Podatki i opłaty

środa, 20 luty 2019

Kierownik Referatu - Lucyna Stemplińska
e-mail:
tel. (89) 512 69 43

Inspektor Anna Ziółkowska - tel. (89) 512 64 78  e-mail:
Inspektor Gabriela Skowasz - tel (89) 512 69 40  e-mail:
Inspektor Magdalena Gesek - tel. (89) 512 64 78  e-mail:
Inspektor Katarzyna Drelich - tel. (89) 512 69 40  e-mail:
drelich@stawiguda.pl
Inspektor Elżbieta Sargalska - (89) 512 69 40 e-mail:

Odczyt wodomierzy: Sławomir Pieńkosz - Inspektor tel. 509-757-293


Referat Podatków i Opłat

Zadania Referatu Podatków i Opłat

 1. prowadzenie spraw związanych z wymiarem podatków i opłat od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
 2. prowadzenie ewidencji podatników,
 3. prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,
 4. windykacja należności podatkowych i opłat,
 5. prowadzenie rachunkowości podatków i opłat lokalnych w zakresie określonym przepisami wewnętrznymi,
 6. przygotowanie projektów uchwał określających wysokość stawek podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych,
 7. udzielanie ulg ustawowych z tytułu nabycia gruntów i  inwestycyjnej w podatku rolnym,
 8. wydawanie zaświadczeń,
 9. wprowadzanie innych zwolnień i ulg niż w ustawie,
 10. wydawanie decyzji o przyznaniu zwolnienia lub ulgi,
 11. określenie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłat: targowej, miejscowej,
 12. zarządzenie poboru opłat: targowej, miejscowej,
 13. określenie inkasentów i ich wynagrodzeń,
 14. ewidencja przypisów i odpisów należności,
 15. sporządzanie sprawozdawczości w zakresie podatków i opłat lokalnych,
 16. zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym
 17. ustalanie opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości,
 18. pobór opłaty z tytułu wzrostu wartości,
 19. podpisywanie umów, naliczanie i windykacja należności za dostarczoną wodę i odebrane ścieki,
 20. prowadzenie rachunkowości, windykacji i egzekucji należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 21. kontrola podatkowa, w tym:
 • porównywanie zapisów ze stanem faktycznym w złożonych deklaracjach i informacjach przez podatników, a w szczególności:
 • przeznaczenie posiadanych gruntów, budynków i  budowli.

Numer rachunku bankowego
Wpłaty za:

 • podatek rolny
 • podatek od nieruchomości
 • podatek leśny
 • podatek od środków transportowych.
 • wieczyste użytkowanie,
 • za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności,
 • czynsze
 • kupno nieruchomości
 • opłatę adiacencką
 • jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości (opłata planistyczna)
 • opłatę skarbową
 • dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków
 • gospodarowanie odpadami komunalnymi

należy uiszczać na konto bankowe:

Gmina Stawiguda
ul. Olsztyńska 10
11-034 Stawiguda
Bank Spółdzielczy
w Olsztynku
12 8823 0007 2001 0100 1973 0004

1. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Pliki do pobrania:

 1. Uchwala Nr XLI/407/2018 Rady Gminy Stawiguda z dnia 27 września 2018r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości ( obowiązuje od 1 stycznia 2019r.) 
 2. Uchwała  Nr XXIX/300/2017 Rady Gminy Stawiguda  z dnia 21 września 2017r . w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości ( obowiązuje do 31 grudnia 2018r.)
 3. Deklaracja na podatek od nieruchomości ( załącznik Nr 2 do uchwały Rady gminy Stawiguda z dnia 26 listopada 2015r. Nr XI/114/2015) ( obowiązuje od 1 stycznia 2016r.)
 4. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości , rolnego i leśnego załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Stawiguda z dnia 26 listopada 2015r. Nr XI/114/2015 ( obowiązuje od 1 stycznia 2016r.)

 


2. PODATEK ROLNY

Pliki do pobrania:

ROK 2019
Stawka podatku rolnego dla gruntów gospodarstw rolnych  na rok 2019 wynosi 135,90 zł.
Stawka podatku   rolnego dla pozostałych gruntów na rok 2019 wynosi 271,80 zł .

ROK 2018 
Stawka podatku rolnego  dla gruntów gospodarstw rolnych  na rok 2018  wynosi 131,23 zł .
Stawka podatku rolnego dla pozostałych gruntów na rok 2018 wynosi 262,45 zł
.


3. PODATEK LEŚNY

Pliki do pobrania:

ROK 2019

Stawka podatku leśnego na  rok 2019 wynosi 42,2356 zł .
Stawka podatku leśnego na rok 2019 dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych wynosi 21,1178 zł .

ROK 2018
Stawka podatku leśnego na 2018r. wynosi  43,3532 zł.
Stawka podatku leśnego na 2018r. dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych  wynosi 21,6766 zł 

 


 

4. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

UWAGA !

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe druki w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych. Podstawa prawna  (Dz.U. z 28 grudnia 2018r. poz. 2436) Pliki do pobrania:

 


 

5. OPŁATA MIEJSCOWA

Pliki do pobrania:

  

6. Zwrot podatku akcyzowego za 2019 r.

Pliki do pobrania:


7. ULGI W PODATKU ROLNYM, LEŚNYM, OD NIERUCHOMOŚCI I OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH ORAZ Z TYTUŁU NALEŻNOŚCI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Pliki do pobrania:


8. OPŁATA TARGOWA

Pliki do pobrania:

 • UCHWAŁA NR X/98/2015 RADY GMINY STAWIGUDA w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zasad jej ustalania, poboru i terminów płatności (obowiązuje od 1 stycznia 2016).
 • UCHWAŁA NR XII/124/2015 RADY GMINY STAWIGUDA z dnia 28 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę nr X/98/2015 z dnia 15 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zasad jej ustalania, poboru i terminów płatności

9. OPŁATA ADIACENCKA z tytułu podziału nieruchomości

Pliki do pobrania:

 • UCHWAŁA  Nr V_26_2011 (74.026 KB) w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości
 • UCHWAŁA_Nr_IX/50/2011.doc w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku budowy urządzeń infrastruktury technicznej.


10. JEDNORAZOWA OPŁATA, określana zamiennie rentą planistyczną


11. OPŁATA ZA DOSTAWĘ WODY I ODBIÓR ŚCIEKÓW