Informacje ogólne

 

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej

ul. Olsztyńska 3
11-034 Stawiguda
NIP: 739-11-46-851

strona www:

https://gopsstawiguda.naszops.pl/

Kontakt
Tel/fax: 89 512-65-03

e-mail:
Poniedziałek 715 – 1615
wtorek – czwartek 715 – 1515
środa 715-1515
piątek 715 - 1415

Konta
Bank Spółdzielczy w Olsztynku
Nr: 77 8823 0007 2001 0100 2005 0001


Pracownicy

Kierownik GOPS
Joanna Herda
 
Zastępca  kierownika GOPS
Anna Otta

 

Dział Świadczeń społecznych

Specjalista pracy socjalnej - Agnieszka Sarnacka
tel. 506 879 068
 
Starszy specjalista pracy socjalnej - Anna Otta
tel. 662 268 289
 
Pracownik socjalny - Małgorzata Kondek
tel. 506 878 243

Pracownik socjalny - Małgorzata Baczkowska
tel. 506 878 800
 
Pracownik socjalny - Lidia Balcerak
tel. 506 879 153
 

Dział Świadczeń rodzinnych
(dodatki mieszkaniowe i energetyczne, stypendia, karta dużej rodziny, świadczenia wychowawcze )Podinspektor - Edyta Perlik 

(Świadczenia rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenie wychowawcze 500+, świadczenie "Za Życiem", zaświadczenia: "Czyste powietrze")

tel. 506 878 536 


Podinspektor - Joanna Młyńska
 
(Fundusz alimentacyjny, Dodatki mieszkaniowe, Dodatki energetyczne, Dodatek osłonowy, Stypendia, Karta Dużej Rodziny, Zaświadzenie :"Czyste powietrze") 
tel. 506 878 792​
 
Podinspektor w dziale świadczeń rodzinnych - Monika Flont
 

 
 

Dział Asystentów rodziny
Asystent rodziny - Leszek Karazniewicz
tel. 506 878 532
 
Główny księgowy
Sylwia Racław
tel. 506 879 264

Inspektor Ochrony Danych: Kamil Sapeta
email:
tel.: 533 80 80 90

 

 

 


 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz.Urz.UEL119,s.1) – dalej RODO informuję, iż:
 2.  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach realizowanych zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawigudzie jest  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Olsztyńska 3, 11-034 Stawiguda e-mail:
  W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mozna kontaktowac się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych pod adresem email:
  Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@stawiguda.pl
 3. Podstawy prawne przetwarzania:

a)w przypadku realizacji nałożonego na administratora danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w szczególności ustaw:

 • pomocy społecznej,
 • świadczeniach rodzinnych wraz z dodatkami
 • ustalaniu i wypłacaniu zasiłków dla opiekunów,
 • pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 • dodatkach mieszkaniowych,
 • prawo energetyczne,
 • świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • ochronie zdrowia psychicznego,
 • działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
 • zatrudnieniu socjalnym,
 • promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 • przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 • wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w tym rządowego programuv”Dobry start”
 • ustawy o finansach publicznych,
 • ustawy o rachunkowości,
 • o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin :”Za życiem”

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu weryfikacji Państwa uprawnień do otrzymania pomocy materialnej i niematerialnej oraz udzielenia i rozliczenia tej pomocy, a także do dokumentowania realizowanych zadań,  prowadzenia ewidencji księgowej i zgodnego z prawem wydatkowania i rozliczania wydatkowania środków publicznych; na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art 9 ust. 2 lit b RODO; ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.

 1. w przypadku zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania  przez administratora danych osobowych władzy publicznej na podstawie właściwych przepisów prawa Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji  zadań wynikających z przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e, art. 9 ust. 2 lit. b RODO, ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.
 2. w przypadku zawarcia umowy na wykonanie usług lub dostaw lub zawarcia umowy o charakterze cywilnoprawnym – państwa dane osobowe przetwarzane są w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia umowy, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO, ich podanie jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.

4.Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych w punkcie 3 celów:. określonych w lit. a i b: przez okres wymagany przepisami prawa, z zastosowaniem przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów,określonych w lit. c: do czasu obowiązywania umowy z zachowaniem okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

5.Państwa dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz administratora danych osobowych, takim jak operator pocztowy – Poczta Polska lub dostawcy oprogramowania.

6.Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

7.Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych w zakresie w jakim są one przetwarzane w systemach informatycznych na podstawie udzielonej zgody lub w celu zawarcia, wykonania i realizacji umowy.

8.Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w sytuacjach gdy dane osobowe przetwarzane są w celu zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

9.Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.