Obowiązek dla właścicieli domów i budynków

piątek 30 lipca 2021

Zgłoś swoje ogrzewanie do bazy źródeł ciepła

Od 1 lipca każdy właściciel lub zarządca nieruchomości będzie musiał złożyć deklarację dotyczącą źródła ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Właściciele istniejących budynków będą mieli 12 miesięcy na dokonanie zgłoszenia, natomiast w przypadku nowo budowanych nieruchomości czas ten wynosi 14 dni od dnia uruchomienia źródła ciepła.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, czyli ogólnopolski rejestr źródeł ciepła, zgromadzi dane dotyczące źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych oraz wspierać będzie realizację celu, jakim jest walka ze smogiem i ubóstwem energetycznym oraz poprawa efektywności energetycznej.

CEEB będzie ważnym narzędziem wspierającym likwidację źródeł niskiej emisji z sektora komunalno-bytowego, ale nie tylko. Docelowo ma także uwzględniać informacje m.in. na temat udzielonego wsparcia finansowego w zakresie termomodernizacji i wymiany kotłów.

Złożenie deklaracji do CEEB jest obowiązkiem powszechnym i dotyczy wszystkich źródeł ciepła, a nie tylko tych opartych na paliwie stałym.

 

Informacje w deklaracji

Zgodnie z ustawą o termomodernizacji deklaracja zawiera takie informacje jak:
1) imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
2) adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
3) informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
4) numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
5) adres e-mail (opcjonalnie).

Właściciele mają do dyspozycji dwa rodzaje deklaracji:

 

Obowiązek złożenia deklaracji – terminy

Na wysłanie deklaracji właściciele będą mieli 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących. W przypadku nowo powstałych obiektów będzie to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego

 

Załączniki: