Referat Ochrony Środowiska i Promocji

Dostęp do informacji o środowisku

http://www.stawiguda.sios.pl/

https://wykaz.ekoportal.pl


Referat Ochrony Środowiska i Promocji

Zadania Referatu Ochrony Środowiska i Promocji

 1. przygotowanie materiałów promocyjnych i informacji o Gminie
 2. prowadzenie spraw informacyjnych urzędu, współpraca z mediami,
 3. prowadzenie współpracy z ośrodkami wczasowymi i podmiotami działającymi w sektorze turystyki,
 4. współudział w opracowaniu założeń polityki rozwoju gospodarczego, społecznego, i kulturalnego gminy,
 5. prowadzenie banku informacji o gminie w zakresie:
  • tworzenia informacji turystycznej, organizacja biura informacji turystycznej,
  • opracowywanie projektów folderów turystycznych  i gospodarczych,
  • opracowywanie informacji przeznaczonych do środków masowego przekazu,
 6. inicjowanie działań służących rozwojowi Gminy poprzez nawiązywanie kontaktów z zagranicą
 7. organizowanie i merytoryczna obsługa spotkań organów gminy z podmiotami zagranicznymi,
 8. gromadzenie, aktualizacja oraz przekazywanie zainteresowanym podmiotom informacji o programach pomocowych,
 9. inspirowanie i udział w realizacji programów pomocowych,
 10. sporządzanie sprawozdań i informacji z wykorzystania środków pomocowych,
 11. koordynacja działań w zakresie współpracy,
 12. opracowywanie informacji o zewnętrznych źródłach finansowania inwestycji komunalnych oraz instytucjach i organizacjach pozarządowych działających w tym zakresie
 13. uczestniczenie w programach pomocowych oraz przygotowanie stosownej dokumentacji i wniosków na pozyskiwanie środków finansowych z programów pomocowych Unii Europejskiej z organizacjami pozarządowymi poprzez:
 14. wnioskowanie o wydzielenie w budżecie zadań publicznych do realizacji przez organizacje poza rządowe,
 15. ogłoszenie konkursów na realizację wydzielonych zadań,
 16. informowanie organizacji pozarządowych o możliwościach składania wniosków o środki finansowe do różnych Fundacji, Stowarzyszeń i jednostek dysponujących tymi środkami,
 17. pomoc w sporządzeniu wniosku,
 18. rozliczenie wykonywanych zadań przez organizacje pozarządowe finansowane z budżetu Gminy,
 19. prowadzenie ewidencji pól namiotowych i obiektów turystycznych,
 20. kompletowanie dokumentacji dotyczącej przynależności Gminy do związków i stowarzyszeń,
 21. realizacja zadań w zakresie integracji europejskiej,
 22. udział w organizacji imprez o charakterze kulturalno- gospodarczym we współpracy z jednostkami kulturalnymi, oświatowymi, sportowymi i społecznymi,
 23. współpraca z jednostkami oraz organizacjami gminnymi i ponad gminnymi w zakresie wymiany informacji gospodarczych, kulturalnych i społecznych,
 24. realizowanie form konkursowych ogłoszonych przez Wójta w zakresie działań promujących inicjatywy lokalne,
 25. obsługa poczty elektronicznej i aktualizacja stron internetowych Gminy,
 26. prowadzenie ewidencji klubów sportowych,
 27. prowadzenie rejestru gminnych instytucji kultury,
 28. sprawowanie nadzoru nad obiektami sportowymi będącymi własnością Gminy,
 29. współudział w organizacji gminnych imprez sportowych,
 30. nadzór nad Miejscami Pamięci Narodowej i konserwacją cmentarzy wojennych,
 31. prowadzenie spraw zawiązanych z wydawaniem zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów,
 32. prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody, gospodarki wodnej oraz wykonywania kontroli w tym zakresie,
 33. współpraca ze służbami weterynaryjnymi w zakresie zwalczania zakaźnych chorób zwierzęcych i organizacji profilaktyki weterynaryjnej
 34. współdziałanie z kołami łowiectwa i ochrony zwierzyny
 35. współdziałanie ze służbą kwarantanny i ochrony roślin w zakresie sygnalizacji pojawienia się chorób, szkodników, chwastów w uprawach i nasadzeniach oraz nadzór nad ich zwalczaniem.

Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania dotyczące spraw związanych z Ochroną Środowiska znajdują się w Poradniku interesanta LINK

Informacje dotyczące nowego systemu odbioru odpadów znajdują się tu LINK