Alarmowanie ostrzeganie

 

 


Telefony, alarmy i sygnały alarmowe, definicje, schematy działania.

 


ŁĄCZNOŚĆ ALARMOWA

997
 Policja
UWAGA!
od 6.06.2018 wywołania numeru 997 są automatycznie przekierowywane na numer 112
998
 Straż Pożarna
UWAGA!
od 10.05.2021 wywołania numeru 998 są automatycznie przekierowywane na numer 112
 

999
 Pogotowie Ratunkowe
 

112
 Europejski numer alarmowy
www.112.gov.pl
(89) 522 81 12

603 777 858
 Regionalne Centrum Bezpieczeństwa 
www.rcb24.com
 
całodobowo
  (89) 522 24 20
Starostwo Powiatowe
 
 
 

(89) 535-19-30
(89) 535-96-70

Warmińsko Mazurski Urząd Wojewódzki
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

całodobowo

991
 Pogotowie Energetyczne
Zgłoś awarię

992
 Pogotowie Gazowe
Kanał 9
(ratunkowy)
 CB Radio
 Wszystkie służby na hasło "
RATUNEK"
 pierwszeństwo rozmów na wszystkich kanałach
 
Kanał 19
(drogowy)
 CB radio
 Informacja o stanie dróg i aktualnej sytuacji na drodze
 

601 100 100

 Numer ratunkowy nad wodą
 Telefon alarmowy Wodnego
 Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
Multimedia
MOPR
601 100 300
 Numer ratunkowy w górach
 Telefon alarmowy Górskiego Ochotniczego
 Pogotowia Ratunkowego
Info

ZASADY WZYWANIA POMOCY

* Numer 112 jest aktywny bez karty SIM.

REAGOWANIE:

 • Zadzwoń - powiadomienie telefoniczne

Przykład rozmowy z operatorem numeru alarmowego:

„Dzień dobry, nazywam się Jan Nowak. Znajduję się przy drodze S51 (98 km) w Stawigudzie. Jestem świadkiem wypadku zderzenia samochodu ciężarowego z osobowym. Poszkodowane są 3 osoby, (mężczyzna, kobieta i dziecko). Kobieta nie oddycha. Z pojazdu ciężarowego wycieka paliwo”. Zastosuj się do podawanych poleceń i nigdy nie rozłączaj się zanim dyspozytor nie powiadomi o przyjęciu zgłoszenia i o wysłaniu pomocy. Pozostań na miejscu wypadku do czasu przybycia służb ratowniczych. Pamiętaj o bezpieczeństwie własnym!!!

 

 • Wypełnij formularz i wyślij - zgłoszenie do dyżurnego Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa.         

            Formularz: ZGŁOŚ ZDARZENIE

 

UWAGA!

Zgłoszenia dotyczące zagrożeń po godzinach pracy Urzędu Gminy całodobowo oraz w dni wolne od pracy i święta należy kierować do n/w służb dyżurnych (w/g potrzeb):

 • Centrum Powiadamiania Ratunkowego (operatorzy nr 112);
 • Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa;
 • Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody;
 • Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej;
 • Policji;
 • Pogotowie Gazowe;
 • Energa Operator.

Na wezwanie w/w (doraźnie) uruchamiane są inne służby inne służby w tym Wójt i (w/g potrzeb) Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego.

 


 

 OBOWIĄZEK POWIADAMIANIA O ZAGROŻENIACH

Art 4. [Obowiązek niezwłocznego powiadomienia podmiotów powołanych do niesienia pomocy]

Kto zauważy osobę lub osoby znajdujące się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego lub jest świadkiem zdarzenia powodującego taki stan, w miarę posiadanych możliwości i umiejętności ma obowiązek niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do skutecznego powiadomienia o tym zdarzeniu podmiotów ustawowo powołanych do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

Art. 9. [Obowiązek powiadomienia o pożarze]

Kto zauważy pożar, klęskę żywiołową lub inne miejscowe zagrożenie, jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić osoby znajdujące się w strefie zagrożenia oraz: centrum powiadamiania ratunkowego lub jednostkę ochrony przeciwpożarowej albo Policję bądź wójta albo sołtysa.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej

Art. 162. [Nieudzielenie pomocy]

§ 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Art. 221. [Niezawiadomienie o wypadku]

Kto wbrew obowiązkowi nie zawiadamia w terminie właściwego organu o wypadku przy pracy lub chorobie zawodowej albo nie sporządza lub nie przedstawia wymaganej dokumentacji, podlega grzywnie do 180 stawek dziennych albo karze ograniczenia wolności.

Art. 224a. [Fałszywy alarm]

Kto wiedząc, że zagrożenie nie istnieje, zawiadamia o zdarzeniu, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób lub mieniu w znacznych rozmiarach lub stwarza sytuację, mającą wywołać przekonanie o istnieniu takiego zagrożenia, czym wywołuje czynność instytucji użyteczności publicznej lub organu ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia mającą na celu uchylenie zagrożenia, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny


POLICJA W GMINIE

 

TELEFON ALARMOWY 112

Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie
ul. Partyzantów 23

tel.: 47 73 134 24 / fax: 47 73 134 25

 


Posterunek Policji w Stawigudzie


Dzielnicowi


Komisariat Policji w Olsztynku

 

      Data aktualizacji  20.07.2023 r.


Ochotnicza Straż Pożarna

Gminny Komendant OSP
Adam Walkowiak
tel. kom. 501 723 477

Sygnały powszechnego alarmowania i ostrzegania

Do pobrania: sygnały alarmowe

Posłuchaj  dźwięku  syreny alarmowej o zagrożeniu


OGÓLNE ZASADY ZACHOWANIA SIĘ W PRZYPADKU OGŁOSZENIA ALARMU

Alarm o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska.
Po usłyszeniu sygnału alarmu o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska:

 1. Nie zbliżaj się do rejonu katastrofy.
 2. Przebywając na terenie otwartym:
  • opuść zagrożony rejon,
  • postępuj zgodnie z poleceniami zawartymi w komunikatach radiowych, telewizyjnych lub przekazywanych przez ruchowe środki nagłaśniające.
 3. Przebywając w pomieszczeniu:
  • włącz odbiornik radiowy lub telewizyjny na częstotliwości stacji lokalnej,
  • wysłuchaj nadanych komunikatów i zasad postępowania w zaistniałej sytuacji,
  • bezwzględnie wykonuj przekazane polecenia.

Alarm o zagrożeniu skażeniami lub zakażeniami.
Po usłyszeniu sygnału alarmu o skażeniach lub zakażeniach:

 1. Przebywając w terenie otwartym:
  • zwróć uwagę na kierunek wiatru,
  • opuść zagrożony teren prostopadle do kierunku wiatru.
 2. Przebywając w pomieszczeniach:
  • włącz odbiornik radiowy lub telewizyjny na pasmo lokalnej stacji i stosuj się ściśle do poleceń wydanych przez władze lokalne lub służby ratownicze.
  • uszczelnij otwory okienne i wentylacyjne oraz drzwi mokrym papierem, tkaniną lub oklej taśmą,
  • chroń drogi oddechowe. Wykonaj filtr ochronny z dostępnych materiałów (zwilżona w wodzie lub w wodnym roztworze sody oczyszczonej chusteczka, tampon, ręcznik, szalik, itp.),
  • pozostań wewnątrz budynku – jeżeli istnieje niebezpieczeństwo skażenia chlorem udaj się na wyższe kondygnacje budynku. W przypadku wystąpienia skażenia amoniakiem kieruj się do pomieszczeń na niższych kondygnacjach.

Pamiętaj! Najczęstszą przyczyną uwolnienia niebezpiecznych substancji chemicznych do środowiska są:

 • błąd człowieka,
 • awarie w obiektach przemysłowych,
 • rozszczelnienia rurociągów przemysłowych,
 • wypadki cystern kolejowych oraz samochodowych.

Zadbaj, aby w twoim domu zawsze znajdowały się przedmioty niezbędne dla ciebie, twoich bliskich i podopiecznych w przypadku wystąpienia niebezpiecznego zdarzenia.

 • radioodbiornik zasilany bateriami,
 • latarki i zapasowe baterie,
 • sprzęt ochrony dróg oddechowych,
 • apteczka pierwszej pomocy,
 • gaśnica.

Dodatkowo, w przypadku ostrzeżenia o możliwości wystąpienia zagrożenia:

 • żywność na okres 3-5 dni
 • woda w ilości 5 litrów na osobę na okres 3-5 dni,
 • środki higieny
 • odzież i rzeczy do spania.

Jak powinieneś się zachować w sytuacji zagrożenia?

 • Działaj szybko, bez paniki.
 • Cały czas słuchaj komunikatów radiowych lub telewizyjnych.
 • Udziel pomocy potrzebującym.
 • Umiejętnie korzystaj z zapasów.
 • Słuchaj poleceń uprawnionych do kierowania w sytuacji zagrożeń (Straż Pożarna, Policja, inne służby ratownicze).
 • W razie konieczności opuść miejsce zamieszkania.
 • Zabezpiecz swoje mienie.

 

Zdarzenia radiacyjne

Telefony

22 19 430 / 22 621 02 56

 

Całodobowe zgłaszanie
zdarzeń radiacyjnych

kom.

763 920 151

Fax

22 0695 98 55 / 22 621 02 63

E-mail

Rozkład dawki promieniowania gama w Polsce

Więcej: http://www.paa.gov.pl/


SŁOWNIK WYBRANYCH DEFINICJI

Alarm – sygnał z dowolnego źródła informujący, że zostało wykryte skażenie lub że wystąpiła sytuacja kryzysowa , które zmieniały się na skutek katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, działań terrorystycznych lub na skutek zagrożenia wojennego lub wojny.

Alarmowanie – działania mające na celu natychmiastowe przekazanie sygnału do właściwych terytorialnie władz, służb i do ludności na danym terenie, informującego o zagrożeniu skażeniem, skażeniu lub sytuacji kryzysowej, które zaistniały się na skutek katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, działań terrorystycznych lub na skutek zagrożenia wojennego lub wojny.

Obserwacja  – prowadzenie działań, w określonych geograficznie punktach lub obszarach, mających na celu wykrycie źródła skażenia lub ogniska zakażenia, miejsc uwolnienia do środowiska materiałów powodujących skażenie lub stwierdzenie zmian stopnia tego skażenia, jak też czasu jego powstania;

Ostrzeganie – działania mające na celu przekazanie komunikatów i informacji uprzedzających o prawdopodobnych zagrożeniach i zlecających podjęcie działań zabezpieczających i obronnych oraz instruujące o sposobach wykonania takich działań.

Powiadomienie – przekazanie przy pomocy wszelkich dostępnych środków, określonych informacji mających na celu zaalarmowanie właściwych władz i ludności o możliwości wystąpienia zagrożenia, o jego wystąpieniu lub ustąpieniu oraz przekazanie informacji dotyczących sposobu postępowania w danym przypadku.

Skażenie – zanieczyszczenie środowiska, w szczególności gruntu, wody, powietrza, żywności, pasz oraz powierzchni ciała ludzi lub zwierząt niebezpiecznymi substancjami  i mieszaninami chemicznymi, materiałami promieniotwórczymi lub zakaźnymi czynnikami biologicznymi, niezależnie od czasu ich oddziaływania.

Zakażenie – skutki skażenia ludzi, zwierząt lub roślin zakaźnymi czynnikami biologicznymi.Więcej: Źródło - RRM z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadomień o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach  Dz. U. 2013 nr 0 poz 96.