Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

czwartek, 18 maj 2017

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 2147 ze zm.) Wójt Gminy Stawiguda podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, będącej własnością Gminy Stawiguda, przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne.

Działka położona jest w miejscowości GRYŹLINY, gmina Stawiguda

  1. Oznaczenie przedmiotu dzierżawy: działka oznaczona nr ewidencyjnym 65/24, dla której założona jest księga wieczysta OL1O/00058067/1.
  2. Łączna powierzchnia przedmiotu dzierżawy: 1.3971 ha
  3. Opis przedmiotu dzierżawy: działka niezabudowana, położona w miejscowości Gryźliny, po zachodniej stronie drogi krajowej nr 51 (Olsztynek – Olsztyn); zgodnie        z ewidencją gruntów obszar działki stanowią użytki rolne klasy V.
  4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: - teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stawiguda działka położona jest w strefie terenów rolniczej przestrzeni produkcyjnej
  5. Termin zagospodarowania: od dnia 1 lipca 2017r.
  6. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: czynsz dzierżawny za grunty wydzierżawione na cele rolne klasy V - 0,06zł za 1 m2 w stosunku rocznym, zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Nr 4/2009 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 26.01.2009r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za grunty wydzierżawione na cele rolne.
  7. Termin wnoszenia opłat: rocznie
  8. Zasady aktualizacji opłaty: Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo jednostronnego podwyższenia wysokości wskazanej wyżej stawki czynszu dzierżawnego.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Stawiguda i w sołectwie Gryźliny  na 21 dni tj. od dnia: 18.05.2017 r. do dnia 08.06.2017 r. oraz dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stawiguda pod adresem www.bip.stawiguda.pl, a także na stronie Monitora Samorządowego pod adresem www.otoprzetargi.pl,

                                                                                              Wójt Gminy Stawiguda

                                                                                                (-) Irena Derdoń