Przebudowa ulicy Miętowej w Bartągu

'

Przedmiotem projektu jest przebudowa ulicy Miętowej w Bartągu  w pasie drogowym na działkach nr 119/4, 132/12 i 132/30 w Bartągu na odcinku 350 m. Ulica ta ma nr 162133N i jest administrowana przez Gminę Stawiguda.

Stan projektowany:

Przebieg trasy został dostosowany do istniejącego przebiegu ulic. Przebudowywana ulica Miętowa (o długości 350 m) łączy się bezpośrednio z ulicą Gietrzwałdzką w ciągu drogi powiatowej nr 1376N, co stanowi kontynuację i dopełnia sieć drogową na tym obszarze. Pod nawierzchnią drogi znajduje się sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. Parametry projektowanej ulicy: lokalna L, kategoria ruchu KR2, podłoże gruntowe G2, szerokość projektowanej jezdni 6 m. Na całej długości drogi znajdują się pobocza po obu stronach.  Planowany do budowy odcinek kanalizacji deszczowej obejmuje większy odcinek niż planowana do przebudowy droga. Niezbędne jest poprowadzenie tej sieci również przez działki 133/8, 621/59, 621/63, 621/62, 621/52 wzdłuż drogi powiatowej nr 1376N ze względu na konieczność odprowadzenia wód deszczowych do odbiornika, którym jest rzeka Łyna. Łączna długość kanalizacji deszczowej wynosi 397 m. Przedmiotowy projekt obejmuje także budowę oświetlenia ulicznego o długości 304 m. 

Zastosowane będą następujące rozwiązania specjalne: progi zwalniające i znaki D-40.