Podatki i opłaty

piątek, 27 wrzesień 2019

Kierownik Referatu - Lucyna Stemplińska
e-mail:
tel. (89) 512 69 43

Inspektor Anna Ziółkowska - tel. (89) 512 64 78  e-mail:
Inspektor Gabriela Skowasz - tel (89) 512 69 40  e-mail:
Inspektor Magdalena Gesek - tel. (89) 512 64 78  e-mail:
Inspektor Katarzyna Drelich - tel. (89) 512 69 40  e-mail:
drelich@stawiguda.pl
Inspektor Elżbieta Sargalska - (89) 512 69 40 e-mail:

Odczyt wodomierzy: Sławomir Pieńkosz - Inspektor tel. 509-757-293


Referat Podatków i Opłat

Zadania Referatu Podatków i Opłat

 1. prowadzenie spraw związanych z wymiarem podatków i opłat od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
 2. prowadzenie ewidencji podatników,
 3. prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,
 4. windykacja należności podatkowych i opłat,
 5. prowadzenie rachunkowości podatków i opłat lokalnych w zakresie określonym przepisami wewnętrznymi,
 6. przygotowanie projektów uchwał określających wysokość stawek podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych,
 7. udzielanie ulg ustawowych z tytułu nabycia gruntów i  inwestycyjnej w podatku rolnym,
 8. wydawanie zaświadczeń,
 9. wprowadzanie innych zwolnień i ulg niż w ustawie,
 10. wydawanie decyzji o przyznaniu zwolnienia lub ulgi,
 11. określenie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłat: targowej, miejscowej,
 12. zarządzenie poboru opłat: targowej, miejscowej,
 13. określenie inkasentów i ich wynagrodzeń,
 14. ewidencja przypisów i odpisów należności,
 15. sporządzanie sprawozdawczości w zakresie podatków i opłat lokalnych,
 16. zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym
 17. ustalanie opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości,
 18. pobór opłaty z tytułu wzrostu wartości,
 19. podpisywanie umów, naliczanie i windykacja należności za dostarczoną wodę i odebrane ścieki,
 20. prowadzenie rachunkowości, windykacji i egzekucji należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 21. kontrola podatkowa, w tym:
 • porównywanie zapisów ze stanem faktycznym w złożonych deklaracjach i informacjach przez podatników, a w szczególności:
 • przeznaczenie posiadanych gruntów, budynków i  budowli.

Numer rachunku bankowego
Wpłaty za:

 • podatek rolny
 • podatek od nieruchomości
 • podatek leśny
 • podatek od środków transportowych.
 • wieczyste użytkowanie,
 • za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności,
 • czynsze
 • kupno nieruchomości
 • opłatę adiacencką
 • jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości (opłata planistyczna)
 • opłatę skarbową
 • dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

należy uiszczać na konto bankowe:

Gmina Stawiguda
ul. Olsztyńska 10
11-034 Stawiguda
Bank Spółdzielczy
w Olsztynku
12 8823 0007 2001 0100 1973 0004

1. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

UWAGA !

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019r. w sprawie wzorów informacji  o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz.U. z 2019r. poz. 1104) od 1 lipca 2019r. obowiązują nowe druki .

Pliki do pobrania:

Wzory informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019r. (Dz.U. z 2019r. poz. 1104) - obowiązują od 1 lipca 2019r.:

 • Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1
 • Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości ZDN-1
 • Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości ZDN-2
 • Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1
 • Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych ZIN-1
 • Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych ZIN-2
 • Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych ZIN-3

Od 1 lipca 2019r. e- informacje i e-deklaracje  dla podatku od nieruchomości

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2019r. (Dz.U. z 2019r. poz. 1185) informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości  można przesłać  z wykorzystaniem

 1. elektronicznej  platformy usług administracji publicznej (ePUAP);
 2. innego system teleinformatycznego udostępnionego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego.

Informacje i deklaracje mogą być opatrywane:

 1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym:
 2. podpisem osobistym;
 3. podpisem zaufanym.

 


2. PODATEK ROLNY

UWAGA !

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny  (Dz.U. z dnia 14 czerwca 2019r. poz. 1105) od 1 lipca 2019r. obowiązują nowe druki.

Pliki do pobrania:

Wzory informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019r.  (Dz.U. 2019 poz. 1105) - obowiązują od 1 lipca 2019r.:

 • Deklaracja na podatek rolny DR-1
 • Załącznik do deklaracji na podatek rolny ZDR-1
 • Załącznik do deklaracji na podatek rolny ZDR-2
 • Informacja o gruntach IR-1
 • Załącznik do informacji o gruntach ZIR-1
 • Załącznik do informacji o gruntach ZIR-2
 • Załącznik do informacji o gruntach ZIR-3

Od 1 lipca 2019r. e-informacje i e-deklaracje dla podatku rolnego.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2019r. (Dz.U. z 2019r. poz. 1153) informacje o gruntach oraz deklaracje na podatek rolny można przesłać z wykorzystaniem :

 1. elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP);
 2. innego systemy teleinformatycznego udostępnionego na stronie BIP właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego.

Informacje i deklaracje mogą być opatrywane

 1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
 2. podpisem osobistym;
 3. podpisem zaufanym.

ROK 2019
Stawka podatku rolnego dla gruntów gospodarstw rolnych  na rok 2019 wynosi 135,90 zł.
Stawka podatku   rolnego dla pozostałych gruntów na rok 2019 wynosi 271,80 zł .

ROK 2018 
Stawka podatku rolnego  dla gruntów gospodarstw rolnych  na rok 2018  wynosi 131,23 zł .
Stawka podatku rolnego dla pozostałych gruntów na rok 2018 wynosi 262,45 zł
.


3. PODATEK LEŚNY

Uwaga !

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz.U. z 2019r ;poz. 1126) od 1 lipca 2019r. obowiązują nowe  druki.

Pliki do pobrania:

Wzory informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019r. (Dz.U. z 2019r ;poz. 1126) - obowiązują od 1 lipca 2019r.:

 • Deklaracja na podatek leśny DL-1
 • Załącznik do deklaracji na podatek leśny ZDL-1
 • Załącznik do deklaracji na podatek leśny ZDL-2
 • Informacja o lasach IL-1
 • Załącznik do informacji o lasach ZIL-1
 • Załącznik do informacji o lasach ZIL-2
 • Załącznik do informacji o lasach ZIL-3

Od 1 lipca 2019r. e-informacje i e-deklaracje dla podatku leśnego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2019r. (Dz.U. z 2019r poz. 1154) informacje o lasach oraz deklaracje na podatek leśny  można przesłać z wykorzystaniem ;

 1. elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP)
 2. innego systemu teleinformatycznego udostępnionego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego.

Informacje i deklaracje mogą być opatrywane ;

 1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
 2. podpisem osobistym;
 3. podpisem zaufanym.

ROK 2019

Stawka podatku leśnego na  rok 2019 wynosi 42,2356 zł .
Stawka podatku leśnego na rok 2019 dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych wynosi 21,1178 zł .

ROK 2018
Stawka podatku leśnego na 2018r. wynosi  43,3532 zł.
Stawka podatku leśnego na 2018r. dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych  wynosi 21,6766 zł 

 


 

4. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

UWAGA !

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe druki w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych. Podstawa prawna  (Dz.U. z 28 grudnia 2018r. poz. 2436) Pliki do pobrania:

 


 

5. OPŁATA MIEJSCOWA

Pliki do pobrania:

  

6. Zwrot podatku akcyzowego za 2019 r.

Pliki do pobrania:


7. ULGI W PODATKU ROLNYM, LEŚNYM, OD NIERUCHOMOŚCI I OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH ORAZ Z TYTUŁU NALEŻNOŚCI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Pliki do pobrania:


8. OPŁATA TARGOWA

Pliki do pobrania:

 • UCHWAŁA NR X/98/2015 RADY GMINY STAWIGUDA w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zasad jej ustalania, poboru i terminów płatności (obowiązuje od 1 stycznia 2016).
 • UCHWAŁA NR XII/124/2015 RADY GMINY STAWIGUDA z dnia 28 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę nr X/98/2015 z dnia 15 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zasad jej ustalania, poboru i terminów płatności

9. OPŁATA ADIACENCKA z tytułu podziału nieruchomości

Pliki do pobrania:

 • UCHWAŁA  Nr V_26_2011 (74.026 KB) w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości
 • UCHWAŁA_Nr_IX/50/2011.doc w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku budowy urządzeń infrastruktury technicznej.


10. JEDNORAZOWA OPŁATA, określana zamiennie rentą planistyczną


11. OPŁATA ZA DOSTAWĘ WODY I ODBIÓR ŚCIEKÓW