Sesja Rady Gminy

wtorek, 11 kwiecień 2017

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), zwołuję XXIV sesję Rady Gminy Stawiguda, która odbędzie się dnia 20 kwietnia 2017 r. (czwartek) o godz. 16:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Stawigudzie przy ul. Leśnej 2.

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności. 
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Wybór sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Przyjęcie projektów uchwał w sprawie:
 1. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych nad jeziorem Pluszne w obrębie Pluski, gmina Stawiguda;
 2. uchylenia Uchwały Nr IX/48/2011 Rady Gminy Stawiguda z dnia 27.09.2011 r. w sprawie:

przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu infrastruktury technicznej w części obrębu Wymój, gmina Stawiguda; 

 1. przejęcia do realizacji od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zadania rządowego polegającego na utrzymaniu cmentarza wojennego znajdującego się na terenie gminy Stawiguda;
 2. zmiany Uchwały Rady Gminy Nr XX/227/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiguda na lata 2017 – 2029;
 3. zmian w budżecie gminy Stawiguda na 2017 rok;
 4. przekazania Gminie Olsztyn środków stanowiących udział wkładu własnego na realizację zadania w ramach projektu Bezpieczny MOF;
 5. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Olsztyńskiego.

VII.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

VIII. Sprawy różne.

IX.  Zakończenie obrad  XXIV sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady
/-/ Grzegorz Wieczorek