Alarmowanie ostrzeganie

wtorek, 28 luty 2017

 


Telefony, alarmy i sygnały alarmowe, definicje, schematy działania, systemy związane z ochroną ludności .


ŁĄCZNOŚĆ ALARMOWA

997
 Policja
 
998
 Straż Pożarna
 

999
 Pogotowie Ratunkowe
 

112
 Europejski numer alarmowy
www.112.gov.pl

(89) 5228 112
603 777 858

 Centrum Zarządzania Kryzysowego
 Miasta Olsztyn i Powiatu Olsztyńskiego
całodobowo

991
 Pogotowie Energetyczne
Zgłoś awarię

992
 Pogotowie Gazowe
Kanał 9
(ratunkowy)
 CB Radio
 Wszystkie służby na hasło "
RATUNEK"
 pierwszeństwo rozmów na wszystkich kanałach
 
Kanał 19
(drogowy)
 CB radio
 Informacja o stanie dróg i aktualnej sytuacji na drodze
 

601 100 100

 Numer ratunkowy nad wodą
 Telefon alarmowy Wodnego
 Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
Multimedia
MOPR
601 100 300
 Numer ratunkowy w górach
 Telefon alarmowy Górskiego Ochotniczego
 Pogotowia Ratunkowego
Info

 

ZASADY WZYWANIA POMOCY

 

 1

OKREŚL MIEJSCE ZDARZENIA

  przedstaw się i podaj:

 • Twój numer telefonu

  podaj lokalizację:

 • numer i odcinek drogi
 • najbliższe skrzyżowanie
 • nazwę ulicy
 • numer budynku/piętro
 • numer mieszkania
 • charakterystyczne szczegóły otoczenia

 

3

OCEN STAN OSOBY POSZKODOWANEJ

 • przypuszczalny wiek
 • płeć
 • stan przytomności
 • oddech
 • tętno (akcja serca)
 • krwawienia
 • złamania
 • inne urazy

2

OPISZ ZDARZENIE

 • rodzaj zdarzenia/wypadku
 • liczbę osób poszkodowanych
 • stan poszkodowanych
 • możliwe dalsze skutki zagrożenia

4

UWAŻNIE WYSŁUCHAJ
 PRZEKAZANYCH INSTRUKCJI

NIGDY NIE ODKŁADAJ
 SŁUCHAWKI JAKO PIERWSZY

 

PRZYKŁAD ROZMOWY Z OPERATOREM NUMERU ALARMOWEGO

„Dzień dobry, nazywam się Jan Nowak. Znajduję się przy drodze S51 (98 km) w Stawigudzie. Jestem świadkiem wypadku zderzenia samochodu ciężarowego z osobowym. Poszkodowane są 3 osoby, (mężczyzna, kobieta i dziecko). Kobieta nie oddycha. Z pojazdu ciężarowego wycieka paliwo”. Zastosuj się do podawanych poleceń i nigdy nie rozłączaj się zanim dyspozytor nie powiadomi o przyjęciu zgłoszenia i o wysłaniu pomocy. Pozostań na miejscu wypadku do czasu przybycia służb ratowniczych.

 

 

 OBOWIĄZEK POWIADAMIANIA O ZAGROŻENIACH

Art 4. [Obowiązek niezwłocznego powiadomienia podmiotów powołanych do niesienia pomocy]

Kto zauważy osobę lub osoby znajdujące się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego lub jest świadkiem zdarzenia powodującego taki stan, w miarę posiadanych możliwości i umiejętności ma obowiązek niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do skutecznego powiadomienia o tym zdarzeniu podmiotów ustawowo powołanych do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

Art. 9. [Obowiązek powiadomienia o pożarze]

Kto zauważy pożar, klęskę żywiołową lub inne miejscowe zagrożenie, jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić osoby znajdujące się w strefie zagrożenia oraz: centrum powiadamiania ratunkowego lub jednostkę ochrony przeciwpożarowej albo Policję bądź wójta albo sołtysa.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej

Art. 162. [Nieudzielenie pomocy]

§ 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Art. 221. [Niezawiadomienie o wypadku]

Kto wbrew obowiązkowi nie zawiadamia w terminie właściwego organu o wypadku przy pracy lub chorobie zawodowej albo nie sporządza lub nie przedstawia wymaganej dokumentacji, podlega grzywnie do 180 stawek dziennych albo karze ograniczenia wolności.

Art. 224a. [Fałszywy alarm]

Kto wiedząc, że zagrożenie nie istnieje, zawiadamia o zdarzeniu, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób lub mieniu w znacznych rozmiarach lub stwarza sytuację, mającą wywołać przekonanie o istnieniu takiego zagrożenia, czym wywołuje czynność instytucji użyteczności publicznej lub organu ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia mającą na celu uchylenie zagrożenia, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny


POLICJA

Posterunek Policji w Stawigudzie
ul. Warszawska 7 11-034 Stawiguda

tel/fax. 89 512 62 00 godz. 7:30-15:30
tel. 89 522 36 80 godz. 7:30-15:30
tel. 89 522 02 80; 997 lub 112 (całodobowo)

 
Kierownik
posterunku

sierż. sztab. Tomasz Szeliga
tel. kom. 601 999 574

 
Dzielnicowi

sierż. Andrzej Chojnowski
tel. kom. 697 880 123

st. sierż. Jacek Próchniewski
tel. kom. 697 880 124

sierż. sztab. Łukasz Górka
tel. kom. 697 880 145


Rejon I


Rejon II


Rejon III


Do pobrania:
Rejony dzielnicowych Posterunku Policji w Gminie Stawiguda


Ochotnicza Straż Pożarna

Gminny Komendant OSP
Łukasz Matysiak
tel. kom. 506 149 598

 

Do pobrania: sygnały alarmowe
Posłuchaj  sygnału syreny alarmowej o zagrożeniuAntyterroryzm

 Ogólnodostępny numer ratunkowy

112

Antyterroryzm
Poradniki
ONZ wobec terroryzmu

 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

(22) 585 79 10

 Policja

 997

 Straż Pożarna

 998

 Pogotowie Ratunkowe

 999

 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

(22) 601 58 35

 Centrum Antyterrorystyczne

ul. Rakowiecka 2A
00-950 Warszawa

Zarządzenie PRM 18; przykład wprowadzenia I stopnia alarmowego „ALFA”.


Zdarzenia radiacyjne

Telefony

22 19 430 / 22 621 02 56

 

Całodobowe zgłaszanie
zdarzeń radiacyjnych

kom.

763 920 151

Fax

22 0695 98 55 / 22 621 02 63

E-mail

Rozkład dawki promieniowania gama w Polsce

Więcej: http://www.paa.gov.pl/


SŁOWNIK WYBRANYCH DEFINICJI

Alarm – sygnał z dowolnego źródła informujący, że zostało wykryte skażenie lub że wystąpiła sytuacja kryzysowa , które zmieniały się na skutek katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, działań terrorystycznych lub na skutek zagrożenia wojennego lub wojny.

Alarmowanie – działania mające na celu natychmiastowe przekazanie sygnału do właściwych terytorialnie władz, służb i do ludności na danym terenie, informującego o zagrożeniu skażeniem, skażeniu lub sytuacji kryzysowej, które zaistniały się na skutek katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, działań terrorystycznych lub na skutek zagrożenia wojennego lub wojny.

Obserwacja  – prowadzenie działań, w określonych geograficznie punktach lub obszarach, mających na celu wykrycie źródła skażenia lub ogniska zakażenia, miejsc uwolnienia do środowiska materiałów powodujących skażenie lub stwierdzenie zmian stopnia tego skażenia, jak też czasu jego powstania;

Ostrzeganie – działania mające na celu przekazanie komunikatów i informacji uprzedzających o prawdopodobnych zagrożeniach i zlecających podjęcie działań zabezpieczających i obronnych oraz instruujące o sposobach wykonania takich działań.

Powiadomienie – przekazanie przy pomocy wszelkich dostępnych środków, określonych informacji mających na celu zaalarmowanie właściwych władz i ludności o możliwości wystąpienia zagrożenia, o jego wystąpieniu lub ustąpieniu oraz przekazanie informacji dotyczących sposobu postępowania w danym przypadku.

Skażenie – zanieczyszczenie środowiska, w szczególności gruntu, wody, powietrza, żywności, pasz oraz powierzchni ciała ludzi lub zwierząt niebezpiecznymi substancjami  i mieszaninami chemicznymi, materiałami promieniotwórczymi lub zakaźnymi czynnikami biologicznymi, niezależnie od czasu ich oddziaływania.

Zakażenie – skutki skażenia ludzi, zwierząt lub roślin zakaźnymi czynnikami biologicznymi.Więcej: Źródło - RRM z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadomień o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach  Dz. U. 2013 nr 0 poz 96.


Data aktualizacji: 02.05.2015 r.