Sesja Rady Gminy

czwartek, 18 maj 2017

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), zwołuję XXVI sesję Rady Gminy Stawiguda, która odbędzie się dnia 25 maja 2017 r. (czwartek) o godz. 16:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury  w Stawigudzie przy ul. Leśnej 2.

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności. 
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Wybór sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z poprzedniej sesji.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok.
  1. przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia komunalnego,
  2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu;
  3. przedstawienie wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium wraz z uzasadnieniem,
  4. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium;
  5. dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu,
  6. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stawiguda absolutorium za 2016r. – głosowanie wniosku komisji rewizyjnej.
 1. Przyjęcie projektów uchwał w sprawie:
  1. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Stawiguda i części obrębu Wymój, gmina Stawiguda;
  2. zmieniająca zasady udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, zasady zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karta Nauczyciela;  
  3. przyjęcia do realizacji projektu „W drodze do aktywności”;
  4. zmiany Uchwały Rady Gminy Nr XX/227/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiguda na lata  2017 – 2029;
  5. zmian w budżecie gminy Stawiguda na 2017 rok;
  6. udzielenia przez Gminę Stawiguda pomocy finansowej Powiatowi Olsztyńskiemu w formie dotacji celowej na przebudowę dróg powiatowych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Sprawy różne.
 4. Zakończenie obrad XXVI sesji Rady Gminy.       

   

 

                                                                                                                                                                  

Przewodniczący Rady
/-/ Grzegorz Wieczorek