Świadczenia

poniedziałek, 16 maj 2016

 

 


Od 1.09.2017r. do 15.09.2017r. można składać wnioski o stypendium szkolne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stawigudzie, Ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda.

 

Data dodania: 04.09.2017


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawigudzie informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będą przyjmowane w: Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej , Ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda.

Informacje dodatkowe:
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/

 

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. Z 2016r. Poz. 195) określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady przyznawania i wypłacania tego świadczenia:http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/195/1

 


ZMIANY W ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH

FUNDUSZ
ALIMENTACYJNYM ORAZ ŚWIADCZENIU 500+

24 lipca 2017 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin.

Ustawa ta wprowadza zmiany w ustawach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych oraz o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zmiany mają na celu redukcję niepożądanych zjawisk, szczególnie w świadczeniach wychowawczych 500+ w trakcie pierwszego roku realizacji rządowego Programu „Rodzina 500+”, takich jak:

- dopasowywanie dochodu do kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko,

- niezgodne ze stanem faktycznym deklarowanie przez rodziców samotnego wychowywania dziecka, w celu wyłączenia drugiego z rodziców ze składu rodziny i jego dochodu,

- deklarowanie w oświadczeniach składanych przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, rozliczające się w formie karty podatkowej lub ryczałtu ewidencjonowanego, zaniżonego dochodu pozwalającego spełnić kryterium dochodowe.

Dodatkowo, projekt ten doprecyzowuje niektóre przepisy ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w tym dotyczące ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na dzieci pozostające pod opieką naprzemienną rodziców nie tworzących rodziny, a także ujednolica i doprecyzowuje przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów .

PONIŻEJ WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN :

1. Konieczność ustalenia alimentów na dziecko od drugiego z rodziców w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka przez osobę samotnie wychowującą dziecko chyba, że:

-drugi z rodziców dziecka nie żyje;
- ojciec dziecka jest nieznany;
- powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
- sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
- dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach

Powyższe regulacje będą miały zastosowanie po raz pierwszy przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego na okres rozpoczynający się 1 października 2017 r., oraz prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka od 1 listopada 2017 r.

2. Nowe regulacje dotyczące stosowania przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu

Nowe przepisy wyłączają stosowanie przepisów dotyczących utraty i uzyskania dochodu w sytuacji, gdy wnioskodawca lub członek jego rodziny utraci dochód z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej i w okresie 3 miesięcy od daty utraty dochodu ponownie uzyska dochód u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpocznie pozarolniczą działalność gospodarczą.

3. Nowe zasady ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Dochód z tego tytułu nie będzie już w ustalany w oparciu o oświadczenie członka rodziny, lecz w oparciu o odpowiednie dane z zaświadczenia z urzędu skarbowego dołączanego do wniosku przez osobę ubiegającą się, które to dane będą podstawą do ustalenia dochodu z tego tytułu zgodnie z odpowiednim dochodem wskazanym w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” – pierwsze obwieszczenie zostanie wydane w terminie do 1 sierpnia 2017 r.

4. Składanie oświadczeń wyłącznie przez wnioskodawcę

Od 1 sierpnia 2017 r., odpowiednie oświadczenia dotyczące dochodów nieopodatkowanych oraz wielkości gospodarstwa rolnego za poszczególnych członków swojej rodziny, składa, czyli wypełnia i podpisuje, osoba wnioskująca o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko, świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego, a nie, jak dotychczas, członek rodziny, którego dotyczą dane zawarte w danym oświadczeniu.

5. Nowe formularze wniosków

Od 1 sierpnia 2017 r. wzory wniosków o świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz załączników do ww. wniosków, nie będą już określane w formie powszechnie obowiązujących wzorów zawartych w rozporządzeniach wykonawczych do odpowiednio ustaw: o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych i o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

6. ustalanie prawa do świadczenia wychowawczego na dzieci pozostające pod opieką naprzemienną rodziców nie tworzących rodziny

Po zmianie przepisów dziecko będzie zaliczało się jednocześnie do członków rodzin obydwojga rodziców, w sytuacji gdy będzie ono, zgodnie z orzeczeniem sądu, pod opieką naprzemienną obojga rodziców rozwiedzionych lub żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu w przypadku, gdy opieka naprzemienna będzie sprawowana w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Konsekwencją powyższej zmiany jest doprecyzowanie przepisu dotyczącego wysokości przysługującego świadczenia wychowawczego w sytuacji gdy dziecko jest pod opieką naprzemienną. Proponuje się zmianę art. 5 ust. 2 oraz dodanie art. 5 ust. 2a ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zgodnie z którą, kwota świadczenia wychowawczego w takim przypadku (opieki naprzemiennej), ustalana będzie każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego.

7. wydłużenie okresu składania wniosków o świadczenie wychowawcze na kolejny okres świadczeniowy, ich rozpatrywania i wypłaty przyznanych świadczeń wychowawczych.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW 500+ I TERMINY WYDAWANIA DECYZJI !

- W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rwychowawczych 500+ oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 października.

- W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych 500+ oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopadaa.”,

- W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych 500+ oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia,

- W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych 500+ oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 stycznia roku następnego”,

- W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia roku kolejnego, ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych 500+ oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

W celu zapewnienia sprawnej i prawidłowej realizacji ww. świadczeń, poniżej zamieszczamy adres, pod którym znajdziecie Państwo przykładowe wzory wniosków oraz załączników zgodne z obowiązującym od 1 sierpnia 2017 r., znanym już stanem prawnym określonym ww. ustawą, zalecane do wykorzystania.

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/


Pod powyższym adresem znajdują się wzory zarówno wniosków jak i załączników do poniższych świadczeń:

 • zasiłki rodzinne
 • świadczenia wychowawcze "500+"
 • fundusz alimentacyjny
 • świadczenia rodzicielskie
 • świadczenie pielęgnacyjne
 • zasiłek pielęgnacyjny
 • specjalny zasiłek opiekuńczy
 • zasiłek dla opiekuna
 • jednorazowe świadczenie "za życiem"
 • jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka "becikowe"

 

 


Kryteria świadczeń

Pomocy społecznej udziela się z powodu (art. 7 ustawy o pomocy społecznej):

 • ubóstwa,
 • sieroctwa,
 • bezdomności,
 • bezrobocia,
 • niepełnosprawności,
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 • przemocy w rodzinie,
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 • braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 • trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 • alkoholizmu lub narkomanii,
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z w/ w okoliczności.
W systemie pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione i niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Kryterium dochodowym dla osoby samotnie gospodarującej jest dochód nie przekraczający kwoty 634 zł, natomiast dla osoby w rodzinie - kwota 514 zł (art. 8 ustawy). Rada gminy, w drodze uchwały, może podwyższyć kwoty uprawniające do zasiłków okresowego i celowego.
Osobie odbywającej karę pozbawienia wolności nie przysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Osobie tymczasowo aresztowanej zawiesza się prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Za okres tymczasowego aresztowania nie udziela się świadczeń (art. 13 ustawy o pomocy społecznej).

Pomoc społeczna przewiduje następujące świadczenia pieniężne:

 • zasiłek stały,
 • zasiłek okresowy,
 • zasiłek celowy,
 • specjalny zasiłek celowy,
 • zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,
 • pomoc dla rodzin zastępczych,
 • świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla uchodźców;
 • pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym niektóre typy placówek opiekuńczo-wychowawczych, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze oraz rodziny zastępcze,

Świadczenia pieniężne

a. Zasiłek stały
Jest to świadczenie obligatoryjne (obowiązkowe) przysługujące na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe i stanowi uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego.

Zasiłek stały ustala się w wysokości:
W przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie;
W przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie. Świadczenie to jest zadaniem zleconym gminie, finansowanym z budżetu państwa.

b. Zasiłek okresowy
Świadczenie przysługuje na podstawie art. 38 ustawy o pomocy społecznej i adresowane jest do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium oraz zasobach pieniężnych nie wystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, zwłaszcza ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Zasiłek okresowy ustala się:
W przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie;
W przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.
Kwota tak ustalonego zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50 % różnicy między:

 • kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;
 • kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

W 2006 r. i 2007 r. minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej - 35 % różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,
 • w przypadku rodziny - 25 % różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł. Okres, na jaki przyznane zostanie to świadczenie, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy. Wypłata zasiłku jest zadaniem własnym gminy, dotowanym z budżetu państwa przez najbliższe 3 lata.

Świadczenie to może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, ale pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku (art. 41 ustawy o pomocy społecznej).

c. Zasiłki celowe
Jest to świadczenie fakultatywne przyznawane na podstawie art. 39 ustawy o pomocy społecznej na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.
Osobom bezdomnym i innym osobom nie posiadającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.
Zasiłek celowy może być przyznany również w formie biletu kredytowanego.

Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego
Jest to świadczenie przysługujące na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej i może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego. W takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

Zasiłek celowy na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną
Jest to świadczenie przysługujące na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej i może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej. W takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

Specjalny zasiłek celowy
Jest świadczeniem przysługującym na podstawie art. 41 ustawy o pomocy społecznej i może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe - w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.

Zasiłek celowy na zasadach zwrotu
Świadczenie to może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, ale pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku (art. 41 ustawy o pomocy społecznej).

d. Pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie
Świadczenie fakultatywne, przysługujące na mocy art. 43 ustawy o pomocy społecznej - może być przyznawane:

W formie pieniężnej - w formie jednorazowego zasiłku celowego lub nieoprocentowanej pożyczki. Pożyczka może być umorzona w całości lub w części, jeżeli przyczyni się do szybszego osiągnięcia celów pomocy społecznej.

W formie rzeczowej - polega na udostępnieniu maszyn i narzędzi pracy stwarzających możliwość zorganizowania własnego warsztatu pracy oraz urządzeń ułatwiających niepełnosprawnym pracę. Przedmioty te i urządzenia są udostępniane na podstawie umowy użyczenia.

Świadczenia niepieniężne

a. Pomoc w postaci schronienia, posiłku, odzieży
Ośrodek Pomocy Społecznej udziela schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym.
Udzielenie schronienia następuje poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach dających schronienie (np. ośrodki interwencji kryzysowej, hostele).
Pomoc w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przyznawana dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole może być realizowana w formie zakupu posiłków.

b. Sprawienie pogrzebu
Pomoc społeczna obejmuje również obowiązek sprawienia pogrzebu w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego. Sprawienie pogrzebu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.

c. Poradnictwo i pomoc instytucjonalna
Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje osobom i rodzinom pomoc w formie pracy socjalnej, poradnictwa specjalistycznego w szczególności prawnego, psychologicznego, pedagogicznego. Pracownicy socjalni udzielają również pomocy w załatwianiu spraw urzędowych oraz w utrzymaniu kontaktów z otoczeniem. W razie niemożności zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta, pracownicy socjalni czynią starania o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej tj. placówce pobytu stałego zapewniającej całodobową opiekę.
Niezależnie od kryterium dochodowego osobom i rodzinom udzielana jest pomoc w postaci pracy socjalnej, poradnictwa specjalistycznego, w szczególności prawnego i psychologicznego. Są to świadczenia fakultatywne.
Jeżeli wymaga tego indywidualna sytuacja, osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych, a są jej pozbawione, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych (art. 50 ustawy o pomocy społecznej).
W razie niemożności zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę osoba wymagająca opieki całodobowej może ubiegać się o skierowanie do domu pomocy społecznej (art. 54 ustawy o pomocy społecznej).
W ramach systemu pomocy społecznej funkcjonują także placówki zapewniające środowiskową opiekę półstacjonarną. Są to ośrodki wsparcia, które zapewniają całodzienny pobyt, posiłki, podstawowe świadczenia opiekuńcze, rekreacyjno - kulturalne, edukacyjne, rehabilitacyjne.

Świadczenia rodzinne

Zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawigudzie informuje, że w przepisach o świadczeniach rodzinnych wprowadzone zostały następujące zmiany:

 1. Począwszy od 1 listopada 2009 r., okres zasiłkowy, na który ustala się prawo do zasiłku rodzinnego trwać będzie od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego, natomiast wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy przyjmowane będą od 1 września 2009 r.
  W przypadku zatem, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do dnia 30 listopada, natomiast gdy wniosek ten wraz z dokumentami złożony zostanie w okresie od 1 października do 30 listopada ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych za miesiąc listopad nastąpi do 31 grudnia.
  Przypominamy, że niezależnie od powyższych terminów, tak jak dotychczas wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych można składać na przestrzeni całego okresu zasiłkowego, a prawo do świadczeń ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego.
  Jednocześnie informujemy, że w wyniku zmian wprowadzonych ustawą z dnia 17 października 
  2008 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, bieżący okres zasiłkowy (2008/2009), który rozpoczął się 1 września 2008 r., został przedłużony do 31 października 2009 r., co oznacza, że decyzje przyznające prawo do świadczeń rodzinnych wydane przed 1 stycznia r., na okres do 31 sierpnia 2009 r., zostaną przedłużone do 31.10.2009 r. (na mocy ustawy zmiana decyzji w sprawie wydłużenia okresu zasiłkowego następuje z urzędu i nie wymaga zgody strony).
 2. Od 1 listopada 2009 r., jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, tak zwane „becikowe”, jak również dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka przysługiwać będzie, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, co będzie należało potwierdzić odpowiednim zaświadczeniem lekarskim.
  Zatem po 1 listopada 2009 r., przy ubieganiu się o ww. świadczenia, wymagane będzie przedłożenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego fakt pozostawania matki dziecka pod opieką medyczną we wskazanym powyżej okresie.
  Z przepisów o świadczeniach rodzinnych wynika, że minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, określi, w drodze rozporządzenia, formę opieki medycznej oraz wzór wymaganego zaświadczenia, dlatego też w tym zakresie pełniejszych informacji udzielimy w późniejszym terminie.
  Podkreślamy, że wymóg ten nie dotyczy osób, które złożą wnioski o ustalenie prawa do świadczeń związanych z urodzenia dziecka przed 1 listopadem 2009 r.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 18 grudnia 2008 r.,
  Nr 223, poz. 1456)
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 31
  grudnia 2008 r., Nr 237, poz. 1654)

Świadczenia rodzinne - wymagane dokumenty

Rodzaje dokumentów potrzebnych przy ubieganiu się o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami oraz pozostałe świadczenia.

Osoby ubiegające się o zasiłek rodzinny od 1 maja 2004 roku składają wniosek (wzór wniosku) o zasiłek rodzinny oraz dodatków do zasiłku rodzinnego wraz z dokumentami dokumenty:

 • uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny;
 • 2skrócony odpis aktu urodzenia dziecka;
 • orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne;
 • zaświadczenie szkoły w przypadku, gdy dziecko ukończyło 18 rok życia;
 • zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:
  • zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych;
  • oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
  • zaświadczenia urzędu skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego za dany rok albo decyzję lub decyzje ustalające wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej,
  • oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego innego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy nie podlegającemu opodatkowaniu;
  • zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy albo nakaz płatniczy za ten rok,
  • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia, na rzecz osoby spoza rodziny,
  • kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów,
  • zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny, przebywającego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
  • dokument potwierdzający utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu, jeżeli dochód rodziny uległ obniżeniu na skutek utraty dochodu przez członka rodziny.
 • informację sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka;
 • kopię aktów zgonu rodziców lub kopię odpisu wyroku zasądzającego alimenty w przypadku osoby uczącej się;
 • kopię karty pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej posiadającego status uchodźcy lub posiadającego zezwolenie na osiedlenie się w Rzeczpospolitej Polskiej;
 • kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;

Osoby ubiegające się o ustalenie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego do wniosku dołącza się:

 • zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie, na jaki urlop wychowawczy został udzielony;
 • zaświadczenie o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w zatrudnieniu bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego.

Osoby ubiegająca się o ustalenie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, do wniosku o zasiłek rodzinny dołączają:

 • zaświadczenie powiatowego urzędu pracy o utracie prawa do zasiłku dla bezrobotnych określające datę utraty tego prawa oraz o zarejestrowaniu osoby ubiegającej się o ten dodatek, jako poszukującej pracy.

Osoby ubiegająca się o ustalenie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego, z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, do wniosku o zasiłek rodzinny dołączają:

 • zaświadczenie szkoły w przypadku nauki dziecka w szkole ponadgimnazjalnej.

Osoby ubiegające się o ustalenie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, do wniosku o zasiłek rodzinny dołączają:

 • dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie lub w innym miejscu zapewniającym zamieszkanie, prowadzonym przez podmiot publiczny;
 • zaświadczenie szkoły, w przypadku nauki dziecka w szkole ponadgimnazjalnej;
 • oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie.

Osoby starające się o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego składają wniosek (wzór wniosku) z następującymi załącznikami:

 • orzeczenie o niepełnosprawności albo.
 • orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności albo .
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny.

Ubiegający się o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego składają wniosek (wzór wniosku) oraz następujące załączniki:

 • orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, o których mowa w art. 6b ust 3 pkt. 7 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. Nr 123 poz. 776 z późn. zm.) albo o znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka;
 • zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów

Osoba ubiegająca się o ustalenie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka składa wniosek o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do tego zasiłku.

Postępowanie w sprawie o przyznanie świadczeń rodzinnych na wniosek osoby, która nie ma miejsca zamieszkania, wszczyna właściwy organ gminy lub miasta właściwy ze względu na miejsce jej czasowego pobytu. Do wniosku dołącza dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie lub potwierdzenie zamieszkania w miejscu pobytu.

W przypadku, gdy członek rodziny utracił dochód uzyskiwany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, powinien on dołączyć:

 • zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
 • zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

Kopię dokumentów może uwierzytelnić podmiot realizujący świadczenia rodzinne, notariusz lub instytucja, która dokument wydała.

W przypadku zmiany liczby członków rodziny - urodzenie dziecka, usamodzielnienie dziecka, rozwód, śmierć itd. - należy fakt ten zgłosić organowi wypłacającemu zasiłek.

Zmiana ta wpływa na uprawnienia do świadczeń rodzinnych.

Dodatki mieszkaniowe

Dodatek mieszkaniowy - to świadczenie pieniężne wypłacane przez gminę, osobom o niskich dochodach, które mają tytuł prawny do lokalu. Dodatek ten ma umożliwić opłacenie czynszu oraz innych wydatków mieszkaniowych (opłaty dodatkowe, eksploatacyjne oraz niektóre koszty związane z zamieszkaniem w lokalu)

Warunki, które uprawniają do przyznania dodatku:

 • tytuł prawny do lokalu,
 • odpowiednio niski dochód - średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, nie przekracza 175 proc. kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym (984,52 zł) lub 125 proc tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym (703,23 zł)
 • odpowiednia powierzchnia użytkowa lokalu - dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu nieprzekracza o więcej niż 30 proc. tzw. normatywnej powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego. Zwiększona o 30 proc. normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego to:
  • 45.5 m2 dla jednej osoby,
  • 52 m2 dla gospodarstwa dwuosobowego,
  • 58.5 m2 dla gospodarstwa trzyosobowego,
  • 71.5 m2 dla gospodarstwa czteroosobowego,
  • 84.5 m2 dla gospodarstwa pięcioosobowego,
  • 91 m2 dla gospodarstwa sześcioosobowego.

W razie zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób, dla każdej kolejnej osoby wielkość normatywnej powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego zwiększa się o 5 m 2. Jeśli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, która musi zamieszkiwać w oddzielnym pokoju, wielkość tę zwiększa się o 15 m 2. niezależnie od liczby członków gospodarstwa domowego.

Decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego jest wydawana w ciągu miesiąca od momentu złożenia wniosku.

Jeśli zostanie stwierdzone, że osoba której przyznano dodatek mieszkaniowy, zalega z należnością za mieszkanie, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się do czasu uregulowania zaległości. Jeśli nie nastąpi to w ciągu trzech miesięcy, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego zostaje wstrzymana. Można ponownie starać się o przyznanie dodatku dopiero po uregulowaniu wszystkich należności. Gdy zaległości zostaną uregulowane w ciągu tych trzech miesięcy, wypłaca się dodatek za okres, w którym wypłata była wstrzymana.

Jeśli po przeprowadzonym wywiadzie środowiskowym okaże się, że zachodzi rażąca dysproporcja między niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji a faktycznym stanem majątkowym, gmina ma prawo nie wypłacić dodatku uznając, że wnioskodawca jest w stanie płacić za mieszkanie z własnej kieszeni. Gmina nie wypłaci dodatku, gdy stwierdzi, że faktyczna liczba osób w gospodarstwie domowym jest niższa niż podana w deklaracji.

Dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wykazanych w deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego należy przechowywać przez trzy lata od dnia wydania decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego.

obrane wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzone przez administratora składa się w Zespole Pracy Socjalnej w rejonie swojego środowiska lokalnego.

Pliki do pobrania:

1. Wniosek(144.123 KB)
WNIOSEK O DODATEK MIESZKANIOWY

2. Oświadczenie majątkowe(114.355 KB)
Oświadczenie majątkowe do dodatku mieszkaniowego (pdf)

3. Ustawa(211.134 KB)
Ustawa o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych