Ogłoszenie o naborze

wtorek, 27 czerwiec 2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawigudzie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Terapeuta – socjoterapeuta (pełny etat)

nazwa stanowiska pracy

 

1.Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie;
 • umiejętność dobrej organizacji własnego stanowiska pracy;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
 • wykształcenie wyższe na kierunku psychologia, pedagogika, socjoterapia;

 

2.Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność dobrej organizacji własnego stanowiska pracy;
 • komunikatywność, empatia, asertywność, zaangażowanie;
 • umiejętność działania w warunkach zmian;
 • doświadczenie w pracy z młodzieżą, ludźmi starszymi;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • dobry stan zdrowia;

 

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i terapii zachowań dysfunkcyjnych;
 • praca jako animator zajęć dla osób starszych w poszczególnych sołectwach;
 • badanie i rozpoznawanie indywidualnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych (praca w szkołach na terenie gminy);
   

4.Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • wyjazdy w teren własnym samochodem na obszarze gminy
 • praca w systemie zadaniowego czasu pracy

 

5.Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV)
 • list motywacyjny
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kserokopie świadectw pracy
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 14 lipca 2017r. osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawigudzie  lub pocztą na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Stawigudzie ul. Olsztyńska 10 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko  terapeuta - socjoterapeuta w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stawigudzie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.

                                                                                       

P.O. KIEROWNIKA

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Joanna Herda

Do pobrania :