Taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Stawiguda

 
INFORMACJA
O ZMIANIE TARYFY ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY STAWIGUDA
 

Urząd Gminy informuje, że decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku z dnia 21 września 2023 r. znak BI. RZT.70.33.2023 zatwierdzona została taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stawiguda.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami nowa taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia jej ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i będzie obowiązywała od 18 października 2023r.

Mając na uwadze sytuację społeczno - ekonomiczną mieszkańców gminy Stawiguda, ochronę ich interesów i odciążenia w opłatach ponoszonych za dostarczoną wodę i odprowadzanie ścieków, Rada Gminy w Stawigudzie na wniosek Wójta Gminy Uchwałą Nr LXVI/599/2023 z dnia 4 października 2023 wprowadziła dopłatę dla taryfowych grup odbiorców usług pobieranych  wodę z sieci wodociągowej i odprowadzających ścieki .

Dopłata ta ma celu zmniejszyć obciążenie mieszkańców wynikające z taryfy jak również niwelować różnicę odbiorcom usług dla których Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Olsztyn dostarcza wodę i odprowadza ścieki. 

Nowa taryfa odzwierciedla przede wszystkim obecne ceny energii elektrycznej, paliw, materiałów budowlanych i eksploatacyjnych oraz usług remontowych. To głównie koszty, które na co dzień ponosi Urząd Gminy, utrzymując i eksploatując sieć wodociągową oraz kanalizacyjną. Niezależny organ regulacyjny po szczegółowej analizie i weryfikacji ocenił, że wyższe stawki są związane z rosnącymi kosztami. Zgodnie z prawem taryfy muszą dotyczyć tylko niezbędnych wydatków na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.

Mając na uwadze ochronę odbiorców przed nadmiernym wzrostem cen i stawek opłat, jak również  uzyskanie przez Gminę niezbędnych przychodów pozwalających pokryć ponoszone koszty, nowe stawki po uwzględnieniu dopłat zostały oszacowane na najniższym możliwym poziomie i wynoszą:

Pliki do pobrania:

  1.  Wysokość cen i stawek opłat abonamentowych za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
  2.  Wysokość cen i stawek abonamentowych za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
  3. Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 21 września 2021r. znak BI.RZT.70.33.2023.
  4. Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 3 lat na terenie Gminy Stawiguda.
  5. Uchwała Rady Gminy Stawiguda Nr LXVI/599/2023 z dnia 4 października 2023r. w sprawie dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stawiguda.