Referat Podatków i Opłat

środa, 1 kwiecień 2020

Zadania Referatu Podatków i Opłat

 1. prowadzenie spraw związanych z wymiarem podatków i opłat od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
 2. prowadzenie ewidencji podatników,
 3. prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,
 4. windykacja należności podatkowych i opłat,
 5. prowadzenie rachunkowości podatków i opłat lokalnych w zakresie określonym przepisami wewnętrznymi,
 6. przygotowanie projektów uchwał określających wysokość stawek podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych,
 7. udzielanie ulg ustawowych z tytułu nabycia gruntów i  inwestycyjnej w podatku rolnym,
 8. wydawanie zaświadczeń,
 9. wprowadzanie innych zwolnień i ulg niż w ustawie,
 10. wydawanie decyzji o przyznaniu zwolnienia lub ulgi,
 11. określenie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłat: targowej, miejscowej,
 12. zarządzenie poboru opłat: targowej, miejscowej,
 13. określenie inkasentów i ich wynagrodzeń,
 14. ewidencja przypisów i odpisów należności,
 15. sporządzanie sprawozdawczości w zakresie podatków i opłat lokalnych,
 16. zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym
 17. ustalanie opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości,
 18. pobór opłaty z tytułu wzrostu wartości,
 19. podpisywanie umów, naliczanie i windykacja należności za dostarczoną wodę i odebrane ścieki,
 20. prowadzenie rachunkowości, windykacji i egzekucji należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 21. kontrola podatkowa, w tym:
 • porównywanie zapisów ze stanem faktycznym w złożonych deklaracjach i informacjach przez podatników, a w szczególności:
 • przeznaczenie posiadanych gruntów, budynków i  budowli.

Numer rachunku bankowego

Wpłaty za:

 • podatek rolny
 • podatek od nieruchomości
 • podatek leśny
 • podatek od środków transportowych.
 • wieczyste użytkowanie,
 • za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności,
 • czynsze
 • kupno nieruchomości
 • opłatę adiacencką
 • jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości (opłata planistyczna)
 • opłatę skarbową
 • dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

należy uiszczać na konto bankowe:

Gmina Stawiguda
ul. Olsztyńska 10
11-034 Stawiguda

Bank Spółdzielczy
w Olsztynku
12 8823 0007 2001 0100 1973 0004

Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania dotyczące spraw załatwianych w Referacie Podatków i Opłat znajdują się w Poradniku interesanta LINK