Komisje Rady Gminy

poniedziałek, 15 maj 2017

Informujemy, że w n/w dniu, w sali Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Stawigudzie przy ul. Olsztyńskiej 10 odbędzie się posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy w/g zamieszczonego porządku obrad.  

KOMISJE RADY (połączone)

22 maja 2017 r. (poniedziałek) godz. 14:00

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Omówienie projektów uchwał w sprawie:
  1. udzielenia Wójtowi Gminy Stawiguda absolutorium za 2016 rok; 
  2. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Stawiguda i części obrębu Wymój, gmina Stawiguda;
  3. zmiany części Uchwały Nr XXIII/257/2017 Rady Gminy Stawiguda z dnia  16 marca 2017r w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego, rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli dla stanowisko różnym tygodniowym wymiarze godzin;
  4. zatwierdzenia do realizacji projektu „W drodze do aktywności”, zabezpieczenia środków na realizację projektu „W drodze do aktywności”, oraz upoważnienia P.O. Kierownika Joannę Herda do realizacji projektu „W drodze do aktywności” realizowanego w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie Poddziałanie 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem aktywnej integracji – projekty ZIT Olsztyn;
  5. zmiany Uchwały Rady Gminy Nr XX/227/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiguda na lata 2017 – 2029;
  6. zmian w budżecie gminy Stawiguda na 2017 rok.

 

II.Sprawy różne.