Referat Podatków i Opłat

Zadania Referatu Podatków i Opłat

 1. prowadzenie spraw związanych z wymiarem podatków i opłat od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
 2. prowadzenie ewidencji podatników,
 3. prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,
 4. windykacja należności podatkowych i opłat,
 5. prowadzenie rachunkowości podatków i opłat lokalnych w zakresie określonym przepisami wewnętrznymi,
 6. przygotowanie projektów uchwał określających wysokość stawek podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych,
 7. udzielanie ulg ustawowych z tytułu nabycia gruntów i  inwestycyjnej w podatku rolnym,
 8. wydawanie zaświadczeń,
 9. wprowadzanie innych zwolnień i ulg niż w ustawie,
 10. wydawanie decyzji o przyznaniu zwolnienia lub ulgi,
 11. określenie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłat: targowej, miejscowej,
 12. zarządzenie poboru opłat: targowej, miejscowej,
 13. określenie inkasentów i ich wynagrodzeń,
 14. ewidencja przypisów i odpisów należności,
 15. sporządzanie sprawozdawczości w zakresie podatków i opłat lokalnych,
 16. zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym
 17. ustalanie opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości,
 18. pobór opłaty z tytułu wzrostu wartości,
 19. podpisywanie umów, naliczanie i windykacja należności za dostarczoną wodę i odebrane ścieki,
 20. prowadzenie rachunkowości, windykacji i egzekucji należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 21. kontrola podatkowa, w tym:
 • porównywanie zapisów ze stanem faktycznym w złożonych deklaracjach i informacjach przez podatników, a w szczególności:
 • przeznaczenie posiadanych gruntów, budynków i  budowli.

INDYWIDUALNE NUMERY KONT BANKOWYCH OD 2022r.

Wójt Gminy Stawiguda informuję, że w celu usprawnienia ewidencji dokonywanych wpłat z tytułu podatku od nieruchomości , rolnego , leśnego , od środków transportowych oraz opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi  od 1 stycznia 2022r. dla każdego Podatnika został utworzony w Banku Spółdzielczym Olsztynek Oddział Stawiguda , indywidualny numer konta bankowego służący do dokonywania wpłat z wyżej wymienionych tytułów .

 1. Osoby fizyczne, dla których ustala się corocznie zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego informację o numerze indywidulanego konta bankowego otrzymają w decyzjach wymiarowych wysłanych w bieżącym roku.
 2. Osoby fizyczne, osoby prawne i inne jednostki organizacyjne dla których podatek od nieruchomości, rolny, leśny i od środków transportowych ustalany jest na podstawie złożonych przez Strony deklaracji, o indywidulanym numerze konta bankowego zostaną poinformowane odrębnym pismem.

 

UWAGA !!! INDYWIDULANE NUMERY KONT BANKOWYCH DOTYCZĄ WYŁĄCZNIE W/W PODATKÓW.

POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI tj. opłata za dostarczanie wody i odprowadzania ścieków, wieczyste użytkowanie, opłata adiacencka, za zajęcia pasa drogowego, dzierżawa, jednorazowa opłata z tytułu wzrostu wartości, za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności, opłata skarbowa należy wpłacać na dotychczasowe konto tj

12 8823 0007 2001 0100 1973 0004

Ponadto informuje się, że osoby które nie otrzymały informacji o indywidulanym koncie bankowym mogą wpłacać na dotychczasowe konto tj.:

- podatki i inne należności - 12 8823 0007 2001 0100 1973 0004

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 17 8823 0007 2004 0100 1973 0055

Dodatkowe informacje w sprawie indywidulanych nr kont bankowych można uzyskać w Urzędzie Gminy Stawiguda Referat Podatków i Opłat pokój nr 5 lub pod nr telefonu (89) 5126478, (89) 5126940, (89) 5126943


Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania dotyczące spraw załatwianych w Referacie Podatków i Opłat znajdują się w Poradniku interesanta LINK