Taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Stawiguda

 
INFORMACJA
O ZMIANIE TARYFY ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY STAWIGUDA
 

Urząd Gminy informuje, że decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku z dnia 21 września 2023 r. znak BI. RZT.70.33.2023 zatwierdzona została taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stawiguda.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami nowa taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia jej ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i będzie obowiązywała od 18 października 2023r.

Mając na uwadze sytuację społeczno - ekonomiczną mieszkańców gminy Stawiguda, ochronę ich interesów i odciążenia w opłatach ponoszonych za dostarczoną wodę i odprowadzanie ścieków, Rada Gminy w Stawigudzie na wniosek Wójta Gminy Uchwałą Nr LXVI/599/2023 z dnia 4 października 2023 wprowadziła dopłatę dla taryfowych grup odbiorców usług pobieranych  wodę z sieci wodociągowej i odprowadzających ścieki .

Dopłata ta ma celu zmniejszyć obciążenie mieszkańców wynikające z taryfy jak również niwelować różnicę odbiorcom usług dla których Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Olsztyn dostarcza wodę i odprowadza ścieki. 

Nowa taryfa odzwierciedla przede wszystkim obecne ceny energii elektrycznej, paliw, materiałów budowlanych i eksploatacyjnych oraz usług remontowych. To głównie koszty, które na co dzień ponosi Urząd Gminy, utrzymując i eksploatując sieć wodociągową oraz kanalizacyjną. Niezależny organ regulacyjny po szczegółowej analizie i weryfikacji ocenił, że wyższe stawki są związane z rosnącymi kosztami. Zgodnie z prawem taryfy muszą dotyczyć tylko niezbędnych wydatków na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.

Mając na uwadze ochronę odbiorców przed nadmiernym wzrostem cen i stawek opłat, jak również  uzyskanie przez Gminę niezbędnych przychodów pozwalających pokryć ponoszone koszty, nowe stawki po uwzględnieniu dopłat zostały oszacowane na najniższym możliwym poziomie i wynoszą:

Pliki do pobrania:

  1.  Wysokość cen i stawek opłat abonamentowych za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
  2.  Wysokość cen i stawek abonamentowych za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
  3. Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 21 września 2021r. znak BI.RZT.70.33.2023. wraz z taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 3 lat na terenie Gminy Stawiguda.
  4. Uchwała Rady Gminy Stawiguda Nr LXVI/599/2023 z dnia 4 października 2023r. w sprawie dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stawiguda.

 

Obwieszczenia:

  1. Obwieszczenie obowiązuje od dnia 14 czerwca 2020 r. 
  2. Obwieszczenie obowiązuje od dnia 14 czerwca 2019 r. do dnia 13 czerwca 2020 r.
  3. Obwieszczenie obowiązuje do dnia 13 czerwca 2019 r.