Projekty zrealizowane

Projekty zrealizowane


 

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

1. Tytuł projektu: Zrealizuj Siebie aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców gminy Stawiguda

Priorytet VII. Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
Kwota dofinasowania/wkład własny: 583 611,62 zł / 81 337,78 zł
Okres realizacji:
01.01.2011 do 31.12.2011
Nazwa projektodawcy: Gmina Stawiguda / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawigudzie

 

2. Tytuł projektu: Lepszy start w przyszłość

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
Kwota dofinasowania: 204 849,53 zł
Okres realizacji:
01.09.2010 do 30.06.2011
Nazwa projektodawcy: Gmina Stawiguda / Zespół Szkolno – Przedszkolny w Stawigudzie

 

3. Tytuł projektu: "Za rękę z Einsteinem - edycja II"

Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty
Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia
Poddziałanie 3.3.4. Modernizacja treści i metod kształcenia
Okres realizacji: 01.09.2008 do 30.06.2012
Jednostka realizująca: Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

 

 4. Tytuł projektu: "Sprawne samorządy Warmii i Mazur"

Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji państwowej
Okres realizacji: 04.04.2011 do 29.03.2013
Wartość projektu: 1 464 548,86 zł
Osoba prowadząca: Iwona Korwek
 

5. Tytuł projektu: Indywidualizacja jako podstawa pracy w klasach I – III

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie:9.1.2  Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
Liczba uczestników: 55 uczniów
Kwota dofinansowania/wkład własny: 64 859,85 zł / 1 590,07 zł
Okres realizacji: od 02.01.2012 do 28.06.2013
Beneficjent: Szkoła Podstawowa w Rusi

Cel główny projektu:  wyrównywanie szans edukacyjnych 55 uczniów (26 dziewczynek i 29 chłopców) klas I- III SP w Rusi oraz doposażenie bazy dydaktycznej obydwu szkół podstawowych Gminy Stawiguda poprzez indywidualizację procesu nauczania w roku szkolnym  2011/2012


Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013

1. Tytuł projektu: Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego  dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów w Województwie Warmińsko - Mazurskim

Oś priorytetowa nr 7 - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
Działanie 7.1. Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego
Lider projektu: Zarząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego

Projekt zakłada utworzenie około 400 nowych publicznych punktów dostępu do internetu (tzw. PIAP-ów). Celem projektu jest m.in. rozbudowa i modernizacja istniejącej sieci punktów publicznego dostępu do Internetu, głównie na obszarach wiejskich i w małych miastach. Obecni na konferencji przedstawiciele samorządów otrzymają istotne informacje dotyczące warunków przystąpienia oraz zaproszenie do wzięcia udziału w projekcie.

Celem strategicznym przedsięwzięcia jest stworzenie warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego, a poprzez to: wzrost poziomu zatrudnienia na obszarach objętych projektem, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz podniesienie jakości życia mieszkańców.

 

2. Tytuł projektu: Przebudowa drogi gminnej dla rozwoju stref  przedsiębiorczości – etap I.

Oś priorytetowa 5 - Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna"
Działanie 5.2 - „Infrastruktura transportowa służąca rozwojowi lokalnemu”
Poddziałanie 5.2.1 - „Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój lokalny”
Kwota dofinansowania/wkład własny: 829 760,24 zł / 500 000,00 zł
Osoba prowadząca: Irena Derdoń

 

3. Tytuł projektu: Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego w regionie poprzez doposażenie OSP w Stawigudzie w średni samochód ratowniczo-gaśniczy"

Oś priorytetowa 6 – Środowisko przyrodnicze
Działanie 6.2 – Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami
Poddziałanie 6.2.2 – Bezpieczeństwo ekologiczne
Kwota dofinansowania/wkład własny: 574 601,60 zł. / 143 650,40 zł.
Osoba prowadząca: Irena Derdoń

 

4. Tytuł projektu: Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego w regionie poprzez zakup specjalistycznych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP Stawiguda oraz Pluski "

Oś priorytetowa 6 – Środowisko przyrodnicze
Działanie 6.2 – Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami
Poddziałanie 6.2.2 – Bezpieczeństwo ekologiczne
Kwota dofinansowania/wkład własny: 1 369 249,60 zł. / 367 492,40 zł.
Osoba prowadząca: Irena Derdoń


Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

 „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stawiguda”

dotowana na podstawie umowy nr 00161/13/14112/OZ-LZ/D z dnia 05.06.2013r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Kwota dofinansowania objęła do 100% kosztów kwalifikowanych tj. demontażu, zabezpieczenia pokryć dachowych zawierających azbest oraz ich transport i unieszkodliwienie poprzez składowanie na składowisku, w tym do 50% ze środków udostępnionych przez Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz do 35% ze środków udostępnionych przez Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, nieprzekraczająca 680zł za 1 tonę unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest.

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

1. Tytuł projektu: Moje boisko Orlik 2012

Działanie - Odnowa i rozwój wsi
Kwota dofinansowania/wkład własny: 500 000,00 zł / 976 000,00 zł
Okres realizacji: 19.10.2010 – 30.11.2011
Osoba prowadząca: Irena Derdoń
Beneficjent: Gmina Stawiguda

 

2. Tytuł projektu: Ochrona Jeziora Plusznego poprzez rozwiązanie problemów gospodarki wodnościekowej w miejscowości Pluski.

Oś 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej.
Działanie 321 - Podstawowe usługi dla ludności wiejskiej
Kwota dofinansowania/wkład własny: 433 576,00 zł / 490 027,00 zł
Osoba prowadząca: Irena Derdoń
Beneficjent: Gmina Stawiguda

 

3. Tytuł projektu: Zagospodarowanie terenu nad brzegiem Jeziora Wulpińskiego w Majdach

Działanie 413 - Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"
Kwota dofinansowania/wkład własny: 43 305,00 zł / 26 777,00 zł
Osoba prowadząca: Irena Derdoń
Beneficjent: Gmina Stawiguda

 

4. Tytuł projektu: Budowa boiska do piłki siatkowej w Gągławkach

Działanie 413 - Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"
Kwota dofinansowania/wkład własny: 19 925,00 zł / 10712,00 zł
Osoba prowadząca: Irena Derdoń
Beneficjent: Gmina Stawiguda

 

5. Tytuł projektu: Budowa placu zabaw w Stawigudzie

Działanie 413 - Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"
Kwota dofinansowania/wkład własny: 80 045,00 zł / 43 026,00 zł
Osoba prowadząca: Irena Derdoń
Beneficjent: Gmina Stawiguda

 

6. Tytuł projektu: "Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki wodno – ściekowej w gminie Stawiguda"

Oś 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej
Działanie 3.2.1 - Podstawowe usługi dla ludności wiejskiej
Kwota dofinansowania/wkład własny: 965 789,00 zł / 1 415 738,00 zł
Okres realizacji: 19.01.2010 – 30.09.2010
Osoba prowadząca: Irena Derdoń
Beneficjent: Gmina Stawiguda

 

7. Tytuł projektu: Urządzenie miejsca rekreacji gminy Stawiguda poprzez utworzenie kąpieliska nad Jeziorem Pluszne w miejscowości Pluski.

Działanie 413 - Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"

 

Kwota dofinansowania/wkład własny: 58 640,00 zł / 37 334,00 zł
Okres realizacji: 04.04.2011 – 17.07.2012
Osoba prowadząca: Irena Derdoń
Beneficjent: Gmina Stawiguda

 

8. Tytuł projektu: Przebudowa chodnika przy ul. Olsztyńskiej w Stawigudzie.

Działanie 413 - Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"

Przyznana pomoc/dotacja 132 460,00 zł
Osoba prowadząca: Irena Derdoń 

 

9. Tytuł projektu: Budowa placów zabaw na terenie gminy Stawiguda w miejscowościach: Bartąg, Bartążek, Dorotowo, Gryźliny, Majdy, Miodówko, Ruś, Tomaszkowo, i Wymój.

Działanie 413 - Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"

Przyznana pomoc/dotacja: 366 624,00 zł
Osoba prowadząca: Irena Derdoń

 

10. Tytuł projektu: Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Gryźlinach.

Działanie 413 - Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"

Kwota dofinansowania/wkład własny: 247 543,00 zł / 419 004,00 zł
Okres realizacji: 21.10.2011 – 17.07.2012
Osoba prowadząca: Irena Derdoń
Beneficjent: Gmina Stawiguda

 

11. Tytuł projektu: Wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z biblioteką w Gryźlinach

Działanie 413 - Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów.

Kwota dofinansowania/wkład własny: 25 000,00 zł / 30 000 zł
Osoba prowadząca: Irena Derdoń.

 

12. Tytuł projektu: Nowoczesna wieś – zakup wyposażenia do świetlic wiejskich

Kwota dofinansowania/wkład własny: 22 206,74 zł / 12 762,12 zł

 

13. Tytuł projektu: Tajemnice turystyki i piękna przyrody Gminy Stawiguda – za jednym kliknięciem. Promocyjna prezentacja filmowa połączona z zakupem materiałów informacyjnych

Kwota dofinansowania/wkład własny: 28 451, 79 zł / 14 185,45 zł

 

14. Tytuł projektu: Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Stawiguda poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Bartąg

Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej
Działanie 321: Podstawowe usługi dla ludności wiejskiej
Kwota dofinansowania/wkład własny:
121 559,00 / 177 477,37 zł
Okres realizacji: 26.05.2015 – 30.06.2015
Osoba prowadząca: Irena Derdoń
Beneficjent: Gmina Stawiguda

 

15. Tytuł projektu: Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ruś

Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej
Działanie 321: Podstawowe usługi dla ludności wiejskiej
Kwota dofinansowania/wkład własny:
165 175,00 zł / 198 825,00 zł
Okres realizacji: 04.11.2014 – 30.06.2015
Osoba prowadząca: Irena Derdoń
Beneficjent: Gmina Stawiguda

 

16. Tytuł projektu: Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Stawiguda poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Kręsk, Gryźliny i Zielonowo

Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej
Działanie 321: Podstawowe usługi dla ludności wiejskiej
Kwota dofinansowania/wkład własny:
891 731,00 zł / 1 308 269,00 zł
Okres realizacji: 07.01.2014 – 18.06.2015
Osoba prowadząca: Irena Derdoń
Beneficjent: Gmina StawigudaProgram Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-201

1. Tytuł projektu: Zagospodarowanie linii brzegowej jeziora Wulpińskiego poprzez budowę pomostu w miejscowości Tomaszkowo

Kwota dofinansowania/wkład własny: 91 891,80 zł / 41 696,04 zł zł
Osoba prowadząca: Irena Derdoń
Beneficjent: Gmina Stawiguda

2. Tytuł projektu: Zagospodarowanie linii brzegowej rzeki Łyny poprzez budowę pomostu w miejscowości Ruś

Kwota dofinansowania/wkład własny: 57 772,80 zł / 26 442,84 zł
Osoba prowadząca: Irena Derdoń
Beneficjent: Gmina Stawiguda

 

3. Tytuł projektu: Rewitalizacja przestrzeni publicznej w miejscowości Stawiguda poprzez budowę pasażu pieszego z elementami małej architektury

Kwota dofinansowania/wkład własny: 160 724,55 zł / 136 428,33 zł
Osoba prowadząca: Irena Derdoń
Beneficjent: Gmina Stawiguda

4. Tytuł projektu: Rewitalizacja przestrzeni publicznej w miejscowości Ruś poprzez zagospodarowanie cieków rzeki Łyny i budowę pasażu z elementami małej architektury

Kwota dofinansowania/wkład własny: 176 838,50 zł / 88 584.00 zł
Osoba prowadząca: Irena Derdoń
Beneficjent: Gmina Stawiguda

 

 


Narodowy Program Budowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój

1. Tytuł projektu: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego dróg gminnych na terenie miejscowości Stawiguda (ul. Brzoskwiniowa i Dębowa) poprzez ich przebudowę

Kwota dofinansowania: 515 103,00 zł

2. Tytuł projektu: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego dróg  na terenie gminy Stawiguda w miejscowościach: Majdy i Tomaszkowo (ul. Fregaty, Rejsowa i Żaglowa)  poprzez ich przebudowę

Kwota dofinansowania: 1 376 440,00 zł

3. Tytuł projektu: Poprawa bezpieczeństwa dróg  na terenie gminy Stawiguda w miejscowościach: Majdy, Tomaszkowo (ul. Drozda), Gryźliny (ul. Porzeczkowa i ul. Malinowa) i Stawiguda (ul. Brzozowa i ul. Kalinowa) poprzez ich budowę

Kwota dofinansowania: 2 656 358,00 zł

3. Tytuł projektu: Poprawa bezpieczeństwa dróg  na terenie gminy Stawiguda w miejscowościach: Dorotowo (droga 1372N) i Stawiguda (ul. Bukowa 162069N,ul. Lipowa 162070N, ul. Klonowa 162073N, ul. Grabowa 162071N, ul. Jesionowa 162073N) poprzez ich przebudowę

Kwota dofinansowania: 1 053 919,00 zł


Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011

1. Tytuł projektu: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego dróg na terenie Gminy   Stawiguda(drogi w Tomaszkowie: ul. Wodnika, Bartągu: droga Zydlungi i na nieruchomość nr 619 i Stawigudzie: ul. Piaskowa, Dobra, Perłowa,  Różana, Łąkowa, Jaśminowa, Warszawska i Przemysłowa)

Przyznana pomoc/dotacja: 3 300 000,00 zł
Osoba prowadząca: Irena Derdoń

 2. Tytuł projektu: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego dróg na terenie Gminy Stawiguda (droga w Gryźlinach  i Stawigudzie: ul. Świerkowa, Ogrodowa, Kwiatowa, Sadowa i Makowa) poprzez ich przebudowę.

Przyznana pomoc/dotacja: 999 655,91 zł
Osoba prowadząca: Irena Derdoń


Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla

Działanie II - Aktywizacja mieszkańców wsi.

1. Tytuł projektu: "BABY  I CHŁOPY PĘDEM DO EUROPY- TURNIEJ WSI"

Osoba prowadząca: Witold Lubowiecki

 

2. Tytuł projektu: "ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM REKREACYJNO - INTEGRACYJNEGO WSI GRYŹLINY"

Osoba prowadząca: Iwona Korwek

 

3. Tytuł projektu: Utworzenie placu zabaw we wsi Gągławki

Przyznana pomoc/dotacja: 8000 zł
Osoba prowadząca: Radosław Ratajczyk

 


Fundusz Małych Grantów Transgranicznych i Międzyregionalnych

Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk

 Tytuł projektu: "Ekoturystyka - szansa czy zagrożenie. Wpływ systemów komunikacji na rozwój ekoturystyki w oparciu o doświadczenia państw europejskich".

Działanie B: współpraca międzyregionalna - Transfer wiedzy z regionów bardziej do mniej rozwiniętych
Przyznana pomoc/dotacja: 22 045,55 EUR
Osoba prowadząca: Iwona Korwek

 


PROGRAM "EUROPA DLA OBYWATELI"

 

Tytuł projektu: Długoterminowa współpraca partnerska kluczem do sukcesu rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej"

Działanie 1. Aktywni obywatele dla Europy
Poddziałanie 1.2. Sieci miast partnerskich
Okres realizacji: 03.2011 do 12.2012
Przyznana pomoc/dotacja: 65 518,40 EUR
Osoba prowadząca: Iwona Korwek


 

„Podniesienie atrakcyjności turystycznej plaży w Tomaszkowie nad jeziorem Wulpińskim”.

Gmina Stawiguda w ramach konkursu pn. „Łączy nas Turystyka” finansowanego z budżetu Samorządu Województwa zrealizowała zadanie pn. „Podniesienie atrakcyjności turystycznej plaży w Tomaszkowie nad jeziorem Wulpińskim”.

W ramach zadania zakupiono i zamontowano następującą, małą architekturę: 4 sztuki ławek parkowych, 3 sztuki koszy na śmieci (2 kosze z segregacją), 7 leżaków i 8 stojaków rowerowych.

Wartość zadania wyniosła: 35 947,46 zł.

Dofinansowanie: 15 457,41 zł.

Środki własne: 20 490,05 zł

Kontynuacja zagospodarowania terenu zielonego wraz z elementami porządkującymi organizację ruchu pieszego i małą architekturą przy ulicy Kwiatowej w miejscowości Bartąg.

Przedmiotem zadania była kontynuacja zagospodarowania przestrzeni przy ulicy Kwiatowej
w miejscowości Bartąg w Gminie Stawiguda.

Bieżący zakres zadania jest związany funkcjonalnie z wcześniej zagospodarowanym terenem
i stanowi jego kontynuację. Zamiarem Gminy była organizacja terenu zielonego mająca stanowić strefę zieleni wraz z elementami porządkującymi organizację ruchu pieszego czyli schody, ciąg pieszy łączący się istniejącymi ciągami komunikacyjnymi oraz tożsame nasadzenia i małą architekturę.

Realizacja zadania została dofinansowana ze środków Samorządu Województwa w ramach konkursu pn. „Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur” w 2023 roku. Kwota dofinansowania wyniosła 22 081,00 zł.