Referat Gospodarki Komunalnej

wtorek, 7 kwiecień 2015

Kontakt

Kierownik:
Tomasz Drewnik
e-mail:

Utrzymanie dróg
Wojciech Kaspruk - Inspektor
tel. 89 512-69-42
kom: 509-420-539
e-mail:

Zastępca kierownika:
Eugeniusz Górka
tel. 089 51-26-941
kom. 501-366-041
e-mail:
e-mail:

 

Awarie sieci lub przyłączy
wododociągowcyh i kanalizacyjnych
należy zgłaszać:

w godzinach pracy Urzędu Gminy:
tel. 089 512-69-41
po godzinach pracy urzędu:
Oczyszczalnia ścieków:
tel. 89 512-63-98 lub 506-062-330

Odczyt wodomierzy:
Sławomir Pieńkosz - Inspektor
tel. 509-757-293

 

Do zadań Referatu Gospodarki Komunalnej należy w szczególności:

1. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej ( w tym przepompownie ścieków, kolektory sanitarne );
2. Analizowanie kosztów działalności gospodarki wodno – ściekowej;
3. Ochrona ujęć wody przed skażeniem;
4. Koordynacja rozwoju infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej;
5. Wydawanie warunków i zatwierdzanie projektów oraz wydawanie protokołów odbioru przyłączy wodociągowo - kanalizacyjnych
6. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków oraz stacji ujęć wody;
7. Opracowywanie projektów uchwał, materiałów, analiz, informacji, sprawozdań pod obrady Rady Gminy, Komisji oraz potrzeb Wójta;
8. Realizacja spraw związanych z utrzymaniem i modernizacją dróg, mostów i placów, zapewnieniem bezpieczeństwa na drogach;
9. Organizowanie prac związanych z zimowy utrzymaniem dróg;
10. Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, uzgadnianie lokalizacji urządzeń w pasie drogowym;
11. Uzgadnianie lokalizacji zjazdów na działki z dróg gminnych;
12. Opracowywanie projektów ruchu drogowego, udział w komisjach bezpieczeństwa;
13. Prowadzenie ewidencji i okresowe przeglądy dróg;
14. Wydawanie zezwoleń na korzystanie z przystanków oraz licencji na przewóz osób;
15. Ubezpieczenia pojazdów i dróg będących w zasobach gminnych;
16. Bieżące utrzymanie oświetlenia na terenie Gminy;
17. Rozliczanie kart drogowych i pracy sprzętu silnikowego będących na stanie Gminy;
18. Bieżące prowadzenie spraw i współpraca z Ochotniczą Strażą Pożarną;
19. Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciw pożarowej wynikających z przepisów szczególnych;
20. Bieżące utrzymanie budynków będących własnością Urzędu Gminy (remonty, awarie, adaptacje);
21. Nadzór nad przeglądem ww. budynków, place zabaw, hydrofornie, oczyszczalnie ścieków  zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym;
22. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem porządku i czystości gminy, poprzez utrzymanie zieleni, koszenie traw i chwastów, organizowanie robót publicznych i sprawowanie nadzoru nad tymi robotami;
23. Współpraca ze Związkiem Spółek Wodnych w zakresie konserwacji urządzeń odprowadzających wodę z oczyszczalni ścieków i pasów drogowych do rowów melioracyjnych;
24. Prowadzenie spraw związanych z usługami telekomunikacyjnymi Urzędu Gminy;
25. Remonty budynków gminnych.

 


Opłaty:

Uchwała nr XXXI/252/2013 Rady Gminy Stawiguda z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Uchwała nr XXXII/262/2013 Rady Gminy Stawiguda z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXI/252/2013 Rady Gminy Stawiguda z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Uchwała Nr XXXV/266/10 Rady Gminy w Stawigudzie z dnia 21października 2010 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.


Opłatę skarbową; opłatę za zajęcie pasa drogowego; za dostawę wody i odbiór ścieków należy uiszczać na konto:

Gmina Stawiguda
11-034 Stawiguda ul. Olsztyńska 10
nr
12 8823 0007 2001 0100 1973 0004

Pliki do pobrania:

1. wniosek o warunki wod-kan
wniosek o wydanie warunków wod-kan

2. wniosek o podpisanie umowy
wniosek o podpisanie umowy na dostawę wody i odbiór ścieków

3. wniosek na zajęcie pasa
wniosek o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego celem umieszczenia urzadzeń

4. wniosek za umieszczenie urządz.
wniosek o wydanie zezwolenia za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym

5. wniosek o odbiór wod-kan
wniosek o dokonanie odbioru wod-kan

6. wniosek o uzgodnienie projektu
wniosek o uzgodnienie projektu umieszczenie urządzeń w pasie drogowym

7. wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę


Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania dotyczące spraw załatwianych w Referacie Gospodarki Komunalnej znajdują się w Poradniku interesanta LINK