Sesja Rady Gminy

czwartek, 9 marzec 2017

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), zwołuję XXIII sesję Rady Gminy Stawiguda, która odbędzie się dnia 16 marca 2017 r. (czwartek) o godz. 16:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Stawigudzie przy ul. Leśnej 2.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności. 
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Wybór sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. V.  Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Przyjęcie projektów uchwał w sprawie:

 

 1. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębu Majdy położonych na terenie jednostki C, gmina Stawiguda; 
 2. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenów działalności gospodarczej położonych w obrębie Stawiguda, gmina Stawiguda;
 3. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stawiguda i obrębu Stawiguda;
 4. uchylenia Uchwały nr VIII/60/2015 Rady Gminy Stawiguda z dnia 25.06.2015 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych po zachodniej stronie drogi krajowej nr 51 w obrębie Stawiguda w gminie Stawiguda. 
 5. uchylenia Uchwały Nr VI/35/07 Rady Gminy w Stawigudzie z dnia 26.04.2007 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą: „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda, w obrębie Bartąg- jednostka C”;
 6. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Olsztyńskiego;
 7. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Stawiguda do realizacji programu przebudowy dróg powiatowych;
 8. zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karta Nauczyciela;
 9. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017r.  do dnia 31 sierpnia 2019r.;
 10. określenia kryteriów naboru do przedszkoli i do klas I szkół podstawowych, dla których Gmina Stawiguda jest organem prowadzącym, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów;
 11. uchylenia § 2 ust. 3 i 4 uchwały Nr XXII/243/2017 Rady Gminy Stawiguda z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Stawiguda;
 12. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stawiguda w roku 2017;
 13. uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Pasłęki;
 14. uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Środkowej Łyny;
 15. zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Stawiguda na 2017 rok;
 16. zmiany Uchwały Rady Gminy Nr XX/227/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiguda na lata 2017 – 2029;
 1. zmian w budżecie gminy Stawiguda na 2017 rok;
 2. sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce.
 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 2. Informacja o pracy Wójta i Urzędu Gminy; IX.   Sprawy różne.

IX.    Zakończenie obrad  XXIII sesji Rady Gminy.

 

                                                   

Przewodniczący Rady
/-/ Grzegorz Wieczorek