Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Stawiguda zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r., O dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminy Stawiguda. 

 • Data publikacji strony internetowej: 2011-08-24 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-02-21

Status pod względem zgodności z ustawą 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. 

Strona internetowa posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wersję kontrastową,
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,

Treści niedostępne 

 • materiały wideo dotyczące sesji Rady Gminy opublikowane przed 23.09.2020 r. nie zawierają dodanych napisów dla osób niesłyszących,
 • część plików nie jest dostępnych w wersji edytowalnej,
 • serwis zawiera pliki będące skanami dokumentów lub zapisane w różnych formatach, np. pdf, doc., jpg, itp.

Witrynę można obsługiwać za pomocą standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności 

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22 
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-02-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Witold Obarski
 • E-mail: 
 • Telefon: 89 512 69 00

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

– dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,

– wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo,

– wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji. W przypadku gdy podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia on osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia do podmiotu publicznego skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich Rzecznika  Praw Obywatelskich.

lub

Złóż skargę na brak dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej - link do instrukcji: 

https://www.gov.pl/web/gov/zloz-skarge-na-brak-dostepnosci-architektonicznej-lub-informacyjno-komunikacyjnej

lub

Wypełnij formularz Skargi na brak dostępności - link do formularza: 

https://www.pfron.org.pl/fileadmin/dostepnosc/formularze_wniosek_skarga/Skarga_na_brak_dostepnosci.pdf

 Skargi i odwołania 

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres: 

 • Organ nadzorujący:

Wójt Gminy Stawiguda

Adres: Urząd Gminy ul. Olsztyńska 10,11-034 Stawiguda

E-mail: 

 • Telefon: 89 512 64 75

 

Dostępność architektoniczna

 

Dostosowanie wejść do budynków

 • Dostępne 3 wejścia do budynku.
 • 2 wejścia do budynku dostosowane do wjazdu wózkiem inwalidzkim, wewnątrz przy drzwiach wejściowych głównych zamontowany jest system wzywania asysty.
 • Wewnątrz przy drzwiach wejściowych od ul. Warmińskiej znajduje się koc ewakuacyjny dla osób niepełnosprawnych.

Dostosowanie korytarzy

 • Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze budynku,

Dostosowanie pomieszczeń

 • Na parterze budynku znajduje pomieszczenie spotkań Wójta z osobami ze szczególnymi potrzebami wyposażone w przenośną pętlę indukcyjną,
 • Na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych wyposażona system wzywania asysty oraz przewijak dla niemowląt i małych dzieci.

Dostosowanie schodów

 • Brak dostosowania dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • Przed schodami zamontowano pasy ostrzegawcze z wypustkami,
 • Na schodach zamontowano nakładki kątowe kontrastowe w celu oznaczenia krawędzi pierwszego i ostatniego stopnia w każdym biegu oraz spocznika,
 • Na balustradach zamontowano nakładki informacyjne w języku Braille’a .

Dostosowanie wind

 • Brak zainstalowanej windy

Dostępność pochylni

 • Do wejścia głównego wykonana pochylnia dla osób poruszających się wózku inwalidzkim.

 

Dostępność platform

 • Brak

Dostępność informacji głosowych

 • Brak głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące

Dostępność pętli indukcyjnych

 • W budynku Urzędu Gminy znajdują się dwie pętle indukcyjne:

-pętla indukcyjna (zestaw recepcyjny) zamontowany w biurze obsługi klienta.

-pętla indukcyjna (zestaw przenośny) znajdujący się w pomieszczeniu spotkań Wójta
z osobami ze szczególnymi potrzebami na parterze budynku.

Dostosowanie parkingów

 • Od ulicy Warmińskiej wyznaczono i oznakowano 2 miejsca postojowe dla osób
  niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym

 • Na drzwiach wejściowych głównych od ulicy Olsztyńskiej znajduje się informacja
  o możliwości wejścia z psem asystującym.

Dostępność tłumacza języka migowego

 • Przy drzwiach głównych zamontowano plan tyflograficzny informującą o rozkładzie pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy, zamontowano tabliczki informacyjne przydrzwiowe
  z napisami w języku Braille’a , w pomieszczeniu biura obsługi klienta znajduje się lupa elektroniczna do powiększania druku dla osób niewidomych i słabowidzących.

Koordynator ds. dostępności

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 oraz art.59 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2240), Wójt Gminy Stawiguda zarządzeniem Nr 96/2021 z dnia 02.09.2021 r. powołał koordynatora oraz zespół ds. dostępności.

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy przede wszystkim:

 • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Gminy Stawiguda,
 • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 • monitorowanie działalności Urzędu Gminy w zakresie zapewniania dostępności osobom
  ze szczególnymi potrzebami.

Kontakt:

Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Gminy Stawiguda

Wojciech Stachera

tel. 89 512 68 35

e-mail: