Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Stawiguda zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. O dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminy Stawiguda. 

 • Data publikacji strony internetowej: 2011-08-24 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-04

Status pod względem zgodności z ustawą 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. 

Strona internetowa posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wersję kontrastową,
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,

Treści niedostępne 

 • materiały wideo dotyczące sesji Rady Gminy opublikowane przed 23.09.2020 r. nie zawierają dodanych napisów dla osób niesłyszących,
 • część plików nie jest dostępnych w wersji edytowalnej,
 • serwis zawiera pliki będące skanami dokumentów lub zapisane w różnych formatach, np. pdf, doc, jpg, itp.

Witrynę można obsługiwać za pomocą standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności 

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22 
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Witold Obarski
 • E-mail:
 • Telefon: 89 512 64 75

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:
– dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,
– wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo,
– wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji. W przypadku gdy podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia on osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia do podmiotu publicznego skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

lub

Złóż skargę na brak dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej - link do instukcji: 

https://www.gov.pl/web/gov/zloz-skarge-na-brak-dostepnosci-architektonicznej-lub-informacyjno-komunikacyjnej

lub

Wypełnij formularz Skargi na brak dostępności - link do formularza: 

https://www.pfron.org.pl/fileadmin/dostepnosc/formularze_wniosek_skarga/Skarga_na_brak_dostepnosci.pdf

 

Skargi i odwołania 

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres: 

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Stawiguda
 • Adres: Urząd Gminy
  ul. Olsztyńska 10
  11-034 Stawiguda
  E-mail:
 • Telefon: 89 512 64 75

 

Dostępność architektoniczna

 

Dostosowanie wejść do budynków

 • Dostępne 3 wejścia do budynku. 1 Wejście dostosowane do wjazdu wózkiem inwalidzkim

Dostosowanie korytarzy

 • Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze budynku

Dostosowanie schodów

 • Brak dostosowania dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

Dostosowanie wind

 • Brak zainstalowanej windy

Dostępność pochylni

 • Brak zainstalowanej pochylni

Dostępność platform

 • Brak

Dostępność informacji głosowych

 • Brak głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące

Dostępność pętli indukcyjnych

 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych

Dostosowanie parkingów

 • Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Prawo wstępu z psem asystującym

 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Dostępność tłumacza języka migowego

 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Koordynator ds. dostępności

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 oraz art.59 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062), Wójt Gminy Stawiguda zarządzeniem Nr 95/2020 z dnia 28.09.2020 r. powołał koordynatora oraz zespół ds. dostępności.

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy przede wszystkim:

 • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Gminy Stawiguda,
 • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 • monitorowanie działalności Urzędu Gminy w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Kontakt:
Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Gminy Stawiguda
Julita Kuligowska
tel. 89 512 69 01
e-mail:
 
Załączniki: