Komisje Rady Gminy 13.03.2017 r.

poniedziałek, 6 marzec 2017

Informujemy, że w n/w dniu, w sali narad Urzędu Gminy w Stawigudzie przy ul. Olsztyńskiej 10 odbędzie się posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy wg zamieszczonego porządku obrad. 

KOMISJE RADY (połączone) 13 marca 2017 r. o godz. 14:00

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Omówienie projektów uchwał w sprawie:
  1. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębu Majdy położonych na terenie jednostki C, gmina Stawiguda; 
  2. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenów działalności gospodarczej położonych w obrębie Stawiguda, gmina Stawiguda;
  3. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stawiguda i obrębu Stawiguda;
  4. uchylenia Uchwały nr VIII/60/2015 Rady Gminy Stawiguda z dnia 25.06.2015 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych po zachodniej stronie drogi krajowej nr 51 w obrębie Stawiguda w gminie Stawiguda. 
  5. uchylenia Uchwały Nr VI/35/07 Rady Gminy w Stawigudzie z dnia 26.04.2007 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą: „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda, w obrębie Bartąg- jednostka C”;
  6. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Olsztyńskiego;
  7. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Stawiguda do realizacji programu przebudowy dróg powiatowych;
  8. zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karta Nauczyciela;
  9. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017r.  do dnia 31 sierpnia 2019r.;
  10. określenia kryteriów naboru do przedszkoli i do klas I szkół podstawowych, dla których Gmina Stawiguda jest organem prowadzącym, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów;
  11. uchylenia § 2 ust. 3 i 4 uchwały Nr XXII/243/2017 Rady Gminy Stawiguda z dnia  9 lutego 2017r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Stawiguda;
  12. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stawiguda w roku 2017;
  13. uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Pasłęki;
  14. uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Środkowej Łyny;
  15. zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Stawiguda na 2017 rok;
  16. zmiany Uchwały Rady Gminy Nr XX/227/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiguda na lata 2017 – 2029;
  17. zmian w budżecie gminy Stawiguda na 2017 rok.
 1. Sprawy różne.