Ogłoszenia dotyczące procedur planistycznych

 

O G Ł O S Z E N I E  GN.6722.13.2023.BA z dnia 25 stycznia 2024 r.

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w południowej części miejscowości Stawiguda, gmina Stawiguda oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

Załączniki:

1. OGŁOSZENIE GN.6722.13.2023.BA o przystąpieniu do sporządzenia projektu mpzp w południowej części miejscowości Stawiguda.

2. Uchwała nr LXV/587/2023 Rady Gminy Stawiguda z dnia 21 września 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w południowej części miejscowości Stawiguda, gmina Stawiguda. 


 

O G Ł O S Z E N I E  GN.6722.4.2023.BA z dnia 25 stycznia 2024 r.

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Stawiguda, gmina Stawiguda, przy ul. Wrzosowej, ul. Łąkowej, ul. Piaskowej i ul. Rubinowej oraz ul. Kwiatowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Załączniki:

1. OGŁOSZENIE GN.6722.4.2023.BA o przystąpieniu do sporządzenia projektu mpzp w Stawigudzie.

2. Uchwała nr LXI/536/2023 Rady Gminy Stawiguda z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Stawiguda, gmina Stawiguda, przy ul. Wrzosowej, ul. Łąkowej oraz ul. Piaskowej i ul. Rubinowej.

3. Uchwała nr LXIII/564/2023 Rady Gminy Stawiguda z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Stawiguda, gmina Stawiguda, przy ul. Kwiatowej.


 

O G Ł O S Z E N I E  GN.6720.1.2021.BA z dnia 23 stycznia 2024 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda
  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OGŁOSZENIE GN.6720.1.2021.BA o wyłożeniu projektu zmiany SUiKZP

 

 
O G Ł O S Z E N I E  GN.6722.3.2023.BA z dnia 18 stycznia 2024 r.
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Tomaszkowo, gmina Stawiguda, przy ul. Wodnika i ul. Koziorożca wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 
Załączniki: