Podatki i opłaty

Kierownik Referatu - Lucyna Stemplińska 
e-mail:  
tel. (89) 512 69 43 

Z-ca kierownika Magdalena Gesek - tel. (89) 512 64 78  
Inspektor Anna Ziółkowska - tel. (89) 512 64 78  
Inspektor Gabriela Skowasz - tel (89) 512 69 40  
Inspektor Katarzyna Drelich - tel. (89) 512 69 40 
Inspektor Agnieszka Grimm - tel. (89) 512 69 40 
Inspektor Ewa Wawrzyniak - tel. (89) 512 69 40 
Podinspektor Marta Ziółkowska - tel. (89) 512 69 40 

Odczyt wodomierzy: Sławomir Pieńkosz - Inspektor tel. 509-757-293 

 


Referat Podatków i Opłat

Zadania Referatu Podatków i Opłat

 1. prowadzenie spraw związanych z wymiarem podatków i opłat od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
 2. prowadzenie ewidencji podatników,
 3. prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,
 4. windykacja należności podatkowych i opłat,
 5. prowadzenie rachunkowości podatków i opłat lokalnych w zakresie określonym przepisami wewnętrznymi,
 6. przygotowanie projektów uchwał określających wysokość stawek podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych,
 7. udzielanie ulg ustawowych z tytułu nabycia gruntów i  inwestycyjnej w podatku rolnym,
 8. wydawanie zaświadczeń,
 9. wprowadzanie innych zwolnień i ulg niż w ustawie,
 10. wydawanie decyzji o przyznaniu zwolnienia lub ulgi,
 11. określenie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłat: targowej, miejscowej,
 12. zarządzenie poboru opłat: targowej, miejscowej,
 13. określenie inkasentów i ich wynagrodzeń,
 14. ewidencja przypisów i odpisów należności,
 15. sporządzanie sprawozdawczości w zakresie podatków i opłat lokalnych,
 16. zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym
 17. ustalanie opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości,
 18. pobór opłaty z tytułu wzrostu wartości,
 19. podpisywanie umów, naliczanie i windykacja należności za dostarczoną wodę i odebrane ścieki,
 20. prowadzenie rachunkowości, windykacji i egzekucji należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 21. prowadzenie zadań związanych z gospodarką odpadami,
 22. wydawanie zezwoleń na świadczenie usług w zakresie gospodarki odpadami,
 23. kontrola podatkowa, w tym:
 • porównywanie zapisów ze stanem faktycznym w złożonych deklaracjach i informacjach przez podatników, a w szczególności:
 • przeznaczenie posiadanych gruntów, budynków i  budowli.

 


INDYWIDUALNE NUMERY KONT BANKOWYCH OD 2022 r.

Wójt Gminy Stawiguda informuję, że w celu usprawnienia ewidencji dokonywanych wpłat z tytułu podatku od nieruchomości , rolnego , leśnego , od środków transportowych oraz opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi  od 1 stycznia 2022 r. dla każdego Podatnika został utworzony w Banku Spółdzielczym Olsztynek Oddział Stawiguda , indywidualny numer konta bankowego służący do dokonywania wpłat z wyżej wymienionych tytułów .

 1. Osoby fizyczne, dla których ustala się corocznie zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego informację o numerze indywidulanego konta bankowego otrzymają w decyzjach wymiarowych wysłanych w bieżącym roku.
 2. Osoby fizyczne, osoby prawne i inne jednostki organizacyjne dla których podatek od nieruchomości, rolny, leśny i od środków transportowych ustalany jest na podstawie złożonych przez Strony deklaracji, o indywidulanym numerze konta bankowego zostaną poinformowane odrębnym pismem.

 

UWAGA !!! INDYWIDULANE NUMERY KONT BANKOWYCH DOTYCZĄ WYŁĄCZNIE W/W PODATKÓW.

POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI tj. opłata za dostarczanie wody i odprowadzania ścieków, wieczyste użytkowanie, opłata adiacencka, za zajęcia pasa drogowego, dzierżawa, jednorazowa opłata z tytułu wzrostu wartości, za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności, opłata skarbowa należy wpłacać na dotychczasowe konto tj

12 8823 0007 2001 0100 1973 0004

Ponadto informuje się, że osoby które nie otrzymały informacji o indywidulanym koncie bankowym mogą wpłacać na dotychczasowe konto tj.:

- podatki i inne należności - 12 8823 0007 2001 0100 1973 0004

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 17 8823 0007 2004 0100 1973 0055

Dodatkowe informacje w sprawie indywidulanych nr kont bankowych można uzyskać w Urzędzie Gminy Stawiguda Referat Podatków i Opłat pokój nr 5 lub pod nr telefonu (89) 5126478, (89) 5126940, (89) 5126943

 


1. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

UWAGA !

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji  o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz.U. z 2019 r., poz. 1104) od 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe druki .

 

Pliki do pobrania:

Wzory informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1104) - obowiązują od 1 lipca 2019 r.:

 • Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1
 • Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości ZDN-1
 • Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości ZDN-2
 • Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1
 • Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych ZIN-1
 • Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych ZIN-2
 • Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych ZIN-3

Od 1 lipca 2019 r. e- informacje i e-deklaracje  dla podatku od nieruchomości

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1185) informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości  można przesłać  z wykorzystaniem

 1. elektronicznej  platformy usług administracji publicznej (ePUAP);
 2. innego system teleinformatycznego udostępnionego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego.

Informacje i deklaracje mogą być opatrywane:

 1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym:
 2. podpisem osobistym;
 3. podpisem zaufanym.

 


2. PODATEK ROLNY

UWAGA !

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny  (Dz. U. z dnia 14 czerwca 2019 r. poz. 1105) od 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe druki.

 

Pliki do pobrania:

Wzory informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r.  (Dz. U. 2019 r., poz. 1105) - obowiązują od 1 lipca 2019r.:

 • Deklaracja na podatek rolny DR-1
 • Załącznik do deklaracji na podatek rolny ZDR-1
 • Załącznik do deklaracji na podatek rolny ZDR-2
 • Informacja o gruntach IR-1
 • Załącznik do informacji o gruntach ZIR-1
 • Załącznik do informacji o gruntach ZIR-2
 • Załącznik do informacji o gruntach ZIR-3

Od 1 lipca 2019 r. e-informacje i e-deklaracje dla podatku rolnego.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1153) informacje o gruntach oraz deklaracje na podatek rolny można przesłać z wykorzystaniem :

 1. elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP);
 2. innego systemy teleinformatycznego udostępnionego na stronie BIP właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego.

Informacje i deklaracje mogą być opatrywane

 1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
 2. podpisem osobistym;
 3. podpisem zaufanym.

 

 
ROK 2024
Stawka podatku rolnego dla gruntów gospodarstw rolnych na rok 2024 wynosi 224,07 zł
Stawka podatku rolnego dla gruntów pozostałych na rok 2024 wynosi 448,15 zł
 
ROK 2023
Stawka podatku rolnego dla gruntów gospodarstw rolnych na rok 2023 wynosi 185,12 zł
Stawka podatku rolnego dla gruntów pozostałych na rok 2023 wynosi 370,25 zł
 
ROK 2022
Stawka podatku rolnego dla gruntów gospodarstw rolnych na rok 2022 wynosi 153,70 zł
Stawka podatku rolnego dla gruntów pozostałych na rok 2022 wynosi 307,40 zł
 
 

3. PODATEK LEŚNY

Uwaga !

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 czerwca  2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z 2019r., poz. 1126) od 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe  druki.

 

Pliki do pobrania:

Wzory informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1126) - obowiązują od 1 lipca 2019 r.:

 • Deklaracja na podatek leśny DL-1
 • Załącznik do deklaracji na podatek leśny ZDL-1
 • Załącznik do deklaracji na podatek leśny ZDL-2
 • Informacja o lasach IL-1
 • Załącznik do informacji o lasach ZIL-1
 • Załącznik do informacji o lasach ZIL-2
 • Załącznik do informacji o lasach ZIL-3

Od 1 lipca 2019 r. e-informacje i e-deklaracje dla podatku leśnego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1154) informacje o lasach oraz deklaracje na podatek leśny  można przesłać z wykorzystaniem ;

 1. elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP)
 2. innego systemu teleinformatycznego udostępnionego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego.

Informacje i deklaracje mogą być opatrywane ;

 1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
 2. podpisem osobistym;
 3. podpisem zaufanym.
 
ROK 2024
Stawka podatku leśnego na 2024 r. wynosi 72,0346 zł
Stawka podatku leśnego na 2024 r. dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych wynosi 36,0173 zł
 
ROK 2023
Stawka podatku leśnego na 2023 r. wynosi 71,0996 zł
Stawka podatku leśnego na 2023 r. dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych wynosi 35,5498 zł
 
ROK 2022
Stawka podatku leśnego na 2022 r. wynosi 46,6972 zł
Stawka podatku leśnego na 2022 r. dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych wynosi 23,3486 zł
 
 

4. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

UWAGA !

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe druki w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych. Podstawa prawna  (Dz. U. z 2018 r., poz. 2436) 

 

Pliki do pobrania:

 


5. OPŁATA MIEJSCOWA
 

Pliki do pobrania:

 


6. ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZA 2024 r.

Pliki do pobrania:

 


7. ULGI W PODATKU ROLNYM, LEŚNYM, OD NIERUCHOMOŚCI I OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH ORAZ Z TYTUŁU NALEŻNOŚCI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Pliki do pobrania:

 


8. OPŁATA TARGOWA

Pliki do pobrania:

 • UCHWAŁA NR X/98/2015 RADY GMINY STAWIGUDA w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zasad jej ustalania, poboru i terminów płatności (obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.)
 • UCHWAŁA NR XII/124/2015 RADY GMINY STAWIGUDA z dnia 28 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę nr X/98/2015 z dnia 15 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zasad jej ustalania, poboru i terminów płatności

 


9. OPŁATA ADIACENCKA z tytułu podziału nieruchomości

Zgodnie z art. 98 lit a ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) „jeżeli w wyniku podziału nieruchomości dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały rok użytkowania tego prawa, wzrośnie jej wartość, wójt (…) może ustalić w drodze decyzji, opłatę adiacencką z tego tytułu (…)”. Wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia opłaty może nastąpić w terminie do 3 lat od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale stało się prawomocne.  

Osoba, która była właścicielem (użytkownikiem wieczystym, który uiścił opłaty za cały okres użytkowania wieczystego) w dniu, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna jest zobowiązana do poniesienia opłaty adiacenckiej.

Ustalenie opłaty adiacenckiej może nastąpić, zgodnie z art. 98a ust. 1a cytowanej powyżej ustawy:

 • jeżeli w dniu, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale nieruchomości stało się prawomocne;
 • obowiązywała uchwała Rady Gminy, która określa stawkę procentową opłaty, w wysokości nie większej niż 30% różnicy wartości nieruchomościoraz nastąpił wzrost wartości nieruchomości wygenerowany podziałem, na podstawie sporządzonej opinii rzeczoznawcy majątkowego.

Wartość nieruchomości przed podziałem i po podziale określa się według cen na dzień wydania decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej, natomiast stan nieruchomości przed podziałem przyjmuje się na dzień wydania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości, zaś stan nieruchomości po podziale przyjmuje się na dzień, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale stało się prawomocne.

Do ustalenia opłaty przyjmuje się stawkę procentową obowiązującą w dniu, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale nieruchomości stało się prawomocne.

Rada Gminy w Stawigudzie Uchwałą Nr V/26/2011 z dnia 22 marca 2011r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 44, poz. 750 z dnia 13.04.2011 r., ustaliła stawkę procentową opłaty adiacenckiej w wysokości 30% różnicy wartości nieruchomości sprzed i po dokonaniu podziału.

Na pisemny wniosek właściciela nieruchomości istnieje możliwość rozłożenia opłaty adiacenckiej na raty roczne, płatne w okresie do 10 lat. Warunki rozłożenia na raty określa się w decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej. Należy jednak zaznaczyć, że raty roczne podlegają oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski, a należności z tego tytułu podlegają zabezpieczeniu przez ustanowienie hipoteki. Decyzja o ustaleniu opłaty adiacenckiej stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej (art. 147 ust. 1 i 2 ww. ustawy).

Obowiązek wnoszenia opłaty powstaje po upływie 14 dni od dnia, w którym decyzja o ustaleniu opłaty stała się ostateczna. W przypadku rozłożenia opłaty adiacenckiej na raty obowiązek ten dotyczy wpłacenia I raty.


Pliki do pobrania:

 • UCHWAŁA  Nr V_26_2011 (74.026 KB) w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości
 • UCHWAŁA_Nr_IX/50/2011.doc w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku budowy urządzeń infrastruktury technicznej.

 


10. JEDNORAZOWA OPŁATA, określana zamiennie rentą planistyczną

Zgodnie z dyspozycją art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r.. poz. 977 ze zm.): „jeżeli, w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmiany wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość wójt, (…) pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości (…)”.

Obowiązek pobrania jednorazowej opłaty powstaje w terminie 5 lat od dnia, w którym plan miejscowy albo jego zmiana stały się obowiązujące oraz zostały spełnione poniższe warunki:

 • nastąpił wzrost wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zmiany dotychczas obowiązującego planu miejscowego, w następstwie zmiany jej przeznaczenia, przez co nieruchomość staje się bardziej atrakcyjną inwestycyjnie;
 • w planie miejscowym została określona procentowa wysokość opłaty, która jednak nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości;
 • właściciel (użytkownik wieczysty) dokonał zbycia nieruchomości w okresie 5 lat od dnia wejścia w życie miejscowego planu albo jego zmiany.

W myśl art. 4 pkt 3b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) przez pojęcie zbywanie lub nabywanie nieruchomości należy rozumieć dokonywanie czynności prawnych, na podstawie których następuje przeniesienie własności nieruchomości lub przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej albo oddanie jej w użytkowanie wieczyste. 

Podstawą do ustalenia jednorazowej opłaty jest opinia sporządzona przez rzeczoznawcę majątkowego, w której stan nieruchomości przyjmuje się z dnia wejścia w życie planu, a poziom cen na dzień zbycia nieruchomości.

Wzrost wartości nieruchomości stanowi różnicę między wartością nieruchomości określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu obowiązującego po uchwaleniu albo po zmianie planu miejscowego, a wartością określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu obowiązującego przed zmianą tego planu, lub faktycznego sposobu wykorzystania nieruchomości przed jego uchwaleniem.

Właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego, stosownie do art. 37 ust. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym może żądać od wójta (…) ustalenia, w drodze decyzji, wysokości jednorazowej opłaty. Decyzja ta będzie podlegała wykonaniu dopiero po zbyciu nieruchomości przez jej właściciela lub użytkownika wieczystego.