Podatki i opłaty

czwartek, 16 grudzień 2021

Kierownik Referatu - Lucyna Stemplińska
e-mail:
tel. (89) 512 69 43

Z-ca kierownika Magdalena Gesek - tel. (89) 512 64 78  e-mail: 
Inspektor Anna Ziółkowska - tel. (89) 512 64 78  e-mail:
Inspektor Gabriela Skowasz - tel (89) 512 69 40  e-mail:
Inspektor Katarzyna Drelich - tel. (89) 512 69 40  e-mail:
drelich@stawiguda.pl
Podinspektor Ewa Wawrzyniak - (89) 512 69 40 e-mail: 

Odczyt wodomierzy: Sławomir Pieńkosz - Inspektor tel. 509-757-293


Referat Podatków i Opłat

Zadania Referatu Podatków i Opłat

 1. prowadzenie spraw związanych z wymiarem podatków i opłat od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
 2. prowadzenie ewidencji podatników,
 3. prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,
 4. windykacja należności podatkowych i opłat,
 5. prowadzenie rachunkowości podatków i opłat lokalnych w zakresie określonym przepisami wewnętrznymi,
 6. przygotowanie projektów uchwał określających wysokość stawek podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych,
 7. udzielanie ulg ustawowych z tytułu nabycia gruntów i  inwestycyjnej w podatku rolnym,
 8. wydawanie zaświadczeń,
 9. wprowadzanie innych zwolnień i ulg niż w ustawie,
 10. wydawanie decyzji o przyznaniu zwolnienia lub ulgi,
 11. określenie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłat: targowej, miejscowej,
 12. zarządzenie poboru opłat: targowej, miejscowej,
 13. określenie inkasentów i ich wynagrodzeń,
 14. ewidencja przypisów i odpisów należności,
 15. sporządzanie sprawozdawczości w zakresie podatków i opłat lokalnych,
 16. zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym
 17. ustalanie opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości,
 18. pobór opłaty z tytułu wzrostu wartości,
 19. podpisywanie umów, naliczanie i windykacja należności za dostarczoną wodę i odebrane ścieki,
 20. prowadzenie rachunkowości, windykacji i egzekucji należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 21. kontrola podatkowa, w tym:
 • porównywanie zapisów ze stanem faktycznym w złożonych deklaracjach i informacjach przez podatników, a w szczególności:
 • przeznaczenie posiadanych gruntów, budynków i  budowli.

Numer rachunku bankowego
Wpłaty za:

 • podatek rolny
 • podatek od nieruchomości
 • podatek leśny
 • podatek od środków transportowych.
 • wieczyste użytkowanie,
 • za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności,
 • czynsze
 • kupno nieruchomości
 • opłatę adiacencką
 • jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości (opłata planistyczna)
 • opłatę skarbową
 • dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

należy uiszczać na konto bankowe:

Gmina Stawiguda
ul. Olsztyńska 10
11-034 Stawiguda
Bank Spółdzielczy
w Olsztynku
12 8823 0007 2001 0100 1973 0004

1. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

UWAGA !

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019r. w sprawie wzorów informacji  o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz.U. z 2019r. poz. 1104) od 1 lipca 2019r. obowiązują nowe druki .

Pliki do pobrania:

Wzory informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019r. (Dz.U. z 2019r. poz. 1104) - obowiązują od 1 lipca 2019r.:

 • Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1
 • Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości ZDN-1
 • Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości ZDN-2
 • Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1
 • Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych ZIN-1
 • Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych ZIN-2
 • Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych ZIN-3

Od 1 lipca 2019r. e- informacje i e-deklaracje  dla podatku od nieruchomości

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2019r. (Dz.U. z 2019r. poz. 1185) informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości  można przesłać  z wykorzystaniem

 1. elektronicznej  platformy usług administracji publicznej (ePUAP);
 2. innego system teleinformatycznego udostępnionego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego.

Informacje i deklaracje mogą być opatrywane:

 1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym:
 2. podpisem osobistym;
 3. podpisem zaufanym.

 


2. PODATEK ROLNY

UWAGA !

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny  (Dz.U. z dnia 14 czerwca 2019r. poz. 1105) od 1 lipca 2019r. obowiązują nowe druki.

Pliki do pobrania:

Wzory informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019r.  (Dz.U. 2019 poz. 1105) - obowiązują od 1 lipca 2019r.:

 • Deklaracja na podatek rolny DR-1
 • Załącznik do deklaracji na podatek rolny ZDR-1
 • Załącznik do deklaracji na podatek rolny ZDR-2
 • Informacja o gruntach IR-1
 • Załącznik do informacji o gruntach ZIR-1
 • Załącznik do informacji o gruntach ZIR-2
 • Załącznik do informacji o gruntach ZIR-3

Od 1 lipca 2019r. e-informacje i e-deklaracje dla podatku rolnego.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2019r. (Dz.U. z 2019r. poz. 1153) informacje o gruntach oraz deklaracje na podatek rolny można przesłać z wykorzystaniem :

 1. elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP);
 2. innego systemy teleinformatycznego udostępnionego na stronie BIP właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego.

Informacje i deklaracje mogą być opatrywane

 1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
 2. podpisem osobistym;
 3. podpisem zaufanym.
ROK 2022
Stawka podatku rolnego dla gruntów gospodarstw rolnych na rok 2022 wynosi 153,70 zł
Stawka podatku rolnego dla gruntów pozostałych na rok 2022 wynosi 307,40 zł
 
ROK 2021
Stawka podatku rolnego dla gruntów gospodarstw rolnych na rok 2021 wynosi 146,37 zł
Stawka podatku rolnego dla gruntów pozostałych na rok 2021 wynosi 292,75 zł
 
ROK 2020
Stawka podatku rolnego dla gruntów gospodarstw rolnych na rok 2020 wynosi 146,15 zł
Stawka podatku rolnego dla gruntów pozostałych na rok 2020 wynosi 292,30 zł
 
 

3. PODATEK LEŚNY

Uwaga !

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz.U. z 2019r ;poz. 1126) od 1 lipca 2019r. obowiązują nowe  druki.

Pliki do pobrania:

Wzory informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019r. (Dz.U. z 2019r ;poz. 1126) - obowiązują od 1 lipca 2019r.:

 • Deklaracja na podatek leśny DL-1
 • Załącznik do deklaracji na podatek leśny ZDL-1
 • Załącznik do deklaracji na podatek leśny ZDL-2
 • Informacja o lasach IL-1
 • Załącznik do informacji o lasach ZIL-1
 • Załącznik do informacji o lasach ZIL-2
 • Załącznik do informacji o lasach ZIL-3

Od 1 lipca 2019r. e-informacje i e-deklaracje dla podatku leśnego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2019r. (Dz.U. z 2019r poz. 1154) informacje o lasach oraz deklaracje na podatek leśny  można przesłać z wykorzystaniem ;

 1. elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP)
 2. innego systemu teleinformatycznego udostępnionego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego.

Informacje i deklaracje mogą być opatrywane ;

 1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
 2. podpisem osobistym;
 3. podpisem zaufanym.
ROK 2022
Stawka podatku leśnego na 2022r. wynosi 46,6972 zł
Stawka podatku leśnego na 2022r. dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych wynosi 23,3486 zł
 
ROK 2021
Stawka podatku leśnego na 2021r. wynosi 43,3048 zł
Stawka podatku leśnego na 2021r. dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych wynosi 21,6524 zł
 
ROK 2020
Stawka podatku leśnego na 2020r. wynosi 42,7328 zł
Stawka podatku leśnego na 2020r. dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych wynosi 21,3664 zł
 
 

 

4. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

UWAGA !

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe druki w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych. Podstawa prawna  (Dz.U. z 28 grudnia 2018r. poz. 2436) Pliki do pobrania:

 


 

5. OPŁATA MIEJSCOWA

Pliki do pobrania:

  

6. Zwrot podatku akcyzowego za 2021 r.

Pliki do pobrania:


7. ULGI W PODATKU ROLNYM, LEŚNYM, OD NIERUCHOMOŚCI I OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH ORAZ Z TYTUŁU NALEŻNOŚCI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Pliki do pobrania:


8. OPŁATA TARGOWA

Pliki do pobrania:

 • UCHWAŁA NR X/98/2015 RADY GMINY STAWIGUDA w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zasad jej ustalania, poboru i terminów płatności (obowiązuje od 1 stycznia 2016).
 • UCHWAŁA NR XII/124/2015 RADY GMINY STAWIGUDA z dnia 28 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę nr X/98/2015 z dnia 15 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zasad jej ustalania, poboru i terminów płatności

9. OPŁATA ADIACENCKA z tytułu podziału nieruchomości

Pliki do pobrania:

 • UCHWAŁA  Nr V_26_2011 (74.026 KB) w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości
 • UCHWAŁA_Nr_IX/50/2011.doc w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku budowy urządzeń infrastruktury technicznej.


10. JEDNORAZOWA OPŁATA, określana zamiennie rentą planistyczną


11. OPŁATA ZA DOSTAWĘ WODY I ODBIÓR ŚCIEKÓW