Obwieszczenie

piątek, 31 marzec 2017

o prowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Plan mobilności Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna na lata 2016-2025”.

Na podstawie art. 39, 46 i 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku o jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2016 r. poz. 353 tj. z późn. zmianami) zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania „Planu mobilności Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna na lata 2016-2025” oraz sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego dokumentu. Z dostępną, na aktualnym etapie, dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Olsztyna, Pl. Jana Pawła II 1, Wydział Strategii i Funduszy Europejskich, pok. 211.

Uwagi i wnioski do dokumentu mogą być składane w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia w formie pisemnej w siedzibie urzędu (Pl. Jana Pawła II 1, Kancelaria Ogólna, pok. 20) lub przesłane na adres: Urząd Miasta Olsztyna, Wydział Strategii i Funduszy Europejskich, Pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn.

Organem właściwym do rozpatrywania skarg i wniosków jest Prezydent Olsztyna.

PREZYDENT OLSZTYNA
PIOTR GRZYMOWICZ