Ogłoszenie/obwieszczenie

czwartek, 18 maj 2017

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Stawiguda

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 778 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Stawiguda uchwały nr XXII/237/2017 z dnia 09 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Stawiguda, obejmującego obszar działalności gospodarczej położony przy węźle drogowym w miejscowości Stawiguda – działki o numerach geod. 9/1, 9/2, od 9/4 do 9/18, 10/7, 15/7, od 15/11 do 15/15.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Stawiguda przy ulicy Olsztyńskiej 10, 11-034 Stawiguda w terminie do dnia 16.06.2017 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

                                                                                              Wójt Gminy Stawiguda

                                                                                              /-/ Irena Derdoń