Przebudowa ulicy Zajęczej w miejscowości Tomaszkowo

 

Opis projektu:

Zaprojektowano wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej grubości 8 cm, szer. 5 m o dwustronnym 2% spadku. Ponadto planuje się wykonać obustronne pobocza z kruszywa łamanego grubości 15 cm i szerokości 0,5m. Zjazdy zlokalizowane w ciągu drogi zostaną wykonane z kostki betonowej. Podziemna infrastruktura techniczna zostanie przebudowana lub zabezpieczona rurami ochronnymi. Parametry projektowanej drogi: kategoria: gminna, klasa techniczna - D, prędkość projektowana 30 km/h, przekrój poprzeczny 1x2, szerokość pasa ruchu 2,5 m, kategoria obciążenia ruchem KR2, pobocza 0,5m. Zastosowanie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych umożliwi swobodny odpływ wody opadowej i roztopowej z nawierzchni jezdni na tereny biologicznie czynne - pobocza, zieleńce. Zadanie obejmuje także wykonanie oświetlenia drogi oraz przebudowę kolizji w zakresie infrastruktury telekomunikacyjne.

Planowany do przebudowy odcinek ulicy Zajęczej stanowi uzupełnienie dróg na terenie Tomaszkowa, zapewniających komunikację na nowopowstałych osiedlach z zabudową jednorodzinną. 

Głównym celem projektu jest stworzenie odpowiednich warunków do poruszania się po drodze i dojazdu do zabudowy mieszkaniowej. Realizacja inwestycji poprawi przejezdność drogi oraz poprawi bezpieczeństwo jej użytkowników. Wpłynie na zapewnienie użytkownikom efektywnej struktury ruchu kołowego i pieszego, co przełoży się na zmniejszenie liczby wypadków. Wskutek płynności poruszania się pojazdów po dobrej nawierzchni ograniczona zostanie emisja spalin, zmniejszy się hałas i wibracje.

 

W dniu 6 sierpnia 2020 r. podpisano następujące umowy na realizację inwestycji:

  1. Umowę na roboty budowlane nr BiZ.272.1.30.2020 z firmą Trocina Tomasz Skalski
  2. Umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego nr BiZ.272.0.22.2020 z firmą VARIA Mariusz Iwanowicz

Termin realizacji: 300 dni od podpisania ww. umów.