Projekty

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2024

Gmina Stawiguda / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawigudzie przystąpiła do Programu  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2024  realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Kwota dofinansowania – 270 147,00 zł

Całkowita wartość inwestycji – 270 147,00zł

CELE PROGRAMU :

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

ADRESACI PROGRAMU :

Program adresowany jest do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

NA CZYM BĘDĄ POLEGAĆ USŁUGI ASYSTENTA:

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 1. wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
 2. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 3. załatwianiu spraw urzędowych;
 4. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 5. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 6. wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej
 7. usługa asystenta na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.

CZAS TRWANIA USŁUG ASYSTENTA:

 1. Usługi asystenta mogą być realizowane przez 12 godzin na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż: - 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;

- 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;

- 360 godzin rocznie dla:

a/ osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

b/ dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Na terenie Gminy Stawiguda ze wsparcia w ramach programu skorzysta 10 osób niepełnosprawnych w tym: 1 dziecko do 16 roku życia.

Łączna planowana liczba godzin usług świadczonych przez asystenta dla osób niepełnosprawnych:

- dla dziecka w wieku do 16 roku życia - 200 h (1 dziecko x 200 h)

- dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 900 h ( 3 osoby w łącznej ilości  900 h)

- dla osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną – 300 h (1 osoba x 300 h)

- dla osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności – 1890 h (3 osoby w łącznej ilości 1890 h)

- dla osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną – 1247 h ( 2 osoby w łącznej ilości 1247 h)

Łącznie dla wszystkich uczestników zaplanowano 4537 h usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej

 

 

Opieka wytchnieniowa - edycja 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawigudzie  przystąpił do Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2024 w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Program na terenie Gminy Stawiguda jest realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Kwota dofinansowania – 24 480,00 zł.

Całkowita wartość inwestycji – 24 480,00 zł

Cele Programu

Opieka wytchnieniowa ma na celu odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu opiekunowie zaangażowani na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest nieodpłatnie.

Adresaci Programu

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

Realizacja Programu

Na terenie Gminy Stawiguda wsparciem w formie opieki wytchnieniowej planuje się objęcie 2 opiekunów sprawujących bezpośrednią  opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Na realizację usługi opieki wytchnieniowej zostaną zawarte umowy zlecenie z opiekunami, którzy będą realizować w 2024 roku wsparcie w  łącznym wymiarze 480 godzin.

 

 

 

Posiłek w szkole i w domu - rok 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawigudzie informuje, iż w związku z przyznaniem dotacji celowej w wysokości 144 000,00 zł (całkowity koszt programu w 2023 r .- 180 000,00 zł.) z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, po podpisaniu stosownej umowy z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim,  realizuje dla dzieci i młodzieży, oraz dla osób dorosłych – mieszkańców Gminy Stawiguda, wsparcie w ramach Programu.

 


 

Program rozwoju rodzinnych domów pomocy – edycja 2023

Data dodania: 25.04.2023


 

Program "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2023

Opieka wytchnieniowa - edycja 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawigudzie  przystąpił do Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023 w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Program na terenie Gminy Stawiguda jest realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.


 

Kwota dofinansowania – 24 643,20 zł.

Całkowita wartość inwestycji – 24 643,20 zł

Cele Programu

Opieka wytchnieniowa ma na celu odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu opiekunowie zaangażowani na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest nieodpłatnie.

Adresaci Programu

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

Realizacja Programu

Na terenie Gminy Stawiguda wsparciem w formie opieki wytchnieniowej planuje się objęcie 3 opiekunów sprawujących bezpośrednią  opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Na realizację usługi opieki wytchnieniowej zostaną zawarte umowy zlecenie z opiekunami, którzy będą realizować w 2023 roku wsparcie w  łącznym wymiarze 604 godzin.

Data dodania: 10.03.2023

 

Program "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" - edycja 2023

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023

Gmina Stawiguda / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawigudzie przystąpiła do Programu  Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023  realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Kwota dofinansowania – 183 569,40 zł.

Całkowita wartość inwestycji – 183 569,40 zł

CELE PROGRAMU :

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

ADRESACI PROGRAMU :

Program adresowany jest do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.
 

NA CZYM BĘDĄ POLEGAĆ USŁUGI ASYSTENTA:

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 1. wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);

 2. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;

 3. załatwianiu spraw urzędowych;

 4. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;

 5. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

 6. wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej

 7. usługa asystenta na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.

CZAS TRWANIA USŁUG ASYSTENTA:

 1. Usługi asystenta mogą być realizowane przez 12 godzin na dobę, 7 dni w tygodniu.

 2. Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż: - 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;

720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;

360 godzin rocznie dla:

a/ osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

b/ dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Na terenie Gminy Stawiguda ze wsparcia w ramach programu skorzysta 7 osób niepełnosprawnych w tym: 1 dziecko do 16 roku życia.

Łączna planowana liczba godzin usług świadczonych przez asystenta dla osób niepełnosprawnych:

- dla dziecka w wieku do 16 roku życia - 200 h (1 dziecko – 200 h)

- dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 360 h (1 osoba x 360h)

- dla osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności – 1440 h (2 osoby w łącznej ilości 1440 h)

- dla osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną – 1843 h (3 osoby w łącznej ilości 1843 h)

 

Łącznie dla wszystkich uczestników zaplanowano 3843 h usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej

Data dodania: 10.03.2023


 

Programu Rozwoju Rodzinnych Domów Pomocy  - edycja 2022

 

 

Gminna Stawiguda otrzymała dotację na dofinansowanie realizacji zadań własnych, związanych z rozwojem rodzinnych domów pomocy w ramach „Programu Rozwoju Rodzinnych Domów Pomocy  - edycja 2022”.

Otrzymane w ramach dotacji środki finansowe przeznaczone są na dofinansowanie kosztów jakie  ponoszonych przez Gminę w związku z kierowaniem osób wymagających z powodu wieku lub niepełnosprawności pomocy w formie usług opiekuńczych świadczonych w rodzinnych domach pomocy, w tym:

- dofinansowanie pobytu w rodzinnych domach pomocy osób po raz pierwszy kierowanych w 2022 roku do już istniejących rodzinnych domów pomocy,

- dofinansowanie pobytu w rodzinnych domach pomocy osób skierowanych przed 1 stycznia 2022 roku do istniejących rodzinnych domów pomocy.

Procentowy udział dotacji nie może przekroczyć:

- 50% w przypadku dofinansowania pobytu w rodzinnych domach pomocy nowo kierowanych osób w 2022 roku,

- 30 % w przypadku dofinansowania pobytu w rodzinnych domach pomocy osób skierowanych przed 1 stycznia 2022 roku do istniejących rodzinnych domów pomocy.

Gmina zobowiązana jest do pokrycia:

- 50% w przypadku dofinansowania pobytu w rodzinnych domach pomocy nowo kierowanych osób w 2022 roku,

- 70 % w przypadku dofinansowania pobytu w rodzinnych domach pomocy osób skierowanych przed  stycznia 2022 roku do istniejących rodzinnych domów pomocy.

Data dodania: 31.03.2022


 

Projekty realizowane ze środków budżetu państwa lub ze środków Funduszu Solidarnościowego

 

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022

Gmina Stawiguda / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawigudzie przystąpiła do Programu  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022  realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Kwota dofinansowania – 129 897,00 zł.

Całkowita wartość inwestycji – 129 897 ,00 zł

CELE PROGRAMU :

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

ADRESACI PROGRAMU :

Program adresowany jest do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.
 

NA CZYM BĘDĄ POLEGAĆ USŁUGI ASYSTENTA:

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 1. wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
 2. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 3. załatwianiu spraw urzędowych;
 4. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 5. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 6. wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej
 7. usługa asystenta na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.

CZAS TRWANIA USŁUG ASYSTENTA:

 1. Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż:  - 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;

- 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;

- 360 godzin rocznie dla:

a/ osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

b/ dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Na terenie Gminy Stawiguda ze wsparcia w ramach programu skorzysta 5 osób niepełnosprawnych w tym:
1 dziecko do 16 roku życia.

Łączna planowana liczba godzin usług świadczonych przez asystenta dla osób niepełnosprawnych:

- dla dziecka w wieku do 16 roku życia - 360 h

- dla osób  z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 720 h ( 2 osoby x 360h)

- dla osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności – 720 h

- dla osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności  z niepełnosprawnością sprzężoną – 840  h

Data dodania: 04.03.2022


 

Opieka wytchnieniowa - edycja 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawigudzie  przystąpił do Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022 w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Program na terenie Gminy Stawiguda jest realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Kwota dofinansowania – 29 376,00 zł.

Całkowita wartość inwestycji – 29 376,00 zł

Cele Programu

Opieka wytchnieniowa ma na celu odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu opiekunowie zaangażowani na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest nieodpłatnie.

Adresaci Programu

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

Realizacja Programu

Na terenie Gminy Stawiguda wsparciem w formie opieki wytchnieniowej objętych zostało 3 opiekunów sprawujących bezpośrednią  opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Na realizację usługi opieki wytchnieniowej zawarto umowy zlecenie z 2 opiekunami, którzy będą realizować w 2022 roku wsparcie w łącznym wymiarze 720 godzin.

Data dodania: 04.03.2022


 

 

Opieka wytchnieniowa - edycja 2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawigudzie  przystąpił do Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021 w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Program na terenie Gminy Stawiguda jest realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Planowany okres  realizacji Programu na terenie Gminy Stawiguda

01.04.2021- 31.12.2021r.

Kwota dofinansowania – 34 272,00 zł.

Całkowita wartość inwestycji - 34 272,00 zł

Cele Programu

Opieka wytchnieniowa ma na celu odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu opiekunowie zaangażowani na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest nieodpłatnie.

Adresaci Programu

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

Realizacja Programu

Na terenie Gminy Stawiguda wsparciem w formie opieki wytchnieniowej objętych zostało 4 opiekunów sprawujących bezpośrednią  opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Na realizację usługi opieki wytchnieniowej zawarto umowy zlecenie z  2 opiekunami, którzy będą realizować w 2021 roku wsparcie w  łącznym wymiarze 840 godzin.

Data dodania: 28.05.2021


 

 

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021

Gmina Stawiguda / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawigudzie przystąpiła do Programu  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Kwota dofinansowania – 65 178,00 zł.

Całkowita wartość inwestycji – 65 178,00 zł

CELE PROGRAMU :

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

ADRESACI PROGRAMU :

Program adresowany jest do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.
 

NA CZYM BĘDĄ POLEGAĆ USŁUGI ASYSTENTA:

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 1. wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
 2. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 3. załatwianiu spraw urzędowych;
 4. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 5. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 6. wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej
 7. usługa asystenta na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.

CZAS TRWANIA USŁUG ASYSTENTA:

 1. Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 60 godzin miesięcznie.
 3. Limit godzin usług asystenta na 1 dziecko niepełnosprawne z ww. wskazaniami, a w przypadku opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych legitymujących się znacznym stopniem niepełnosprawności, którego rodzice lub osoby spokrewnione pobierają świadczenie pielęgnacyjne (tj. zrezygnowali ze świadczenia pracy) wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.
 4. Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu, w tym na 1 dziecko niepełnosprawne, dotyczy także osób niepełnosprawnych, które korzystają z usług asystenta w ramach innych programów/projektów, tj. łączna liczba godzin usług asystenta dla wszystkich programów/projektów nie może wynosić więcej niż 60 godzin miesięcznie.

Na terenie Gminy Stawiguda ze wsparcia w ramach programu skorzystają 3 osoby niepełnosprawne w tym: 1 dziecko do 16 roku życia.

Liczba godzin usług asystenta dla osób niepełnosprawnych:

- dla dziecka w wieku do 16 roku życia - 30 godzin miesięcznie

- dla osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności - 60 godzin miesięcznie

Data dodania: 28.05.2021


 


Projekt pt. „W drodze do aktywności” jest realizowany w okresie od 1.08.2017 do 31.10.2019 r. przez Federację FOSa, Bank Żywności w Olsztynie oraz Ośrodki Pomocy Społecznej w Barczewie, Gietrzwałdzie, Jonkowie, Olsztynie, Purdzie i Stawigudzie.

Celem projektu jest podniesienie stopnia aktywności społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej i zawodowej u 443 osób (263 kobiet i 180 mężczyzn) bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie miasta Olsztyn oraz gmin Stawiguda, Purda, Gietrzwałd, Jonkowo i Barczewo.

Projekt zakłada objęcie uczestników wieloaspektowym, interdyscyplinarnym wsparciem, obejmującym zarówno działania o charakterze reintegracji społecznej (warsztaty kompetencji społecznych i życiowych, wsparcie psychologów, grupy wsparcia, poradnictwo specjalistyczne, praca socjalna, animacja lokalna) jak i aktywizacji edukacyjnej i zawodowej (doradztwo zawodowe, kursy zawodowe i kwalifikacyjne, staże, pośrednictwo pracy). 160 uczestników weźmie udział w innowacyjnym modelu wsparcia, tzw. JOBfirmie (symulacyjnym przedsiębiorstwie), kształtującym samodzielność i nawyki niezbędne w podjęciu zatrudnienia.

W efekcie projektu m.in. 280 osób (170 kobiet i 110 mężczyzn) podniesie swoją aktywność społeczną, a min. 100 osób uzyska zatrudnienie.

Wartość całkowita projektu: 7 415 159,27 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 6 865 159,27 zł.

 

Data dodania: 22.09.2017Projekty finansowane ze środków EFS 2008

Projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Link do EFS: http://efs.warmia.mazury.pl/

 

 

ZREALIZUJ SIEBIE 
aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców 
Gminy Stawiguda


Pod tym hasłem Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawigudzie przystępuje w 2008 roku do realizacji projektu w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – priorytet VII, działanie 7.1, poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. 
Sięgając po środki unijne, chcemy przygotować 18 osób długotrwale bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej do uczestnictwa w życiu zawodowym i w życiu społeczności lokalnej. 


czerwiec – grudzień 2008 realizacja projektu

W realizowanym projekcie przewidywane są wielopłaszczyznowe działania obejmujące:
Instrumenty aktywizacji edukacyjnej
• szkolenia zawodowe 
- opiekun dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych
- nowoczesny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych
• szkolenie komputerowe
Instrumenty aktywizacji zawodowej
• warsztaty z doradztwa zawodowego
Instrumenty aktywizacji społecznej
• indywidualne konsultacje z radcą prawnym
• dwa wyjazdy studyjne
• rozbudzanie potrzeb kulturalno – oświatowych (wyjścia do kina i teatru)

 

Kurs opiekuna społecznego

Kurs opiekuna dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, który trwał od 30.06.08 do 28.07.08r.

W kursie uczestniczyło 18 osób, które przyuczały się do zawodu opiekuna. Kurs odbywał się na terenie GOPS Stawiguda, gdzie wykładowca przekazywał uczestnikom wiedzę teoretyczną dotyczącą funkcjonowania zawodu opiekuna osoby starszej, chorej i niepełnosprawnej. Uczestnicy kursu zapoznali się z tematami dotyczącymi służby zdrowia, systemu pomocy społecznej. Zostały przekazane im informacje dotyczące niepełnosprawności oraz opieki nad osobą niepełnosprawną W dalszej części wykładowca zapoznał uczestników z problemami wieku starczego, jak należy wspomagać osobę starszą, pielęgnować oraz wzbogacił teorię o elementy ratownictwa medycznego. W ramach kursy przewidziane były dwa wyjazdy studyjne do DPS „Kombatant” w Olsztynie, które zostały zrealizowane. Celem wyjazdów było przekazanie wiedzy praktycznej na temat opieki nad osobą starszą i niepełnosprawną oraz zapoznanie się z podstawowym sprzętem jaki wykorzystywany jest w wyżej wymienionej placówce odnośnie procesu wspomagania osoby starszej. Wyjazdy studyjne miały również na celu obycie się z osobami starszymi i ich schorzeniami. Uczestnicy kursu czynnie uczestniczyli pomagając w prostych czynnościach. Starali się jak najpełniej wykorzystać czas spędzony z podopiecznymi na rozmowach, śpiewie i wspólnych spacerach.

Stawiguda Stawiguda Stawiguda Stawiguda Stawiguda Stawiguda Stawiguda Stawiguda Stawiguda Stawiguda Stawiguda Stawiguda Stawiguda Stawiguda Stawiguda Stawiguda Stawiguda Stawiguda Stawiguda Stawiguda Stawiguda

 

Wyjazdy studyjne

Wycieczka do Gdyni, 22 07.2008r.

Miała ona na celu integrację uczestników kursu, poznanie się, naukę funkcjonowania w grupie, a także naukę odpowiedzialności za grypę oraz oderwanie od codzienności. W ramach wycieczki uczestnicy kursu zwiedzili Akwarium Gdyńskie, gdzie mogli podziwiać przepiękne okazy rafy oraz zwierzęta morskie. Zwiedzanie dopełniła projekcja multimedialna dotycząca rafy koralowej i jej występowania w Zatoce Gdańskiej. W ramach wycieczki zwiedzili oni również Dar Pomorza, gdzie zobaczyli funkcjonowanie ówczesnych statków. Odwiedzili także Skwer Kościuszkowski na którym mieszczą się tarasy widokowe oraz liczne sklepiki z pamiątkami.

Wyjazd do kina, 29.07.2008r.

Uczestnicy wraz z opiekunem wybrali się do kina na film pt „ Moja dziewczyna wychodzi za mąż”. Projekcja filmu miała na celu wyrobienie i rozwinięcie w podopiecznych uczestnictwa w kulturze, wrażliwości na dane zjawiska społeczne oraz piękno. Była to forma edukacji kulturalnej oraz zaobserwowania, że zwykłe zjawiska społeczne dotykają każdego z nas. To również forma odreagowania od codzienności oraz forma działania.

 

Stawiguda Stawiguda Stawiguda Stawiguda Stawiguda Stawiguda Stawiguda Stawiguda Stawiguda Stawiguda Stawiguda Stawiguda

 

II ETAP PROJEKTU

Kolejnym działaniem było przeprowadzenie szkolenia komputerowego. Trwało ono od 28.07.08 do 05.09.08 roku. Program szkolenia komputerowego został podzielony na trzy części. Pierwsza część to nauka podstawowych umiejętności takich jak: uruchamianie komputera, posługiwanie się myszką i klawiaturą. Podstawowym celem szkolenia było poznanie zasad działania komputera oraz programu operacyjnego Windows. W części drugi trener starał się nauczyć umiejętności pisania i formatowania tekstu – odbywało się to w formie ćwiczeń. Część trzecia oparta była na znajdowaniu potrzebnych informacji w Internecie np. ceny maszyn czy kursu walut. Tu kursanci z zaciekawieniem wyszukiwali oferty pracy, ciekawostki dotyczące ich zainteresowań oraz potrzebne im informacje. Ta część programu przewidywała także wędrowanie po stronach Internetu i związane z tym pobieranie, zapisywanie oraz drukowanie dokumentów. Trener w/w szkolenia uczył redagowania dokumentów aplikacyjnych, jakie niezbędne są przy ubieganiu się o zatrudnienie. W szkoleniu uczestniczyło 18 osób. Zostali oni podzieleni na dwie grupy. Zajęcia komputerowe odbywały się na terenie GOPS Stawiguda w specjalnie wyznaczonej i wyposażonej sali (48h). Prowadził je pracownik GOPS. Wykładowca przekazywał uczestnikom szkolenia praktyczną wiedzę odnośnie poruszania się za pomocą Internetu oraz dawał wskazówki jak dobrze napisać podstawowe dokumenty np. CV. Uczestnicy projektu zdobyli takie umiejętności jak:
-uruchamianie i zamykanie komputera,
-pisanie i formatowanie tekstu,
-zapisywanie dokumentu,
-zmiana wielkości liter oraz dobór czcionki,
-tworzenie dokumentu oraz jego wydruk.
Zapoznali się również z działaniem Internetu, odbieraniem i wysyłaniem poczty internetowej oraz nabyli wiedzę o zagrożeniach związanych z komunikacją w sieci internetowej.
Program szkolenia przewidywał naukę pobierania plików, otwierania ich oraz zapisywania w (folderze, na dyskietce) oraz przenoszenie i odczytywanie na innym komputerze. Uczestnicy szkolenia, chętnie uczestniczyli w zajęciach proponowanych przez prowadzącego. Formą zaliczenia kursu był krótki sprawdzian umiejętności, jakie nabyli od początku szkolenia. Wszyscy uczestnicy napisali go pomyślnie.

  Na początku września rozpoczął się kurs nowoczesnego sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych i trwał do połowy października. Został podzielony na dwa bloki: teoretyczny oraz praktyczny. Kursanci nabyli wiedzę dotyczącą cech dobrego sprzedawcy, poznali rodzaje klientów oraz ich obsługę. Zdobyli wiedzę na temat potrzeb klientów, które nauczyli się rozpoznawać poprzez komunikację interpersonalną. Istotnym tematem, jaki został podjęty to promocja w handlu, która jest nastawiona na orientację na klienta, motywację zakupu oraz obniżanie cen i upusty. Uczestnicy projektu w czasie kursu poznali podstawy towaroznawstwa i związaną z tym, jakość towarów, w tym wady i zalety reklamowanych towarów. Kursanci wraz z wykładowcą tworzyli własne ulotki reklamowe, mogli się wiec wykazać i wiedzą, jaką nabyli oraz własną inwencją twórczą. W ramach teorii, prowadzący przekazał podstawy prawne dotyczące odpowiedzialności cywilnej oraz karnej sprzedawcy. Powiedział również o wykroczeniach przeciwko interesom klienta. Osoby uczestniczące w kursie zapoznały się też z podstawową dokumentacją handlową taką jak: faktura VAT i nauczyły się ją wypełniać. Ponadto uzyskały wiedzę na temat przechowywania towarów i transportu. Zapoznały się z kodami kreskowymi oraz innymi oznaczeniami towarów, co ułatwiło im praktyczną obsługę kas fiskalnych. Drugim etapem była nauka obsługi kas fiskalnych oraz nauka przepisów prawnych. Wykładowca w sposób praktyczny wyjaśnił wydruk paragonów, raportów fiskalnych i niefiskalnych. Wyjaśnił także jak działają kasy połączone z urządzeniami zewnętrznymi typu: skaner czy komputer.

Na początku października rozpoczęły się warsztaty z poradnictwa zawodowego, mające na celu przygotowanie uczestników do poruszania się na rynku pracy oraz wzmocnienie wiary we własne siły. Przyczyniły się też do zmiany postawy z pasywnej na aktywną. Doradca zawodowy prowadził zajęcia w formie teoretyczno-praktycznej. Starał się na każdych zajęciach przywitać się z każdym uczestnikiem. Na wstępie przedstawiał również obowiązujący danego dnia program spotkania. Osoby uczestniczące w kursie nauczyły się różnych metod pracy jakie stosuje się podczas zajęć, które przydały się w przyswojeniu informacji. Prowadzący warsztaty przekazał, jakie mogą być reakcje na utratę pracy oraz analizował każdą pokrótce. Starał się przeanalizować jak niepowodzenia wpływają na człowieka oraz na jego poszukiwanie pracy. Wykładowca podjął temat kształcenia ustawicznego, a co za tym idzie gotowości do zmian. Nauczył uczestników zastosowania indywidualnego planu działania oraz umiejętności interpersonalnych. Zajęcia miały na celu wyjaśnienie pojęcia asertywności zarówno życiowej, jak i w poszukiwaniu pracy. Uczestnicy projektu zapoznali się z rynkiem pracy, instytucjami rynku pracy oraz ofertami, jakimi dysponuje rynek pracy. Doradca zawodowy uczył jak wypełnić różne dokumenty aplikacyjne oraz jak powinna przebiegać rozmowa kwalifikacyjna. Przeprowadził również dyskusję na temat „Jak utrzymać nową pracę?”.

 

Stawiguda Stawiguda Stawiguda Stawiguda Stawiguda Stawiguda Stawiguda Stawiguda Stawiguda Stawiguda Stawiguda Stawiguda

 

INTEGRACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

 W ramach w/w projektu zrealizowane zostały działania w formie wyjazdów integracyjnych:


  W ramach kontraktu socjalnego uwzględniliśmy dwa wyjścia do kina: Pierwsze z nich wyznaczyliśmy na 29.07.2008r. Grupa z opiekunem wybrała się na film pt.”Moja dziewczyna wychodzi za mąż”. Drugie natomiast zaplanowaliśmy na 22.08.2008. Uczestnicy projektu „Zrealizuj siebie” wraz z opiekunem pojechali do kina na film „Chłopaki też płaczą”. W/w wyjścia miały być zachętą do dalszego uczestnictwa w kulturze, zapomnienia o codzienności i sposobem wypełnienia wolnego czasu. To także nauka przebywania i funkcjonowania w grupie. Tytułowe filmy to przykłady odrzucenia funkcjonujących w społeczeństwie stereotypów, które kursanci mieli możliwość zaobserwować i odnieść do własnego życia. Z zainteresowaniem obserwowali perypetie głównych bohaterów , których losy były trudne do przewidzenia. Po seansie chętnie podjęli dyskusję odnośnie oceny postępowania bohaterów. Starali się utożsamiać z ich sytuacją w jakiej się znaleźli , kiedy trzeba było oceniali zachowanie bohaterów w sposób krytyczny. Widoczna była tu u niektórych wrażliwość na tragedie życiowe i cierpienie ludzkie.
  Zaplanowanym działaniem był także jednodniowy wyjazd do Gdyni (22.07.2008). Był formą integracji uczestników projektu oraz zbudowania więzi między uczestnikami. Na potrzeby wyjazdu został wynajęty bus wraz z kierowcą, przewidziany posiłek oraz zwiedzanie Akwarium Gdyńskiego oraz Daru Pomorza. Zaplanowane zostały także zajęcia edukacyjne przeprowadzone w formie projekcji multimedialnej. W wolnym czasie uczestnicy projektu zwiedzili Skwer Kościuszkowski, gdzie znajduje się wiele ciekawych zabytków np. pomnik Jana Pawła II.
  Przewidzieliśmy także wyjście do teatru, które miało miejsce 30.09.2008 roku. Spowodowało ono rozbudzenie potrzeb kulturalno-oświatowych. Głównym celem wyjścia było zwiększenie uczestnictwa w kulturze osób biorących udział w projekcie. To również nauka pewnych zachowań jakie nabywa się poprzez udział w życiu społecznym. Sztuka pt. Don Kichot miała uzmysłowić uczestnikom, iż warto działać w imię miłości oraz naszych ideałów. Przedstawienie wzbudziło wiele kontrowersji oraz skłoniło kursantów do refleksji nad życiem głównego bohatera. Stało się ono także refleksją nad własnym życiem. Wyjście do teatru miało na celu pokazanie uczestnikom projektu, że jest to jedna z form spędzania czasu wolnego. Poprzez tego typu wyjścia człowiek uczy się pełnienia ról społecznych, funkcjonowania w środowisku, socjalizuje się. Uczy się również określonych zasad np. sposobu ubierania się czy zachowania. 
  W połowie września wybraliśmy się z uczestnikami projektu wynajętym środkiem transportu do Torunia. Głównym celem wyjazdu była dalsza integracja uczestników projektu oraz pokazanie im sposobu na spędzenie wolnego czasu, wzajemna odpowiedzialność za siebie i innych oraz zbudowanie głębszych relacji pomiędzy nimi.. Jednym z kolejnych celów było zapoznanie się z najstarszymi oraz najbardziej istotnymi zabytkami miasta. Podczas pobytu w Toruniu uczestnicy projektu zapoznali się z historią miasta oraz jej najsłynniejszymi postaciami np. Mikołajem Kopernikiem. Na potrzeby wyjazdu został wynajęty przewodnik, który oprowadził i opowiedział najstarsze historie Torunia. Grupa zwiedziła takie zabytki jak: Dom Kopernika, gdzie mogła zobaczyć np. mapy, narzędzia. Przy okazji zwiedzania przewodnik opowiadał ciekawostki z życia samego Kopernika (pokazywał gdzie się urodził i gdzie dorastał).W ramach wycieczki grupa odwiedziła Stary Ratusz oraz Kościoły. Można było zaobserwować przepiękne sklepienia, ołtarze oraz postacie związane z tamtym okresem. Grupa uczestników była zadowolona z wyjazdu. W czasie wolnym uczestnicy projektu mogli kupić toruńskie pierniki oraz pamiątki. W ramach wyjazdu, zaplanowany został posiłek oraz transport. Z obserwacji w/w grupy, można stwierdzić, że relacje pomiędzy uczestnikami projektu stały się bliższe, a uczestnicy chętnie brali udział w działaniach proponowanych przez przewodnika.

 

Stawiguda Stawiguda Stawiguda Stawiguda Stawiguda Stawiguda

 

DORADZTWO PRAWNE W RAMACH PROJEKTU

         W ramach aktywnej integracji w okresie od 01.07.2008 do 31.12.2008 roku prowadzone było poradnictwo prawne. Radca prawny udzielał bezpłatnych wskazówek i porad, pomagał przygotowywać pisma procesowe beneficjentom projektu oraz innym świadczeniobiorcom ośrodka pomocy społecznej. Poradnictwo przyjęło formę indywidualnych porad oraz konsultacji.

 

Projekty finansowane ze środków EFS 2009

 

Link do EFS: http://efs.warmia.mazury.pl/

 

ZREALIZUJ SIEBIE 
aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców 
Gminy Stawiguda

Pod tym hasłem Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawigudzie przystępuje w 2009 roku do realizacji projektu w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – priorytet VII, działanie 7.1, poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. 
Projekt ma na celu ułatwienie powrotu do czynnego życia społecznego i zawodowego osób długotrwale pozostających bez pracy oraz utworzenie grupy wsparcia dla kobiet przeżywających trudności związane z rolą rodzica i posiadających trudności opiekuńczo-wychowawcze.  

czerwiec – grudzień 2009 realizacja projektu

W realizowanym projekcie przewidywane są wielopłaszczyznowe działania obejmujące:

 • Instrumenty aktywnej integracji

  • warsztaty psychologiczne

  • doradztwo zawodowe

  • poradnictwo prawne

  • szkolenia komputerowe, 

  • poradnictwo socjalne, 

  • poradnictwo z zakresu zdrowia i higieny

  • wyjazdy warsztatowe do Gdańska i Warszawy

 • Instrumenty programu aktywności lokalnej

  • warsztaty psychologiczne

  • warsztaty  pedagogiczne

  • wyjazdy warsztatowe do Pasymia

    

Projekty konkursowe

Projekty konkursowe realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawigudzie 2008 r.

„Środowiskowa pomoc dla rodzin z małoletnimi dziećmi w sytuacjach kryzysowych w gminie Stawiguda w ramach zintegrowanego systemu pomocy rodzinom Powiatu Olsztyńskiego”


Celem projektu jest środowiskowa pomoc dla rodzin z małoletnimi dziećmi w sytuacjach kryzysowych wynikających z bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych. Konieczny, zatem stał się częsty monitoring środowisk zagrożonych oraz wczesna interwencja. Pomoc w zakresie rozwiązywania konkretnych problemów podopiecznych jest zadaniem asystenta rodziny. Funkcję asystenta rodziny pełnią pracownicy socjalni GOPS w Stawigudzie pracując po godzinach pracy z wybranymi rodzinami.

Istotnym uzupełnieniem działań wychowawczych i wspomagających pracę asystentów jest utworzona w tym celu świetlica środowiskowa mieszcząca się przy Ośrodku Pomocy Społecznej. Działalność świetlicy umożliwia dzieciom konstruktywnie spędzić wolny czas pod opieką wykwalifikowanego pracownika (pomoc w odrabianiu lekcji, gry i zabawy).

„Klub Integracji Społecznej partnerem samorządu gminy w pracach społecznie użytecznych” inicjatywa konkursowa w ramach Programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu”


 Dzięki uzyskanym środkom finansowym uczestnicy programu prac społecznie użytecznych przejdą przez etap edukacyjno-szkoleniowy:

 • kurs BHP

 • szkolenie z zakresu informatyki

 • kurs z zakresu ogrodnictwa (pielęgnacja roślin i krzewów ozdobnych)

Do prac porządkowych zakupione zostały narzędzia:

 • kosiarki spalinowe

 • wykaszarki

 • taczki

 • grabie

 • miotły

 • worki na śmieci

Dla opiekunek społecznych zakupione zostały:

 • torby medyczne

 • pulsoksymetry

 • aparaty do mierzenia ciśnienia

 • rowery

 • glukometry

 • termometry

Na potrzeby szkolenia komputerowego zostaną zakupione zestawy komputerowe, z których zarówno bezrobotni jak i inni mieszkańcy gminy będą mogli korzystać.II etap projektu zakłada podjęcie pracy w 2009 roku w ramach prac użytecznie społecznych na terenie Gminy Stawiguda.

Projekty finansowane ze środków EFS 2010

Projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Link do EFS: http://efs.warmia.mazury.pl/

 

 

 

ZREALIZUJ SIEBIE
aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców
Gminy Stawiguda

Trzeci rok z kolei Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawigudzie realizuje projekt systemowy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki-priorytet VII-działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.        Projekt systemowy pod nazwą „Zrealizuj siebie-aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców gminy Stawiguda” realizowany jest w okresie od 01.04.2010r. do 31.12.2010r.  Adresowany jest do grupy osób bezrobotnych:  w tym osób długotrwale bezrobotnych i osób nieaktywnych zawodowo, a także osób zatrudnionych. Do projektu zostały wytypowane także osoby przejawiające określone problemy społeczne i w związku z tym osoby te zostaną zakwalifikowane do udziału w Programie Aktywności Lokalnej.

Nadrzędną rolą naszego projektu jest podniesienie aktywności w życiu społecznym i zawodowym osób objętych wsparciem w ramach POKL. Uczestnicy Programu Aktywności Lokalnej (7 kobiet z dziećmi) poszerzą zakres umiejętności opiekuńczo-wychowawczych. W realizowanym projekcie przewidywane są następujące działania obejmujące:

Instrumenty aktywnej integracji:

 • warsztaty psychologiczno-terapeutyczne

 • warsztaty z zakresu zdrowia ludzkiego

 • warsztaty z doradcą zawodowym

 • warsztaty z kompetencji obywatelskich

 • warsztaty wizażu

 • wyjazdy warsztatowe

 • poradnictwo prawne 

Instrumenty programu aktywności lokalnej

 • warsztaty psychologiczne-wyjazdy studyjne

 •  warsztaty zdrowotne w ramach PAL

 • warsztaty z doradcą zawodowym w ramach PAL