Budowa ulicy Zachodniej w Jarotach

 

Przedmiotem zadania jest budowa ulicy Zachodniej o długości 634 m wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Jaroty w gminie Stawiguda, stanowiącej przedłużenie ulicy Bukowskiego w Olsztynie do ulicy Jakubowej w gminie Stawiguda. Budowa drogi gminnej jest konieczna ze względu na potrzeby obsługi komunikacyjnej przyległych terenów, osiedla mieszkaniowego i poprawienia bezpieczeństwa uczestników ruchu. Inwestycja będzie prowadzona w formule zaprojektuj-wybuduj i obejmuje: wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę odcinka ulicy Zachodniej o długości 634 m wraz z pasem zieleni, chodnikiem i jednostronnym poboczem, budowę skrzyżowania z ulicą Bartąską (drogą powiatową nr 1372N), budowę skrzyżowania z ulicą Jakubową (drogą gminną), budowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia, kanału technologicznego, wykonanie wycinki drzew i krzewów (w przypadku kolizji z przewidzianą inwestycją). Inwestycja powstanie na działkach nr 201/10, 209/28 i 209/4 w obrębie Jaroty. Droga będzie miała swój początek od drogi powiatowej nr 1372N (ul. Bartąskiej), a kończyła się na drodze gminnej - ul. Jakubowej. Projektowana droga będzie jednopasmowa o ruchu w dwóch kierunkach o szerokości 6 m. Podstawowe parametry techniczne drogi po wybudowaniu: klasa techniczna - D, kategoria obciążenia ruchem - KR3, dopuszczalna nośność nawierzchni 115kN/oś, jezdnia o szerokości 6m (nawierzchnia ścieralna z betonu asfaltowego i kostki betonowej z obustronnymi krawężnikami), szerokość pasa ruchu - 2x3m, pobocze 0,75m, chodnik jednostronny szerokości 2m o nawierzchni z kostki betonowej oddzielony od jezdni pasem zieleni o szerokości 0,5m, odwodnienie jezdni - kanalizacja deszczowa (z wpustami w jezdni). Planowane rozwiązania specjalne: próg zwalniający, ograniczenie prędkości B-33 i znak D-40 strefa zamieszkania.