Ogłoszenie/obwieszczenie

czwartek, 29 czerwiec 2017

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zabudowy usługowej, turystycznej i sportowej w rejonie wsi Tomaszkowo w gminie Stawiguda obejmującego fragment pola golfowego

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), art. 54 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Stawiguda Nr XX/218/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zabudowy usługowej, turystycznej i sportowej w rejonie wsi Tomaszkowo w gminie Stawiguda obejmującego fragment pola golfowego, położony na działce o numerze ewidencyjnym 389/2, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 7 lipca 2017 r. do 27 lipca 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Stawigudzie w godzinach od 800 do 1400.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21 lipca 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Stawigudzie o godzinie 900.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Stawiguda z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 sierpnia 2017 r.

 

                                                                                              Wójt Gminy Stawiguda

                                                                                                     /-/ Irena Derdoń