyć do Wójta Gminy Stawiguda wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.

Prawo uzyskania zezwolenia przysługuje posiadaczowi nieruchomości – jeśli posiadacz nieruchomości nie jest jednocześnie jej właścicielem lub użytkownikiem wieczystym zobowiązany jest uzyskać zgodę jej właściciela. W przypadku współwłasności wniosek winni złożyć zgodnie wszyscy współwłaściciele (dotyczy to również wspólnot mieszkaniowych do 7 lokali) lub jeden ze współwłaścicieli po uzyskaniu zgody pozostałych. Zgoda właściciela nie jest wymagana od spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych (powyżej 7 lokali), w których właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi. Jednakże w takim przypadku spółdzielnia mieszkaniowa informuje, w sposób zwyczajowo przyjęty, członków spółdzielni, właścicieli budynków lub lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, a zarząd wspólnoty mieszkaniowej – członków wspólnoty, o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, wyznaczając co najmniej 30-dniowy termin na zgłaszanie uwag. Wniosek może być złożony nie później niż w terminie 12 miesięcy od upływu terminu na zgłaszanie uwag.

 

Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów powinien zawierać:

 1.  imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości;
 2. oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością (oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej);
 3. zgodę właściciela, jeżeli jest wymagana lub w przypadku spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych (powyżej 7 lokali) oświadczenie o udostępnieniu informacji (oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej);
 4. nazwę gatunku drzewa lub krzewu (np. świerk pospolity, brzoza brodawkowata, żywotnik zachodni; świerk, brzoza, żywotnik jest niewystarczające);
 5. obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
  -posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni
  -nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;
 6. wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;
 7. miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 8. rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych nieruchomości.
 9. projekt planu nasadzeń zastępczych, przesadzenia drzew lub krzewu – jeżeli są planowane
 10. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000 (…).
 11. Zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1–4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15, jeżeli zostało wydane.

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu składa się w:
1) postaci papierowej albo
2) formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

PONIŻEJ ZNAJDUJĄ SIĘ FORMULARZE WYMAGANE DO UZYSKANIA ZEZWOLENIA.

 1. Zgłoszenie zamiaru usunięcie drzewa (osoby fizyczne usuwające drzewa na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej) <pobierz>
 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.
  1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów<pobierz>
  2. Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu na usunięcie drzewa/drzew

https://bip.mos.gov.pl/prawo/wzory-wnioskow/wniosek-o-wydanie-zezwolenia-na-usuniecie-drzewa-lub-krzewu/

Czas realizacji

 • Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody tj.: przeprowadzenie oględzin w ciągu 21 dni od dnia doręczenie zgłoszenie; w terminie 14 dni od dnia oględzin organ może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.
 • Wydanie decyzji zgodnie z przepisami ustawy Kodeks postępowania administra­cyjnego – w ciągu 1 miesiąca; w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

 

Opłaty
Wniosek o wydanie zezwolenie, ani samo zezwolenie nie podlega opłacie skarbowej.
Ewentualną opłatę za usuwanie drzew i krzewów wnosi się w wysokości i na zasadach określonych w ustawie oraz przepisach wykonawczych.

Tryb odwoławczy
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Stawiguda w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna

 • Rozdział 4 Ochrona terenów zieleni i zadrzewień, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r, poz. 916 ze zm.),

 


2. Zezwolenie na utrzymanie psów ras uznanych za agresywne

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek  o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną.
 2. Dokument potwierdzający pochodzenie psa, jego rasę, wiek, płeć (rodowód, metryka) oraz sposób oznakowania.
 3. Informacja określająca miejsce i warunki, w jakich wnioskodawca zamierza utrzymywać psa.
 4. Dokument potwierdzający zaszczepienie psa przeciwko wściekliźnie. 

Opłaty:
Opłata skarbowa - 82,00 zł, którą należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Stawigudzie, na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635) obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie pozwolenia,

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Postępowanie w w/w sprawach wszczyna się na wniosek osoby zainteresowanej.

Wykaz psów uznawanych za agresywne obejmuje następujące rasy psów:

 • amerykański pit bull terrier,
 • pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin),
 • buldog amerykański,
 • dog argentyński,
 • pies kanaryjski (Perro de Presa Canario),
 • tosa inu,
 • rottweiler,
 • akbash dog,
 • anatolian karabash,
 • moskiewski stróżujący,
 • owczarek kaukaski.

Wydanie stosownego zaświadczenia następuje nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.

Jednostka odpowiedzialna: Referat Ochrony Środowiska i Promocji


 


 

 

 

3. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Stawiguda.

Od 1 stycznia 2012 r. działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wymaga uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Stawiguda. Zgodnie z art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.)działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej  (t.j. Dz. U. 2015 poz. 584).

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Stawiguda prowadzi Wójt Gminy Stawiguda.

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Stawiguda dostępny jest Publicznym wykazie danych Gminy Stawiguda – witryna SIOS-system.

Wpis do rejestru działalności regulowanej, zmiana wpisu w tym rejestrze lub wykreślenie z tego rejestru dokonywane są na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu. Wpis do rejestru działalności regulowanej i zmiana wpisu w tym rejestrze są dokonane z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.

 

 

a). Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Stawiguda.
Przedsiębiorca zamierzający na terenie Gminy Stawiguda prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jest zobowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej. Wpis do rejestru działalności regulowanej możliwy jest po złożeniu stosownego wniosku.

Wzór wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Stawiguda.

 

 

b). Zmiana danych w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Stawiguda.
Zgodnie z art. 66 ust. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić organowi prowadzącemu rejestr zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych. Uzupełnienie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest możliwe tylko i wyłącznie w przypadku złożenia stosownego wniosku o zmianę danych w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Wzór wniosku o zmianę danych w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Stawiguda.

 

 

c). Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Stawiguda.
Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej jest możliwe w przypadku złożenia stosownego wniosku o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz w przypadkach, o których mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej  (t.j. Dz. U. 2015 poz. 584) oraz art. 9j ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.).

W myśl art. 9i ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) w przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany złożyć do organu prowadzącego rejestr, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, wniosek o wykreślenie z rejestru.

Wzór wniosku o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Stawiguda.

 

 

Termin załatwienia
W terminie 7 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku stosowanie do art. 67 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. 2015 poz. 584).

W przypadku stwierdzenia braku kompletu dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie wniosku we wskazanym terminie skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia.

 

 

Miejsca załatwienia
Wnioski o wpis do rejestru działalności regulowanej, zmianę wpisu w tym rejestrze lub wykreślenie z tego rejestru w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości należy składać na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Stawiguda.

Wymagane dokumenty

 • formularz wniosku o wykreślenie/ wpis / zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 • W przypadku wpisu do rejestru formularz oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Opłaty
Opłata skarbowa:

 • za uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wynosi 50,00 zł.
 • za zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wynosi 25,00 zł
 • wykreśleniez rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wynosi 50,00 zł
 • od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17,00 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Stawigudzie.

Forma załatwienia
Wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej, zmianie wpisu w tym rejestrze lub wykreśleniu z tego rejestru w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Tryb odwoławczy
Od wydanej decyzji odmownej służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Stawiguda w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 17 pkt 1, art. 127 §1 i §2 oraz art. 129 §1 i §2 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.).

Wykonywanie pozostałych usług komunalnych (opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na stację zlewną, działalność w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części), nadal wymagają uzyskania zezwolenia.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska i Promocji pok. 12, numer telefonu 89 512-69-30.


4. Dofinansowanie unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest. Kampania 2018

 

Gmina Stawiguda kolejny już raz zamierza przystąpić do konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, na dofinansowanie działań związanych z bezpiecznym usuwaniem i utylizacją wyrobów zawierających azbest.

Osoby chcące pozbyć się wyrobów zawierających azbest z swoich nieruchomości w 2018 roku powinny złożyć w Urzędzie Gminy Stawiguda, w terminie do 28 lutego br. stosowny wniosek wraz z załącznikami.  

Dofinansowanie można uzyskać na następujące działania:

 1. demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest;
 2. zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, wcześniej zdjętych z obiektów i składowanych na terenie nieruchomości (luz).

Dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych i innych elementów budowlanych.

Po ustaleniu listy osób ubiegających się o dofinansowanie Gmina Stawiguda wystąpi do WFOŚiGW w Olsztynie o przyznanie dotacji. Wyboru wykonawcy prac związanych z utylizacją wyrobów zawierających azbest dokona Gmina zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Realizacja przedsięwzięcia będzie możliwa tylko w przypadku pozyskania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie.

Przedsięwzięcia będą współfinansowane następująco:

 • 84% kosztów pochodzących ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,
 • 6% kosztów pochodzących ze środków Gminy Stawiguda,
 • 10% kosztów przedsięwzięcia pokrywa wnioskodawca nieruchomości, na której mają być wykonywane prace przewidziane dofinansowaniem.

Regulamin udzielenia dotacji oraz formularz wniosku dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.stawiguda.pl/, zakładka Gospodarka odpadami, podzakładka Azbest lub w siedzibie Urzędu Gminy Stawiguda w Referacie Ochrony Środowiska i Promocji pok. 12. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Referatu Ochrony Środowiska i Promocji, tel. 89 512-69-31 lub 89 512-69-30

Wzór wniosku dostępny jest  >>tutaj<< 

 

 


Pliki do pobrania:

 1. wniosek  o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną
 2. wniosek  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 3. wniosek o dofinansowanie unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest
 4. ​Zgłoszenie zamiaru usunięcie drzewa (osoby fizyczne usuwające drzewa na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej)
 5. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów<pobierz>
 6. Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu na usunięcie drzewa/drzew