Ogłoszenie/obwieszczenie

środa, 12 lipiec 2017

o przystąpieniu  do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Stawiguda i części obrębu Wymój, gmina Stawiguda

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam  o podjęciu przez Radę Gminy Stawiguda uchwały nr XXVI/278/2017 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Stawiguda i części obrębu Wymój, gmina Stawiguda, obejmującego obszar działki o numerze ewidencyjnym 122/2  w obrębie Wymój.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Stawiguda przy ulicy Olsztyńskiej 10, 11-034 Stawiguda w terminie do dnia 11 sierpnia 2017 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

                                                                                                                           Zastępca Wójta Gminy Stawiguda

                                                                                                     /-/ Jarosław Organiściak