Dofinansowanie

wtorek, 3 październik 2017

Uwaga nabór wniosków o dofinansowanie m.in dla organizacji pozarządowych. Informujemy, że w październiku br. przewidziane jest rozpoczęcie naboru w konkursie w ramach poddziałania 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn.

„Zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na 2017 rok, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko Mazurskiego planuje w październiku 2017 roku rozpoczęcie naboru wniosków w ramach Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn. W ramach konkursu przewiduje się możliwość dofinansowania następujących typów projektów:

- Realizacja zintegrowanych usług aktywizacyjno-integracyjnych na rzecz rodzin z zastosowaniem
co najmniej trzech form wsparcia (na podstawie indywidualnej diagnozy rodziny),

- Realizacja usług wspierających integrację rodzin ze środowiskiem lokalnym, prowadzących
do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej i podejmowania działań na jej rzecz
(np. wspólne działanie na rzecz poprawy przestrzeni publicznej z wykorzystaniem nabytych podczas aktywizacji zawodowej kompetencji, aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych form samopomocy, udział w rodzinnych piknikach, wspieranie rodzin w ich środowiskach, w szczególności poprzez usługi streetworkera i animatora).

Planowana alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 26 441 596,80 zł (6 331 800,00 euro). Szczegóły dotyczące podziałania dostępne są w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowej 11, dostępnym na portalu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 www.rpo.warmia.mazury.pl w zakładce Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Beneficjentem w konkursie mogą być jednostko organizacyjne JST, jednostki organizacyjne pomocy społecznej (w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej), jednostki zatrudnienia socjalnego realizujące zadania wynikające z przepisów o zatrudnieniu socjalnym, jednostki wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej), organizacje pozarządowe działające na podstawie zapisów statutowych w sferze pomocy i integracji społecznej oraz inne podmioty prowadzące na podstawie zapisów statutowych działalność w sferze pomocy i integracji społecznej, podmioty ekonomii społecznej.