Remont drogi gminnej nr 162034N w Pluskach

Zadanie remontowe dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2023

Całkowita wartość projektu: 368 571,08 zł

Dofinansowanie: 184 285,54 zł

Lata realizacji: 2023-2024

Remont drogi gminnej nr 162034N w Pluskach polegał na położeniu nowej warstwy asfaltowej na długości 270 m. Zakres robót remontowych objął frezowanie istniejącej nawierzchni, położenie wraz z wyprofilowaniem nowej warstwy bitumicznej, uzupełnienie obustronnych poboczy gruntowym kruszywem łamanym, remont istniejących zjazdów, dla potrzeb odwodnienia w obrębie drogi  wykonano odpowiednie spadki podłużne i poprzeczne w celu odprowadzenia wody na tereny zielone.  Zastosowanie ograniczenia prędkości  do 20 km/h - oznakowania B -33  -  1 szt, zgodnie z projektem organizacji ruchu.  Bezpieczeństwo poprawia próg zwalniający. 

Realizacja remontu na obszarze objętym projektem wpłynie na zapewnienie użytkownikom efektywnej struktury ruchu kołowego, co zapewni niższą kolizyjność i zwiększy bezpieczeństwo wszystkich użytkowników, w tym zmniejszenie liczby wypadków. Głównym celem projektu było stworzenie odpowiednich warunków do poruszania się po drodze publicznej i dojazdu do zabudowy mieszankowej. Wskutek płynności poruszania się pojazdów po dobrej nawierzchni ograniczona zostanie emisja spalin. Poprawiona została dostępność transportowa dla mieszkańców i turystów. Remont drogi poprawiła jakość sieci drogowej na terenie gminy.