Klub Integracji Społecznej

KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

W STAWIGUDZIE

 

11-034 STAWIGUDA
ul. OLSZTYŃSKA 10
TEL/FAX 0 89 512 63 71


Klub Integracji Społecznej w Stawigudzie został powołany do życia dnia 18.04.2005 r. Zarządzeniem Wójta Gminy Stawiguda i jest prowadzony przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawigudzie. Głównym celem Klubu jest reintegracja zawodowa i społeczna osób długotrwale bezrobotnych z terenu gminy Stawiguda

KIS został powołany w celu:

 • rozbudzenia aktywności bezrobotnych w sferze zawodowo-społecznej,
 • aktywizacji środowiska lokalnego,
 • organizowania spotkań z pracodawcami,
 • pomocy przy organizacji robót publicznych,
 • organizowania prac użytecznie społecznych,

Cele Klubu realizowane są poprzez następujące działania:

1. Szkolenia: mają na celu reintegrację zawodową i społeczną osób długotrwale bezrobotnych, podczas szkoleń osoby bezrobotne nabywają umiejętności aktywnego poruszania się po rynku pracy.

W roku 2006 w ramach Klubu Integracji Społecznej odbyły się szkolenia dla osób bezrobotnych. W szkoleniach uczestniczyło 26 osób bezrobotnych z terenu gminy. Wśród bezrobotnych przeważali mężczyźni długotrwale bezrobotni pozostający bez pracy powyżej dwóch lat bez prawa do zasiłku. Zajęcia były ukierunkowane na budowanie pozytywnego myślenia, samoakceptację i identyfikację swoich mocnych stron. Z osobami, które ukończyły zajęcia doradca zawodowy raz w tygodniu w siedzibie GOPS-u prowadzi spotkania indywidualne.

W roku 2006 w ramach KIS zrealizowano projekt: „Uwierz w siebie - aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców gminy Stawiguda” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach SPO RZL Priorytet 1 schemat a) Na realizację projektu otrzymano środki finansowe w łącznej kwocie 125 589,20 zł. Zgodnie z umową całkowite wydatki projektu to 169 423, 64 PLN. Projektem objęto 30 osób – 20 kobiet i 10 mężczyzn.

Celem projektu było ułatwienie powrotu do czynnego życia społecznego i zawodowego osób pozostających bez pracy powyżej 24 miesięcy.

W ramach projektu przeprowadzono wielopłaszczyznowe działania obejmujące:

 • szkolenia zawodowe, dostosowane do predyspozycji uczestników i potrzeb lokalnego rynku pracy: („Kurs ogólnobudowlany” , „Opiekunki społeczne”, „Ogrodnictwo”)
 • odbycie przygotowania zawodowego w miejscu pracy,
 • warsztaty psychologiczne,
 • doradztwo zawodowe,
 • kurs komputerowy
 • warsztaty z zakresu prawa pracy
 • indywidualne poradnictwo prawne,
 • indywidualne poradnictwo psychologiczne

Wszystkie wyżej wymienione działania ukierunkowały osoby bezrobotne do aktywnego i samodzielnego zdobycia zatrudnienia.

Aktywizacja bezrobotnych w ramach projektu miała przede wszystkim przyczynić się do znalezienia zatrudnienia przez uczestników, a w ostatecznym rachunku zapewnić poprawę sytuacji materialnej i psychologicznej. Na dzień 28 .02. 2007 r. 9 Beneficjentów podjęło zatrudnienie, 11 osób pracuje w ramach prac społecznie użytecznych, w tym 4 opiekunki społeczne świadczą usługi opiekuńcze w sektorze publicznym, 7 osób pozostaje nadal bez zatrudnienia.Rys 1-12. Bezrobotni w trakcie cyklu szkoleń realizowanych w ramach projektu: "Uwierz w siebie - aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców gminy Stawiguda"


2. Organizacja prac społecznie użytecznych – w ramach, których osoby bezrobotne pracują 10 godzin tygodniowo realizowane są na terenie gminy Stawiguda w szerokim zakresie.

W roku 2006 w do prac społecznie użytecznych Klub Integracji Społecznej skierował 18 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. W roku 2007 do prac społecznie użytecznych skierowano także 18 osób. Prace te w gminie Stawiguda organizowane są w formie prac porządkowych w poszczególnych miejscowościach gminy oraz usług opiekuńczych przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stawigudzie. Początek programu określono na 1 marca 2007 r. koniec – 31 grudzień 2007 r. Każdy bezrobotny będzie wykonywał pracę w wymiarze 10 godzin tygodniowo, po 2 godzin dziennie, ogółem miesięcznie 40 godzin.

3. Roboty publiczne: W 2006 r. zatrudnionych zostało 6 osób długotrwale bezrobotnych, które ukończyły szkolenie z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej prowadzone w ramach KIS.

Klub Integracji Społecznej umożliwia
wszystkim zainteresowanym:

 • Samodzielne korzystanie z komputera z dostępem do Internetu, drukarki, skanera, telefonu, w celu poszukiwania pracy.
 • Dostęp do informacji niezbędnych do samodzielnego przygotowania Cv i listu motywacyjnego oraz pomoc w ich sporządzeniu.
 • Uzyskanie informacji na temat aktualnych ofert jednostek szkolących i edukacyjnych.
 • Uzyskanie pomocy w przygotowaniu pism urzędowych.