Ochrona środowiska

wtorek, 8 wrzesień 2015

1.  Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów - Procedura załatwiania spraw i wzory druków

Termin załatwienia:
Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego – w ciągu 1 miesiąca; w sprawach szczególnie skomplikowanych - do 2 miesięcy.

Osoba kontaktowa:
Jerzy Raczyk tel. 89-512-69-31; kom. 502 445 632; e-mail: 
Monika Jabłońska – Inspektor,  tel.: 89 512 69 30; e-mail:

Sposób załatwienia
Pracownik  Urzędu Gminy  prowadzi postępowanie administracyjne obejmujące m.in. oględziny przedmiotu postępowania (drzew i krzewów) na gruncie. Następnie w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy przygotowuje projekt stosownej decyzji

Zgodnie z art. 83f ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody od 1 stycznia 2017 r. nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie:

 1. krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;
 2. krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
 3. drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:
   

  a) 100 cm — w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  b) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew;
  3a) drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  3b) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;

 4. drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;
 5. drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;

Wymagane dokumenty
Prawo uzyskania zezwolenia przysługuje posiadaczowi nieruchomości. Jeśli posiadacz nieruchomości nie jest jednocześnie jej właścicielem lub użytkownikiem wieczystym zobowiązany jest uzyskać zgodę jej właściciela. W przypadku współwłasności wniosek winni złożyć zgodnie wszyscy współwłaściciele (dotyczy to również wspólnot mieszkaniowych do 7 lokali) lub jeden ze współwłaścicieli po uzyskaniu zgody pozostałych. Zgoda właściciela nie jest wymagana od spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych (powyżej 7 lokali), w których właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi. Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów powinien zawierać:

 1.  imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości;
 2. oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością (oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej);
 3. zgodę właściciela, jeżeli jest wymagana lub w przypadku spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych (powyżej 7 lokali) oświadczenie o udostępnieniu informacji (oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej);
 4. nazwę gatunku drzewa lub krzewu (np. świerk pospolity, brzoza brodawkowata, żywotnik zachodni; świerk, brzoza, żywotnik jest niewystarczające);
 5. obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
  -posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni
  -nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;
 6. wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew
 7. miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 8. rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych nieruchomości.
 9. projekt planu nasadzeń zastępczych, przesadzenia drzew lub krzewu – jeżeli są planowane
 10. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000 (…)

Formularz wniosku oraz załączników w formacie edytowalnym do wypełnienia w komputerze oraz do wydruku w formacie pdf – poniżej.

 1. Załącznik nr 1 Oświadczenia
 2. Załącznik nr 2 – mapa, rysunek, szkic
 3. Załącznik nr 3 Wykaz drzew i krzewów do usunięcia
 4. Załącznik nr 4 Wykaz właścicieli
 5. Załącznik nr 5 Zgoda właścicieli

Czas realizacji
Zgodnie z Kodeksem postępowania administra­cyjnego – w ciągu 1 miesiąca; w sprawach szczególnie skomplikowanych - do 2 miesięcy

Opłaty
Wniosek o zezwolenie, ani zezwolenie nie podlega opłacie skarbowej.
Posiadacz nieruchomości ponosi opłatę za usuwanie drzew i krzewów w wysokości i na zasadach określonych w ustawie oraz przepisach wykonawczych. Z opłaty zwolnione są m.in.:

 • osoby fizyczne, jeżeli usunięcie nie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej – w każdym przypadku
  oraz w przypadku:
 • gdy drzewo lub krzew zagraża bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejącym obiekcie budowlanym lub funkcjonowaniu urządzeń typu sieć kanalizacji, sieć energetyczna itp.;
 • drzew lub krzewów, które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości;
 • topoli o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym powyżej 100 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków.

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Stawiguda w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi
Jednostka odpowiedzialna:
Referat Ochrony Środowiska i Promocji tel.: 89 512-69-30

Podstawa prawna

 • Rozdział 4 Ochrona terenów zieleni i zadrzewień ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2013 r, poz. 627 ze zm.),

 


2. Zezwolenie na utrzymanie psów ras uznanych za agresywne

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek  o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną.
 2. Dokument potwierdzający pochodzenie psa, jego rasę, wiek, płeć (rodowód, metryka) oraz sposób oznakowania.
 3. Informacja określająca miejsce i warunki, w jakich wnioskodawca zamierza utrzymywać psa.
 4. Dokument potwierdzający zaszczepienie psa przeciwko wściekliźnie. 

Opłaty:
Opłata skarbowa - 82,00 zł, którą należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Stawigudzie, na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635) obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie pozwolenia,

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Postępowanie w w/w sprawach wszczyna się na wniosek osoby zainteresowanej.

Wykaz psów uznawanych za agresywne obejmuje następujące rasy psów:

 • amerykański pit bull terrier,
 • pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin),
 • buldog amerykański,
 • dog argentyński,
 • pies kanaryjski (Perro de Presa Canario),
 • tosa inu,
 • rottweiler,
 • akbash dog,
 • anatolian karabash,
 • moskiewski stróżujący,
 • owczarek kaukaski.

Wydanie stosownego zaświadczenia następuje nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.

Jednostka odpowiedzialna: Referat Ochrony Środowiska i Promocji


 


 

 

 

3. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Stawiguda.

Od 1 stycznia 2012 r. działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wymaga uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Stawiguda. Zgodnie z art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.)działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej  (t.j. Dz. U. 2015 poz. 584).

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Stawiguda prowadzi Wójt Gminy Stawiguda.

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Stawiguda dostępny jest Publicznym wykazie danych Gminy Stawiguda – witryna SIOS-system.

Wpis do rejestru działalności regulowanej, zmiana wpisu w tym rejestrze lub wykreślenie z tego rejestru dokonywane są na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu. Wpis do rejestru działalności regulowanej i zmiana wpisu w tym rejestrze są dokonane z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.

 

 

a). Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Stawiguda.
Przedsiębiorca zamierzający na terenie Gminy Stawiguda prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jest zobowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej. Wpis do rejestru działalności regulowanej możliwy jest po złożeniu stosownego wniosku.

Wzór wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Stawiguda.

 

 

b). Zmiana danych w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Stawiguda.
Zgodnie z art. 66 ust. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić organowi prowadzącemu rejestr zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych. Uzupełnienie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest możliwe tylko i wyłącznie w przypadku złożenia stosownego wniosku o zmianę danych w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Wzór wniosku o zmianę danych w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Stawiguda.

 

 

c). Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Stawiguda.
Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej jest możliwe w przypadku złożenia stosownego wniosku o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz w przypadkach, o których mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej  (t.j. Dz. U. 2015 poz. 584) oraz art. 9j ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.).

W myśl art. 9i ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) w przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany złożyć do organu prowadzącego rejestr, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, wniosek o wykreślenie z rejestru.

Wzór wniosku o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Stawiguda.

 

 

Termin załatwienia
W terminie 7 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku stosowanie do art. 67 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. 2015 poz. 584).

W przypadku stwierdzenia braku kompletu dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie wniosku we wskazanym terminie skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia.

 

 

Miejsca załatwienia
Wnioski o wpis do rejestru działalności regulowanej, zmianę wpisu w tym rejestrze lub wykreślenie z tego rejestru w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości należy składać na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Stawiguda.

Wymagane dokumenty

 • formularz wniosku o wykreślenie/ wpis / zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 • W przypadku wpisu do rejestru formularz oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Opłaty
Opłata skarbowa:

 • za uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wynosi 50,00 zł.
 • za zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wynosi 25,00 zł
 • wykreśleniez rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wynosi 50,00 zł
 • od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17,00 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Stawigudzie.

Forma załatwienia
Wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej, zmianie wpisu w tym rejestrze lub wykreśleniu z tego rejestru w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Tryb odwoławczy
Od wydanej decyzji odmownej służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Stawiguda w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 17 pkt 1, art. 127 §1 i §2 oraz art. 129 §1 i §2 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.).

Wykonywanie pozostałych usług komunalnych (opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na stację zlewną, działalność w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części), nadal wymagają uzyskania zezwolenia.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska i Promocji pok. 12, numer telefonu 89 512-69-30.


4. Dofinansowanie unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.

USUWAMY AZBEST – KAMPANIA 2016

Wójt Gminy Stawiguda informuje, że mieszkańcy gminy mogą ubiegać się o dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

Osoby chcące skorzystać z dofinansowania powinny złożyć w Urzędzie Gminy Stawiguda, w terminie do 29 lutego 2016 r. stosowny wniosek wraz z załącznikami.  Dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego

Wzór wniosku dostępny jest  >>tutaj<< oraz w tut. Urzędzie Gminy pokój nr 12.
Osoba do kontaktu: Monika Jabłońska tel. 89 512 69 30

 


 

Pliki do pobrania:

1. wniosek  o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną
2. wniosek  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
3. wniosek o dofinansowanie unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest

4. wniosek o dofinansowanie unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest
5. wniosek o zezwolenie na usuwanie drzew i krzewów