Projekty

poniedziałek, 23 listopad 2020

Projekty realizowane ze środków budżetu państwa lub ze środków Państwowego Funduszu Celowego

 


Projekt pt. „W drodze do aktywności” jest realizowany w okresie od 1.08.2017 do 31.10.2019 r. przez Federację FOSa, Bank Żywności w Olsztynie oraz Ośrodki Pomocy Społecznej w Barczewie, Gietrzwałdzie, Jonkowie, Olsztynie, Purdzie i Stawigudzie.

Celem projektu jest podniesienie stopnia aktywności społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej i zawodowej u 443 osób (263 kobiet i 180 mężczyzn) bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie miasta Olsztyn oraz gmin Stawiguda, Purda, Gietrzwałd, Jonkowo i Barczewo.

Projekt zakłada objęcie uczestników wieloaspektowym, interdyscyplinarnym wsparciem, obejmującym zarówno działania o charakterze reintegracji społecznej (warsztaty kompetencji społecznych i życiowych, wsparcie psychologów, grupy wsparcia, poradnictwo specjalistyczne, praca socjalna, animacja lokalna) jak i aktywizacji edukacyjnej i zawodowej (doradztwo zawodowe, kursy zawodowe i kwalifikacyjne, staże, pośrednictwo pracy). 160 uczestników weźmie udział w innowacyjnym modelu wsparcia, tzw. JOBfirmie (symulacyjnym przedsiębiorstwie), kształtującym samodzielność i nawyki niezbędne w podjęciu zatrudnienia.

W efekcie projektu m.in. 280 osób (170 kobiet i 110 mężczyzn) podniesie swoją aktywność społeczną, a min. 100 osób uzyska zatrudnienie.

Wartość całkowita projektu: 7 415 159,27 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 6 865 159,27 zł.

 

Data dodania: 22.09.2017Projekty finansowane ze środków EFS 2008

Projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Link do EFS: http://efs.warmia.mazury.pl/

 

 

ZREALIZUJ SIEBIE 
aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców 
Gminy Stawiguda


Pod tym hasłem Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawigudzie przystępuje w 2008 roku do realizacji projektu w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – priorytet VII, działanie 7.1, poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. 
Sięgając po środki unijne, chcemy przygotować 18 osób długotrwale bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej do uczestnictwa w życiu zawodowym i w życiu społeczności lokalnej. 


czerwiec – grudzień 2008 realizacja projektu

W realizowanym projekcie przewidywane są wielopłaszczyznowe działania obejmujące:
Instrumenty aktywizacji edukacyjnej
• szkolenia zawodowe 
- opiekun dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych
- nowoczesny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych
• szkolenie komputerowe
Instrumenty aktywizacji zawodowej
• warsztaty z doradztwa zawodowego
Instrumenty aktywizacji społecznej
• indywidualne konsultacje z radcą prawnym
• dwa wyjazdy studyjne
• rozbudzanie potrzeb kulturalno – oświatowych (wyjścia do kina i teatru)

 

Kurs opiekuna społecznego

Kurs opiekuna dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, który trwał od 30.06.08 do 28.07.08r.

W kursie uczestniczyło 18 osób, które przyuczały się do zawodu opiekuna. Kurs odbywał się na terenie GOPS Stawiguda, gdzie wykładowca przekazywał uczestnikom wiedzę teoretyczną dotyczącą funkcjonowania zawodu opiekuna osoby starszej, chorej i niepełnosprawnej. Uczestnicy kursu zapoznali się z tematami dotyczącymi służby zdrowia, systemu pomocy społecznej. Zostały przekazane im informacje dotyczące niepełnosprawności oraz opieki nad osobą niepełnosprawną W dalszej części wykładowca zapoznał uczestników z problemami wieku starczego, jak należy wspomagać osobę starszą, pielęgnować oraz wzbogacił teorię o elementy ratownictwa medycznego. W ramach kursy przewidziane były dwa wyjazdy studyjne do DPS „Kombatant” w Olsztynie, które zostały zrealizowane. Celem wyjazdów było przekazanie wiedzy praktycznej na temat opieki nad osobą starszą i niepełnosprawną oraz zapoznanie się z podstawowym sprzętem jaki wykorzystywany jest w wyżej wymienionej placówce odnośnie procesu wspomagania osoby starszej. Wyjazdy studyjne miały również na celu obycie się z osobami starszymi i ich schorzeniami. Uczestnicy kursu czynnie uczestniczyli pomagając w prostych czynnościach. Starali się jak najpełniej wykorzystać czas spędzony z podopiecznymi na rozmowach, śpiewie i wspólnych spacerach.

Stawiguda Stawiguda Stawiguda Stawiguda Stawiguda Stawiguda Stawiguda Stawiguda Stawiguda Stawiguda Stawiguda Stawiguda Stawiguda Stawiguda Stawiguda Stawiguda Stawiguda Stawiguda Stawiguda Stawiguda Stawiguda

 

Wyjazdy studyjne

Wycieczka do Gdyni, 22 07.2008r.

Miała ona na celu integrację uczestników kursu, poznanie się, naukę funkcjonowania w grupie, a także naukę odpowiedzialności za grypę oraz oderwanie od codzienności. W ramach wycieczki uczestnicy kursu zwiedzili Akwarium Gdyńskie, gdzie mogli podziwiać przepiękne okazy rafy oraz zwierzęta morskie. Zwiedzanie dopełniła projekcja multimedialna dotycząca rafy koralowej i jej występowania w Zatoce Gdańskiej. W ramach wycieczki zwiedzili oni również Dar Pomorza, gdzie zobaczyli funkcjonowanie ówczesnych statków. Odwiedzili także Skwer Kościuszkowski na którym mieszczą się tarasy widokowe oraz liczne sklepiki z pamiątkami.

Wyjazd do kina, 29.07.2008r.

Uczestnicy wraz z opiekunem wybrali się do kina na film pt „ Moja dziewczyna wychodzi za mąż”. Projekcja filmu miała na celu wyrobienie i rozwinięcie w podopiecznych uczestnictwa w kulturze, wrażliwości na dane zjawiska społeczne oraz piękno. Była to forma edukacji kulturalnej oraz zaobserwowania, że zwykłe zjawiska społeczne dotykają każdego z nas. To również forma odreagowania od codzienności oraz forma działania.

 

Stawiguda Stawiguda Stawiguda Stawiguda Stawiguda Stawiguda Stawiguda Stawiguda Stawiguda Stawiguda Stawiguda Stawiguda

 

II ETAP PROJEKTU

Kolejnym działaniem było przeprowadzenie szkolenia komputerowego. Trwało ono od 28.07.08 do 05.09.08 roku. Program szkolenia komputerowego został podzielony na trzy części. Pierwsza część to nauka podstawowych umiejętności takich jak: uruchamianie komputera, posługiwanie się myszką i klawiaturą. Podstawowym celem szkolenia było poznanie zasad działania komputera oraz programu operacyjnego Windows. W części drugi trener starał się nauczyć umiejętności pisania i formatowania tekstu – odbywało się to w formie ćwiczeń. Część trzecia oparta była na znajdowaniu potrzebnych informacji w Internecie np. ceny maszyn czy kursu walut. Tu kursanci z zaciekawieniem wyszukiwali oferty pracy, ciekawostki dotyczące ich zainteresowań oraz potrzebne im informacje. Ta część programu przewidywała także wędrowanie po stronach Internetu i związane z tym pobieranie, zapisywanie oraz drukowanie dokumentów. Trener w/w szkolenia uczył redagowania dokumentów aplikacyjnych, jakie niezbędne są przy ubieganiu się o zatrudnienie. W szkoleniu uczestniczyło 18 osób. Zostali oni podzieleni na dwie grupy. Zajęcia komputerowe odbywały się na terenie GOPS Stawiguda w specjalnie wyznaczonej i wyposażonej sali (48h). Prowadził je pracownik GOPS. Wykładowca przekazywał uczestnikom szkolenia praktyczną wiedzę odnośnie poruszania się za pomocą Internetu oraz dawał wskazówki jak dobrze napisać podstawowe dokumenty np. CV. Uczestnicy projektu zdobyli takie umiejętności jak:
-uruchamianie i zamykanie komputera,
-pisanie i formatowanie tekstu,
-zapisywanie dokumentu,
-zmiana wielkości liter oraz dobór czcionki,
-tworzenie dokumentu oraz jego wydruk.
Zapoznali się również z działaniem Internetu, odbieraniem i wysyłaniem poczty internetowej oraz nabyli wiedzę o zagrożeniach związanych z komunikacją w sieci internetowej.
Program szkolenia przewidywał naukę pobierania plików, otwierania ich oraz zapisywania w (folderze, na dyskietce) oraz przenoszenie i odczytywanie na innym komputerze. Uczestnicy szkolenia, chętnie uczestniczyli w zajęciach proponowanych przez prowadzącego. Formą zaliczenia kursu był krótki sprawdzian umiejętności, jakie nabyli od początku szkolenia. Wszyscy uczestnicy napisali go pomyślnie.

  Na początku września rozpoczął się kurs nowoczesnego sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych i trwał do połowy października. Został podzielony na dwa bloki: teoretyczny oraz praktyczny. Kursanci nabyli wiedzę dotyczącą cech dobrego sprzedawcy, poznali rodzaje klientów oraz ich obsługę. Zdobyli wiedzę na temat potrzeb klientów, które nauczyli się rozpoznawać poprzez komunikację interpersonalną. Istotnym tematem, jaki został podjęty to promocja w handlu, która jest nastawiona na orientację na klienta, motywację zakupu oraz obniżanie cen i upusty. Uczestnicy projektu w czasie kursu poznali podstawy towaroznawstwa i związaną z tym, jakość towarów, w tym wady i zalety reklamowanych towarów. Kursanci wraz z wykładowcą tworzyli własne ulotki reklamowe, mogli się wiec wykazać i wiedzą, jaką nabyli oraz własną inwencją twórczą. W ramach teorii, prowadzący przekazał podstawy prawne dotyczące odpowiedzialności cywilnej oraz karnej sprzedawcy. Powiedział również o wykroczeniach przeciwko interesom klienta. Osoby uczestniczące w kursie zapoznały się też z podstawową dokumentacją handlową taką jak: faktura VAT i nauczyły się ją wypełniać. Ponadto uzyskały wiedzę na temat przechowywania towarów i transportu. Zapoznały się z kodami kreskowymi oraz innymi oznaczeniami towarów, co ułatwiło im praktyczną obsługę kas fiskalnych. Drugim etapem była nauka obsługi kas fiskalnych oraz nauka przepisów prawnych. Wykładowca w sposób praktyczny wyjaśnił wydruk paragonów, raportów fiskalnych i niefiskalnych. Wyjaśnił także jak działają kasy połączone z urządzeniami zewnętrznymi typu: skaner czy komputer.

Na początku października rozpoczęły się warsztaty z poradnictwa zawodowego, mające na celu przygotowanie uczestników do poruszania się na rynku pracy oraz wzmocnienie wiary we własne siły. Przyczyniły się też do zmiany postawy z pasywnej na aktywną. Doradca zawodowy prowadził zajęcia w formie teoretyczno-praktycznej. Starał się na każdych zajęciach przywitać się z każdym uczestnikiem. Na wstępie przedstawiał również obowiązujący danego dnia program spotkania. Osoby uczestniczące w kursie nauczyły się różnych metod pracy jakie stosuje się podczas zajęć, które przydały się w przyswojeniu informacji. Prowadzący warsztaty przekazał, jakie mogą być reakcje na utratę pracy oraz analizował każdą pokrótce. Starał się przeanalizować jak niepowodzenia wpływają na człowieka oraz na jego poszukiwanie pracy. Wykładowca podjął temat kształcenia ustawicznego, a co za tym idzie gotowości do zmian. Nauczył uczestników zastosowania indywidualnego planu działania oraz umiejętności interpersonalnych. Zajęcia miały na celu wyjaśnienie pojęcia asertywności zarówno życiowej, jak i w poszukiwaniu pracy. Uczestnicy projektu zapoznali się z rynkiem pracy, instytucjami rynku pracy oraz ofertami, jakimi dysponuje rynek pracy. Doradca zawodowy uczył jak wypełnić różne dokumenty aplikacyjne oraz jak powinna przebiegać rozmowa kwalifikacyjna. Przeprowadził również dyskusję na temat „Jak utrzymać nową pracę?”.

 

Stawiguda Stawiguda Stawiguda Stawiguda Stawiguda Stawiguda Stawiguda Stawiguda Stawiguda Stawiguda Stawiguda Stawiguda

 

INTEGRACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

 W ramach w/w projektu zrealizowane zostały działania w formie wyjazdów integracyjnych:


  W ramach kontraktu socjalnego uwzględniliśmy dwa wyjścia do kina: Pierwsze z nich wyznaczyliśmy na 29.07.2008r. Grupa z opiekunem wybrała się na film pt.”Moja dziewczyna wychodzi za mąż”. Drugie natomiast zaplanowaliśmy na 22.08.2008. Uczestnicy projektu „Zrealizuj siebie” wraz z opiekunem pojechali do kina na film „Chłopaki też płaczą”. W/w wyjścia miały być zachętą do dalszego uczestnictwa w kulturze, zapomnienia o codzienności i sposobem wypełnienia wolnego czasu. To także nauka przebywania i funkcjonowania w grupie. Tytułowe filmy to przykłady odrzucenia funkcjonujących w społeczeństwie stereotypów, które kursanci mieli możliwość zaobserwować i odnieść do własnego życia. Z zainteresowaniem obserwowali perypetie głównych bohaterów , których losy były trudne do przewidzenia. Po seansie chętnie podjęli dyskusję odnośnie oceny postępowania bohaterów. Starali się utożsamiać z ich sytuacją w jakiej się znaleźli , kiedy trzeba było oceniali zachowanie bohaterów w sposób krytyczny. Widoczna była tu u niektórych wrażliwość na tragedie życiowe i cierpienie ludzkie.
  Zaplanowanym działaniem był także jednodniowy wyjazd do Gdyni (22.07.2008). Był formą integracji uczestników projektu oraz zbudowania więzi między uczestnikami. Na potrzeby wyjazdu został wynajęty bus wraz z kierowcą, przewidziany posiłek oraz zwiedzanie Akwarium Gdyńskiego oraz Daru Pomorza. Zaplanowane zostały także zajęcia edukacyjne przeprowadzone w formie projekcji multimedialnej. W wolnym czasie uczestnicy projektu zwiedzili Skwer Kościuszkowski, gdzie znajduje się wiele ciekawych zabytków np. pomnik Jana Pawła II.
  Przewidzieliśmy także wyjście do teatru, które miało miejsce 30.09.2008 roku. Spowodowało ono rozbudzenie potrzeb kulturalno-oświatowych. Głównym celem wyjścia było zwiększenie uczestnictwa w kulturze osób biorących udział w projekcie. To również nauka pewnych zachowań jakie nabywa się poprzez udział w życiu społecznym. Sztuka pt. Don Kichot miała uzmysłowić uczestnikom, iż warto działać w imię miłości oraz naszych ideałów. Przedstawienie wzbudziło wiele kontrowersji oraz skłoniło kursantów do refleksji nad życiem głównego bohatera. Stało się ono także refleksją nad własnym życiem. Wyjście do teatru miało na celu pokazanie uczestnikom projektu, że jest to jedna z form spędzania czasu wolnego. Poprzez tego typu wyjścia człowiek uczy się pełnienia ról społecznych, funkcjonowania w środowisku, socjalizuje się. Uczy się również określonych zasad np. sposobu ubierania się czy zachowania. 
  W połowie września wybraliśmy się z uczestnikami projektu wynajętym środkiem transportu do Torunia. Głównym celem wyjazdu była dalsza integracja uczestników projektu oraz pokazanie im sposobu na spędzenie wolnego czasu, wzajemna odpowiedzialność za siebie i innych oraz zbudowanie głębszych relacji pomiędzy nimi.. Jednym z kolejnych celów było zapoznanie się z najstarszymi oraz najbardziej istotnymi zabytkami miasta. Podczas pobytu w Toruniu uczestnicy projektu zapoznali się z historią miasta oraz jej najsłynniejszymi postaciami np. Mikołajem Kopernikiem. Na potrzeby wyjazdu został wynajęty przewodnik, który oprowadził i opowiedział najstarsze historie Torunia. Grupa zwiedziła takie zabytki jak: Dom Kopernika, gdzie mogła zobaczyć np. mapy, narzędzia. Przy okazji zwiedzania przewodnik opowiadał ciekawostki z życia samego Kopernika (pokazywał gdzie się urodził i gdzie dorastał).W ramach wycieczki grupa odwiedziła Stary Ratusz oraz Kościoły. Można było zaobserwować przepiękne sklepienia, ołtarze oraz postacie związane z tamtym okresem. Grupa uczestników była zadowolona z wyjazdu. W czasie wolnym uczestnicy projektu mogli kupić toruńskie pierniki oraz pamiątki. W ramach wyjazdu, zaplanowany został posiłek oraz transport. Z obserwacji w/w grupy, można stwierdzić, że relacje pomiędzy uczestnikami projektu stały się bliższe, a uczestnicy chętnie brali udział w działaniach proponowanych przez przewodnika.

 

Stawiguda Stawiguda Stawiguda Stawiguda Stawiguda Stawiguda

 

DORADZTWO PRAWNE W RAMACH PROJEKTU

         W ramach aktywnej integracji w okresie od 01.07.2008 do 31.12.2008 roku prowadzone było poradnictwo prawne. Radca prawny udzielał bezpłatnych wskazówek i porad, pomagał przygotowywać pisma procesowe beneficjentom projektu oraz innym świadczeniobiorcom ośrodka pomocy społecznej. Poradnictwo przyjęło formę indywidualnych porad oraz konsultacji.

 

Projekty finansowane ze środków EFS 2009

 

Link do EFS: http://efs.warmia.mazury.pl/

 

ZREALIZUJ SIEBIE 
aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców 
Gminy Stawiguda

Pod tym hasłem Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawigudzie przystępuje w 2009 roku do realizacji projektu w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – priorytet VII, działanie 7.1, poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. 
Projekt ma na celu ułatwienie powrotu do czynnego życia społecznego i zawodowego osób długotrwale pozostających bez pracy oraz utworzenie grupy wsparcia dla kobiet przeżywających trudności związane z rolą rodzica i posiadających trudności opiekuńczo-wychowawcze.  

czerwiec – grudzień 2009 realizacja projektu

W realizowanym projekcie przewidywane są wielopłaszczyznowe działania obejmujące:

 • Instrumenty aktywnej integracji

  • warsztaty psychologiczne

  • doradztwo zawodowe

  • poradnictwo prawne

  • szkolenia komputerowe, 

  • poradnictwo socjalne, 

  • poradnictwo z zakresu zdrowia i higieny

  • wyjazdy warsztatowe do Gdańska i Warszawy

 • Instrumenty programu aktywności lokalnej

  • warsztaty psychologiczne

  • warsztaty  pedagogiczne

  • wyjazdy warsztatowe do Pasymia

    

Projekty konkursowe

Projekty konkursowe realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawigudzie 2008 r.

„Środowiskowa pomoc dla rodzin z małoletnimi dziećmi w sytuacjach kryzysowych w gminie Stawiguda w ramach zintegrowanego systemu pomocy rodzinom Powiatu Olsztyńskiego”


Celem projektu jest środowiskowa pomoc dla rodzin z małoletnimi dziećmi w sytuacjach kryzysowych wynikających z bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych. Konieczny, zatem stał się częsty monitoring środowisk zagrożonych oraz wczesna interwencja. Pomoc w zakresie rozwiązywania konkretnych problemów podopiecznych jest zadaniem asystenta rodziny. Funkcję asystenta rodziny pełnią pracownicy socjalni GOPS w Stawigudzie pracując po godzinach pracy z wybranymi rodzinami.

Istotnym uzupełnieniem działań wychowawczych i wspomagających pracę asystentów jest utworzona w tym celu świetlica środowiskowa mieszcząca się przy Ośrodku Pomocy Społecznej. Działalność świetlicy umożliwia dzieciom konstruktywnie spędzić wolny czas pod opieką wykwalifikowanego pracownika (pomoc w odrabianiu lekcji, gry i zabawy).

„Klub Integracji Społecznej partnerem samorządu gminy w pracach społecznie użytecznych” inicjatywa konkursowa w ramach Programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu”


 Dzięki uzyskanym środkom finansowym uczestnicy programu prac społecznie użytecznych przejdą przez etap edukacyjno-szkoleniowy:

 • kurs BHP

 • szkolenie z zakresu informatyki

 • kurs z zakresu ogrodnictwa (pielęgnacja roślin i krzewów ozdobnych)

Do prac porządkowych zakupione zostały narzędzia:

 • kosiarki spalinowe

 • wykaszarki

 • taczki

 • grabie

 • miotły

 • worki na śmieci

Dla opiekunek społecznych zakupione zostały:

 • torby medyczne

 • pulsoksymetry

 • aparaty do mierzenia ciśnienia

 • rowery

 • glukometry

 • termometry

Na potrzeby szkolenia komputerowego zostaną zakupione zestawy komputerowe, z których zarówno bezrobotni jak i inni mieszkańcy gminy będą mogli korzystać.II etap projektu zakłada podjęcie pracy w 2009 roku w ramach prac użytecznie społecznych na terenie Gminy Stawiguda.

Projekty finansowane ze środków EFS 2010

Projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Link do EFS: http://efs.warmia.mazury.pl/

 

 

 

ZREALIZUJ SIEBIE
aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców
Gminy Stawiguda

Trzeci rok z kolei Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawigudzie realizuje projekt systemowy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki-priorytet VII-działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.        Projekt systemowy pod nazwą „Zrealizuj siebie-aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców gminy Stawiguda” realizowany jest w okresie od 01.04.2010r. do 31.12.2010r.  Adresowany jest do grupy osób bezrobotnych:  w tym osób długotrwale bezrobotnych i osób nieaktywnych zawodowo, a także osób zatrudnionych. Do projektu zostały wytypowane także osoby przejawiające określone problemy społeczne i w związku z tym osoby te zostaną zakwalifikowane do udziału w Programie Aktywności Lokalnej.

Nadrzędną rolą naszego projektu jest podniesienie aktywności w życiu społecznym i zawodowym osób objętych wsparciem w ramach POKL. Uczestnicy Programu Aktywności Lokalnej (7 kobiet z dziećmi) poszerzą zakres umiejętności opiekuńczo-wychowawczych. W realizowanym projekcie przewidywane są następujące działania obejmujące:

Instrumenty aktywnej integracji:

 • warsztaty psychologiczno-terapeutyczne

 • warsztaty z zakresu zdrowia ludzkiego

 • warsztaty z doradcą zawodowym

 • warsztaty z kompetencji obywatelskich

 • warsztaty wizażu

 • wyjazdy warsztatowe

 • poradnictwo prawne 

Instrumenty programu aktywności lokalnej

 • warsztaty psychologiczne-wyjazdy studyjne

 •  warsztaty zdrowotne w ramach PAL

 • warsztaty z doradcą zawodowym w ramach PAL