Budowa ulicy Akacjowej w miejscowości Stawiguda wraz z budową kanalizacji deszczowej

 

Budowa ulicy Akacjowej w miejscowości Stawiguda wraz z budową kanalizacji deszczowej.

Dofinansowanie: 63 940,50 zł (w ramach Funduszu Dróg Samorządowych)

Całkowita wartość inwestycji: 127 881,01 zł

Opis projektu:

Przedmiotem zadania jest  budowa drogi gminnej nr 162096N ulicy Akacjowej w miejscowości Stawiguda wraz z budową kanalizacji deszczowej o długości 79 m jako ciągu pieszo - jezdnego na działkach nr 225/15 i 745 obręb 0012 w miejscu istniejącej drogi o nawierzchni gruntowej. Na danym obszarze znajdują się następujące sieci uzbrojenia terenu: kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, wodociąg, linie elektroenergetyczne, gazociąg. W zakres inwestycji wchodzi budowa jezdni, poboczy, przebudowa/remont istniejących zjazdów, budowa/przebudowa skrzyżowania z ulicą Różaną, budowa kanalizacji deszczowej oraz zabezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia terenu. Przyjęto następujące parametry projektowe: klasa ulicy: D, kategoria ruchu: KR2, prędkość projektowana 30 km/h, szerokość jezdni: 6,00 m (przekrój uliczny), nawierzchnia jezdni: betonowa kostka brukowa, szerokość pobocza: 0,75 m (z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie), szerokość zjazdów: 5,0 m (w tym jezdnia 4m, pobocze 2x0,5m). Zaprojektowano budowę kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód do gruntu poprzez studnie chłonne.

Cel zadania:

Budowa ulicy Akacjowej w Stawigudzie przyczyni się do dalszego rozwoju lokalnej sieci dróg, poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawy dostępności komunikacyjnej do obszarów słabo dostępnych komunikacyjnie, poprawy stanu technicznego drogi, skrócenia czasu dojazdu służb ratowniczych w przypadku zagrożeń miejscowych, poprawy funkcjonalności powiązań komunikacyjnych oraz zwiększenie dostępności terenu pod ewentualne inwestycje, jak również zapewnienie integralności drogowej na obszarze odziaływania projektu. Inwestycja zaspokoi także oczekiwania społeczne, poprawi standard życia i pracy mieszkańców gminy, zwiększy atrakcyjność turystyczną i inwestycyjną. 

Podpisano następujące umowy na realizację inwestycji:

  1. Umowę na roboty budowlane nr BiZ.272.1.34.2020 z firmą Usługowo – Handlową HYDROL Tomasz Leonard – w dniu 17.09.2020 r.
  2. Umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego nr BiZ.272.0.29.2020 z WARVIA Łukasz Drzyzguła – w dniu 21.09.2020 r.

Termin realizacji: 300 dni od podpisania ww. umów.