Referat Gospodarki Komunalnej

 


Do zadań Referatu Gospodarki Komunalnej należy w szczególności:

 1. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej ( w tym przepompownie ścieków, kolektory sanitarne );
 2. Analizowanie kosztów działalności gospodarki wodno – ściekowej;
 3. Ochrona ujęć wody przed skażeniem;
 4. Koordynacja rozwoju infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej;
 5. Wydawanie warunków i zatwierdzanie projektów oraz wydawanie protokołów odbioru przyłączy wodociągowo - kanalizacyjnych
 6. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków oraz stacji ujęć wody;
 7. Opracowywanie projektów uchwał, materiałów, analiz, informacji, sprawozdań pod obrady Rady Gminy, Komisji oraz potrzeb Wójta;
 8. Realizacja spraw związanych z utrzymaniem i modernizacją dróg, mostów i placów, zapewnieniem bezpieczeństwa na drogach;
 9. Organizowanie prac związanych z zimowy utrzymaniem dróg;
 10. Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, uzgadnianie lokalizacji urządzeń w pasie drogowym;
 11. Uzgadnianie lokalizacji zjazdów na działki z dróg gminnych;
 12. Opracowywanie projektów ruchu drogowego, udział w komisjach bezpieczeństwa;
 13. Prowadzenie ewidencji i okresowe przeglądy dróg;
 14. Wydawanie zezwoleń na korzystanie z przystanków oraz licencji na przewóz osób;
 15. Ubezpieczenia pojazdów i dróg będących w zasobach gminnych;
 16. Bieżące utrzymanie oświetlenia na terenie Gminy;
 17. Rozliczanie kart drogowych i pracy sprzętu silnikowego będących na stanie Gminy;
 18. Bieżące prowadzenie spraw i współpraca z Ochotniczą Strażą Pożarną;
 19. Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciw pożarowej wynikających z przepisów szczególnych;
 20. Bieżące utrzymanie budynków będących własnością Urzędu Gminy (remonty, awarie, adaptacje);
 21. Nadzór nad przeglądem ww. budynków, place zabaw, hydrofornie, oczyszczalnie ścieków  zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym;
 22. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem porządku i czystości gminy, poprzez utrzymanie zieleni, koszenie traw i chwastów, organizowanie robót publicznych i sprawowanie nadzoru nad tymi robotami;
 23. Współpraca ze Związkiem Spółek Wodnych w zakresie konserwacji urządzeń odprowadzających wodę z oczyszczalni ścieków i pasów drogowych do rowów melioracyjnych;
 24. Prowadzenie spraw związanych z usługami telekomunikacyjnymi Urzędu Gminy;
 25. Remonty budynków gminnych.

 


Opłaty:

 • Uchwała nr XXXI/252/2013 Rady Gminy Stawiguda z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 • Uchwała nr XXXII/262/2013 Rady Gminy Stawiguda z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXI/252/2013 Rady Gminy Stawiguda z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 • Uchwała Nr XXXV/266/10 Rady Gminy w Stawigudzie z dnia 21października 2010 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

Opłatę skarbową; opłatę za zajęcie pasa drogowego; za dostawę wody i odbiór ścieków należy uiszczać na konto:

Gmina Stawiguda
11-034 Stawiguda ul. Olsztyńska 10
nr
12 8823 0007 2001 0100 1973 0004

Pliki do pobrania:

 1. wniosek o wydanie warunków wod-kan
 2. wniosek o podpisanie umowy na dostawę wody i odbiór ścieków
 3. wniosek o wydanie promesy zapewniającej możliwość przyłączenia do sieci WOD - KAN
 4. wniosek o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego celem umieszczenia urzadzeń
 5. wniosek o wydanie zezwolenia za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym
 6. wniosek o dokonanie odbioru wod-kan
 7. wniosek o uzgodnienie projektu umieszczenie urządzeń w pasie drogowym
 8. wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę
 9. wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu o masie większej  niż przewidziana dla danej drogi

Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania dotyczące spraw załatwianych w Referacie Gospodarki Komunalnej znajdują się w Poradniku interesanta LINK